Офіційний веб сайт

Весь архів

2. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕКОЛОГІЯ
Номер Назва роботи
р52 Цикл наукових праць " Наукові основи вивчення і збереження рідкісних видів рослинного та тваринного світу України"
(Коментарів: 20)
М21 Геолого-економічне моделювання та перспективи розвитку мінерально-сировинної бази для чорної металургії України
(Коментарів: 34)
М37 Наукові основи і застосування методів теорії миттєвої потужності в задачах енергоресурсозбереження засобами електроприводу
(Коментарів: )
М43 Цикл наукових праць "Геоекологічний та фізико-географічний аспекти дослідження території"
(Коментарів: 6)
М51 Цикл наукових праць "Оцінка та прогноз біоризиків водного середовища в Україні та Білорусії на основі мультимаркерного аналізу стану водних тварин"
(Коментарів: )
М94 Розробка акустичних диференціально-часових методів і засобів контролю динаміки природних вод
(Коментарів: )
М95 Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і грунтів засобами дистанційного зондування землі
(Коментарів: 14)
М100 Нестаціонарні процеси теплообміну та гідродинаміки одно- та двофазових середовищ в елементах теплообмінного обладнання АЕС
(Коментарів: 1)
М101 Розвиток теорії та створення адаптивних засобів вимірювання параметрів електричної енергії високовольтних електроенергетичних об'єктів
(Коментарів: 11)
М105 Біорізноманіття та адаптаційні механізми рослин і тварин до екстремальних умов довкілля
(Коментарів: 19)
М108 Цикл наукових праць "Гідрологічні фактори функціонування екосистем водосховищ Дністровського гідровузла"
(Коментарів: )
М110 Цикл наукових праць "Дослідження генетичної різноманітності трьох основних лісоутворюючих видів України як основа збереження та відтворення їх генофондів"
(Коментарів: 24)
М111 Цикл наукових праць "Роль біоценозів штучних субстратів в процесах самоочищення прибережних вод"
(Коментарів: )
р5 Підвищення маневреності, надійності і економічності енергоблоків з пиловугільними і газомазутними котлами та ефективності систем теплопостачання
(Коментарів: 19)
р22 Автоматизована система обліку електричної енергії з контролем показників якості
(Коментарів: 20)
р17 Створення та експлуатація першого в Україні сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС
(Коментарів: 7)
р21 Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечних виробничих комплексів України
(Коментарів: 23)
р35 Інтенсифікація технологічних процесів біологічного очищення міських стічних вод
(Коментарів: 15)
р43 Цикл наукових праць " Радіоекологічний та радіобіологічний моніторинг на основі нових інструментальних методів ядерної спектроскопії"
(Коментарів: 29)
м58 Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і грунтів засобами дистанційного зондування Землі
(Коментарів: 23)
м71 Розробка та дослідження сучасних систем теплозабезпечення будівель
(Коментарів: 17)
м81 Цикл наукових праць "Біоіндикація екологічного стану та енергетичний аналіз урбоекосистем Києва та інших міст України"
(Коментарів: 13)
м82 Цикл наукових праць "Функціональна роль та індикаторне значення біокомпонентів екосистем карпатської частини басейну ріки Дністер"
(Коментарів: 2)
м83 Цикл наукових праць "Еколого-гідрологічні дослідження зарегульованих гірських та рівнинних річок України з метою оцінки їх стану та розробки методів управління"
(Коментарів: 28)
м88 Науково-технічні проблеми підвищення якості електроенергії та зменшення її втрат в сільських мережах 0,38/0,22 кВ
(Коментарів: 10)
м11 Цикл наукових праць «Урбометеорологічні аспекти забруднення атмосферного повітря міста Києва»
(Коментарів: 37)
м33 Цикл наукових праць "Наукові основи енергозбереження засобами електропривода на базі використання методів теорії миттєвої потужності"
(Коментарів: 30)
м35 Поліпшення паливної економічності та екологічних показників дизеля при використанні біодизельних палив
(Коментарів: 2)
Р4 Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів
(Коментарів: 42)
Р8 Створення та експлуатація першого в Україні сухого сховища відпрацьованого ядерного палива на Запорізькій АЕС
(Коментарів: 16)
Р12 Цикл наукових праць "Розробка наукових основ та методів біоіндикації і біомоніторингу природних екосистем України"
(Коментарів: 22)
Р22 Розробка та впровадження високоефективних технологій екологобезпечних виробничих комплексів України
(Коментарів: 23)
Р28 Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України
(Коментарів: 29)
Р39 Цикл наукових праць “Радіоекологічний та радіобіологічний моніторинг з метою реконструкції та прогнозування наслідків радіаційної аварії”
(Коментарів: 22)
Р42 Автоматизована система обліку електричної енергії з контролем показників якості
(Коментарів: 36)
Р48 Цикл наукових праць «Особливості біотичного потенціалу лісових екосистем України та його вплив на зміни клімату»
(Коментарів: 15)
м64 Інноваційні засади створення високоефективних та екологічно чистих енергетичних установок нового покоління
(Коментарів: 4)
м81 Підвищення рівня екологічної безпеки теплохолодозабезпечення будівель шляхом збалансованого використання альтернативних та традиційних джерел енергії
(Коментарів: 5)
м83 Поліпшення паливної економічності та екологічних показників дизеля при використанні біодизельних палив
(Коментарів: )
м87 Цикл наукових праць "Реалізація інноваційного енергетичного потенціалу транспортного засобу комплексом прогресивних науково-технічних рішень"
(Коментарів: )
м97 Система нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів України
(Коментарів: 36)
м100 Створення пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги
(Коментарів: 36)
М64 Інноваційні засади створення високоефективних та екологічно чистих енергетичних установок нового покоління
(Коментарів: 16)
р5 Комплекс методів та заходів забезпечення безпечної експлуатації та ефективності АЕС України
(Коментарів: 32)
Р20 Розробка та впровадження системи зменшення техногенного навантаження на території і населення екологічно кризових регіонів України
(Коментарів: 94)
Р34 Інтенсифікація технологічних процесів комплексного очищення стічних вод промислово-урбаністичних центрів
(Коментарів: 93)
р43 Система локального та глобального динамічного моніторингу параметрів навколишнього середовища реального часу
(Коментарів: 21)
м13 Цикл наукових праць "Комплексні еколого-геохімічні дослідження об’єктів довкілля та прогноз екологічних ризиків"
(Коментарів: 20)
м18 Нові засоби підвищення якості керування електромеханічними об'єктами
(Коментарів: 18)
м19 Підвищення ефективності потужних теплофікаційних парових турбін
(Коментарів: 18)
м52 Об’ємно-просторова модель зонування території для визначення зон підвищених ризиків
(Коментарів: )
м60 Енергозберігаючі технології отримання енергії з альтернативних джерел
(Коментарів: 16)
м73 Концепція енергоощадності у процесах транспортування та зберігання моторних палив
(Коментарів: )
м89 Цикл наукових праць "Моделювання екомереж регіонального та локального територіальних рівнів"
(Коментарів: 25)
р25 Цикл наукових праць "Розроблення теоретичних основ і нових матеріалів для створення ефективних технологій очищення води"
(Коментарів: 51)
р36 Енергоефективні електромеханічні системи широкого технологічного призначення
(Коментарів: 36)
р41 Наукові засади створення та впровадження систем комплексного моніторингу довкілля на основі даних аерокосмічних і наземних досліджень
(Коментарів: 38)
р48 Цикл наукових праць "Наукові основи збереження та відновлення біотичного і ландшафтного різноманіття України в умовах змін навколишнього середовища"
(Коментарів: 33)
м12 Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження
(Коментарів: 5)
м22 Піроліз вуглеводневих газів у електротермічному псевдозрідженому шарі
(Коментарів: 1)
м31 Методи екологічного менеджменту лиманів північно-західного Причорномор'я
(Коментарів: )
м47 Підвищення безпеки реакторної установки з ВВЕР-1000 шляхом удосконалення приводів насосів аварійного підживлення технологічного устаткування
(Коментарів: )
м53 Сучасні силові активні фільтри та імпульсні джерела живлення з корекцією коефіцієнта потужності
(Коментарів: )
м58 Максимальний стік дощових паводків у Передкарпатті
(Коментарів: 18)
м59 Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання
(Коментарів: 14)
м69 Наукові засади забезпечення функціонування природних парків
(Коментарів: 19)
р1 Розробка та впровадження безвідходної технології очищення відхідних газів при виробництві марганцевого агломерату
(Коментарів: 11)
р6 Розробка технологій та організація промислової утилізації парникових звалищних газів в енергетичних установках
(Коментарів: 48)
р14 Створення системи радіоекологічного моніторингу АЕС України
(Коментарів: 27)
р20 Створення природоохоронних, ресурсозберігаючих технологій очистки природних і стічних вод та утилізації осадів
(Коментарів: 85)
р25 Стратегія розвитку природоохоронних територій в системі містобудування України та її запровадження у формуванні мережі ботанічних садів
(Коментарів: 37)
м8 Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі
(Коментарів: 26)
м17 Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму
(Коментарів: 34)
м21 Алгоритми цілісної оцінки річкових та лиманних екосистем України
(Коментарів: 26)
м30 Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України
(Коментарів: 24)
м34 Геоенергетика, фізико-хімія та гідрогеомеханіка техногенезу льосових масивів як основа інженерної протидії їхній деградації
(Коментарів: 17)
м35 Підвищення енергетичної ефективності дизель-генераторних електромеханічних систем транспортних засобів
(Коментарів: 14)
м37 Підвищення паливної ефективності та екологічності газотурбінних і газопоршневих двигунів застосуванням плазмохімічних та термосорбційних технологій
(Коментарів: 19)
м44 Просторове моделювання впливу сміттєзвалищ на складові довкілля із застосуванням дистанційних методів та геоінформаційних систем
(Коментарів: 7)
м61 Вплив радіонуклідного забруднення зони відчуження Чорнобильської АЕС на біорізноманіття бактерій і молекулярну фізіологію рослин
(Коментарів: 33)
р4 Управління відновленням біотичного потенціалу техногенних ландшафтів південного сходу України на засадах просторової агроекології
(Коментарів: 56)
р10 Освоєння нового вугільного родовища шляхом реалізації новітніх геомеханічних технологій
(Коментарів: 64)
р11 Створення оборотних гідроагрегатів Дністровської ГАЕС для підвищення ефективності об’єднаної енергетичної системи України
(Коментарів: 31)
р12 Основи формування системи екологічно безпечного природокористування для сталого розвитку України
(Коментарів: 21)
р13 Сучасні технології видобутку та переробки мінеральної сировини корінних і техногенних родовищ
(Коментарів: 33)
р15 Перспективи нарощування ресурсів нафти і газу шляхом використання геофлюїдодинаміки надр України
(Коментарів: 40)
р16 Науково-практичні геологічні заходи для збільшення видобутку природного газу в Україні
(Коментарів: 13)
р17 Науково-технологічні засоби та методи забезпечення енергетичної незалежності України
(Коментарів: 53)
р31 Оцінка, прогнозування та оптимізація стану водних екосистем України
(Коментарів: 32)
р32 Екогеотехнологічний цикл видобування та первинної переробки уранових руд
(Коментарів: 36)
м6 Термохімічні процеси у електротермічному псевдозрідженому шарі
(Коментарів: 8)
м9 Екологічна оцінка та фіторемедіація нафтозабруднених ґрунтів
(Коментарів: 2)
м12 Інформаційні технології оцінки антропогенного впливу на лімнологічні екосистеми України
(Коментарів: 17)
м15 Прогнозування та управління рівнем ґрунтових вод великих міст України
(Коментарів: )
м17 Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель
(Коментарів: 16)
м18 Заходи та засоби підвищення надійності та якості електропостачання, а також зменшення втрат електроенергії в електроенергетичних системах з відновлюваними джерелами енергії
(Коментарів: 19)
м28 Екологія водно-болотних угідь і збереження їх біорізноманіття
(Коментарів: 32)
м34 Наукові засади збереження наземних молюсків України
(Коментарів: 30)
м48 Комбіновані акумулятори енергії на основі фазоперехідних органічних сполук з наночастинками металів
(Коментарів: 16)
м66 Система гарантованого електроживлення міського електротранспорту
(Коментарів: 36)