Офіційний веб сайт

Весь архів

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи
м1 Математичні та експериментальні методи визначення та оптимізації характеристик системи пасивного протимінного захисту бойових броньованих машин
(Коментарів: 17)
м3 Цикл наукових праць “Дослідження сучасних проблем геометричної теорії функцій і теорії апроксимацій”
(Коментарів: 11)
м4 Цикл наукових праць "Нанопорошкові матеріали та структури на їх основі для створення газосенсорних систем нового покоління"
(Коментарів: 5)
м5 Цикл наукових праць «Складні марковські моделі та їх статистичні застосування»
(Коментарів: 7)
м6 Прогнозування техногенних газових покладів та розробка методу оцінки густоти накопичених ресурсів метану на вугільних шахтах України
(Коментарів: 5)
м7 Прямий метод Ляпунова для імпульсних систем та його застосування до дослідження критичних положень рівноваги
(Коментарів: 2)
м8 Цикл наукових праць "Розробка неруйнівних методів та обладнання для контролю поточного стану конструкційних матеріалів технічних виробів на основі індентування та вимірів твердості"
(Коментарів: 8)
м9 Енергоефективний засіб отримання високоякісного дроту з маловуглецевої сталі за допомогою інтенсивної пластичної деформації
(Коментарів: 4)
м10 Матеріали з колосальним магнітоопором: трансформація магнітного стану під дією хімічних заміщень і розмірних факторів
(Коментарів: 4)
м11 Цикл наукових праць “Особливості електронних властивостей низьковимірних провідних систем у зовнішніх полях”
(Коментарів: 15)
м12 Розробка і розвиток методів прогнозу газової кінетики і тепло- масопереносу у вугільних пластах з урахуванням виду їх напружено-деформованого стану
(Коментарів: 1)
м13 Цикл наукових праць "Дифракційно- оптимізовані оригінальні малогабаритні широкосмугові антени для систем зв’язку нового покоління"
(Коментарів: 2)
м14 Характеризаційні задачі на абелевих групах, спектральні кратності ергодичних дій та класифікація мір на канторовських просторах
(Коментарів: )
м17 Цикл наукових праць "Натурні дослідження дрібномасштабної структури морської поверхні дистанційними методами"
(Коментарів: )
м18 Цикл наукових праць «Новітні матеріали на основі оксиду цинку для створення пристроїв оптоелектроніки»
(Коментарів: 12)
м19 Оптимізація шлакового режиму доменної плавки на основі розроблених нових критеріїв та методик в сучасних сировинних умовах роботи доменних печей України
(Коментарів: 9)
м20 Цикл наукових праць “Оцінювання впливу технологічних чинників на роботоздатність конструкційних сталей об’єктів тривалої експлуатації в енергетиці та нафтопереробній промисловості”
(Коментарів: 18)
м21 Підвищення характеристик опору втомі зварних з’єднань легких сплавів і елементів експлуатуємих металоконструкцій високочастотною механічною проковкою
(Коментарів: )
м23 Цикл наукових праць "Резонансні та когерентні ефекти квантової електродинаміки в сильних лазерних
(Коментарів: )
м24 Новий метод створення епоксидних композитів з покращеними фізико-механічними характеристиками під дією постійних фізичних полів
(Коментарів: 20)
м37 Числове моделювання електрометрії свердловин
(Коментарів: 8)
м14 Цикл наукових праць "Характеризаційні задачі на абелевих групах, спектральні кратності ергодичних дій та класифікація мір на канторовських просторах"
(Коментарів: 4)
м55 Адаптація стругової технології відпрацювання вугільних пластів до гірничо-геологічних умов шахт Західного Донбасу
(Коментарів: 3)
м58 Гідродинаміка глибоководних платформ для умов Чорного моря
(Коментарів: )
м62 Імпульсні магнітні поля для прогресивних технологій. Магнітно-імпульсні технології для формовки кузовних елементів автомобілів
(Коментарів: )
м65 Інноваційні конструктивно-технологічні рішення для агрегатів авіакосмічної техніки із полімерних композиційних матеріалів
(Коментарів: 23)
м67 Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій
(Коментарів: 28)
м68 Цикл наукових праць "Іоносферні прояви акустико-гравітаційних хвиль у спокійних і збурених умовах"
(Коментарів: 12)
м69 Комп’ютерне моделювання динамічних об’єктів на основі ланцюгово-дробової апроксимації складних передатних функцій
(Коментарів: )
м70 Цикл наукових праць «Комплексне підвищення надійності та ефективності залізобетонних і кам’яних будівель в умовах сейсмонебезпеки»
(Коментарів: 3)
м71 Моделі та алгоритми діагностування технічних об’єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних двигунів)
(Коментарів: 33)
м72 Цикл наукових праць «Моделювання теплових та хвильових процесів на основі крайових і нелокальних задач»
(Коментарів: 30)
м73 Цикл наукових праць "Мультихвильові дослідження галактик та активних ядер галактик на основі близьких та далеких оглядів неба"
(Коментарів: 2)
м75 Нейроеволюційні методи обробки інформації та управління
(Коментарів: )
м80 Підвищення продуктивності та якості формування зображень тривимірних об’єктів в опто-електронних системах
(Коментарів: )
м85 Проточний кавітатор з високою інтенсивністю ультразвуку для обробки рідких середовищ
(Коментарів: 18)
м88 Розробка комплексу ресурсозберігаючих технологій і матеріалів з метою підвищення стійкості футерівок конверторів та сталерозливальних ковшів
(Коментарів: 7)
м90 Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах
(Коментарів: 18)
м92 Розробка фізичних основ конструктивно-технологічних рішень новітніх приладів оптоелектроніки
(Коментарів: 21)
м95 Цикл наукових праць "Синтез, будова і люмінесценція оксидних сполук цирконію і бісмуту"
(Коментарів: 20)
м96 Система інсерційного моделювання
(Коментарів: )
м98 Цикл наукових праць “Спектроскопія термічної багатокомпонентної плазми електродугового розряду з домішками парів міді”
(Коментарів: 5)
м99 Створення енергозберігаючих інтелектуальних інформаційно-керуючих систем рухомим складом залізниць України
(Коментарів: 26)
м104 Теоретичні дослідження і розробка методів комп’ютеризації мереж електропостачання залізниць України як основи енергозбереження і безпеки руху
(Коментарів: 18)
м107 Цикл наукових праць «Функціонально-аналітичні методи в сучасній теорії нелінійних динамічних систем та їх застосування»
(Коментарів: 7)
Р2 Новітні енергозберігаючі технології виробництва марганцевих феросплавів у електропечах
(Коментарів: 15)
р13 Геохімічні, петрологічні і геофізичні критерії прогнозування родовищ корисних копалин Українського щита
(Коментарів: 28)
р8 Створення детектуючих пристроїв на основі пластмасових сцинтиляторів для сучасних фізичних експериментів
(Коментарів: 43)
р9 Автоматизована система радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування
(Коментарів: 12)
р11 Будова та еволюція Всесвіту на галактичних та космологічних масштабах, прихована маса і темна енергія: теоретичні моделі та спостережні результати
(Коментарів: 73)
р14 Поляриметрія високої інформативної здатності та продукти на її основі
(Коментарів: 17)
Р22 Технологічні, організаційні та регуляторні засади побудови телекомунікаційних мереж наступних поколінь
(Коментарів: 30)
р16 Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках
(Коментарів: 19)
Р15 Комплексне освоєння газовугільних родовищ на основі потокових технологій буріння свердловин
(Коментарів: 27)
р18 Цикл наукових праць “Математичні методи оптимізації та штучного інтелекту для моделювання складних процесів і систем”
(Коментарів: 32)
р23 Цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур"
(Коментарів: 29)
р25 Цикл наукових праць "Аналітичні і алгебро-геометричні методи сучасної математичної фізики"
(Коментарів: 33)
Р26 Розробка та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України
(Коментарів: 10)
р31 Базові технології виробництва нанорозмірних напівпровідникових епітаксійних структур для потреб радіоелектроніки
(Коментарів: 16)
Р32 Теоретичні основи і технології обробки тугоплавких, важкодеформівних і композиційних матеріалів
(Коментарів: 38)
р46 Цикл наукових праць «Фізика і динаміка ансамблю малих тіл Сонячної системи: спостереження, відкриття та нові моделі»
(Коментарів: 4)
р47 Нове покоління вітчизняних радіоелектронних засобів системи контролю надводної обстановки
(Коментарів: 10)
м2 Перспективні технології підготовки ракетних палив
(Коментарів: 16)
м3 Підвищення функціональної ефективності композитних виробів авіакосмічної техніки
(Коментарів: 11)
м5 Цикл наукових праць "Аналітичні та алгебраїчні методи в спектральних задачах"
(Коментарів: 6)
м6 Цикл наукових праць "Математичне та комп’ютерне моделювання процесів тепло- і масопереносу у випадково неоднорідних і шаруватих тілах"
(Коментарів: 4)
м7 Цикл наукових праць "Розробка методів декомпозиції області для розв’язування варіаційних нерівностей, що моделюють контакт багатьох пружних тіл"
(Коментарів: 7)
м8 Цикл наукових праць "Розробка паралельної інформаційної технології розв’язання задач багатокритеріальної стохастичної оптимізації та оцінки ризиків у страхуванні"
(Коментарів: 8)
м9 Цикл наукових праць "Електронне збудження субвалентної nр6 оболонки в атомах рубідію (n=4) та барію (n=5)"
(Коментарів: 17)
м10 Цикл наукових праць "Ефективні нанокомпозити полімер-наночастинки для створення новітніх пристроїв фотоніки: голографічних оптичних елементів, мініатюрних лазерів та сенсорів"
(Коментарів: 21)
м11 Цикл наукових праць "Класифікація мір на канторівських просторах та характеризаційні задачі на абелевих групах"
(Коментарів: 6)
м12 Цикл наукових праць "Фізичні засади зміцнення поверхні біосумісних сплавів, які застосовуються в ортопедичній стоматології та імплантології"
(Коментарів: 6)
м14 Енергоефективний засіб отримання високоякісного дроту з маловуглецевої сталі за допомогою інтенсивної пластичної деформації
(Коментарів: 11)
м15 Композиційні матеріали та покриття на основі карбіду і дибориду титану-хрому з підвищеним рівнем зносо- та корозієстійкості
(Коментарів: 9)
м16 Цикл наукових праць "Математичні моделі та методи оцінювання ресурсу трубопроводів"
(Коментарів: 16)
м17 Методи модифікування поверхневого шару елементами втілення (киснем, азотом) для підвищення властивостей титанових сплавів
(Коментарів: 10)
м20 Теплометричні засоби контролю теплового навантаження на головний обтічник ракети-носія
(Коментарів: 12)
м21 Цикл наукових праць "Створення новітніх біоматеріалів та покриттів медичних імплантатів на основі гідроксиапатиту та біополімерів для військової медицини"
(Коментарів: )
м22 Новий метод створення епоксидних композитів з покращеними фізико-механічними характеристиками під дією постійних фізичних полів
(Коментарів: 8)
м25 Суперконденсатори високої потужності для новітніх систем енергозбереження
(Коментарів: 9)
м37 Цикл наукових праць "Алгебраїчні, геометричні та динамічні властивості скінченних автоматів"
(Коментарів: )
м39 Моделі і методи оптимізації замкнених маршрутів у транспортній логістиці
(Коментарів: 9)
м41 Високопродуктивні технології аналізу та синтезу зображень в задачах медичної діагностики
(Коментарів: 1)
м42 Динамічний інтелектуальний аналіз даних на основі гібридних еволюційних нейро-фаззі систем
(Коментарів: 4)
м45 Геомеханічне обґрунтування технології відпрацювання вугільних пластів струговими комплексами в умовах шахт Західного Донбасу
(Коментарів: 28)
м47 Нові підходи до створення та обґрунтування ефективності функціональних металокомплексних, кластерних та органічних матеріалів для потреб наноелектроніки та наномедицини
(Коментарів: 11)
м49 Інтелектуальна технологія аналізу та синтезу здатної самонавчатися системи керування технологічним процесом
(Коментарів: 1)
м50 Методи та технології оцінювання і забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем критичного застосування
(Коментарів: 11)
м51 Моделювання соціально-економічних явищ та екологічних процесів південно-західного регіону України на основі індуктивних моделей
(Коментарів: )
м54 Нові методи та засоби багатопараметрового діагностування обладнання і споруд довготривалої експлуатації
(Коментарів: 11)
м59 Електричні, оптичні та структурні властивості ультратонких плівок простих та перехідних металів
(Коментарів: 8)
м66 Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом
(Коментарів: )
м69 Інноваційні конструкторсько-технологічні рішення виготовлення тонкостінних біметалевих трубчастих елементів для виробів машинобудування
(Коментарів: )
м70 Цикл наукових праць "Іоносферні прояви акустико-гравітаційних хвиль у спокійних і збурених умовах"
(Коментарів: 4)
м72 Математичні моделі ударно-контактної взаємодії елементів механічних систем: теоретичні основи та промислове впровадження
(Коментарів: 13)
м76 Мультиагентна інформаційна технологія діагностування комп’ютерних систем на наявність бот-мереж у корпоративних мережах
(Коментарів: )
м78 Цикл наукових праць “Наноструктурно-модифіковані халькогенідні склуваті середовища для високонадійних оптоелектронних застосувань”
(Коментарів: 8)
м80 Цикл наукових праць "Фізичні властивості відкритих гетеросистем як функціональних елементів наноприладів"
(Коментарів: 11)
м81 Цикл наукових праць “Редукція матриць над кільцями скінченного стабільного рангу”
(Коментарів: 5)
м87 Цикл наукових праць "Моделювання та прогнозування паливної економічності та екологічної безпеки автомобілів в транспортних потоках"
(Коментарів: )