Офіційний веб сайт

Премії Президента, 2016

Премії Президента
Номер Назва роботи
м1 Німецькомовна католицька думка другої половини XX століття
(Коментарів: 11)
м2 Моделі та методи оптимального розподілу мережних ресурсів безпровідних телекомунікаційних систем
(Коментарів: 13)
м4 Металоорганічні комплекси – антиоксиданти з нефропротекторною дією
(Коментарів: 9)
м3 Формування конкурентних стратегій торговельних підприємств
(Коментарів: 10)
м6 Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання
(Коментарів: 16)
м5 Нові методи діагностики та лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози
(Коментарів: 15)
м7 Аналітичні та алгебраїчні методи в спектральних задачах
(Коментарів: )
м8 Дослідження граничної поведінки відображень зі скінченним спотворенням за допомогою методів теорії відображень
(Коментарів: 4)
м9 Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови
(Коментарів: 18)
м10 Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних наноструктурах зі складною геометрією
(Коментарів: 3)
м11 Фізичні властивості 3d-іонів в комплексах різної симетрії: наближення ефективного заряду ядра
(Коментарів: )
м12 Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження
(Коментарів: 5)
м13 Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині
(Коментарів: 7)
м14 Мартенситне перетворення в нестехіометричному інтерметаліді Ti3Sn та його вплив на механічну поведінку
(Коментарів: )
м15 Створення сучасних високоефективних різальних інструментів із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям
(Коментарів: 21)
м16 Методи оцінювання роботоздатності елементів конструкцій енергетичного обладнання за наводнювання
(Коментарів: )
м17 Ароматичність та конформаційна гнучкість шестичленних циклів: вплив гетероатомів і замісників
(Коментарів: 3)
м18 Дисперсії наночастинок в рідких кристалах для нових функціональних матеріалів
(Коментарів: 12)
м19 Перспективні імпульсні технології отримання зносостійких металоматричних композитів
(Коментарів: 8)
м20 Розвиток наукових і технологічних основ термомеханічної обробки сталей з використанням різних принципів мікролегування бором
(Коментарів: 18)
м21 Метрологія термоелектричних матеріалів
(Коментарів: 8)
м22 Піроліз вуглеводневих газів у електротермічному псевдозрідженому шарі
(Коментарів: 1)
м23 Охолодження пучків протонів та антипротонів замагніченим електронним газом з анізотропною температурою
(Коментарів: 1)
м24 Роль брасиностероїдів у формуванні вторинних посередників в процесі регуляції адаптації метаболізму рослин до дії абіотичних стресів
(Коментарів: 15)
м25 Неорганічні нанокристали з контрольованими оптичними властивостями для технічних та біомедичних застосувань
(Коментарів: 23)
м26 Сигнальні мережі, залучені до розвитку фенотипу ракових стовбурових клітин: роль адаптерних протеїнів та розробка протипухлинної терапії на основі наноматеріалів
(Коментарів: 6)
м27 Нові шляхи кардіоротекції при артеріальній гіпертензії і старінні
(Коментарів: 7)
м28 Бактеріофаги фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій: особливості вірус-клітинної взаємодії, геноміка та специфіка морфогенезу
(Коментарів: 17)
м30 Підвищення стійкості бобово-ризобіального симбіозу сої до дії посухи
(Коментарів: 5)
м31 Методи екологічного менеджменту лиманів північно-західного Причорномор'я
(Коментарів: )
м32 Формування організаційно-економічного забезпечення розвитку державно-приватного партнерства
(Коментарів: )
м33 Правове регулювання державних закупівель
(Коментарів: )
м34 Проблеми дитячої праці в умовах модернізації соціально-економічної сфери України
(Коментарів: 41)
м35 Клініко-рентгенологічні та імуногенетичні особливості виникнення рецидиву туберкульозу легень
(Коментарів: 20)
м36 Діагностика та лікування ішемічної хвороби серця з діастолічною дисфункцією міокарда у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень
(Коментарів: )
м37 Тяжкі негоспітальні пневмонії різної етіології: клінічні, диференційно-діагностичні та прогностичні критерії
(Коментарів: )
м38 Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань в задачах неруйнівного контролю ракетно-космічної техніки
(Коментарів: )
м29 Метаболічна інженерія дріжджів з метою конструювання ефективних продуцентів біологічно активних сполук та біопалива
(Коментарів: 9)
м39 Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю
(Коментарів: 22)
м40 Комп’ютерне моделювання контактної взаємодії пружних тіл комбінованими адаптивними обчислювальними схемами
(Коментарів: 14)
м41 Нові інгібітори для запобігання корозії
(Коментарів: 30)
м42 Концепція раціонального використання традиційних і упровадження альтернативних моторних палив
(Коментарів: )
м43 Мембранні механізми нуклеації та токсичної дії білкових агрегатів, пов’язаних із розвитком конформаційних захворювань
(Коментарів: 21)
м44 Наукове обґрунтування технології відпрацювання тонких вугільних пластів свердловинною підземною газифікацією
(Коментарів: 13)
м45 Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом
(Коментарів: 11)
м46 Підвищення тактико-технічних характеристик машин військового та цивільного призначення
(Коментарів: 14)
м47 Підвищення безпеки реакторної установки з ВВЕР-1000 шляхом удосконалення приводів насосів аварійного підживлення технологічного устаткування
(Коментарів: )
м48 Розвиток новітніх методів розрахунку процесів пластичного деформування металу і ресурсозберігаючих технологій виготовлення прецизійних та крупних виробів
(Коментарів: 17)
м49 Розроблення епоксидних нанокомпозитів з поліпшеними трибологічними властивостями для військової техніки, нафтової та газотранспортної промисловості
(Коментарів: 5)
м50 Руйнування гірських порід комбінованими вибухо-механічними навантаженнями
(Коментарів: )
м51 Стабілізація осі обертання штучних супутників Землі та космічних апаратів пасивними автобалансирами
(Коментарів: )
м52 Створення нових надтвердих керамічних матеріалів для роботи в екстремальних умовах
(Коментарів: 25)
м53 Сучасні силові активні фільтри та імпульсні джерела живлення з корекцією коефіцієнта потужності
(Коментарів: )
м54 Управління твердофазними структурними перетвореннями у високохромистих комплексно-легованих чавунах з метою підвищення їх властивостей
(Коментарів: )
м55 Фізичні властивості парамагнітних донорів азоту у монокристалах та нанопорошках карбіду кремнію
(Коментарів: 7)
м56 Фізичні системи та їх еволюція від планківських масштабів до масштабів Всесвіту
(Коментарів: 28)
м57 Якісний аналіз і чисельні методи для ередитарних систем
(Коментарів: 23)
м58 Максимальний стік дощових паводків у Передкарпатті
(Коментарів: 18)
м59 Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання
(Коментарів: 14)
м60 Феноменологічна модель та експериментальні закономірності формозмінення паладієвої пластини при насиченні воднем
(Коментарів: )
м61 Біологічні властивості стовбурових клітин тварин та перспективи їх застосування у ветеринарній медицині
(Коментарів: 4)
м62 Наукові засади збереження і відновлення флористичного різноманіття
(Коментарів: 21)
м63 Основи технології гетерогенно-каталітичного синтезу акрилатних мономерів методом альдольної конденсації
(Коментарів: 9)
м64 Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення
(Коментарів: 10)
м65 Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводнів у синтез-газ
(Коментарів: 9)
м66 Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів
(Коментарів: 6)
м67 Структура нанокомпозиційних матеріалів на основі алюмінію в рідкому та загартованому стані
(Коментарів: 2)
м68 Населення Гетьманщини XVIII ст.: соціально-демографічна історія
(Коментарів: 8)
м69 Наукові засади забезпечення функціонування природних парків
(Коментарів: 19)
м70 Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох
(Коментарів: 12)
м71 Синтетичні образи в поетичній творчості Павла Тичини та стратегії їх перекладу англійською мовою
(Коментарів: 5)
м72 Теоретико-правові проблеми охорони, використання та відтворення рослинного світу України
(Коментарів: 20)
м73 Філософський модус загальної теорії управління
(Коментарів: 31)
м74 Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
(Коментарів: )
м75 Вплив паратипових та генотипових факторів на продуктивні якості свиней різних генотипів
(Коментарів: )
м76 Відродження галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах у контексті забезпечення національної продовольчої безпеки
(Коментарів: 22)
м78 Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій
(Коментарів: 14)
м79 Інноваційні рішення на залізничному транспорті для мінімізації ризику аварійних ситуацій та підвищення енергоефективності на коліях різної ширини
(Коментарів: 3)
м80 Роль генетичної схильності та інфекційних агентів у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів
(Коментарів: )
м81 Науково-практичні засади створення та впровадження еталонів об’єму та витрати газу нового покоління
(Коментарів: )
м77 Селекційна цінність генофонду тютюну за насіннєвою продуктивністю
(Коментарів: )
м82 Оцінка емісії діоксиду вуглецю із чорноземів у контексті раціонального використання ґрунтових ресурсів
(Коментарів: 28)
м83 Система комплексного удосконалення генофонду великої рогатої худоби молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та резистентності
(Коментарів: 25)
м84 Адаптивні прийоми стабілізації та підвищення продуктивності ярих зернових культур в умовах недостатнього зволоження
(Коментарів: )
м85 Інноваційні технології у судовій балістиці
(Коментарів: 28)
м86 Протидія злочинам у сфері державних закупівель
(Коментарів: 22)