Офіційний веб сайт

Премії Президента, 2012

Премії Президента
Номер Назва роботи
М1 Технології раціонального використання солонцевих ґрунтів та підвищення їх родючості
(Коментарів: 24)
М4 Фізіолого-біохімічна оцінка впливу важких металів на організм в системі рослина-тварина-продукція харчування
(Коментарів: 38)
М5 Цикл наукових праць "Застосування ембріогенетичних засобів збереження і використання біорізноманіття в тваринництві України"
(Коментарів: 46)
М6 Цикл наукових праць "Екологізація аграрного виробництва"
(Коментарів: 27)
М7 Цикл наукових праць "Технологія як об’єкт господарсько-правового регулювання"
(Коментарів: 1)
М8 Монографія "Насильницькі вимагання майна в Україні: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання"
(Коментарів: )
М9 Система автономного управління космічними апаратами оптико-електронного спостереження
(Коментарів: )
М10 Обчислювальні методи обробки даних для автоматизованого виявлення об’єктів зі слабким блиском
(Коментарів: 4)
М11 Наукове обґрунтування та розробка технічних рішень, що забезпечують економічну ефективність залізничної колії на ділянках складного плану
(Коментарів: 3)
М12 Синтез та термічні перетворення гетерометальних акваамінофосфатів
(Коментарів: 6)
М13 Розробка інноваційних біотехнологічних процесів виробництва ентомологічних препаратів для біологічного захисту рослин при виробництві органічної продукції
(Коментарів: 5)
М14 Консервація донорської крові тварин факторами штучного гіпобіозу
(Коментарів: )
М15 Регулювання розвитку аквакультури у штучних водоймах України
(Коментарів: )
М16 Відтворення гетерозиготного генотипу рослин
(Коментарів: 2)
М17 Підвищення надійності та ефективності використання будівельної техніки
(Коментарів: 12)
М18 Нанотехнології отримання концентратів лактози
(Коментарів: )
М19 Цикл наукових праць "Еліптичні та слабко коерцитивні системи мінімальних диференціальних операторів у просторах Соболєва"
(Коментарів: )
М20 Конструкторсько-технологічні методи забезпечення ресурсу елементів авіаційних конструкцій
(Коментарів: 10)
М21 Геолого-економічне моделювання та перспективи розвитку мінерально-сировинної бази для чорної металургії України
(Коментарів: 34)
М22 Політика сусідства Європейського Союзу та Україна: теоретичний і практичний виміри
(Коментарів: 7)
М23 Управлінські рішення в рекламній діяльності поліграфічних підприємств
(Коментарів: 121)
М24 Удосконалення методів контролю зміни фізико-механічних властивостей металоконструкцій довготривалої експлуатації у паливно-енергетичному комплексі
(Коментарів: 1)
М25 Інноваційна технологія булочних виробів з використанням цукрозамінної сировини
(Коментарів: )
М26 Соціальна стратифікація та соціальна адаптованість особистості за умов радикальних суспільних змін в Україні
(Коментарів: )
М27 Цикл наукових праць "Синтез, структура та властивості багатошарових нанорозмірних плівкових систем"
(Коментарів: 2)
М28 Цикл наукових праць "Синергетика та термодинаміка межового тертя"
(Коментарів: 5)
М29 Розробка комплексу ресурсосберігаючих технологій і устаткування, що підвищують ефективність доменного переділу
(Коментарів: 6)
М30 Управління розвитком промислових підприємств в умовах інноваційно-інвестиційної моделі розбудови економіки України
(Коментарів: 1)
М31 Розробка тренажерних комплексів бронетанкової техніки з використанням сучасного математичного і програмно-апаратного забезпечення
(Коментарів: )
М32 Розробка та оптимізація вакуумно-технологічного обладнання, технологій синтезу і дослідження функціональних наноструктур
(Коментарів: 6)
М33 Цикл наукових праць "Лінійна система диференціальних рівнянь з точкою звороту"
(Коментарів: )
М34 Трудовий капітал підприємств ресторанного господарства: теорія та методологія управління
(Коментарів: 17)
М35 Економіко-математичне моделювання випуску продукції в харчовій промисловості України
(Коментарів: 2)
М36 Лінгвокультурний простір художньої прози Редьярда Кіплінга
(Коментарів: 1)
М37 Наукові основи і застосування методів теорії миттєвої потужності в задачах енергоресурсозбереження засобами електроприводу
(Коментарів: )
М38 Теоретичні основи нової лазерної електрон-атомної та іонної спектроскопії за рахунок зіткнень і лазерної фотоелектронної гамма-ядерної спектроскопії молекул
(Коментарів: 31)
М39 Цикл наукових праць "Фінансово-інституційні чинники модернізації національної економіки"
(Коментарів: 12)
М40 Фінансовий механізм реалізації спеціальних режимів інвестиційної діяльності в Україні
(Коментарів: 2)
М41 Дидактичні особливості проведення тренувальних занять зі спортсменами, які мають відхилення розумового розвитку
(Коментарів: )
М42 Формування логістичної стратегії авіакомпанії в умовах глобалізації
(Коментарів: 31)
М43 Цикл наукових праць "Геоекологічний та фізико-географічний аспекти дослідження території"
(Коментарів: 6)
М44 Цикл наукових праць "Отримання інформації органами державної влади: проблеми теорії і практики"
(Коментарів: 33)
М45 Цикл наукових праць "Стохастичні методи дослідження складних моделей і їхні застосування"
(Коментарів: 1)
М46 Цикл наукових праць "Оніми в літературній мові українського народу"
(Коментарів: 2)
М47 Розробка новітніх технічних рішень та способів з покращення експлуатаційних властивостей локомотивів
(Коментарів: 6)
М48 Цикл наукових праць "Варіаційні проблеми та оптимізація систем з розподіленими параметрами"
(Коментарів: 3)
М49 Вибухові змінні зорі на пізніх стадіях еволюції
(Коментарів: )
М50 Монографія "Запитання соціологічної анкети: методологічні проблеми конструювання"
(Коментарів: 4)
М51 Цикл наукових праць "Оцінка та прогноз біоризиків водного середовища в Україні та Білорусії на основі мультимаркерного аналізу стану водних тварин"
(Коментарів: )
М52 Теоретичні та методичні засади інвестиційного забезпечення промислової діяльності регіону
(Коментарів: 7)
М53 Обґрунтування параметрів технології свердловинної підземної газифікації при відпрацюванні тонких вугільних пластів
(Коментарів: 6)
М54 Цикл наукових праць "Правове регулювання зовнішніх зносин Європейського Союзу: досвід для України"
(Коментарів: 21)
М55 Цикл наукових праць “Формування адаптивної моделі інформаційно-аналітичного забезпечення системи управління економікою України в умовах виходу з економічної кризи”
(Коментарів: 2)
М56 Синтез та доклінічні випробування нанокомпозитних остеопластичних матеріалів
(Коментарів: 10)
М57 Багатофункціональний електрохемілюмінесцентний елемент з плівками Ленгмюра-Блоджетт на електроді
(Коментарів: )
М58 Методи та засоби відмовостійкого багаторозрядного аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю
(Коментарів: )
М59 Розвиток регіонального ринку нерухомості в рекреаційних територіях України
(Коментарів: 4)
М60 Основи теорії просторового формоутворення черв’ячних фрез
(Коментарів: 23)
М61 Цикл наукових робіт "ІКТ підтримка підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін"
(Коментарів: )
М62 Розробка та впровадження енергозберігаючих технологічних схем і процесів виробництва вольфрамових стрічок та катодів для електронно-променевих установок
(Коментарів: 1)
М63 Цикл наукових праць "Вплив домішок (HgX, Ga2X3, Er2X3, X=S, Se) на структуру та оптичні властивості халькогенідних стекол на базі GeX2
(Коментарів: )
М64 Цикл наукових праць "Судові системи країн Європейського Союзу та України: порівняльно-правовий аналіз"
(Коментарів: 10)
М65 Змінність активних ядер галактик як джерело інформації про їх будову
(Коментарів: )
М66 Розробка і дослідження нових змішувачів з каскадним режимом роботи
(Коментарів: )
М67 Цикл наукових праць "Соціально-економічний розвиток Київської губернії (1861 – 1917)"
(Коментарів: 13)
М68 Цикл наукових праць "Системний аналіз в політології: теорія, методологія, практика"
(Коментарів: 24)
М69 Поліоксовольфрамати з двозарядними катіонами s-, p- та d-металів
(Коментарів: )
М70 Синтез та властивості 2-тіоксопіридин-3-карбоксамідів
(Коментарів: )
М71 Цикл наукових праць "Модернізація управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня"
(Коментарів: 20)
М72 Адаптивні стратегії стійкості видів роду Мagnolia L. при інтродукції в Україні
(Коментарів: 1)
М73 Цикл наукових праць "Методи структурного та параметричного синтезу сучасних мультисервісних телекомунікаційних мереж"
(Коментарів: 7)
М74 Сучасна концептологія: концепт життя в українській фраземіці
(Коментарів: )
М75 Тканини технічного призначення: проектування структури, умови формування і опорядження
(Коментарів: 36)
М76 Трансформація політичної безпеки масових комунікацій в умовах посилення боротьби з тероризмом
(Коментарів: 1)
М77 Цикл наукових праць "Дослідження та оптимізація фізичних властивостей плівок халькогенідів цинку та кадмію для використання у сонячній енергетиці"
(Коментарів: )
М78 Нечіткі концептуальні моделі та методи інтерпретації природно-мовної текстової інформації
(Коментарів: )
М79 Етапне хірургічне лікування постраждалих із політравмою
(Коментарів: )
М80 Полікультурна освіта майбутніх викладачів вищих навчальних закладів
(Коментарів: 44)
М81 Цикл наукових праць "Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні"
(Коментарів: 30)
М82 Цикл наукових праць "Моделювання й розрахунок змін напруженого та електропружного стану елементів конструкцій із тріщинами та тонкими включеннями"
(Коментарів: 13)
М83 Цикл наукових праць "Прикладний спектральний аналіз несамоспряжених операторів ".
(Коментарів: 1)
М84 Захист інформації методами комп’ютерної стеганографії
(Коментарів: 8)
М85 Цикл наукових праць "Аеродинамічна оптимізація профілів компресорних решіток авіаційних газотурбінних двигунів на основі комп’ютерного моделювання"
(Коментарів: )
М86 Хвилі в пружних хвилеводах обмежених розмірів при антисиметричних коливаннях
(Коментарів: )
М87 Цикл наукових праць "Математичне моделювання нестаціонарних процесів у п’єзокерамічних перетворювачах при імпульсному електромеханічному навантаженні"
(Коментарів: 3)
М88 Цикл наукових праць "Вплив металевих включень на структуру та властивості природних наноструктурних матеріалів"
(Коментарів: 6)
М89 Цикл наукових праць "Гранична роздільна здатність квадрупольних систем формування субмікронних іонних зондів для мікроаналізу та продукування наноструктур"
(Коментарів: )
М91 Цикл наукових праць "Нематичні колоїди: теорія та експеримент"
(Коментарів: 5)
М92 Нові механізми електронного транспорту в приладових структурах та омічних контактах на основі широкозонних напівпровідників
(Коментарів: 13)
М94 Розробка акустичних диференціально-часових методів і засобів контролю динаміки природних вод
(Коментарів: )
М95 Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і грунтів засобами дистанційного зондування землі
(Коментарів: 14)
М96 Цикл наукових праць "Нові кристалофосфори на основі оксидних та фторидних матриць, активованих рідкісноземельними іонами, для використання у фотоніці, оптиці та медицині"
(Коментарів: 17)
М97 Розробка імплантаційних матеріалів на основі фосфатів кальцію для реконструктивної хірургії
(Коментарів: )
М98 Розробка матеріало-енергозберігаючої технології інжекційного рафінування чавуну зернистим магнієм у великовантажних ковшах
(Коментарів: 11)
М99 Цикл наукових праць "Виявлення особливостей коливань лопаткового апарату сучасних турбомашин з метою зниження рівня локалізації вібраційних напружень та з урахуванням властивостей новітніх матеріалів і пошкоджень"
(Коментарів: 4)
М100 Нестаціонарні процеси теплообміну та гідродинаміки одно- та двофазових середовищ в елементах теплообмінного обладнання АЕС
(Коментарів: 1)
М101 Розвиток теорії та створення адаптивних засобів вимірювання параметрів електричної енергії високовольтних електроенергетичних об'єктів
(Коментарів: 11)
М102 Цикл наукових праць "Координаційні сполуки зі спін-кросовером та поліядерні обмінні кластери як основа для створення нових матеріалів з різними функціональними властивостями"
(Коментарів: 6)
М103 Цикл наукових праць "Нові лантанідвмісні гомо- та гетероядерні комплекси з ациклічними та макроциклічними лігандами як основа для ефективних люмінесцентних випромінювачів"
(Коментарів: 2)
М104 Цикл наукових праць "Біомаркери інфекційних захворювань на прикладі туберкульозу та дифтерії"
(Коментарів: )