Офіційний веб сайт

Премії Президента, 2011

Премії Президента
Номеріконка для сортування Назва роботи
М1 Цикл наукових праць "Моделювання та методи аналізу напруженого стану неоднорідних тіл з дефектами структури"
(Коментарів: 6)
М10 Цикл наукових праць "Мікроморфологічні дослідження викопних і сучасних грунтів України"
(Коментарів: 1)
М11 Цикл наукових праць “Роль фосфоліпаз с та d клітин рослин в реалізації біологічної дії цитокінів та абсцизової кислоти”
(Коментарів: 12)
М12 Розробка новітніх методів діагностики, профілактики та терапії дифтерії з застосуванням генно-інженерних підходів
(Коментарів: 1)
М13 Цикл наукових праць "Ензиматичні та біосенсорні підходи для контролю якості харчових продуктів"
(Коментарів: 23)
М14 Цикл наукових праць "Дослідження компонентів сигнальних каскадів клітини в нормі та при поширених патологіях"
(Коментарів: 10)
М15 Цикл наукових праць "Похідні планарних гетероциклічних систем як перспективні противірусні агенти широкого спектру дії та індуктори інтерферону"
(Коментарів: 2)
М16 Цикл наукових праць "Отримання фармацевтично-цінних білків в рослинах та вивчення стійкості трансгенних рослин до фітопатогенних вірусів"
(Коментарів: )
М17 Цикл наукових праць "Властивості та модуляція хлорних каналів у нейронах головного мозку"
(Коментарів: 4)
М18 Біологічні особливості культивування лікарських грибів роду Ganoderma Karst. та їх застосування в лікувально-профілактичних цілях
(Коментарів: 8)
М19 Підвищення якості та продуктивного потенціалу культурних рослин на основі фізіолого-генетичних та агрохімічних заходів
(Коментарів: 5)
М2 Розробка та вдосконалення способів прогнозу та запобігання газодинамічним явищам при розробці вугільних пластів
(Коментарів: 10)
М20 Цикл наукових праць "Роль гiдротехнiчних споруд в процесах самоочищення в прибережнiй зонi Чорного моря"
(Коментарів: 18)
М21 Рентні відносини в системі водного господарства України: теорія і практика
(Коментарів: )
М22 Монографія "Інвестиційний потенціал регіону: використання та непродуктивний відтік капіталу"
(Коментарів: 16)
М23 Еліта слобідської України
(Коментарів: 9)
М24 Доступність правосуддя та гарантії його реалізації
(Коментарів: )
М25 Хірургічні методи лікування захворювань порожнини носа і глотки у дітей з використанням електрозварювальних технологій
(Коментарів: 15)
М26 Науково-теоретичне обґрунтування технології та стандартизації фітопрепаратів для корекції патологічних станів щитоподібної залози
(Коментарів: )
М27 Комплексне оцінювання генетичних наслідків забруднення навколишнього середовища і шляхи їхнього попередження
(Коментарів: )
М28 Генетична гетерогенність та оптимізація лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки в дітей
(Коментарів: 13)
М29 Прогнозування ефективності системного лікування метастатичного раку молочної залози у хворих в менопаузі
(Коментарів: 12)
М3 Математичне моделювання динаміки та аеродинаміки вертикально-осьових вітроенергетичних установок
(Коментарів: 12)
М30 Гігієнічна оцінка біобезпеки при одержанні та застосуванні наносрібла
(Коментарів: 11)
М31 Ефективність сучасної системи удобрення за максимального залучення побічної продукції і ощадливого використання промислових агрохімікатів у польовій сівозміні Лісостепу
(Коментарів: 5)
М32 Застосування маркерних ознак, генів самофертильності та насичуючих схрещувань в селекції люцерни
(Коментарів: )
М33 Система сертифікації земель (ґрунтів) сільськогосподарського призначення
(Коментарів: 12)
М34 Розробка технологій генетичного поліпшення якості кукурудзяного крохмалю для створення джерел імпортозамінної сировини
(Коментарів: 2)
М35 Екологічно чиста технологія збільшення урожайності соняшника на чорноземах звичайних
(Коментарів: 7)
М36 Розробка технології ідентифікації та реєстрації ліній, сортів, гібридів сорго
(Коментарів: )
М38 Цикл наукових праць "Способи захисту суб’єктивних цивільних прав"
(Коментарів: )
М39 Цикл наукових праць "Актуальні проблеми інноваційного права в Україні"
(Коментарів: 16)
М4 Цикл наукових праць "Керування спрямованістю та селективністю перетворень поліфункціональних органічних сполук за допомогою сучасних методів активації"
(Коментарів: 18)
М40 Оптимізація параметрів сучасних телекомунікаційних мереж
(Коментарів: 16)
М42 Організаційно-економічний механізм інвестування АПК
(Коментарів: )
М43 Цикл наукових праць "Малоенергоємні іонно-плазмові процеси формування мікро- та наноструктур"
(Коментарів: 13)
М44 Цикл наукових праць "Синтез та властивості перспективних біологічно активних субстанцій – нітрогеновмісних естерів тіосульфокислот"
(Коментарів: 1)
М45 Цикл наукових праць "Квантово-статистичний опис властивостей неперехідних металів з поверхнею поділу"
(Коментарів: 12)
М46 Розробка теоретичних та технічних засад щодо екологічної безпеки та впровадження новітніх технологій у системах водопостачання та водовідведення
(Коментарів: 9)
М47 Цикл наукових праць “Бухгалтерське відображення еколого-економічних процесів у контексті сталого розвитку: теорія, методологія, організація”
(Коментарів: 39)
М48 Розробка та застосування технологій in vitro для розмноження і збереження біологічного різноманіття
(Коментарів: 6)
М49 Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів
(Коментарів: )
М5 Цикл наукових праць «Нанодисперсні та наноструктуровані люмінесцентні матеріали багатоцільового застосування»
(Коментарів: 13)
М50 Енергоощадна система управління виробництвом у промисловому пташнику
(Коментарів: )
М51 ДДШ – новий допплерівсько-поляриметричний метод для дистанційного зондування опадів
(Коментарів: 1)
М52 Реінженерія програмного забезпечення авіаційних тренажерів
(Коментарів: )
М53 Вплив обробки плівкоутворювальною композицією на якість і зберігання тепличних томатів
(Коментарів: )
М54 Розробка новітніх інформаційно-технічних систем моніторингу стану сільськогосподарських угідь
(Коментарів: 3)
М55 Технологія молочно-білкових фаршів з водоростевими добавками
(Коментарів: )
М56 Розробка і дослідження нового бетонозмішувального обладнання
(Коментарів: 1)
М57 Формування логістичної стратегії авіакомпанії в умовах глобалізації
(Коментарів: 2)
М58 Розробка теорії, методів розрахунку і технології створення гумотросових канатів шахтних підйомних установок нового покоління
(Коментарів: 13)
М59 Екологічно безпечне збереження твердих побутових відходів із використанням природних сорбентів
(Коментарів: )
М6 Цикл наукових праць "Моделі і методи оцінки ресурсу елементів металоконструкцій з воднево-механічними тріщинами"
(Коментарів: 13)
М60 Цикл наукових праць "Як Doratomyces stemonitis метаболізує бензоксазолінони (БОА), його похідні та продукти детоксифікації"
(Коментарів: )
М61 Цикл наукових праць "Проблеми юрисдикції Суду Європейського Союзу"
(Коментарів: )
М62 Збалансований еколого-економічний розвиток регіону через вирішення проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Полтавської області)
(Коментарів: 17)
М63 Розвиток азотної промисловості України в ХХ столітті – історичний шлях плідної взаємодії науки і виробництва
(Коментарів: 9)
М64 Розробка нанокомпозиційних градієнтних покриттів триботехнічного призначення
(Коментарів: 15)
М65 Синтез окислювальних барвників на текстильних матеріалах
(Коментарів: 25)
М66 Оцінка технічного стану та енергоефективності роботи асинхронних електродвигунів систем промислового електроприводу
(Коментарів: 23)
М67 Цикл праць „ Теоретико-методичні основи реабілітаційної роботи з соціально дезадаптованими підлітками ”
(Коментарів: )
М68 Формування ресурсозберігаючих технологій доставки вантажів на базі логістичних принципів
(Коментарів: 18)
М69 Розрахунок на міцність та довговічність композитних пластинчастих елементів конструкцій складної форми з тріщинами
(Коментарів: 5)
М7 Цикл наукових праць " R-функції в математичному моделюванні геометричних об’єктів та фізичних полів"
(Коментарів: 8)
М70 Синтез та термічні перетворення гетерометальних та змішаноаніонних акваамінофосфатів купруму (ІІ), цинку, ніколу (ІІ) та кадмію
(Коментарів: 4)
М71 Метод автоматизованого формування логіко-лінгвістичних моделей текстової інформації
(Коментарів: )
М72 Стратегія збереження біорізноманіття автотрофної компоненти річкових екосистем Полісся
(Коментарів: 24)
М73 Зниження витрати палива та забруднення навколишнього середовища вантажними автомобілями шляхом розширеного використання дизелів
(Коментарів: 1)
М74 Державні сільськогосподарські інспекції в Україні: стан та можливості удосконалення правового регулювання
(Коментарів: 19)
М75 Розробка та застосування сучасних комп’ютерних моделей вібраційних процесів для оцінки надійності енергетичних установок
(Коментарів: 25)
М76 Особливості росту і розвитку інтродукованих видів дерев’янистих ліан та перспективи їх використання в озелененні м. Києва
(Коментарів: )
М77 Історія становлення та розвитку наукових основ автоматизації технологічних процесів у птахівництві
(Коментарів: )
М78 Сучасні методи діагностики, профілактики та лікування змішаних інвазій однокопитних тварин в УКраїні
(Коментарів: 138)
М79 Фазовий метод ультразвукової товщинометрії виробів з багатошарових матеріалів
(Коментарів: )
М8 Цикл наукових праць "Магнітогальмівне випромінювання та фотонародження електрон-позитронної пари в сильному магнітному полі"
(Коментарів: )
М80 Цикл наукових праць " Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства"
(Коментарів: 10)
М81 Психосемантична структура професійної свідомості психолога-практика
(Коментарів: )
М82 Цикл наукових праць "Структурно-функціональні адаптивні стратегії видів роду Magnolia l. при інтродукції у Лісостепу та Поліссі України”
(Коментарів: )
М83 Промислові агломерації України: суспільно-географічне дослідження господарської ефективності формування та розвитку
(Коментарів: 21)
М84 Методи та пристрої відмовостійкого багаторозрядного перетворення форми інформації в системах числення з ваговою надлишковістю
(Коментарів: )
М85 Методи і засоби зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах від власних, взаємних і транзитних перетікань
(Коментарів: 17)
М86 Кругообіг капіталу та його вартісне вимірювання в бухгалтерському обліку
(Коментарів: )
М87 Цикл наукових праць "Конституційно-правове забезпечення європейської міждержавної інтеграції: проблеми теорії і практики"
(Коментарів: 31)
М88 Підвищення надійності та ефективності використання будівельної техніки
(Коментарів: )
М89 Розробка методів отримання та культивування мезенхімальних та ембріональних стовбурових клітин різних видів тварин з метою застосування їх у ветеринарній медицині
(Коментарів: 4)
М9 "Функціональні гібридні органо-неорганічні наносистеми на основі уретанових олігомерів та металсилікатів для smart наноматеріалів"
(Коментарів: )
М90 Розвиток теорії твердіння та технології розливання сталі на машинах безперервного лиття заготовок
(Коментарів: 19)
М91 Вплив комплексних сполук міді на клінічний стан, резистентність та метаболічний статус курчат-бройлерів
(Коментарів: )
М92 Цикл наукових праць "Створення матеріалів з новими властивостями шляхом формування твердих розчинів Bi-Sb та штучних клатратних систем С60-Bi
(Коментарів: 7)
М93 Комп’ютернi системи стеганографiчної обробки i захисту iнформацiї у цифровому звуковому мовленнi
(Коментарів: )
М94 Діагностика і методи патогенетичної терапії собак породи німецька вівчарка за гострого і хронічного перебігу ниркової недостатності
(Коментарів: 30)
М95 Конструктивні особливості рідинної двигунної установки, що забезпечують керованість автономного космічного буксира
(Коментарів: 14)
М96 Теоретичне узагальнення та розробка методології управління перспективними космічними апаратами дистанційного зондування землі
(Коментарів: 8)
М97 Історична довідка про військово-терористичну діяльність ОУН - УПА
(Коментарів: 32)