Офіційний веб сайт

Весь архів

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи
м91 Теоретичні та експериментальні аспекти формування високоенергетичних потоків частинок та випромінювання в плазмі високої густини
(Коментарів: 17)
м92 Розробка методів модифікації властивостей вугільної шихти та створення оптимальних умов експлуатації коксових печей для отримання високоякісного коксу
(Коментарів: 18)
р1 Цикл наукових праць "Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок, дослідження рідкісних ядерних розпадів"
(Коментарів: 41)
р13 Цикл наукових праць "Моделювання і методи розрахунку та оптимізації напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи"
(Коментарів: 12)
р15 Наукові, технологічні, організаційні та впроваджувальні основи створення нового приладового комплексу стабілізатора озброєння легких броньованих машин
(Коментарів: 54)
р18 Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур
(Коментарів: 63)
р21 Цикл наукових праць “Оптимізаційні методи та інформаційно-комунікаційні технології для аналізу та керування складними процесами і системами”
(Коментарів: 39)
р22 Моніторинг об’єктів в умовах апріорної невизначеності джерел інформації
(Коментарів: 23)
р23 Цикл наукових праць "Поляриметрія високої інформативної здатності та продукти на її основі"
(Коментарів: 20)
р29 Цикл наукових праць “Сучасна динаміка матеріалів та елементів конструкцій”
(Коментарів: 8)
р31 Цикл наукових праць "Функціональні властивості об'ємних і поверхневих впорядкованих систем та створення нових металовмісних матеріалів і структур"
(Коментарів: 35)
р33 Розробка та впровадження технологій забезпечення техногенної та екологічної безпеки вугледобувних регіонів при ліквідації гірничих підприємств України
(Коментарів: 32)
р34 Цикл наукових праць "Формування електродинамічними структурами полів з визначеними часовими, просторово-енергетичними та поляризаційними характеристиками"
(Коментарів: 43)
р39 Термобаричні та геодинамічні умови і перспективи нафтогазоносності осадових басейнів України
(Коментарів: 23)
р43 Цикл наукових праць "Структура і динаміка геофізичних полів як відображення еволюції та взаємодії геосфер в Антарктиці"
(Коментарів: 51)
р44 Цикл наукових праць "Фізика, динаміка і статистика комет, малих планет і метеорів: спостереження, відкриття та нові моделі"
(Коментарів: 16)
р45 Державна цільова оборонна програма розвитку озброєння та військової техніки збройних сил (системно-концептуальні основи, теорія, реалізація)"
(Коментарів: )
м2 Моделі та методи оптимального розподілу мережних ресурсів безпровідних телекомунікаційних систем
(Коментарів: 13)
м7 Аналітичні та алгебраїчні методи в спектральних задачах
(Коментарів: )
м8 Дослідження граничної поведінки відображень зі скінченним спотворенням за допомогою методів теорії відображень
(Коментарів: 4)
м9 Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови
(Коментарів: 18)
м10 Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних наноструктурах зі складною геометрією
(Коментарів: 3)
м11 Фізичні властивості 3d-іонів в комплексах різної симетрії: наближення ефективного заряду ядра
(Коментарів: )
м13 Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині
(Коментарів: 7)
м14 Мартенситне перетворення в нестехіометричному інтерметаліді Ti3Sn та його вплив на механічну поведінку
(Коментарів: )
м15 Створення сучасних високоефективних різальних інструментів із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям
(Коментарів: 21)
м16 Методи оцінювання роботоздатності елементів конструкцій енергетичного обладнання за наводнювання
(Коментарів: )
м18 Дисперсії наночастинок в рідких кристалах для нових функціональних матеріалів
(Коментарів: 12)
м19 Перспективні імпульсні технології отримання зносостійких металоматричних композитів
(Коментарів: 8)
м20 Розвиток наукових і технологічних основ термомеханічної обробки сталей з використанням різних принципів мікролегування бором
(Коментарів: 18)
м21 Метрологія термоелектричних матеріалів
(Коментарів: 8)
м23 Охолодження пучків протонів та антипротонів замагніченим електронним газом з анізотропною температурою
(Коментарів: 1)
м25 Неорганічні нанокристали з контрольованими оптичними властивостями для технічних та біомедичних застосувань
(Коментарів: 23)
м38 Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань в задачах неруйнівного контролю ракетно-космічної техніки
(Коментарів: )
м39 Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю
(Коментарів: 22)
м40 Комп’ютерне моделювання контактної взаємодії пружних тіл комбінованими адаптивними обчислювальними схемами
(Коментарів: 14)
м41 Нові інгібітори для запобігання корозії
(Коментарів: 30)
м42 Концепція раціонального використання традиційних і упровадження альтернативних моторних палив
(Коментарів: )
м43 Мембранні механізми нуклеації та токсичної дії білкових агрегатів, пов’язаних із розвитком конформаційних захворювань
(Коментарів: 21)
м44 Наукове обґрунтування технології відпрацювання тонких вугільних пластів свердловинною підземною газифікацією
(Коментарів: 13)
м45 Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом
(Коментарів: 11)
м46 Підвищення тактико-технічних характеристик машин військового та цивільного призначення
(Коментарів: 14)
м48 Розвиток новітніх методів розрахунку процесів пластичного деформування металу і ресурсозберігаючих технологій виготовлення прецизійних та крупних виробів
(Коментарів: 17)
м49 Розроблення епоксидних нанокомпозитів з поліпшеними трибологічними властивостями для військової техніки, нафтової та газотранспортної промисловості
(Коментарів: 5)
м50 Руйнування гірських порід комбінованими вибухо-механічними навантаженнями
(Коментарів: )
м51 Стабілізація осі обертання штучних супутників Землі та космічних апаратів пасивними автобалансирами
(Коментарів: )
м52 Створення нових надтвердих керамічних матеріалів для роботи в екстремальних умовах
(Коментарів: 25)
м54 Управління твердофазними структурними перетвореннями у високохромистих комплексно-легованих чавунах з метою підвищення їх властивостей
(Коментарів: )
м55 Фізичні властивості парамагнітних донорів азоту у монокристалах та нанопорошках карбіду кремнію
(Коментарів: 7)
м56 Фізичні системи та їх еволюція від планківських масштабів до масштабів Всесвіту
(Коментарів: 28)
м57 Якісний аналіз і чисельні методи для ередитарних систем
(Коментарів: 23)
м60 Феноменологічна модель та експериментальні закономірності формозмінення паладієвої пластини при насиченні воднем
(Коментарів: )
м65 Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводнів у синтез-газ
(Коментарів: 9)
м78 Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій
(Коментарів: 14)
м79 Інноваційні рішення на залізничному транспорті для мінімізації ризику аварійних ситуацій та підвищення енергоефективності на коліях різної ширини
(Коментарів: 3)
м81 Науково-практичні засади створення та впровадження еталонів об’єму та витрати газу нового покоління
(Коментарів: )
р2 Властивості нейтрино і слабкої взаємодії, пошуки ефектів за межами стандартної моделі елементарних частинок
(Коментарів: 41)
р3 Напружений стан структурно-неоднорідних тіл, спричинений дією полів різної фізичної природи
(Коментарів: 26)
р5 Приладовий комплекс стабілізатора озброєння легкої броньованої техніки
(Коментарів: 22)
р8 Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу України
(Коментарів: 18)
р11 Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування
(Коментарів: )
р11 Створення та впровадження нового класу евтектичних композиційних матеріалів в інноваційні технології підприємств машинобудування
(Коментарів: 46)
р13 Створення випромінюючих структур багатофункціональних радіоелектронних систем
(Коментарів: 38)
р16 Розробка пластмасових сцинтиляторів багатофункціонального призначення
(Коментарів: 40)
р17 Методи оптимізації та комп'ютерні технології для моделювання і керування інформаційними процесами та системами
(Коментарів: 34)
р21 Багаточастинкові явища у термоядерних системах, плазмовій електроніці та плазмових технологіях
(Коментарів: 35)
р22 Високоінформативна поляриметрія та продукти на її основі
(Коментарів: 30)
р23 Енергоефективні світлодіодні освітлювальні системи
(Коментарів: 26)
р26 Тектоно-геофлюїдодинамічна концепція формування нафтогазових покладів в осадових басейнах України
(Коментарів: 27)
р27 Фотоніка напівпровідникових і діелектричних наноструктур
(Коментарів: 50)
р29 Комплекси і технології визначення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг
(Коментарів: )
р29 Розроблення та впровадження випробувальних комплексів та технологій визначення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг
(Коментарів: )
р31 Керовані ефекти пластичного деформування заготовок виробів для металургії та транспорту
(Коментарів: 35)
м2 Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою
(Коментарів: 47)
м12 Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції
(Коментарів: 36)
м15 Оцінювання граничного стану і залишкового ресурсу елементів конструкцій енергетичного і транспортного обладнання
(Коментарів: 14)
м16 Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)
(Коментарів: 43)
м18 Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам
(Коментарів: 35)
м19 Підвищення рівня кібернетичного захисту інформаційно-комунікаційних систем методами комплексного стегоаналізу цифрових зображень
(Коментарів: 7)
м31 Створення нових систем на основі вуглецевих наноматеріалів для енергетики
(Коментарів: 8)
м32 Створення металоматричних композитів інструментального призначення
(Коментарів: 6)
м33 Математичне та комп’ютерне моделювання процесів дифузії у стохастично неоднорідних шаруватих структурах
(Коментарів: 10)
м38 Задачі стабілізації та планування руху для багатовимірних динамічних систем з некерованим лінійним наближенням
(Коментарів: 19)
м43 Перспективна інтегрована навігація безпілотних авіаційних систем
(Коментарів: 28)
м47 Розмірні ефекти в тонкоплівкових матеріалах для термоелектричного перетворення енергії
(Коментарів: 1)
м47 Розмірні ефекти в тонкоплівкових матеріалах для термоелектричного перетворення енергії
(Коментарів: 8)
м50 Дослідження нових макро- та наноструктурованих функціональних матеріалів різної фізико-хімічної природи
(Коментарів: 10)
м52 Моделювання напружено-деформованого стану кусково-однорідних пружно-пластичних структур з міжконтактними зазорами та тріщинами
(Коментарів: 16)
м58 Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань при створенні нових конструкцій ракетно-космічної техніки
(Коментарів: 22)
м62 Системи плівкового охолодження лопаток високотемпературних газових турбін
(Коментарів: 22)
м65 Розвиток теорії та комп’ютерне моделювання просторово обмежених об’єктів м’якої речовини
(Коментарів: 13)
м66 Піроліз вуглеводневих газів у електротермічному псевдозрідженому шарі
(Коментарів: )
м68 Створення нових надтвердих керамічних матеріалів на основі карбіду вольфраму, субоксиду бору та боридів молібдену для роботи в екстремальних умовах
(Коментарів: 31)
м69 Термопружність шаруватих термочутливих тіл за складного теплообміну з довкіллям
(Коментарів: 2)
м72 Застосування нових операторно-функціональних підходів до побудови ефективних чисельних методів розв'язування сучасних задач природознавства
(Коментарів: 16)
м76 Методи оцінювання роботоздатності елементів конструкцій енергетичного обладнання за наводнювання
(Коментарів: 20)
м79 Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині
(Коментарів: 7)
м80 Застосування методів мультимасштабного моделювання до дослідження систем під опроміненням
(Коментарів: 15)
р7 Ефективні методи оцінювання напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, спричиненого дією полів різної фізичної природи
(Коментарів: 26)
р18 Фотоніка напівпровідникових та діелектричних наноструктур
(Коментарів: 46)