Офіційний веб сайт

Весь архів

Премії Президента
Номер Назва роботи
м18 Дисперсії наночастинок в рідких кристалах для нових функціональних матеріалів
(Коментарів: 12)
м19 Перспективні імпульсні технології отримання зносостійких металоматричних композитів
(Коментарів: 8)
м20 Розвиток наукових і технологічних основ термомеханічної обробки сталей з використанням різних принципів мікролегування бором
(Коментарів: 18)
м21 Метрологія термоелектричних матеріалів
(Коментарів: 8)
м22 Піроліз вуглеводневих газів у електротермічному псевдозрідженому шарі
(Коментарів: 1)
м23 Охолодження пучків протонів та антипротонів замагніченим електронним газом з анізотропною температурою
(Коментарів: 1)
м24 Роль брасиностероїдів у формуванні вторинних посередників в процесі регуляції адаптації метаболізму рослин до дії абіотичних стресів
(Коментарів: 15)
м25 Неорганічні нанокристали з контрольованими оптичними властивостями для технічних та біомедичних застосувань
(Коментарів: 23)
м26 Сигнальні мережі, залучені до розвитку фенотипу ракових стовбурових клітин: роль адаптерних протеїнів та розробка протипухлинної терапії на основі наноматеріалів
(Коментарів: 6)
м27 Нові шляхи кардіоротекції при артеріальній гіпертензії і старінні
(Коментарів: 7)
м28 Бактеріофаги фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій: особливості вірус-клітинної взаємодії, геноміка та специфіка морфогенезу
(Коментарів: 17)
м30 Підвищення стійкості бобово-ризобіального симбіозу сої до дії посухи
(Коментарів: 5)
м31 Методи екологічного менеджменту лиманів північно-західного Причорномор'я
(Коментарів: )
м32 Формування організаційно-економічного забезпечення розвитку державно-приватного партнерства
(Коментарів: )
м33 Правове регулювання державних закупівель
(Коментарів: )
м34 Проблеми дитячої праці в умовах модернізації соціально-економічної сфери України
(Коментарів: 41)
м35 Клініко-рентгенологічні та імуногенетичні особливості виникнення рецидиву туберкульозу легень
(Коментарів: 20)
м36 Діагностика та лікування ішемічної хвороби серця з діастолічною дисфункцією міокарда у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень
(Коментарів: )
м37 Тяжкі негоспітальні пневмонії різної етіології: клінічні, диференційно-діагностичні та прогностичні критерії
(Коментарів: )
м38 Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань в задачах неруйнівного контролю ракетно-космічної техніки
(Коментарів: )
м39 Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю
(Коментарів: 22)
м40 Комп’ютерне моделювання контактної взаємодії пружних тіл комбінованими адаптивними обчислювальними схемами
(Коментарів: 14)
м41 Нові інгібітори для запобігання корозії
(Коментарів: 30)
м42 Концепція раціонального використання традиційних і упровадження альтернативних моторних палив
(Коментарів: )
м43 Мембранні механізми нуклеації та токсичної дії білкових агрегатів, пов’язаних із розвитком конформаційних захворювань
(Коментарів: 21)
м44 Наукове обґрунтування технології відпрацювання тонких вугільних пластів свердловинною підземною газифікацією
(Коментарів: 13)
м45 Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом
(Коментарів: 11)
м46 Підвищення тактико-технічних характеристик машин військового та цивільного призначення
(Коментарів: 14)
м47 Підвищення безпеки реакторної установки з ВВЕР-1000 шляхом удосконалення приводів насосів аварійного підживлення технологічного устаткування
(Коментарів: )
м48 Розвиток новітніх методів розрахунку процесів пластичного деформування металу і ресурсозберігаючих технологій виготовлення прецизійних та крупних виробів
(Коментарів: 17)
м49 Розроблення епоксидних нанокомпозитів з поліпшеними трибологічними властивостями для військової техніки, нафтової та газотранспортної промисловості
(Коментарів: 5)
м50 Руйнування гірських порід комбінованими вибухо-механічними навантаженнями
(Коментарів: )
м51 Стабілізація осі обертання штучних супутників Землі та космічних апаратів пасивними автобалансирами
(Коментарів: )
м52 Створення нових надтвердих керамічних матеріалів для роботи в екстремальних умовах
(Коментарів: 25)
м53 Сучасні силові активні фільтри та імпульсні джерела живлення з корекцією коефіцієнта потужності
(Коментарів: )
м54 Управління твердофазними структурними перетвореннями у високохромистих комплексно-легованих чавунах з метою підвищення їх властивостей
(Коментарів: )
м55 Фізичні властивості парамагнітних донорів азоту у монокристалах та нанопорошках карбіду кремнію
(Коментарів: 7)
м56 Фізичні системи та їх еволюція від планківських масштабів до масштабів Всесвіту
(Коментарів: 28)
м57 Якісний аналіз і чисельні методи для ередитарних систем
(Коментарів: 23)
м58 Максимальний стік дощових паводків у Передкарпатті
(Коментарів: 18)
м59 Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання
(Коментарів: 14)
м60 Феноменологічна модель та експериментальні закономірності формозмінення паладієвої пластини при насиченні воднем
(Коментарів: )
м61 Біологічні властивості стовбурових клітин тварин та перспективи їх застосування у ветеринарній медицині
(Коментарів: 4)
м62 Наукові засади збереження і відновлення флористичного різноманіття
(Коментарів: 21)
м63 Основи технології гетерогенно-каталітичного синтезу акрилатних мономерів методом альдольної конденсації
(Коментарів: 9)
м64 Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення
(Коментарів: 10)
м65 Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводнів у синтез-газ
(Коментарів: 9)
м66 Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів
(Коментарів: 6)
м67 Структура нанокомпозиційних матеріалів на основі алюмінію в рідкому та загартованому стані
(Коментарів: 2)
м68 Населення Гетьманщини XVIII ст.: соціально-демографічна історія
(Коментарів: 8)
м69 Наукові засади забезпечення функціонування природних парків
(Коментарів: 19)
м70 Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох
(Коментарів: 12)
м71 Синтетичні образи в поетичній творчості Павла Тичини та стратегії їх перекладу англійською мовою
(Коментарів: 5)
м72 Теоретико-правові проблеми охорони, використання та відтворення рослинного світу України
(Коментарів: 20)
м73 Філософський модус загальної теорії управління
(Коментарів: 31)
м74 Ярмарок в системі традиційної культури українців (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)
(Коментарів: )
м75 Вплив паратипових та генотипових факторів на продуктивні якості свиней різних генотипів
(Коментарів: )
м76 Відродження галузі м’ясо-молочного скотарства в сільськогосподарських підприємствах у контексті забезпечення національної продовольчої безпеки
(Коментарів: 22)
м78 Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій
(Коментарів: 14)
м79 Інноваційні рішення на залізничному транспорті для мінімізації ризику аварійних ситуацій та підвищення енергоефективності на коліях різної ширини
(Коментарів: 3)
м80 Роль генетичної схильності та інфекційних агентів у розвитку хронічного обструктивного захворювання легень у шахтарів
(Коментарів: )
м81 Науково-практичні засади створення та впровадження еталонів об’єму та витрати газу нового покоління
(Коментарів: )
м77 Селекційна цінність генофонду тютюну за насіннєвою продуктивністю
(Коментарів: )
м82 Оцінка емісії діоксиду вуглецю із чорноземів у контексті раціонального використання ґрунтових ресурсів
(Коментарів: 28)
м83 Система комплексного удосконалення генофонду великої рогатої худоби молочних порід за якісними ознаками молочної продуктивності та резистентності
(Коментарів: 25)
м84 Адаптивні прийоми стабілізації та підвищення продуктивності ярих зернових культур в умовах недостатнього зволоження
(Коментарів: )
м85 Інноваційні технології у судовій балістиці
(Коментарів: 28)
м86 Протидія злочинам у сфері державних закупівель
(Коментарів: 22)
м1 Молодіжний політичний радикалізм та екстремізм в Україні: причини ескалації, ідеологія, механізми діагностики, запобігання та протидії
(Коментарів: 61)
м2 Мобільні туристичні інформаційні технології з рекомендаційною безпековою компонентою
(Коментарів: 47)
м3 Особливості проведення регенеративно-реконструктивних втручань при генералізованому пародонтиті у хворих на цукровий діабет 2 типу
(Коментарів: 35)
м4 Маркетинг у механізмах державного управління
(Коментарів: 63)
м5 Договірні зобов’язання з виконання робіт: проблеми теорії та практики
(Коментарів: 41)
м6 Психологія міжособистісного спілкування осіб похилого віку
(Коментарів: 22)
м7 Інноваційні технології харчової продукції, одержаної шляхом сферифікації
(Коментарів: 20)
м8 Створення енергоефективної когенераційної установки малої потужності на біомасі
(Коментарів: 26)
м9 Етнокультурна спадщина кримських татар в новітній історії України
(Коментарів: 2)
м10 Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства
(Коментарів: 43)
м11 Молекулярно-генетичні та клінічні дослідження пост-Чорнобильського і спорадичного папілярного раку щитоподібної залози
(Коментарів: 17)
м78 Психологічний пейзаж у прозі Івана Франка та “Молодої Музи”. Семантика й поетика.
(Коментарів: )
м12 Технологічне забезпечення якості офсетного друку захищеної поліграфічної продукції
(Коментарів: 36)
м13 Еколого-економічні імперативи розвитку органічного сільського господарства в Україні
(Коментарів: 26)
м14 Факторинг як інструмент підвищення ефективності господарювання: економіко-правовий аспект
(Коментарів: 2)
м15 Оцінювання граничного стану і залишкового ресурсу елементів конструкцій енергетичного і транспортного обладнання
(Коментарів: 14)
м16 Сталий розвиток територій у зоні видобутку корисних копалин (на прикладі шахт Західного Донбасу)
(Коментарів: 43)
м17 Стійкий до відмов енергоощадний електропривод змінного струму
(Коментарів: 34)
м18 Інформаційні технології контролю мережевого трафіку в умовах протидії кібератакам
(Коментарів: 35)
м19 Підвищення рівня кібернетичного захисту інформаційно-комунікаційних систем методами комплексного стегоаналізу цифрових зображень
(Коментарів: 6)
м20 Ринкова влада: джерела, масштаби, наслідки
(Коментарів: 33)
м21 Алгоритми цілісної оцінки річкових та лиманних екосистем України
(Коментарів: 26)
м23 Шлюб і сім'я у Гетьманщині XVIII століття
(Коментарів: 33)
м81 Роль інформаційної демократії та електронного урядування для розвитку політичної системи та громадянського суспільства в Україні
(Коментарів: 43)
м22 Оцінка та отримання нових форм міскантусу толерантних до абіотичних стресових факторів в умовах in vitro
(Коментарів: )
м24 Автоматизоване керування технологічними комплексами харчової промисловості з використанням інтелектуальних методів та комп’ютерних технологій
(Коментарів: 11)
м25 Формування основних показників якості стевії та її комплексна переробка
(Коментарів: 13)
м26 Облік і внутрішній аудит інноваційної діяльності в науково-дослідних установах
(Коментарів: 40)
м27 Ресурсозбережувальні та екологобезпечні заходи з відтворення родючості ґрунтів з підвищеною кислотністю
(Коментарів: 8)
м28 Обґрунтування пріоритету селекційно-технологічних розробок для сталого виробництва сої в Україні
(Коментарів: 12)
м29 Нові аспекти щодо біологічної ролі клітинного пріона в організмі
(Коментарів: )
м30 Оцінка вартісних характеристик водних ресурсів України
(Коментарів: 24)