Офіційний веб сайт

Премії Президента, 2008

Премії Президента
Номеріконка для сортування Назва роботи
Методика підвищення якості моделювання багатосупутникової низькоорбітальної екологічної системи дистанційного зондування Землі
(Коментарів: )
Цикл наукових праць у галузі інформаційного права та правової інформатики
(Коментарів: )
Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави: питання теорії і практики
(Коментарів: 1)
Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань
(Коментарів: )
Розробка та впровадження молекулярно-генетичних методів діагностики спадкових захворювань та поширеної патології людини
(Коментарів: )
Спектральні задачі функціонального аналізу та теорії зображень
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Методики аналітико-числового визначення напружено-деформованого стану пружних однорідних та кусково-однорідних тіл з дефектами за динамічного та статичного навантаження"
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Напівгрупи, наділені топологією"
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Розвиток методів розрахунку напруженого стану трубопроводів за статичного та динамічного навантаження з врахуванням геометричної нелінійності"
(Коментарів: )
Математичне моделювання гідродинаміки та тепломасообміну в автономних джерелах енергії
(Коментарів: )
Підсилення оптичних процесів на металевій поверхні та його застосування для детектування надмалої кількості молекул та визначення структури макромолекул з пухлинних тканин
(Коментарів: )
Взаємодія радіовипромінювання з плазмовим потоком в магнітосфері пульсара
(Коментарів: )
Натурні дослідження кінематичних характеристик обвалень вітрових хвиль
(Коментарів: )
Особливості плавки сплавів на основі цирконію і алюмінію та одержання їх в аморфному та наноструктурному станах
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Створення теоретичних моделей та експериментальних методів оцінки впливу корозійно-водневих чинників на опір руйнуванню і довговічність матеріалів та елементів конструкцій тривалої експлуатації"
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Створення нанодисперсних матеріалів і дослідження їх структурних та люмінесцентних властивостей"
(Коментарів: )
Підвищення ефективності управління процесом виплавки чавуну на основі розроблених фізико-хімічних критеріїв оцінки парціальних властивостей компонентів чавуну та шлаку
(Коментарів: )
Розробка режимів функціонування доменної печі як газогенератора некоксівних вугіль із утилізацією відходів
(Коментарів: )
Проникні термоелектричні перетворювачі енергії
(Коментарів: )
Методики визначення теплового й термонапруженого станів та тріщиностійкості роторів для оцінки надійності роботи парових турбін при продовженні термінів їхньої експлуатації
(Коментарів: )
Дослідження станів зі спонтанно порушеними симетріями у квантових рідинах та суперсиметричних релятивістських об’єктах
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Розробка наукових основ напівпровідникового нанофотокаталізу"
(Коментарів: )
Композиційні полімерні матеріали на основі вітчизняних рідких каучуків та відновленої рослинної сировини зі специфічними властивостями (атмосферостійкість, абразивостійкість, біодеградабельність та інш.)
(Коментарів: 1)
Кластерна структура води як основа біологічної активності нанокомпозитів, що включають високодисперсні оксиди та біополімерні молекули
(Коментарів: )
Реакція гліальних клітин гіпокампа на ішемічне ушкодження мозку
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Фундаментальні закономірності вірус-клітинної взаємодії для діагностики і лікування герпетичної та папіломавірусної інфекції"
(Коментарів: )
Особливості еволюції рослинного і тваринного геному in vitro: дослідження на експериментальних моделях
(Коментарів: )
Застосування нанокомпозитів на основі фулерену С60 і аеросилу в експериментальній онкології
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Гриби-паразити рослин: поширення, систематика та практичне значення"
(Коментарів: 1)
Цикл наукових праць "Фізіологічна реакція рослин на дію біотичних і абіотичних факторів та оптимізація продуктивності бобових і зернових культур"
(Коментарів: )
Розвиток фауни копитних і хоботних пліоцену та раннього плейстоцену України
(Коментарів: )
Мікрофлора систем гідробіологічного очищення морських вод
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Моделювання ситуаційного механізму підготовки і прийняття управлінських рішень на підприємстві"
(Коментарів: )
Грунтово-екологічні та соціально-економічні наслідки окультурювання солонцевих ґрунтів
(Коментарів: )
Селекція гібридів кукурудзи різних напрямів використання, адаптованих до умов Степу
(Коментарів: )
Реалізація регенераційного потенціалу мікроспор в культурі пиляків м’якої пшениці
(Коментарів: )
Селекція штамів дріжджів, надсинтетиків каротиноїдів та застосування їх біомаси з метою профілактики захворювань тварин, підвищення продуктивності і якості продукції
(Коментарів: )
Сучасні генетико-селекційні методи репродукції племінних тварин та збереження генофонду
(Коментарів: )
Удосконалення елементів технології вирощування ярої пшениці в умовах південного Степу України
(Коментарів: )
Політичні партії в системі взаємовідносин громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання)
(Коментарів: )
Наукове обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на забезпечення здорового довкілля та збереження і зміцнення здоров’я населення
(Коментарів: )
Багатозначний аналіз і практична стійкість диференціальних включень
(Коментарів: )
Береза низька в Україні
(Коментарів: )
Монографія "Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку"
(Коментарів: )
Вплив умов експлуатації на тримку здатність та тріщиностійкість відповідальних конструкцій
(Коментарів: )
Взаємовпливи у традиційній культурі українського та східнороманського населення Буковини (порівняльна характеристика за матеріалами народного обрядового календаря)
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Дослідження розвитку фондового ринку України"
(Коментарів: )
Монографія "Духовенство, церкви та колегіум міста Переяслава середини ХVII-ХІХ ст."
(Коментарів: )
Еволюція структури у відкритих нанорозмірних системах
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Екологічна складова національної безпеки України"
(Коментарів: )
Екологічні особливості формування комплексів підстилкових безхребетних лісових біогеоценозів степової зони України
(Коментарів: )
Енергозберігаючі системи та технології керування насосними агрегатами та комплексами
(Коментарів: )
Ефективність державного регулювання інноваційної діяльності
(Коментарів: )
Забезпечення стійкості морських бурових платформ на м'яких та рухливих ґрунтах
(Коментарів: )
Знешкодження хлорвмісних органічних відходів
(Коментарів: 1)
Комплексна утилізація відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Композиційні матеріали на основі модифікованих епоксидних олігомерів з підвищеними експлуатаційними властивостями"
(Коментарів: )
Конкурентоспроможність регіонального ринку рекреаційних послуг (на прикладі АР Крим)
(Коментарів: )
Механізм ефективного використання вторинних ресурсів в контексті екобезпечного розвитку регіону
(Коментарів: )
Міжмолекулярні взаємодії біологічно активних ароматичних речовин і ДНК у водному розчині
(Коментарів: )
Надійність елементів металоконструкцій під дією випадкових змінних навантажень
(Коментарів: )
Наноструктурна характеризація оптоелектронних середовищ на основі халькогенідних склоподібних напівпровідників: методологічний підхід
(Коментарів: )
Онтологічно-антропологічна модель філософування Георгія Кониського
(Коментарів: )
Оптимізація глибинного бурового обладнання скерованих свердловин для розробки важкодоступних нафтогазових покладів
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Оптичні та люмінесцентні властивості кристалів YAlО3:Mn та вплив на них радіаційних та термічних полів"
(Коментарів: )
Організаційно-економічний механізм співробітництва в межах стратегічних авіаційних альянсів в умовах глобалізації
(Коментарів: )
Оцінка ефективності інноваційних проектів
(Коментарів: )
Підвищення енергетичної ефективності та екологічної безпеки технологій АПК та ЖКГ: стратегія, методологія, нові технічні рішення
(Коментарів: )
Підвищення надійності, живучості та безпеки кабельних і трубопровідних систем суднових енергетичних установок
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Підвищення фінансової стійкості та забезпечення стабільності розвитку фінансового сектору України"
(Коментарів: )
Підвищення експортної спроможності вітчизняного металопрокату шляхом використання нового засобу тимчасового протикорозійного захисту на основі відходів промисловості України
(Коментарів: )
Прогнозування надійності машин і механізмів за кінетикою зміни триботехнічних параметрів мастильних матеріалів
(Коментарів: )
Психологія ставлення підлітків до небезпеки ураження ВІЛ
(Коментарів: )
Розробка екологічно безпечних систем охолодження енергетичних установок морського базування
(Коментарів: )
Розробка технології збирання зернових культур методом обчісування рослин на корені
(Коментарів: 1)
Цикл наукових праць "Самоорганізаційні засади становлення української політичної нації"
(Коментарів: )
Синтез піридин-2-тіолів реакцією нуклеофільного вінільного заміщення, їх будова та властивості
(Коментарів: )
Система моніторингу фактичних втрат бензинів від випаровування
(Коментарів: )
Створення оздоровчих продуктів для школярів з метою профілактики йододефіцітів
(Коментарів: )
Теоретико –методологічні основи синтезу органічних в’яжучих для отримання довговічних матеріалів для дорожнього будівництва
(Коментарів: )
Теоретичне дослідження фундаментальних хвильових властивостей активних та пасивних багатошарових структур
(Коментарів: )
Теплоутилізаційний енергокомплекс гідротермічної обробки природного гіпсу у рідинному киплячому шарі під тиском
(Коментарів: )
Топологічний та параметричний синтез сучасних телекомунікаційних систем
(Коментарів: )
Фізичні властивості гарячої пульсуючої зірки "v Pegasi"
(Коментарів: )
Формування мотиваційно-вольової готовності шестирічних дітей із загальним недорозвиненням мовлення до шкільного навчання
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Фрактальний аналіз згорток сингулярних розподілів ймовірностей"
(Коментарів: )
Художня специфіка циклу В.І.Даля "Были и небылицы"
(Коментарів: )
Науково-методичні засади навчання осіб з порушеннями слуху у вищих навчальних закладах
(Коментарів: )
Педагогічні умови організації виробничого навчання учнів професійно-технічних навчальних закладах швейного профілю
(Коментарів: )
Нейрофізіологічний аналіз функціонування спинного мозку в умовах особливо високої збудливості та можливості її корекції
(Коментарів: )