Офіційний веб сайт

Весь архів

Премії Президента
Номер Назва роботи
М79 Етапне хірургічне лікування постраждалих із політравмою
(Коментарів: )
М80 Полікультурна освіта майбутніх викладачів вищих навчальних закладів
(Коментарів: 44)
М125 Управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю
(Коментарів: 15)
М81 Цикл наукових праць "Стратегія та механізми забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні"
(Коментарів: 30)
М82 Цикл наукових праць "Моделювання й розрахунок змін напруженого та електропружного стану елементів конструкцій із тріщинами та тонкими включеннями"
(Коментарів: 13)
М83 Цикл наукових праць "Прикладний спектральний аналіз несамоспряжених операторів ".
(Коментарів: 1)
М84 Захист інформації методами комп’ютерної стеганографії
(Коментарів: 8)
М85 Цикл наукових праць "Аеродинамічна оптимізація профілів компресорних решіток авіаційних газотурбінних двигунів на основі комп’ютерного моделювання"
(Коментарів: )
М86 Хвилі в пружних хвилеводах обмежених розмірів при антисиметричних коливаннях
(Коментарів: )
М87 Цикл наукових праць "Математичне моделювання нестаціонарних процесів у п’єзокерамічних перетворювачах при імпульсному електромеханічному навантаженні"
(Коментарів: 3)
М88 Цикл наукових праць "Вплив металевих включень на структуру та властивості природних наноструктурних матеріалів"
(Коментарів: 6)
М89 Цикл наукових праць "Гранична роздільна здатність квадрупольних систем формування субмікронних іонних зондів для мікроаналізу та продукування наноструктур"
(Коментарів: )
М91 Цикл наукових праць "Нематичні колоїди: теорія та експеримент"
(Коментарів: 5)
М92 Нові механізми електронного транспорту в приладових структурах та омічних контактах на основі широкозонних напівпровідників
(Коментарів: 13)
М94 Розробка акустичних диференціально-часових методів і засобів контролю динаміки природних вод
(Коментарів: )
М95 Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і грунтів засобами дистанційного зондування землі
(Коментарів: 14)
М96 Цикл наукових праць "Нові кристалофосфори на основі оксидних та фторидних матриць, активованих рідкісноземельними іонами, для використання у фотоніці, оптиці та медицині"
(Коментарів: 17)
М97 Розробка імплантаційних матеріалів на основі фосфатів кальцію для реконструктивної хірургії
(Коментарів: )
М98 Розробка матеріало-енергозберігаючої технології інжекційного рафінування чавуну зернистим магнієм у великовантажних ковшах
(Коментарів: 11)
М99 Цикл наукових праць "Виявлення особливостей коливань лопаткового апарату сучасних турбомашин з метою зниження рівня локалізації вібраційних напружень та з урахуванням властивостей новітніх матеріалів і пошкоджень"
(Коментарів: 4)
М100 Нестаціонарні процеси теплообміну та гідродинаміки одно- та двофазових середовищ в елементах теплообмінного обладнання АЕС
(Коментарів: 1)
М101 Розвиток теорії та створення адаптивних засобів вимірювання параметрів електричної енергії високовольтних електроенергетичних об'єктів
(Коментарів: 11)
М102 Цикл наукових праць "Координаційні сполуки зі спін-кросовером та поліядерні обмінні кластери як основа для створення нових матеріалів з різними функціональними властивостями"
(Коментарів: 6)
М103 Цикл наукових праць "Нові лантанідвмісні гомо- та гетероядерні комплекси з ациклічними та макроциклічними лігандами як основа для ефективних люмінесцентних випромінювачів"
(Коментарів: 2)
М104 Цикл наукових праць "Біомаркери інфекційних захворювань на прикладі туберкульозу та дифтерії"
(Коментарів: )
М105 Біорізноманіття та адаптаційні механізми рослин і тварин до екстремальних умов довкілля
(Коментарів: 19)
М106 Дослідження молекулярних механізмів клінічної ефективності рекомбінантного інтерферону людини при терапії злоякісних новоутворень
(Коментарів: 7)
М107 Цикл наукових праць "Проникність мітохондріальних мембран як нова мішень кардіопротекції"
(Коментарів: 11)
М108 Цикл наукових праць "Гідрологічні фактори функціонування екосистем водосховищ Дністровського гідровузла"
(Коментарів: )
М109 Екологічні, паразитологічні та молекулярно-генетичні аспекти розширення ареалів риб-вселенців
(Коментарів: 13)
М110 Цикл наукових праць "Дослідження генетичної різноманітності трьох основних лісоутворюючих видів України як основа збереження та відтворення їх генофондів"
(Коментарів: 24)
М111 Цикл наукових праць "Роль біоценозів штучних субстратів в процесах самоочищення прибережних вод"
(Коментарів: )
М112 Цикл наукових праць "Економічний розвиток транскордонних регіонів України: реалії та перспективи"
(Коментарів: )
М113 Цикл наукових праць "Інноваційні виміри соціального партнерства в контексті реформування соціальної сфери в Україні"
(Коментарів: )
М114 Цикл наукових праць "Організаційно-економічний механізм управління водними ресурсами в Україні"
(Коментарів: )
М115 Цикл наукових праць "Розвиток українського судноплавства як чинник прискорення економічного зростання України"
(Коментарів: )
М116 Цикл наукових праць "Управління земельними ресурсами: просторові аспекти, функції та механізми"
(Коментарів: 1)
М117 Системотехнічні засади та інструментально-програмні засоби створення та підтримки цифрових словників
(Коментарів: 30)
М118 Цикл наукових праць "Етнокультурний потенціал мікротопонімів Українських Карпат"
(Коментарів: )
М119 Цикл наукових праць "Європейський досвід організації та діяльності публічної адміністрації"
(Коментарів: )
М120 Цикл наукових праць "Україна і Литва у XV–XVI ст.: соціально-економічні та політико-правові відносини"
(Коментарів: 36)
М121 Удосконалення системи діагностичних заходів для прогнозування перебігу травматичних деформацій шийного відділу хребта
(Коментарів: 21)
М122 Цикл наукових праць “Мікробіологічна характеристика мікрофлори мигдаликів, Corynebacterium diphtheriae та особливості міжбактеріальних взаємовідносин за аеробних і мікроаерофільних умов ”
(Коментарів: )
М123 Новаторські технології діагностики та лікування вертеброгенних синдромів
(Коментарів: 19)
М124 Цикл наукових праць "Роль імунологічних та генетичних чинників в патогенезі алергічних захворювань"
(Коментарів: )
М2 Біотехнологія оцінки та контролю вмісту амілози у зерні при створенні сортів пшениці з крохмалем амілопектинового типу
(Коментарів: 6)
М3 Комплексна оцінка біологічного потенціалу плодових культур
(Коментарів: 10)
м50 Перевірка цілісності цифрового сигналу
(Коментарів: 2)
м97 Цикл наукових праць "Правове регулювання меліорації земель сільськогосподарського призначення в Україні"
(Коментарів: 8)
м51 Застосування бінарних відношень у теорії напівгруп
(Коментарів: 6)
м52 Наукові основи формування якості харчових продуктів при заморожуванні
(Коментарів: 15)
м96 Оптимізація перехідних режимів руху вантажного візка прольотних кранів
(Коментарів: )
м49 Цикл наукових праць "Покращення комутаційних, масогабаритних і вартісних характеристик гібридних контакторів низької напруги"
(Коментарів: )
м48 Оптимізація інвестицій в проекти та програми соціально-економічного розвитку регіону
(Коментарів: )
м1 Тунельовані коронарні артерії: клініко-діагностичні аспекти та лікування
(Коментарів: 21)
м2 Цикл наукових праць "Теорія та методи розв’язування задач комбінаторної оптимізації"
(Коментарів: )
м3 Екологічно безпечні та ресурсозберігаючі технології вирощування озимих зернових культур
(Коментарів: 28)
м4 Стабілізація врожайності зернових культур в умовах степу України
(Коментарів: 29)
м5 Особливості обміну речовин та розвиток їх порушень у високопродуктивних корів за різних періодів утримання та фізіологічних станів
(Коментарів: )
м6 Розвиток зовнішньої торгівлі України агропродовольчою продукцією
(Коментарів: )
м53 Цикл наукових праць "Автомати над кільцями: моделі і методи їх дослідження"
(Коментарів: )
м54 Цикл наукових праць "Класифікаційні проблеми лінійної алгебри"
(Коментарів: 3)
м55 Цикл наукових праць "Теоретико-структурні дослідження кілець скінченно породжених головних ідеалів та кілець матриць над ними"
(Коментарів: 6)
м56 Цикл наукових праць "Розвиток архітектури та системного програмного забезпечення вітчизняних суперкомп’ютерів СКІТ"
(Коментарів: 6)
м57 Цикл наукових праць «Проблеми підвищення ефективності національної інноваційної системи України»
(Коментарів: 7)
м58 Просторовий аналіз та геомоделювання забруднення вод і грунтів засобами дистанційного зондування Землі
(Коментарів: 23)
м59 Цикл наукових праць "Розробка неруйнівних методів та обладнання для контролю поточного стану конструкційних матеріалів технічних виробів на основі індентування та вимірів твердості"
(Коментарів: 3)
м60 Цикл наукових праць "Процеси фотогенерації та перенесення носіїв заряду в тонкоплівкових структурах органічних напівпровідників"
(Коментарів: 12)
м61 Цикл наукових праць "Вплив циклічних мартенситних перетворень різного типу на формування структурно-фазового стану і комплексу структурно-чутливих властивостей метастабільних сплавів на основі заліза"
(Коментарів: )
м62 Цикл наукових праць: "Новітні наноструктури на основі нітридів групи ІІІ: структурні, оптичні та електронні властивості"
(Коментарів: 20)
м63 Енергоефективний засіб отримання високоякісного дроту з маловуглецевої сталі за допомогою інтенсивної пластичної деформації
(Коментарів: 14)
м64 Цикл наукових праць "Вплив магнітного поля, лазерного та іонного випромінювання на процеси кристалізації і зміну магнітооптичних і геометричних характеристик гетерогенних наноструктур"
(Коментарів: )
м65 Цикл наукових праць "Властивості темної матерії за даними астрофізичних спостережень"
(Коментарів: 8)
м66 Цикл наукових праць "Розвиток аналітико-числових методів дослідження резонансної взаємодії електромагнітних та пружних хвиль з дефектами
(Коментарів: 3)
м67 Фазові рівноваги в системах оксидів церію, цирконію, гафнію та лантаноїдів
(Коментарів: 2)
м68 Розробка критеріїв і методики оцінки фазового складу шлакових розплавів для вибору раціонального шлакового режиму доменної плавки, що забезпечує виплавку чавуну необхідної якості і зниження енергетичних витрат
(Коментарів: 9)
м69 Підвищення продуктивності та якості виготовлення великогабаритних деталей з високоміцних сплавів
(Коментарів: 21)
м70 Цикл наукових праць "Створення нових функціональних матеріалів на основі тугоплавких оксидів та галогенідів лужних металів з контрольованим структурним станом"
(Коментарів: 6)
м71 Розробка та дослідження сучасних систем теплозабезпечення будівель
(Коментарів: 17)
м72 Цикл наукових праць "Нерівноважні процеси структуроутворення в опромінюваних кристалічних системах"
(Коментарів: )
м73 Розробка електроактивних наноструктурованих полімерних матеріалів з різною природою провідності
(Коментарів: 23)
м74 Цикл наукових праць "Нові лантанідвмісні комплекси з ациклічними та макроциклічними лігандами як базові сполуки для люмінесцентних випромінювачів широкого спектру дії"
(Коментарів: )
м75 Цикл наукових праць "Механічне пошкодження клітин в області субевтектичних температур та його вплив на життєздатність біологічних об’єктів, що кріоконсервуються"
(Коментарів: )
м76 Цикл наукових праць "Нові дані про механізм формування фібринового каркасу тромбу, рання діагностика загрози тромбоутворення та низькомолекулярні інгібітори цього процесу"
(Коментарів: 13)
м77 Цикл наукових праць "Фундаментальні та прикладні аспекти ефективної взаємодії мікроорганізмів і рослин у сучасних агроекосистемах"
(Коментарів: 22)
м78 Цикл наукових праць "Молекулярно-біологічні регуляторні механізми мембрани лімфоцитів в індукції протективного імунітету"
(Коментарів: 7)
м79 Цикл наукових праць "Молекулярні механізми нейродегенеративних процесів та розробка сполук для терапії цих патологій"
(Коментарів: )
м80 Цикл наукових праць "Фізіологічні основи адаптації сільськогосподарських рослин до стресових факторів"
(Коментарів: 32)
м81 Цикл наукових праць "Біоіндикація екологічного стану та енергетичний аналіз урбоекосистем Києва та інших міст України"
(Коментарів: 13)
м82 Цикл наукових праць "Функціональна роль та індикаторне значення біокомпонентів екосистем карпатської частини басейну ріки Дністер"
(Коментарів: 2)
м83 Цикл наукових праць "Еколого-гідрологічні дослідження зарегульованих гірських та рівнинних річок України з метою оцінки їх стану та розробки методів управління"
(Коментарів: 28)
м84 Цикл наукових праць "Модернізація системи охорони здоров’я в контексті забезпечення сталого розвитку України"
(Коментарів: 24)
м85 Наукова періодика України в умовах глобалізації
(Коментарів: 14)
м86 Цикл наукових праць "Україна і Литва у XV–XVI ст.: соціально-економічні та політико-правові відносини"
(Коментарів: 24)
м87 Підвищення ефективності функціонування машинно-тракторних агрегатів з розробкою геоінформаційних моделей полів
(Коментарів: 11)
м88 Науково-технічні проблеми підвищення якості електроенергії та зменшення її втрат в сільських мережах 0,38/0,22 кВ
(Коментарів: 10)
м89 Обгрунтування та дослідження робочих органів розкидачів мінеральних добрив
(Коментарів: )
м90 Цикл наукових праць "Способи застосування кормових добавок з торфу в тваринництві"
(Коментарів: )
м91 Цикл наукових праць "Протидія злочинам у сфері високих інформаційних технологій органами внутрішніх справ"
(Коментарів: 23)
м8 Безконтактний тривимірний нанопрофілометр
(Коментарів: 1)