Офіційний веб сайт

Весь архів

Премії Президента
Номер Назва роботи
м37 Цикл наукових праць "Алгебраїчні, геометричні та динамічні властивості скінченних автоматів"
(Коментарів: )
м38 Інноваційні технології сушіння та екстрагування в електромагнітних полях
(Коментарів: )
м39 Моделі і методи оптимізації замкнених маршрутів у транспортній логістиці
(Коментарів: 9)
м40 Цикл наукових праць "Дослідження відтворення популяцій коропових риб та шляхів рибогосподарської експлуатації Запорізького водосховища"
(Коментарів: 21)
м41 Високопродуктивні технології аналізу та синтезу зображень в задачах медичної діагностики
(Коментарів: 1)
м42 Динамічний інтелектуальний аналіз даних на основі гібридних еволюційних нейро-фаззі систем
(Коментарів: 4)
м43 Цикл наукових праць "Мовний феномен грецької патристики золотої доби"
(Коментарів: )
м44 Дуальність та одиничність у мисленні і мові (німецько-український феномен)
(Коментарів: 7)
м45 Геомеханічне обґрунтування технології відпрацювання вугільних пластів струговими комплексами в умовах шахт Західного Донбасу
(Коментарів: 28)
м46 Цикл наукових праць "Девіртуалізація віртуального: на вершині падіння"
(Коментарів: 3)
м47 Нові підходи до створення та обґрунтування ефективності функціональних металокомплексних, кластерних та органічних матеріалів для потреб наноелектроніки та наномедицини
(Коментарів: 11)
м48 Єдність судової влади
(Коментарів: 7)
м49 Інтелектуальна технологія аналізу та синтезу здатної самонавчатися системи керування технологічним процесом
(Коментарів: 1)
м50 Методи та технології оцінювання і забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем критичного застосування
(Коментарів: 11)
м51 Моделювання соціально-економічних явищ та екологічних процесів південно-західного регіону України на основі індуктивних моделей
(Коментарів: )
м52 Об’ємно-просторова модель зонування території для визначення зон підвищених ризиків
(Коментарів: )
м53 Цикл наукових праць "Проблеми формування сталого способу життя в Україні"
(Коментарів: 13)
м54 Нові методи та засоби багатопараметрового діагностування обладнання і споруд довготривалої експлуатації
(Коментарів: 11)
м55 Ефекти вихрових імпульсних магнітних полів на вищі центри вегетативної регуляції
(Коментарів: )
м56 Прісноводні молюски фауни України: поширення, сучасний стан популяцій, біоценотичні зв’язки, проблеми збереження різноманіття
(Коментарів: )
м57 Цикл наукових праць "Управління правами інтелектуальної власності та їх комерціалізація в Україні"
(Коментарів: 8)
м58 Цикл наукових праць "Збереження біорізноманіття рідкісних видів рослин у природі і в культурі in vitro: еколого-фізіологічний та молекулярно-генетичний підходи (на прикладі роду Gentiana L.)"
(Коментарів: 31)
м59 Електричні, оптичні та структурні властивості ультратонких плівок простих та перехідних металів
(Коментарів: 8)
м60 Енергозберігаючі технології отримання енергії з альтернативних джерел
(Коментарів: 16)
м61 Цикл наукових праць "Направлений синтез біологічно-важливих оксазагетероциклічних та відкритих гетероатомних структур на основі епоксидних сполук"
(Коментарів: 19)
м63 Формування механізму реструктуризації аеропортів
(Коментарів: )
м64 Формування управлінської культури майбутніх учителів у діяльності органів студентського самоврядування
(Коментарів: )
м65 Нанотехнології отримання концентратів лактози
(Коментарів: 15)
м66 Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом
(Коментарів: )
м67 Вирішення проблем морального виховання сучасної молоді (на досвіді матеріалів другої половини ХХ століття)
(Коментарів: )
м68 Історичне дослідження австрійських діалектів
(Коментарів: )
м69 Інноваційні конструкторсько-технологічні рішення виготовлення тонкостінних біметалевих трубчастих елементів для виробів машинобудування
(Коментарів: )
м70 Цикл наукових праць "Іоносферні прояви акустико-гравітаційних хвиль у спокійних і збурених умовах"
(Коментарів: 4)
м71 Цикл наукових праць "Небанківські фінансові установи у фінансовому забезпеченні інноваційних проектів"
(Коментарів: 30)
м24 Цикл наукових праць "Розроблення наноструктурованих каталізаторів нового покоління для промислових процесів та захисту навколишнього середовища"
(Коментарів: 6)
м72 Математичні моделі ударно-контактної взаємодії елементів механічних систем: теоретичні основи та промислове впровадження
(Коментарів: 13)
м73 Концепція енергоощадності у процесах транспортування та зберігання моторних палив
(Коментарів: )
м74 Шляхи розвитку місцевого самоврядування України в контексті досвіду держав Європейського Союзу
(Коментарів: )
м75 Цикл наукових праць "Екологоорієнтоване управління соціально-економічним розвитком адміністративної території"
(Коментарів: 1)
м76 Мультиагентна інформаційна технологія діагностування комп’ютерних систем на наявність бот-мереж у корпоративних мережах
(Коментарів: )
м77 Цикл наукових праць "Молекулярний дизайн і застосування арилпохідних п’яти- і шестичленних гетероциклів та ізокумаринів"
(Коментарів: 13)
м78 Цикл наукових праць “Наноструктурно-модифіковані халькогенідні склуваті середовища для високонадійних оптоелектронних застосувань”
(Коментарів: 8)
м79 Фінанси холдингових компаній
(Коментарів: 2)
м80 Цикл наукових праць "Фізичні властивості відкритих гетеросистем як функціональних елементів наноприладів"
(Коментарів: 11)
м81 Цикл наукових праць “Редукція матриць над кільцями скінченного стабільного рангу”
(Коментарів: 5)
м82 Проповідницька спадщина Йосифа Сліпого: лінгвістичний аспект
(Коментарів: 6)
Селекційна цінність генофонду тютюну за насіннєвою продуктивністю
(Коментарів: )
м84 Цикл наукових праць "Синтез і функціоналізація 1Н-ізотіохроман-4(3Н)-он-2,2-діоксиду та дигідро-2Н-тіопіран-3(4Н)-он-1,1-діоксиду
(Коментарів: 9)
м85 Релігійна традиція у праві
(Коментарів: 22)
м86 Розробка комплексу новітніх технологій отримання високоякісної вовняної сировини
(Коментарів: 15)
м87 Цикл наукових праць "Моделювання та прогнозування паливної економічності та екологічної безпеки автомобілів в транспортних потоках"
(Коментарів: )
м88 Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів
(Коментарів: 4)
м89 Цикл наукових праць "Моделювання екомереж регіонального та локального територіальних рівнів"
(Коментарів: 25)
м90 Комплексний метод реагентної переробки непридатних особливо токсичних фосфорвмісних та сірковмісних пестицидів з отриманням екологічно безпечних вторинних продуктів і відновлення забруднених ґрунтів на територіях сховищ ядохімікатів
(Коментарів: 2)
м91 Теоретичні та експериментальні аспекти формування високоенергетичних потоків частинок та випромінювання в плазмі високої густини
(Коментарів: 17)
м92 Розробка методів модифікації властивостей вугільної шихти та створення оптимальних умов експлуатації коксових печей для отримання високоякісного коксу
(Коментарів: 18)
м93 Цикл наукових праць "Система превентивної реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України з бойовим стресом в умовах збройних конфліктів"
(Коментарів: 27)
м83 Селекційна цінність генофонду тютюну за насіннєвою продуктивністю
(Коментарів: )
м1 Німецькомовна католицька думка другої половини XX століття
(Коментарів: 11)
м2 Моделі та методи оптимального розподілу мережних ресурсів безпровідних телекомунікаційних систем
(Коментарів: 13)
м7 Аналітичні та алгебраїчні методи в спектральних задачах
(Коментарів: )
м3 Формування конкурентних стратегій підприємств
(Коментарів: )
м4 Металоорганічні комплекси – антиоксиданти з нефропротекторною дією
(Коментарів: 9)
м29 Метаболічна інженерія дріжджів з метою конструювання ефективних продуцентів біологічно активних сполук та біопалива
(Коментарів: 9)
м3 Формування конкурентних стратегій торговельних підприємств
(Коментарів: 10)
м6 Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання
(Коментарів: 16)
м5 Нові методи діагностики та лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози
(Коментарів: 15)
м8 Дослідження граничної поведінки відображень зі скінченним спотворенням за допомогою методів теорії відображень
(Коментарів: 4)
м9 Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови
(Коментарів: 18)
м10 Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних наноструктурах зі складною геометрією
(Коментарів: 3)
м11 Фізичні властивості 3d-іонів в комплексах різної симетрії: наближення ефективного заряду ядра
(Коментарів: )
м12 Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження
(Коментарів: 5)
м13 Умови формування самородномідної мінералізації у вулканітах трапової формації у межах Західної Волині
(Коментарів: 7)
м14 Мартенситне перетворення в нестехіометричному інтерметаліді Ti3Sn та його вплив на механічну поведінку
(Коментарів: )
м15 Створення сучасних високоефективних різальних інструментів із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям
(Коментарів: 21)
м16 Методи оцінювання роботоздатності елементів конструкцій енергетичного обладнання за наводнювання
(Коментарів: )
м17 Ароматичність та конформаційна гнучкість шестичленних циклів: вплив гетероатомів і замісників
(Коментарів: 3)
м18 Дисперсії наночастинок в рідких кристалах для нових функціональних матеріалів
(Коментарів: 12)
м19 Перспективні імпульсні технології отримання зносостійких металоматричних композитів
(Коментарів: 8)
м20 Розвиток наукових і технологічних основ термомеханічної обробки сталей з використанням різних принципів мікролегування бором
(Коментарів: 18)
м21 Метрологія термоелектричних матеріалів
(Коментарів: 8)
м22 Піроліз вуглеводневих газів у електротермічному псевдозрідженому шарі
(Коментарів: 1)
м23 Охолодження пучків протонів та антипротонів замагніченим електронним газом з анізотропною температурою
(Коментарів: 1)
м24 Роль брасиностероїдів у формуванні вторинних посередників в процесі регуляції адаптації метаболізму рослин до дії абіотичних стресів
(Коментарів: 15)
м25 Неорганічні нанокристали з контрольованими оптичними властивостями для технічних та біомедичних застосувань
(Коментарів: 23)
м26 Сигнальні мережі, залучені до розвитку фенотипу ракових стовбурових клітин: роль адаптерних протеїнів та розробка протипухлинної терапії на основі наноматеріалів
(Коментарів: 6)
м27 Нові шляхи кардіоротекції при артеріальній гіпертензії і старінні
(Коментарів: 7)
м28 Бактеріофаги фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій: особливості вірус-клітинної взаємодії, геноміка та специфіка морфогенезу
(Коментарів: 17)
м30 Підвищення стійкості бобово-ризобіального симбіозу сої до дії посухи
(Коментарів: 5)
м31 Методи екологічного менеджменту лиманів північно-західного Причорномор'я
(Коментарів: )
м32 Формування організаційно-економічного забезпечення розвитку державно-приватного партнерства
(Коментарів: )
м33 Правове регулювання державних закупівель
(Коментарів: )
м34 Проблеми дитячої праці в умовах модернізації соціально-економічної сфери України
(Коментарів: 41)
м35 Клініко-рентгенологічні та імуногенетичні особливості виникнення рецидиву туберкульозу легень
(Коментарів: 20)
м36 Діагностика та лікування ішемічної хвороби серця з діастолічною дисфункцією міокарда у хворих хронічним обструктивним захворюванням легень
(Коментарів: )
м37 Тяжкі негоспітальні пневмонії різної етіології: клінічні, диференційно-діагностичні та прогностичні критерії
(Коментарів: )
м38 Інформаційні технології обробки експериментальних вимірювань в задачах неруйнівного контролю ракетно-космічної техніки
(Коментарів: )
м39 Інформаційні технології передачі даних для боротьби з кіберзлочинністю
(Коментарів: 22)
м40 Комп’ютерне моделювання контактної взаємодії пружних тіл комбінованими адаптивними обчислювальними схемами
(Коментарів: 14)
м41 Нові інгібітори для запобігання корозії
(Коментарів: 30)