Офіційний веб сайт

Весь архів

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи
М57 Багатофункціональний електрохемілюмінесцентний елемент з плівками Ленгмюра-Блоджетт на електроді
(Коментарів: )
М58 Методи та засоби відмовостійкого багаторозрядного аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю
(Коментарів: )
М62 Розробка та впровадження енергозберігаючих технологічних схем і процесів виробництва вольфрамових стрічок та катодів для електронно-променевих установок
(Коментарів: 1)
М65 Змінність активних ядер галактик як джерело інформації про їх будову
(Коментарів: )
М73 Цикл наукових праць "Методи структурного та параметричного синтезу сучасних мультисервісних телекомунікаційних мереж"
(Коментарів: 7)
М82 Цикл наукових праць "Моделювання й розрахунок змін напруженого та електропружного стану елементів конструкцій із тріщинами та тонкими включеннями"
(Коментарів: 13)
М83 Цикл наукових праць "Прикладний спектральний аналіз несамоспряжених операторів ".
(Коментарів: 1)
М84 Захист інформації методами комп’ютерної стеганографії
(Коментарів: 8)
М85 Цикл наукових праць "Аеродинамічна оптимізація профілів компресорних решіток авіаційних газотурбінних двигунів на основі комп’ютерного моделювання"
(Коментарів: )
М86 Хвилі в пружних хвилеводах обмежених розмірів при антисиметричних коливаннях
(Коментарів: )
М87 Цикл наукових праць "Математичне моделювання нестаціонарних процесів у п’єзокерамічних перетворювачах при імпульсному електромеханічному навантаженні"
(Коментарів: 3)
М88 Цикл наукових праць "Вплив металевих включень на структуру та властивості природних наноструктурних матеріалів"
(Коментарів: 6)
М89 Цикл наукових праць "Гранична роздільна здатність квадрупольних систем формування субмікронних іонних зондів для мікроаналізу та продукування наноструктур"
(Коментарів: )
М90 Цикл наукових праць "Імовірнісні розподіли на групах, в спектральній теорії та геометрія випадкових процесів"
(Коментарів: )
М92 Нові механізми електронного транспорту в приладових структурах та омічних контактах на основі широкозонних напівпровідників
(Коментарів: 13)
М96 Цикл наукових праць "Нові кристалофосфори на основі оксидних та фторидних матриць, активованих рідкісноземельними іонами, для використання у фотоніці, оптиці та медицині"
(Коментарів: 17)
М97 Розробка імплантаційних матеріалів на основі фосфатів кальцію для реконструктивної хірургії
(Коментарів: )
М98 Розробка матеріало-енергозберігаючої технології інжекційного рафінування чавуну зернистим магнієм у великовантажних ковшах
(Коментарів: 11)
М99 Цикл наукових праць "Виявлення особливостей коливань лопаткового апарату сучасних турбомашин з метою зниження рівня локалізації вібраційних напружень та з урахуванням властивостей новітніх матеріалів і пошкоджень"
(Коментарів: 4)
р1 Розробка та впровадження техніки і технології виготовлення та застосування високоефективних, безпечних емульсійних вибухових речовин на кар’єрах України
(Коментарів: 25)
р2 Ресурсозберігаючі технології металургійного виробництва на основі використання українського вугілля
(Коментарів: 42)
р6 Цикл наукових праць "Нелінійно-оптичні ефекти в атомних, молекулярних та твердотільних системах при взаємодії з надкороткими світловими імпульсами"
(Коментарів: 7)
р7 Проблемно-орієнтовані обчислювальні засоби обробки інформації в реальному часі
(Коментарів: 25)
р8 Цикл наукових праць "Дискретні та функціональні методи теорії наближення та їх застосування"
(Коментарів: 16)
р9 Створення нових матеріалів та приладів оптотехніки
(Коментарів: 12)
р15 Цикл наукових праць "Фундаментальні властивості матерії в ультрарелятивістських ядерних зіткненнях та у ранньому Всесвіті"
(Коментарів: 5)
р18 Цикл наукових праць "Динаміка пучків частинок високих енергій у кристалічних структурах, керування параметрами пучків та властивостями гамма-випромінення"
(Коментарів: 21)
р19 Цикл наукових праць "Теорія м’якої речовини: розвиток методів і їх застосування"
(Коментарів: 16)
р24 Цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів"
(Коментарів: 37)
р23 Сучасні прилади та технологіїї ультразвукової медичної діагностики
(Коментарів: 6)
р25 Ключові технології виробництва кремнієвих сонячних елементів та енергетичних систем на їх основі
(Коментарів: 53)
р27 Створення системи управління національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою
(Коментарів: 46)
р40 Розробка та впровадження високоефективних систем синхронізації цифрових інфокомунікаційних мереж наносекундного діапазону
(Коментарів: 5)
р42 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати
(Коментарів: 10)
р42 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати
(Коментарів: )
р44 Цикл наукових праць "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища"
(Коментарів: 6)
м50 Перевірка цілісності цифрового сигналу
(Коментарів: 2)
м51 Застосування бінарних відношень у теорії напівгруп
(Коментарів: 6)
м49 Цикл наукових праць "Покращення комутаційних, масогабаритних і вартісних характеристик гібридних контакторів низької напруги"
(Коментарів: )
м2 Цикл наукових праць "Теорія та методи розв’язування задач комбінаторної оптимізації"
(Коментарів: )
м53 Цикл наукових праць "Автомати над кільцями: моделі і методи їх дослідження"
(Коментарів: )
м54 Цикл наукових праць "Класифікаційні проблеми лінійної алгебри"
(Коментарів: 3)
м55 Цикл наукових праць "Теоретико-структурні дослідження кілець скінченно породжених головних ідеалів та кілець матриць над ними"
(Коментарів: 6)
м56 Цикл наукових праць "Розвиток архітектури та системного програмного забезпечення вітчизняних суперкомп’ютерів СКІТ"
(Коментарів: 6)
м59 Цикл наукових праць "Розробка неруйнівних методів та обладнання для контролю поточного стану конструкційних матеріалів технічних виробів на основі індентування та вимірів твердості"
(Коментарів: 3)
м60 Цикл наукових праць "Процеси фотогенерації та перенесення носіїв заряду в тонкоплівкових структурах органічних напівпровідників"
(Коментарів: 12)
м61 Цикл наукових праць "Вплив циклічних мартенситних перетворень різного типу на формування структурно-фазового стану і комплексу структурно-чутливих властивостей метастабільних сплавів на основі заліза"
(Коментарів: )
м62 Цикл наукових праць: "Новітні наноструктури на основі нітридів групи ІІІ: структурні, оптичні та електронні властивості"
(Коментарів: 20)
м63 Енергоефективний засіб отримання високоякісного дроту з маловуглецевої сталі за допомогою інтенсивної пластичної деформації
(Коментарів: 14)
м64 Цикл наукових праць "Вплив магнітного поля, лазерного та іонного випромінювання на процеси кристалізації і зміну магнітооптичних і геометричних характеристик гетерогенних наноструктур"
(Коментарів: )
м65 Цикл наукових праць "Властивості темної матерії за даними астрофізичних спостережень"
(Коментарів: 8)
м66 Цикл наукових праць "Розвиток аналітико-числових методів дослідження резонансної взаємодії електромагнітних та пружних хвиль з дефектами
(Коментарів: 3)
м68 Розробка критеріїв і методики оцінки фазового складу шлакових розплавів для вибору раціонального шлакового режиму доменної плавки, що забезпечує виплавку чавуну необхідної якості і зниження енергетичних витрат
(Коментарів: 9)
м69 Підвищення продуктивності та якості виготовлення великогабаритних деталей з високоміцних сплавів
(Коментарів: 21)
м70 Цикл наукових праць "Створення нових функціональних матеріалів на основі тугоплавких оксидів та галогенідів лужних металів з контрольованим структурним станом"
(Коментарів: 6)
м72 Цикл наукових праць "Нерівноважні процеси структуроутворення в опромінюваних кристалічних системах"
(Коментарів: )
м73 Розробка електроактивних наноструктурованих полімерних матеріалів з різною природою провідності
(Коментарів: 23)
м8 Безконтактний тривимірний нанопрофілометр
(Коментарів: 1)
м99 Математичні та експериментальні методи визначення та оптимізації характеристик системи пасивного протимінного захисту бойових броньованих машин
(Коментарів: 14)
м7 Цикл наукових праць «Нейтронна діагностика функціональних рідинних наносистем»
(Коментарів: 16)
м10 Цикл наукових праць «Сенсори хвильового фронту з високою просторовою роздільною здатністю для дослідження оптично неоднорідних об’єктів»
(Коментарів: 14)
м13 Створення новітньої технології виготовлення електродвигунів з екстремально високими експлуатаційними характеристиками
(Коментарів: 15)
м14 Наукові основи стабільного відтворення текстово-ілюстраційної інформації сучасними друкувальними засобами
(Коментарів: 10)
м15 Формування субмікрокристалічної структури титанових сплавів методами пластичної деформації для підвищення ресурсу відповідальних деталей газотурбінних двигунів
(Коментарів: 3)
м16 Розробка тренажерних комплексів бронетанкової техніки з використанням сучасного математичного і програмно-апаратного забезпечення
(Коментарів: 20)
м17 Створення енергозберігаючих інтелектуальних інформаційно-керуючих систем рухомим складом залізниць України
(Коментарів: 1)
м18 Розробка фізичних основ конструктивно-технологічних рішень новітніх приладів оптоелектроніки
(Коментарів: 3)
м19 Енергоефективний спосіб автоматизації режимів роботи видобувних комбайнів на тонких пластах
(Коментарів: )
м20 Напружено-деформований стан породного масиву при відпрацюванні пологого вугільного пласта під охоронюваними об'єктами
(Коментарів: 13)
м23 Розробка нових методів визначення транспортно-експлуатаційних показників автомобільних доріг
(Коментарів: )
м27 Оцінювання параметрів гармонічного сигналу в умовах дії завад
(Коментарів: )
м30 Створення ресурсозберігаючих технологій та новаторських технічних рішень для комплексного вирішення задач підвищення енергетичної ефективності транспортних засобів"
(Коментарів: 11)
м32 Цикл наукових праць "Фізичні властивості, які визначають біологічну активність органічних молекул з електронним спряженням"
(Коментарів: 23)
м34 Розробка комплексу ресурсозберігаючих технологій і устаткування, що підвищує ефективність доменного переділу
(Коментарів: 31)
м36 Розробка комплексу ресурсозберігаючих технологій і матеріалів з метою підвищення стійкості футерівок конверторів та сталерозливальних ковшів
(Коментарів: 45)
м38 Розроблення техніки і технології для запобігання технологічним втратам газу під час реконструкції та ремонту газотранспортної системи України
(Коментарів: 6)
м40 Цикл наукових праць "Динаміка нижньої та середньої іоносфери над Україною"
(Коментарів: 5)
м41 Цикл наукових праць "Наноструктуровано оптимізовані керамічні сенсорні матеріали для створення інтелектуальних систем нового покоління"
(Коментарів: 26)
м45 Новітні технології створення матеріалів та покриттів у суднобудуванні
(Коментарів: 14)
м46 Ефективні конструктивно-технологічні рішення стільникових агрегатів ракетно-космічної техніки із полімерних композиційних матеріалів
(Коментарів: 12)
Р1 Цикл наукових праць "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища"
(Коментарів: 15)
р5 Розробка та впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні
(Коментарів: 36)
Р7 Створення системи управління національною інформаційно-комунікаційною інфраструктурою
(Коментарів: 40)
р9 Цикл наукових праць "Закономірності хвиле-вихрових процесів у суцільному середовищі"
(Коментарів: 13)
Р10 Забезпечення техногенної та екологічної безпеки при розробці вуглегазових родовищ (теорія і практика)
(Коментарів: 64)
Р11 Детектуючі пристрої на основі пластмасових сцинтиляторів
(Коментарів: 8)
Р15 Прилади та засоби для діагностики та магнітної нанотерапії раку
(Коментарів: 20)
Р17 Цикл наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем”
(Коментарів: 42)
Р18 Створення прецизійних пристроїв і приладів оптотехніки на основі нових функціональних елементів
(Коментарів: 24)
Р19 "Механика композитов" (монографія в дванадцяти томах, Київ: "Наукова думка" та "А.С.К.", 1993 – 2003 рр.)
(Коментарів: 1)
Р23 Наукові основи забезпечення надійності і економічності шахтних копрів
(Коментарів: 6)
Р25 Цикл наукових праць "Використання природних ресурсів України в умовах екологічних обмежень"
(Коментарів: 16)
Р32 Базові технології виробництва нанорозмірних напівпровідникових епітаксійних структур для потреб радіоелектроніки
(Коментарів: )
Р33 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати
(Коментарів: )
Р34 Підвищення ресурсу гірничо-металургійного обладнання на основі інноваційних технологій інженерії поверхні
(Коментарів: 41)
Р33 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати
(Коментарів: 21)
Р40 Розробка та впровадження системи технологій видобутку і переробки залізорудної сировини із забезпеченням раціонального надрокористування
(Коментарів: 32)
Р44 Створення циклічно-потокового транспорту на базі крутопохилого конвеєра для переміщення скельної гірничої маси з кар'єрів
(Коментарів: 6)
Р49 Новітні методи та засоби побудови великих розподілених комп’ютеризованих систем управління на основі високопродуктивної IT-інфраструктури
(Коментарів: 41)
Р50 Нове покоління радіоелектронних систем контролю морського кордону та судноплавства
(Коментарів: )