Офіційний веб сайт

Премії Президента

Премії Президента
Номер Назва роботи
м16 Становлення та діяльність православних церковних братств лівобережної України
(Коментарів: 1)
м17 Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель
(Коментарів: 16)
м18 Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання, а також зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах з відновлюваними джерелами енергії
(Коментарів: 19)
м19 Лазерний відпал нестехіометричних плівок SiOx
(Коментарів: 8)
м20 Обліково-інформаційне забезпечення розвитку підприємництва в Україні: екологічний аспект
(Коментарів: 21)
м21 Нові люмінесцентні матеріали для реєстрації іонізуючого випромінювання
(Коментарів: 31)
м22 Комплексний підхід до оцінювання генетичної специфічності та резистентності великої рогатої худоби
(Коментарів: 9)
м23 Раціональні технологічні комплекси машин для збирання та післязбиральної обробки урожаю зернових культур
(Коментарів: 28)
м24 Адаптування технологій виготовлення добрив з вуглецевмісних відходів для відтворення гумусового стану ґрунтів України
(Коментарів: 28)
м25 Генетико-фізіологічні дослідження з підвищення екологічної стабільності та рентабельності виробництва соняшнику
(Коментарів: 8)
м26 Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації
(Коментарів: 32)
м27 Розробка і впровадження нових підходів до діагностики та управління доменною плавкою
(Коментарів: 11)
м28 Екологія водно-болотних угідь і збереження їх біорізноманіття
(Коментарів: 32)
м29 Вогнегасна речовина для підвищення ефективності роботи систем водяного пожежогасіння висотних будинків
(Коментарів: )
м30 Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря
(Коментарів: 47)
м31 Міграція сільської молоді до міста як соціально-психологічна проблема трансформаційного суспільства
(Коментарів: 32)
м32 Методика встановлення резонансних властивостей ґрунтових комплексів при сейсмічному мікрорайонуванні
(Коментарів: 13)
м33 Створення протимінних сидінь бойових броньованих машин
(Коментарів: 38)
м34 Наукові засади збереження наземних молюсків України
(Коментарів: 30)
м35 Інтенсифікація розробки газовугільних родовищ з урахуванням особливостей колекторів метану
(Коментарів: 7)
м36 Кооперативна модель національного господарства
(Коментарів: 14)
м37 Термомеханічна поведінка кусково-однорідних термочутливих тіл за складного термосилового навантаження
(Коментарів: 11)
Випадкові процеси з регенерацією
(Коментарів: )
м39 Біотехнологічна методика лікування дегенеративно-дистрофічних ушкоджень хрящової тканини міжхребцевих дисків
(Коментарів: 2)
м40 Формування нано-розмірних поверхневих структур адсорбату у процесах конденсації та епітаксіального росту
(Коментарів: )
м41 Нанофлюіди для компонентів друкованої електроніки
(Коментарів: 7)
м42 Основи новітньої фазоваріаційної структурної діагностики об’єктів наноіндустрії та медицини
(Коментарів: )
м43 Наукове обґрунтування та впровадження технологій краплинного зрошення сільськогосподарських культур
(Коментарів: 44)
м44 Фотоперелаштування частоти генерації лазера на основі холестеричного рідкого кристалу
(Коментарів: 5)
м45 Розробка наукових засад вібродіагностики лопаток турбомашин та їх систем
(Коментарів: 17)
м46 Конституційне право на звернення до міжнародних судових установ та міжнародних організацій
(Коментарів: 34)
м47 Роль цитоскелету в опосередкуванні дії абіотичних факторів на рослинну клітину
(Коментарів: 1)
м48 Комбіновані акумулятори енергії на основі фазоперехідних органічних сполук з наночастинками металів
(Коментарів: 16)
м49 Особливості біорізноманіття ґрунтової мікрофлори забруднених радіонуклідами територій та її вплив на доступність радіонуклідів рослинам
(Коментарів: 25)
м50 Фізико-хімічні засади отримання композитних матеріалів на основі фосфатів кальцію і біоцидних полімерів для медицини
(Коментарів: )
м51 Конструювання арилзаміщених гетероциклічних сполук з біологічною активністю та для потреб оптоелектроніки
(Коментарів: 17)
м52 Створення нових функціональних матеріалів для надвисокочастотної техніки
(Коментарів: 8)
Забезпечення стійкості та розвитку сучасних економічних систем
(Коментарів: 3)
М54 Моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформаційно-комунікаційних системах
(Коментарів: 23)
м55 Клітинно-молекулярні механізми коригувальної дії вітаміну D3 за глюкокортикоїд-індукованого остеопорозу
(Коментарів: 8)
м56 Пріоритети і ключові механізми гарантування екологічної та природно-техногенної безпеки
(Коментарів: 22)
м57 Космічні войди великомасштабної структури Всесвіту: виокремлення, населення, активні ядра галактик та магнітні поля
(Коментарів: 16)
м59 Створення високопродуктивної інфраструктури в грід для досліджень конформаційних змін біополімерів
(Коментарів: 22)
м58 Модельні правові акти: теорія та практика реалізації
(Коментарів: )
м60 Створення нових наноструктурованих цеолітних та бінарних вуглецьвмісних систем різного функціонального призначення
(Коментарів: 11)
м61 Політико-кримінологічна теорія протидії злочинності
(Коментарів: 4)
м62 Ювелірне мистецтво України XX–XXI століть
(Коментарів: )
м63 Мораль і право як соціальні регулятори у сфері публічно-приватних правовідносин
(Коментарів: 18)
м64 Тактичні засади застосування криміналістичного прогнозування у досудовому розслідуванні (на прикладі органів Національної поліції України)
(Коментарів: 9)
м65 Залучення осіб до конфіденційного співробітництва підрозділами національної поліції України
(Коментарів: )
м66 Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту
(Коментарів: 36)
м67 Створeння інноваційних комп’ютерно-інтeгрованих тeхнологічних комплeксів для отримання інтeлeктуальних полімeрних та силікатних композиційних матeріалів
(Коментарів: 20)
м68 Соціальна політика у відповідь на виклики демографічного старіння
(Коментарів: )
м69 Комплексний видобуток газу метану при геотехнологічній розробці природних і техногенних родовищ
(Коментарів: 8)
м70 Прожилково-вкраплена мінералізація як показник перспектив нафтогазоносності теригенних комплексів північно-західної частини Кросненської зони Українських Карпат
(Коментарів: 5)
м38 Випадкові процеси з регенерацією
(Коментарів: 6)
м53 Управління стійкістю та розвитком сучасних економічних систем
(Коментарів: 22)
м71 Дитячі освітні видання: до проблеми підготовки майбутніх редакторів
(Коментарів: 1)
м72 Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування
(Коментарів: 28)
м73 Дослідження граничної поведінки відображень у метричних просторах та їх узагальненнях
(Коментарів: 16)
м1 Унікальні властивості наноструктурних матеріалів для низькотемпературних термофотоемісійних перетворювачів енергії
(Коментарів: 6)
м2 Нові високоефективні методи очищення води від розчинних та нерозчинних полютантів
(Коментарів: 7)
м3 Оптимізація конструкцій вантажних вагонів
(Коментарів: 41)
м4 Державна фінансова політика суспільного розвитку
(Коментарів: 9)
м5 Бухгалтерський облік діяльності підприємств електронного бізнесу
(Коментарів: )
м6 Цивілізаційний вимір національного державотворення: адаптація державної служби України до стандартів Європейського Союзу
(Коментарів: )
м7 Нові методи аналізу крайових задач у функціональних просторах
(Коментарів: )
м8 Теоретичні засади прогнозування та попередження про несанкціонований доступ в спеціальних інформаційних мережах
(Коментарів: 16)
м9 Система захисту та попередження руйнування резервуарів у критичних умовах експлуатації
(Коментарів: 2)
м10 Моделі та методи структурно-функціональної самоорганізації безпроводових інфокомунікаційних мереж
(Коментарів: 7)
м11 Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель
(Коментарів: )
м12 Інноваційна діяльність підприємств: стимулювання і мотивування
(Коментарів: )
м13 Математичне та комп’ютерне моделювання оптимізаційних задач розміщення тривимірних об’єктів з урахуванням технологічних обмежень
(Коментарів: )
м14 Модульні проточні системи для електрохімічної руйнації забруднювачів водного середовища
(Коментарів: 1)
м15 Роль генетичних, кардіогемодинамічних і метаболічних механізмів у розвитку коморбідної патології – гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу
(Коментарів: )
м16 Квантові ефекти взаємодії в наносистемах
(Коментарів: 2)
м17 Історія церковного права України
(Коментарів: )
м18 Апріорні оцінки для еволюційних систем
(Коментарів: )
м19 Методи і засоби контролю якості палив та підвищення ефективності їх спалювання
(Коментарів: 9)
м20 Особливості біохімічних та функціональних порушень в серцево-судинній системі за умов цукрового діабету 2 типу на тлі гіпоестрогенії (експериментальне дослідження)
(Коментарів: )
м21 Фізіологічна стійкість рослин в культурфітоценозах промислових міст
(Коментарів: 26)
м22 Магнітокерований синтез штучних біокристалічних захисних структур типу "ультра/нанорозмірні неорганічні частки - полімерна матриця" для потреб медицини та косметологічної хірургії
(Коментарів: )
м23 Стратегія профілактики наркозалежності у військових навчальних закладах
(Коментарів: )
м24 Ресурсовідновлювальні енергокомплекси глибокої утилізації теплоти з низькотемпературними конденсаційними поверхнями
(Коментарів: )
м25 Мотивування процесуальних рішень слідчого
(Коментарів: 2)
м26 Новітні сцинтиляційні матеріали на основі оксидних сполук, що активовані тривалентними елементами
(Коментарів: )
м27 Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів
(Коментарів: 5)
м28 Збільшення ресурсу експлуатації зварних з'єднань енергетичного обладнання сучасних енергоблоків ТЕС
(Коментарів: )
м29 Моделювання системи соціальних комунікацій "розумного" міста
(Коментарів: 10)
м30 Відображення земель сільськогосподарського призначення в бухгалтерському обліку та фінансовій звітності як інструмент капіталізації національного і підприємницького потенціалу
(Коментарів: )
м31 Моральні засади правомірної поведінки
(Коментарів: )
м32 Формування професійних компетентностей вчителя математики за допомогою хмарного сервісу СoСalc
(Коментарів: 24)
м33 Хвороби сої: діагностика, біоконтроль, профілактика
(Коментарів: )
м34 Інноваційні технології харчових продуктів спеціального призначення в контексті продовольчої безпеки України
(Коментарів: 3)
м35 Розробка та впровадження інноваційних технологій виготовлення виробів наукоємного машинобудування з шаруватих металевих та металокерамічних матеріалів
(Коментарів: 1)
м36 Розробка твердих напівпровідникових плівок та покриттів на основі силіцидів та боридів
(Коментарів: )
м37 Модель оптимального шару грунту для опрацювання технологій та знарядь передпосівного обробітку
(Коментарів: )
м40 Серцево-судинні події та якість життя у хворих на фібриляцію-тріпотіння передсердь
(Коментарів: )
м38 Енергоефективні електротехнічні комплекси з моніторингом та керуванням робочими параметрами
(Коментарів: )
м39 Технологія глибинного навчання для задач супутникового моніторингу земного покриву
(Коментарів: )