Офіційний веб сайт

Весь архів

2008
Номер Назва роботи
Механізм ефективного використання вторинних ресурсів в контексті екобезпечного розвитку регіону
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Композиційні матеріали на основі модифікованих епоксидних олігомерів з підвищеними експлуатаційними властивостями"
(Коментарів: )
Комплексна утилізація відпрацьованих свинцево-кислотних акумуляторів
(Коментарів: )
Забезпечення стійкості морських бурових платформ на м'яких та рухливих ґрунтах
(Коментарів: )
Знешкодження хлорвмісних органічних відходів
(Коментарів: 1)
Ефективність державного регулювання інноваційної діяльності
(Коментарів: )
Енергозберігаючі системи та технології керування насосними агрегатами та комплексами
(Коментарів: )
Екологічні особливості формування комплексів підстилкових безхребетних лісових біогеоценозів степової зони України
(Коментарів: )
Еволюція структури у відкритих нанорозмірних системах
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Екологічна складова національної безпеки України"
(Коментарів: )
Монографія "Духовенство, церкви та колегіум міста Переяслава середини ХVII-ХІХ ст."
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Дослідження розвитку фондового ринку України"
(Коментарів: )
Взаємовпливи у традиційній культурі українського та східнороманського населення Буковини (порівняльна характеристика за матеріалами народного обрядового календаря)
(Коментарів: )
Вплив умов експлуатації на тримку здатність та тріщиностійкість відповідальних конструкцій
(Коментарів: )
Монографія "Бухгалтерський облік як професійна діяльність: теорія, організація, прогноз розвитку"
(Коментарів: )
Багатозначний аналіз і практична стійкість диференціальних включень
(Коментарів: )
Береза низька в Україні
(Коментарів: )
Наукове обґрунтування комплексу заходів, спрямованих на забезпечення здорового довкілля та збереження і зміцнення здоров’я населення
(Коментарів: )
Політичні партії в системі взаємовідносин громадянського суспільства та держави (роль та правове регулювання)
(Коментарів: )
Удосконалення елементів технології вирощування ярої пшениці в умовах південного Степу України
(Коментарів: )
Сучасні генетико-селекційні методи репродукції племінних тварин та збереження генофонду
(Коментарів: )
Селекція штамів дріжджів, надсинтетиків каротиноїдів та застосування їх біомаси з метою профілактики захворювань тварин, підвищення продуктивності і якості продукції
(Коментарів: )
Селекція гібридів кукурудзи різних напрямів використання, адаптованих до умов Степу
(Коментарів: )
Реалізація регенераційного потенціалу мікроспор в культурі пиляків м’якої пшениці
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Моделювання ситуаційного механізму підготовки і прийняття управлінських рішень на підприємстві"
(Коментарів: )
Грунтово-екологічні та соціально-економічні наслідки окультурювання солонцевих ґрунтів
(Коментарів: )
Мікрофлора систем гідробіологічного очищення морських вод
(Коментарів: )
Розвиток фауни копитних і хоботних пліоцену та раннього плейстоцену України
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Фізіологічна реакція рослин на дію біотичних і абіотичних факторів та оптимізація продуктивності бобових і зернових культур"
(Коментарів: )
Застосування нанокомпозитів на основі фулерену С60 і аеросилу в експериментальній онкології
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Гриби-паразити рослин: поширення, систематика та практичне значення"
(Коментарів: 1)
Особливості еволюції рослинного і тваринного геному in vitro: дослідження на експериментальних моделях
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Фундаментальні закономірності вірус-клітинної взаємодії для діагностики і лікування герпетичної та папіломавірусної інфекції"
(Коментарів: )
Реакція гліальних клітин гіпокампа на ішемічне ушкодження мозку
(Коментарів: )
Кластерна структура води як основа біологічної активності нанокомпозитів, що включають високодисперсні оксиди та біополімерні молекули
(Коментарів: )
Композиційні полімерні матеріали на основі вітчизняних рідких каучуків та відновленої рослинної сировини зі специфічними властивостями (атмосферостійкість, абразивостійкість, біодеградабельність та інш.)
(Коментарів: 1)
Цикл наукових праць "Розробка наукових основ напівпровідникового нанофотокаталізу"
(Коментарів: )
Дослідження станів зі спонтанно порушеними симетріями у квантових рідинах та суперсиметричних релятивістських об’єктах
(Коментарів: )
Методики визначення теплового й термонапруженого станів та тріщиностійкості роторів для оцінки надійності роботи парових турбін при продовженні термінів їхньої експлуатації
(Коментарів: )
Проникні термоелектричні перетворювачі енергії
(Коментарів: )
Розробка режимів функціонування доменної печі як газогенератора некоксівних вугіль із утилізацією відходів
(Коментарів: )
Підвищення ефективності управління процесом виплавки чавуну на основі розроблених фізико-хімічних критеріїв оцінки парціальних властивостей компонентів чавуну та шлаку
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Створення нанодисперсних матеріалів і дослідження їх структурних та люмінесцентних властивостей"
(Коментарів: )
Особливості плавки сплавів на основі цирконію і алюмінію та одержання їх в аморфному та наноструктурному станах
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Створення теоретичних моделей та експериментальних методів оцінки впливу корозійно-водневих чинників на опір руйнуванню і довговічність матеріалів та елементів конструкцій тривалої експлуатації"
(Коментарів: )
Натурні дослідження кінематичних характеристик обвалень вітрових хвиль
(Коментарів: )
Взаємодія радіовипромінювання з плазмовим потоком в магнітосфері пульсара
(Коментарів: )
Математичне моделювання гідродинаміки та тепломасообміну в автономних джерелах енергії
(Коментарів: )
Підсилення оптичних процесів на металевій поверхні та його застосування для детектування надмалої кількості молекул та визначення структури макромолекул з пухлинних тканин
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Напівгрупи, наділені топологією"
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Розвиток методів розрахунку напруженого стану трубопроводів за статичного та динамічного навантаження з врахуванням геометричної нелінійності"
(Коментарів: )
Спектральні задачі функціонального аналізу та теорії зображень
(Коментарів: )
Цикл наукових праць "Методики аналітико-числового визначення напружено-деформованого стану пружних однорідних та кусково-однорідних тіл з дефектами за динамічного та статичного навантаження"
(Коментарів: )
Первинна класифікація засуджених до позбавлення волі та їх розподіл в установи виконання покарань
(Коментарів: )
Розробка та впровадження молекулярно-генетичних методів діагностики спадкових захворювань та поширеної патології людини
(Коментарів: )
Зобов’язання з набуття, збереження майна без достатньої правової підстави: питання теорії і практики
(Коментарів: 1)
Цикл наукових праць у галузі інформаційного права та правової інформатики
(Коментарів: )
Методика підвищення якості моделювання багатосупутникової низькоорбітальної екологічної системи дистанційного зондування Землі
(Коментарів: )
р31 Наукове обґрунтування, створення та освоєння серійного виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління
(Коментарів: )
п4 Підручник поданий Міністерством освіти і науки України "Фізіологія рослин";
(Коментарів: )
п3 Підручник поданий Міністерством освіти і науки України Комплекс підручників"Двигуни внутрішнього згоряння"
(Коментарів: )
п2 Підручник поданий Міністерством освіти і науки України Комплекс підручників "Авіаційна та ракетно-космічна техніка"
(Коментарів: )
п1 Підручник поданий Міністерством освіти і науки України "Комп’ютерна дискретна математика"
(Коментарів: )
р57 Розвиток теоретичних основ удосконалювання і підвищення економічної й екологічної ефективності теплогенеруючих установок систем теплопостачання житлово-комунального господарства
(Коментарів: )
р56 Розробка наукових засад управління земельними ресурсами, що забезпечує високу ефективність використання і охорони землі
(Коментарів: )
р55 Дослідження, розробка і впровадження енергоефективних технологій та обладнання кабельного електрообігріву в Україні
(Коментарів: )
р54 Розробка наукових засад, створення та впровадження у серійне виробництво комплексу прецизійної електровимірювальної апаратури для народного господарства України
(Коментарів: )
р53 Розробка та впровадження системи методів діагностики, профілактики і лікування хвороб нирок
(Коментарів: )
р51 Розробка та впровадження сучасних методів хірургічного лікування і профілактики ускладнень цирозу печінки та захворювань ворітної вени
(Коментарів: )
р52 Наукове обґрунтування ресурсів і запасів нафтогазоперспективних об’єктів України
(Коментарів: )
р50 Рання діагностика та сучасна кріохірургія в абдомінальній онкології
(Коментарів: )
р49 Створення та впровадження інноваційної системи управління якістю підготовки лікарів в Україні
(Коментарів: )
р48 Теорія, методи синтезу та промислова реалізація економічних спеціалізованих цифрових обчислювальних засобів швидкої обробки великих інформаційних масивів
(Коментарів: )
р47 Рослини в космосі: гравічутливість та розробка технологій вирощування
(Коментарів: )
р46 Розробка, створення, освоєння серійного виробництва та впровадження гами високоефективних конкурентоспроможних важких токарних верстатів нового покоління
(Коментарів: )
р45 Розробка та впровадження комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу
(Коментарів: )
р44 Цикл наукових праць "Оптимізація природокористування і забезпечення екологічної безпеки"
(Коментарів: )
р43 Розробка, впровадження і серійне виробництво базових моделей та сімейств автомобілів підвищеної прохідності в інтересах народного господарства та оборони України
(Коментарів: )
р42 Система управління фінансами в галузі освіти і науки
(Коментарів: )
р41 Експериментальні дослідження біологічної дії електромагнітних випромінювань радіочастотного діапазону як чинника довкілля
(Коментарів: )
р40 Наукові основи створення та широке впровадження нового класу зносостійких захисних матеріалів на основі евтектичних сплавів заліза і кобальту з тугоплавкими фазами втілення для продукції машинобудування
(Коментарів: )
р39 Розроблення та впровадження технологій продовження термінів служби керованих засобів ураження іноземної розробки та виробництва
(Коментарів: )
р38 Фундаментальні фізичні властивості біополімерів, що визначають їхнє функціонування
(Коментарів: )
р37 Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій при захворюваннях та пошкодженнях хребта
(Коментарів: )
р36 Розробка та впровадження технологій відродження порушених гірничими роботами земель в якості елементів екологічної мережі
(Коментарів: )
р35 Розробка та впровадження ефективних методів діагностики, лікування і профілактики сенсоневральної приглухуватості та глухоти
(Коментарів: )
р34 Підвищення енергоефективності роботи турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та удосконалення режимів їхньої експлуатації
(Коментарів: )
р33 Молекулярно-генетичні основи біотехнології відтворення тварин
(Коментарів: )
р32 Квантові явища в нових вуглецевих наносистемах
(Коментарів: )
р31 Наукове обґрунтування, створення та освоєння серійного виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління
(Коментарів: )
р30 Створення та впровадження в медичну практику комплексних препаратів для малооб’ємної інфузійної терапії
(Коментарів: 1)
р29 Система активного захисту літальних апаратів
(Коментарів: )
р28 Космічні системи, прилади та методи діагностики електромагнітних полів у геокосмосі
(Коментарів: )
р27 Розробка, створення, освоєння виробництва та впровадження ракети-носія "Зеніт-3SL";як невід"ємної частини комплексу "Морський старт"
(Коментарів: )
р26 Розробка та впровадження технологій ремонту магістральних трубопроводів під тиском
(Коментарів: )
р25 Створення та впровадження в серійне виробництво комплексу засобів для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань
(Коментарів: )
р24 Цикл робіт "Мікробна корозія підземних споруд та розробка заходів їх захисту"
(Коментарів: )
р23 Розробка та впровадження інтегрованих комплексних технологій для виробництва наукоємних виробів машинобудування (авіаційних двигунів нового покоління)
(Коментарів: )
р22 Комплекс науково-технологічних робіт з впровадження інноваційних технологій виробництва вуглецево-графітової продукції
(Коментарів: )
р20 Коксозамінні енергозаощаджуючі технології
(Коментарів: )