Офіційний веб сайт

Премії Президента, 2018

Премії Президента
Номер Назва роботи
м1 Математичні методи і комп’ютерне моделювання марковських систем та їх застосування
(Коментарів: 11)
м2 Коморбідність у хворих на артеріальну гіпертензію чоловіків мобілізаційного віку і військовослужбовців: поширеність та перебіг
(Коментарів: 3)
м3 Механізми біотранспорту речовин у стратегії створення лікарських засобів
(Коментарів: 17)
м4 Комп’ютерні технології планування хірургічних втручань
(Коментарів: 2)
м5 Автоматизація процесів управління ресурсномістких виробництв збагачення залізної руди
(Коментарів: 14)
м6 Термохімічні процеси у електротермічному псевдозрідженому шарі
(Коментарів: 8)
м7 Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій
(Коментарів: 20)
Ресурсоекономні конструкції будівель та споруд
(Коментарів: )
м8 Ресурсозберігаючі конструкції будівель та споруд
(Коментарів: 14)
м9 Екологічна оцінка та фіторемедіація нафтозабруднених ґрунтів
(Коментарів: 2)
м10 Золь-гель синтез і властивості органо-неорганічних нанокомпозитів на основі тетраетоксисилану
(Коментарів: )
м11 Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу
(Коментарів: 26)
м12 Інформаційні технології оцінки антропогенного впливу на лімнологічні екосистеми України
(Коментарів: 17)
м13 Індукційний нагрів для теплової обробки електропровідних і неелектропровідних середовищ
(Коментарів: 19)
м14 Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа
(Коментарів: 11)
м15 Прогнозування та управління рівнем ґрунтових вод великих міст України
(Коментарів: )
м16 Становлення та діяльність православних церковних братств лівобережної України
(Коментарів: 1)
м17 Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель
(Коментарів: 16)
м18 Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання, а також зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах з відновлюваними джерелами енергії
(Коментарів: 19)
м19 Лазерний відпал нестехіометричних плівок SiOx
(Коментарів: 8)
м20 Обліково-інформаційне забезпечення розвитку підприємництва в Україні: екологічний аспект
(Коментарів: 21)
м21 Нові люмінесцентні матеріали для реєстрації іонізуючого випромінювання
(Коментарів: 31)
м22 Комплексний підхід до оцінювання генетичної специфічності та резистентності великої рогатої худоби
(Коментарів: 9)
м23 Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур
(Коментарів: 28)
м24 Адаптування технологій виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів для відтворення гумусового стану ґрунтів України
(Коментарів: 28)
м25 Генетико-фізіологічні дослідження з підвищення екологічної стабільності та рентабельності виробництва соняшнику
(Коментарів: 8)
м26 Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації
(Коментарів: 32)
м27 Розробка і впровадження нових підходів до діагностики та управління доменною плавкою
(Коментарів: 11)
м28 Екологія водно-болотних угідь і збереження їх біорізноманіття
(Коментарів: 32)
м29 Вогнегасна речовина для підвищення ефективності роботи систем водяного пожежогасіння висотних будинків
(Коментарів: )
м30 Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря
(Коментарів: 47)
м31 Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства
(Коментарів: 32)
м32 Методика встановлення резонансних властивостей ґрунтових комплексів при сейсмічному мікрорайонуванні
(Коментарів: 13)
м33 Створення протимінних сидінь бойових броньованих машин
(Коментарів: 38)
м34 Наукові засади збереження наземних молюсків України
(Коментарів: 30)
м35 Інтенсифікація розробки газовугільних родовищ з урахуванням особливостей колекторів метану
(Коментарів: 7)
м36 Кооперативна модель національного господарства
(Коментарів: 14)
м37 Термомеханічна поведінка кусково-однорідних термочутливих тіл за складного термосилового навантаження
(Коментарів: 11)
Випадкові процеси з регенерацією
(Коментарів: )
м39 Біотехнологічна методика лікування дегенеративно-дистрофічних ушкоджень хрящової тканини міжхребцевих дисків
(Коментарів: 2)
м40 Формування нано-розмірних поверхневих структур адсорбату у процесах конденсації та епітаксіального росту
(Коментарів: )
м41 Нанофлюіди для компонентів друкованої електроніки
(Коментарів: 7)
м42 Основи новітньої фазоваріаційної структурної діагностики об’єктів наноіндустрії та медицини
(Коментарів: )
м43 Наукове обґрунтування та впровадження технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур
(Коментарів: 44)
м44 Фотоперелаштування частоти генерації лазера на основі холестеричного рідкого кристалу
(Коментарів: 5)
м45 Розробка наукових засад вібродіагностики лопаток турбомашин та їх систем
(Коментарів: 17)
м46 Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій
(Коментарів: 34)
м47 Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину
(Коментарів: 1)
м48 Комбіновані акумулятори енергії на основі фазоперехідних органічних сполук з наночастинками металів
(Коментарів: 16)
м49 Особливості біорізноманіття ґрунтової мікрофлори забруднених радіонуклідами територій та її вплив на доступність радіонуклідів рослинам
(Коментарів: 25)
м50 Фізико-хімічні засади отримання композитних матеріалів на основі фосфатів кальцію і біоцидних полімерів для медицини
(Коментарів: )
м51 Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки
(Коментарів: 17)
м52 Створення нових функціональних матеріалів для надвисокочастотної техніки
(Коментарів: 8)
Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем
(Коментарів: 3)
М54 Моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформаційно-комунікаційних системах
(Коментарів: 23)
м55 Клітинно-молекулярні механізми коригувальної дії вітаміну D3 за глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу
(Коментарів: 8)
м56 Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки
(Коментарів: 22)
м57 Космічні войди великомасштабної структури Всесвіту: виокремлення, населення, активні ядра галактик та магнітні поля
(Коментарів: 16)
м59 Створення високопродуктивної інфраструктури в грід для досліджень конформаційних змін біополімерів
(Коментарів: 22)
м58 Модельні правові акти: теорія та практика реалізації
(Коментарів: )
м60 Створення нових наноструктурованих цеолітних та бінарних вуглецьвмісних систем різного функціонального призначення
(Коментарів: 11)
м61 Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності
(Коментарів: 4)
м62 Ювелірне мистецтво України XX–XXI століть
(Коментарів: )
м63 Мораль і право як соціальні регулятори у сфері публічно-приватних правовідносин
(Коментарів: 18)
м64 Тактичні засади застосування криміналістичного прогнозування у досудовому розслідуванні (на прикладі органів Національної поліції України)
(Коментарів: 9)
м65 Залучення осіб до конфіденційного співробітництва підрозділами національної поліції України
(Коментарів: )
м66 Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту
(Коментарів: 36)
м67 Створeння інноваційних комп’ютерно-інтeгрованих тeхнологічних комплeксів для отримання інтeлeктуальних полімeрних та силікатних композиційних матeріалів
(Коментарів: 20)
м68 Соціальна політика у відповідь на виклики демографічного старіння
(Коментарів: )
м69 Комплексний видобуток газу метану при геотехнологічній розробці природних і техногенних родовищ
(Коментарів: 8)
м70 Прожилково-вкраплена мінералізація як показник перспектив нафтогазоносності теригенних комплексів північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат
(Коментарів: 5)
м38 Випадкові процеси з регенерацією
(Коментарів: 6)
м53 Управління стійкістю та розвитком сучасних економічних систем
(Коментарів: 22)
м71 Дитячі освітні видання: до проблеми підготовки майбутніх редакторів
(Коментарів: 1)
м72 Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування
(Коментарів: 28)
м73 Дослідження граничної поведінки відображень у метричних просторах та їх узагальненнях
(Коментарів: 16)