Офіційний веб сайт

Весь архів

1. ФІЗИКО-ТЕХНІЧНІ І МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ
Номер Назва роботи
р20 Функціональні магнітні матеріали для наноелектроніки та біотехнологій: фізичні основи
(Коментарів: 19)
р23 Забезпечення роботоздатності довгомірних промислових об’єктів за тривалої дії експлуатаційних середовищ
(Коментарів: 29)
р28 Матеріали і технології конструкцій сучасної авіаційної техніки
(Коментарів: 35)
р30 Фізика і техніка сучасної поляриметрії
(Коментарів: 23)
м1 Математичні методи і комп’ютерне моделювання марковських систем та їх застосування
(Коментарів: 11)
м4 Комп’ютерні технології планування хірургічних втручань
(Коментарів: 2)
м5 Автоматизація процесів управління ресурсномістких виробництв збагачення залізної руди
(Коментарів: 14)
м7 Комплексна система геомоніторингу промислово-видобувних територій
(Коментарів: 20)
Ресурсоекономні конструкції будівель та споруд
(Коментарів: )
м8 Ресурсозберігаючі конструкції будівель та споруд
(Коментарів: 14)
м11 Ефективне використання окисненого вугілля при виробництві доменного коксу
(Коментарів: 26)
м13 Індукційний нагрів для теплової обробки електропровідних і неелектропровідних середовищ
(Коментарів: 19)
м14 Створення державного первинного еталона одиниць об’єму та об’ємної витрати газу на газовому середовищі при тиску до 1,6 МПа
(Коментарів: 11)
м19 Лазерний відпал нестехіометричних плівок SiOx
(Коментарів: 8)
м21 Нові люмінесцентні матеріали для реєстрації іонізуючого випромінювання
(Коментарів: 31)
м26 Структурна інженерія композитних матеріалів на різних рівнях організації
(Коментарів: 32)
м27 Розробка і впровадження нових підходів до діагностики та управління доменною плавкою
(Коментарів: 11)
м30 Методи та програмні засоби в задачах попередження надзвичайних ситуацій при забрудненнях атмосферного повітря
(Коментарів: 47)
м32 Методика встановлення резонансних властивостей ґрунтових комплексів при сейсмічному мікрорайонуванні
(Коментарів: 13)
м33 Створення протимінних сидінь бойових броньованих машин
(Коментарів: 38)
м35 Інтенсифікація розробки газовугільних родовищ з урахуванням особливостей колекторів метану
(Коментарів: 7)
м37 Термомеханічна поведінка кусково-однорідних термочутливих тіл за складного термосилового навантаження
(Коментарів: 11)
Випадкові процеси з регенерацією
(Коментарів: )
м40 Формування нано-розмірних поверхневих структур адсорбату у процесах конденсації та епітаксіального росту
(Коментарів: )
м41 Нанофлюіди для компонентів друкованої електроніки
(Коментарів: 7)
м42 Основи новітньої фазоваріаційної структурної діагностики об’єктів наноіндустрії та медицини
(Коментарів: )
м44 Фотоперелаштування частоти генерації лазера на основі холестеричного рідкого кристалу
(Коментарів: 5)
м45 Розробка наукових засад вібродіагностики лопаток турбомашин та їх систем
(Коментарів: 17)
м50 Фізико-хімічні засади отримання композитних матеріалів на основі фосфатів кальцію і біоцидних полімерів для медицини
(Коментарів: )
м52 Створення нових функціональних матеріалів для надвисокочастотної техніки
(Коментарів: 8)
М54 Моделі та методи кібернетичного захисту конфіденційної інформації в інформаційно-комунікаційних системах
(Коментарів: 23)
м57 Космічні войди великомасштабної структури Всесвіту: виокремлення, населення, активні ядра галактик та магнітні поля
(Коментарів: 16)
м67 Створeння інноваційних комп’ютерно-інтeгрованих тeхнологічних комплeксів для отримання інтeлeктуальних полімeрних та силікатних композиційних матeріалів
(Коментарів: 20)
м69 Комплексний видобуток газу метану при геотехнологічній розробці природних і техногенних родовищ
(Коментарів: 8)
м38 Випадкові процеси з регенерацією
(Коментарів: 6)
м73 Дослідження граничної поведінки відображень у метричних просторах та їх узагальненнях
(Коментарів: 16)
р4 Методи та новітні підходи до проектування, управління і застосування високопродуктивних ІТ-інфраструктур
(Коментарів: 63)
р12 Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну взаємодію
(Коментарів: 23)
Р23 Засоби та методи обробки інформації для контролю транспортних споруд та оптимізації систем керування
(Коментарів: 12)
р16 Керування фізичними ефектами в екстремальних умовах та поблизу фазових переходів для створення технологій майбутнього
(Коментарів: 24)
р19 Розробка вугільних родовищ з переходом високоамплітудних тектонічних порушень
(Коментарів: 49)
р20 Інженерія даних та знань для різнотипових предметних областей
(Коментарів: 28)
р24 Розроблення та впровадження науково-практичних геологічних заходів для збільшення видобутку природного газу в Україні
(Коментарів: 20)
р25 Радіовипромінювання Всесвіту на декаметрових хвилях
(Коментарів: 49)
р28 Фізичні основи створення функціональних магнітних матеріалів для наноелектроніки та нанобіотехнологій
(Коментарів: 46)
р29 Інтелектуальні технології функціональної діагностики та моделювання хірургічних втручань
(Коментарів: 79)
р34 Глибинна будова літосфери та сейсмічна небезпека території України
(Коментарів: 43)
р35 Новітні технології створення вітчизняних наносупутників "Поліітан" для дослідження навколоземного простору
(Коментарів: 38)
р36 Перспективи нарощування ресурсної бази вуглеводнів України за рахунок нетрадиційних джерел
(Коментарів: 34)
р38 Якісні методи дослідження моделей математичної фізики
(Коментарів: 30)
м1 Унікальні властивості наноструктурних матеріалів для низькотемпературних термофотоемісійних перетворювачів енергії
(Коментарів: 6)
м3 Оптимізація конструкцій вантажних вагонів
(Коментарів: 43)
м7 Нові методи аналізу крайових задач у функціональних просторах
(Коментарів: )
м8 Теоретичні засади прогнозування та попередження про несанкціонований доступ в спеціальних інформаційних мережах
(Коментарів: 16)
м9 Система захисту та попередження руйнування резервуарів у критичних умовах експлуатації
(Коментарів: 2)
м10 Моделі та методи структурно-функціональної самоорганізації безпроводових інфокомунікаційних мереж
(Коментарів: 7)
м13 Математичне та комп’ютерне моделювання оптимізаційних задач розміщення тривимірних об’єктів з урахуванням технологічних обмежень
(Коментарів: )
м16 Квантові ефекти взаємодії в наносистемах
(Коментарів: 2)
м18 Апріорні оцінки для еволюційних систем
(Коментарів: )
м26 Новітні сцинтиляційні матеріали на основі оксидних сполук, що активовані тривалентними елементами
(Коментарів: )
м28 Збільшення ресурсу експлуатації зварних з'єднань енергетичного обладнання сучасних енергоблоків ТЕС
(Коментарів: )
м35 Розробка та впровадження інноваційних технологій виготовлення виробів наукоємного машинобудування з шаруватих металевих та металокерамічних матеріалів
(Коментарів: 1)
м36 Розробка твердих напівпровідникових плівок та покриттів на основі силіцидів та боридів
(Коментарів: )
м39 Технологія глибинного навчання для задач супутникового моніторингу земного покриву
(Коментарів: )
м43 Модифікація та синтез функціональних матеріалів висококонцентрованими потоками енергії
(Коментарів: )
м44 Конструктивне забезпечення надійності складних будівельних систем: безпековий аспект
(Коментарів: )
м47 Розробка термоелектричних приладів для медицини
(Коментарів: 38)
м53 Розроблення суперкомп'ютерних технологій для моделювання процесів надійного функціювання інфраструктури електронних бізнесів
(Коментарів: )
р2 Створення навігаційних систем для космічних апаратів, ракет-носіїв і безпілотних літальних апаратів
(Коментарів: )
р3 Ядерні процеси як джерело інформації про структуру ядер та ядерну взаємодію
(Коментарів: )
1997
Номер Назва роботи
р29 Розроблення та впровадження випробувальних комплексів та технологій визначення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг
(Коментарів: )
2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи
Р3 Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану
(Коментарів: 26)
Р6 Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами
(Коментарів: 34)
р15 Комплекс енергозберігаючих і екологічних технологій та машин на місцевих енергоджерелах у боротьбі з глобальним потеплінням
(Коментарів: 23)
р20 Цикл наукових праць "Методологія збереження та відновлення морського довкілля для екологічно збалансованого розвитку України"
(Коментарів: 27)
р21 Розробка і впровадження технологій та технічних засобів для забезпечення надійності постачання вуглеводнів в Україні
(Коментарів: 8)
р23 Методи і заходи охорони навколишнього природного середовища від впливу гірничо-видобувних робіт
(Коментарів: )
р27 Моніторинг та діагностування електроенергетичних об’єктів та систем України на базі комплексів "РЕГІНА"
(Коментарів: 33)
р31 Розробка та впровадження екологічно безпечних технологій боротьби з бур'янами
(Коментарів: 12)
р32 Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробництва
(Коментарів: 4)
р38 Забезпечення безпеки при впровадженні нової технології сухого зберігання відпрацьованого ядерного палива на промисловому майданчику ВП ЗАЕС
(Коментарів: 14)
р51 Розробка інноваційних основ та впровадження комплексної модернізації комунальної теплоенергетики України
(Коментарів: )
Р62 Наукові засади розробки і впровадження еколого-економічного механізму раціонального використання й охорони природних ресурсів України
(Коментарів: 20)
Р63 Цикл наукових праць "Принципи і технології моніторингу, оцінювання та прогнозування стану та якості поверхневих вод України з метою забезпечення їх охорони і комплексного використання"
(Коментарів: 21)
М20 Цикл наукових праць "Роль гiдротехнiчних споруд в процесах самоочищення в прибережнiй зонi Чорного моря"
(Коментарів: 18)
М46 Розробка теоретичних та технічних засад щодо екологічної безпеки та впровадження новітніх технологій у системах водопостачання та водовідведення
(Коментарів: 9)
М49 Реагентна переробка та раціональне використання екологічно небезпечних сірковмісних пестицидних препаратів
(Коментарів: )
М59 Екологічно безпечне збереження твердих побутових відходів із використанням природних сорбентів
(Коментарів: )
М62 Збалансований еколого-економічний розвиток регіону через вирішення проблем у сфері поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі Полтавської області)
(Коментарів: 17)
М72 Стратегія збереження біорізноманіття автотрофної компоненти річкових екосистем Полісся
(Коментарів: 24)
М73 Зниження витрати палива та забруднення навколишнього середовища вантажними автомобілями шляхом розширеного використання дизелів
(Коментарів: 1)
М75 Розробка та застосування сучасних комп’ютерних моделей вібраційних процесів для оцінки надійності енергетичних установок
(Коментарів: 25)
М76 Особливості росту і розвитку інтродукованих видів дерев’янистих ліан та перспективи їх використання в озелененні м. Києва
(Коментарів: )
М83 Промислові агломерації України: суспільно-географічне дослідження господарської ефективності формування та розвитку
(Коментарів: 21)
М85 Методи і засоби зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах від власних, взаємних і транзитних перетікань
(Коментарів: 17)
р5 Створення нових типів та модернізація діючих турбогенераторів для теплових електричних станцій
(Коментарів: 11)
р19 Розробка і впровадження автоматизованої системи обліку електричної енергії з контролем показників її якості в об’єднаній енергетичній системі України
(Коментарів: 14)
р22 Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання
(Коментарів: 29)
р36 Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечної орієнтації виробничих комплексів України
(Коментарів: 12)
р45 Науково-технічні основи енергоефективної модернізації комунальної теплоенергетики України на базі регіональних програм (досвід Донецької області)
(Коментарів: )