Офіційний веб сайт

Весь архів

2009
Номер Назва роботи
Цикл праць "Створення нових полімерних композитів на основі термостійкого поліціанурату як перспективних матеріалів для високотехнологічних галузей застосування (аерокосмічна галузь, електроніка та інш.)"
(Коментарів: )
Цикл праць "Фотоніка наноструктурованих напівпровідників з розмірними і квантово-розмірними ефектами та їх застосування у фотокаталізі"
(Коментарів: )
Цикл праць "Підвищення надійності функціонування об'єктів елктроенергетики України за допомогою систем діагностики і прогнозування відмов потужного електротехнічного обладнання"
(Коментарів: )
Технологія виробництва в доменній печі відновного й опалювального газу з некоксівних вугіль
(Коментарів: )
Цикл праць "Розвиток методів візуалізації об’єктів та аналізу шаруватих структур стосовно проблем діагностики матеріалів і середовищ"
(Коментарів: )
Цикл праць "Біофізичні властивості нуклеозидів, нуклеотидів та деяких полінуклеотидів".
(Коментарів: )
Розробка технології та організація виробництва сцинтиляційних детекторів з низьким рівнем післясвічення для рентгенівської доглядової апаратури
(Коментарів: )
Розробка фізико-хімічних принципів структурної інженерії високодисперсних шарів із заданою зереною гетерофазною структурою на основі системи титан-алюміній
(Коментарів: )
Створення електродних матеріалів для електроіскрового зміцнення робочих поверхонь деталей та інструментів
(Коментарів: )
Цикл праць "Чисельне моделювання нестаціонарних течій, пренесення домішки та завислої речовини на північно-західному шельфі Чорного моря"
(Коментарів: )
Закономірності генезису вторинних екосистем посттехногенних ландшафтів Криворізького залізорудного басейну
(Коментарів: )
Цикл праць "Вплив структурного безладу на критичну поведінку конденсованих систем"
(Коментарів: )
Цикл праць "Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України"
(Коментарів: )
Прогноз та запобігання нестійкості системи "вугілля-газ"
(Коментарів: )
Цикл праць "Багатовимірні ймовірнісні задачі на алгебраїчних структурах"
(Коментарів: )
Цикл праць "Дифузна динамічна дифрактометрія наносистем"
(Коментарів: )
Цикл праць "Дослідження дисипативних процесів у феромагнетиках та формування структури функціональних покриттів у зовнішньому магнітному полі"
(Коментарів: )
Підсилення оптичних процесів на металевій поверхні та його застосування для детектування надмалої кількості молекул та визначення структури макромолекул з пухлинних тканин
(Коментарів: )
Цикл праць "Нові методи розрахунку напруженого стану трубопровідних систем з урахуванням геометричної нелінійності"
(Коментарів: )
Цикл праць "Деформування пружних і в’язкопружних пластин і оболонок за наявності концентраторів напружень"
(Коментарів: )
Цикл праць "Методологія та практика прогнозно-аналітичних досліджень інноваційного розвитку аграрного сектору економіки"
(Коментарів: )
Комп'ютерна технологія проектування інтелектуальних приладів для міждисциплінарних дослідженнях
(Коментарів: )
Цикл праць "Топологічні напівгрупи та окремі проблеми комбінаторики"
(Коментарів: )
Цикл праць "Аналітичні та ймовірнісні методи дослідження складних систем"
(Коментарів: )
Дослідження розвитку диспластичного сколіозу та визначення принципів його хірургічної корекції
(Коментарів: )
Оптимізація діагностики та лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням.
(Коментарів: )
Обґрунтування психофізіологічних критеріїв прогнозування професійної придатності військових пілотів до участі у миротворчих операціях
(Коментарів: )
Удосконалені методи аналізу і синтезу широкосмугових рупорних антен зі складною формою поперечного перерізу
(Коментарів: )
Розробка методології проведення фармакоекономічних досліджень та створення формулярних і страхових переліків лікарських засобів для військово-медичної служби
(Коментарів: )
Патогенетичні механізми розвитку сексуальної дисфункції у чоловіків і розробка нових ефективних методів її комплексної корекції
(Коментарів: 1)
Морфофункціональна характеристика гемомікроциркуляторного русла і паренхіми надниркових залоз після дії загальної глибокої гіпотермії
(Коментарів: )
Особливості імунопатогенезу та фармакотерапії нейрофіброматозу І типу
(Коментарів: )
Розробка конкурентоздатних поліфункціональних текстильних композиційних матеріалів технічного призначення
(Коментарів: )
Створення та обґрунтування основ проектування землерийних машин для капітального ремонту магістральних трубопроводів
(Коментарів: )
Розробка технології регенерації відходів твердих сплавів та конверсійного лому сердечників бронеснарядів для використання в інструментальному виробництві
(Коментарів: )
Підвищення ефективності протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання працюючих
(Коментарів: )
Підвищення надійності систем сільськогосподарської техніки керуванням технічним станом її деталей і сполучень
(Коментарів: )
Основи забезпечення надійної роботи нафтогазопроводів з урахуванням їх корозійно-механічної деградації.
(Коментарів: )
Діагностика силових та електронних систем гібридних автомобілів по електромагнітній обстановці
(Коментарів: )
Дослідження, розробка та впровадження нових конструктивних форм стаціонарних просторових покрить над трибунами стадіонів України, що зводяться в рамках підготовки до ЄВРО-2012
(Коментарів: )
Дослідження, проектування та впровадження сталезалізобетонних конструкцій з урахуванням умов їх виготовлення
(Коментарів: )
Вирішення проблеми повноцінного білкового харчування населення України в сучасних екологічних та економічних умовах
(Коментарів: )
Фінансова політика сталого розвитку регіонів України
(Коментарів: )
Функціонування системи ЄС у світовому господарстві (суспільно-географічний аналіз)
(Коментарів: 1)
Цикл праць "Розвиток інтеграційних процесів фінансово-кредитної сфери України"
(Коментарів: )
Синтаксис кримськотатарської мови: особливості кримськотатарського речення, його склад та типологія
(Коментарів: )
Цикл праць з пропедевтики природничих знань учнів 5 – 6-х класів.
(Коментарів: )
Роль гендерного права України у вирішенні проблеми гендерного насильства
(Коментарів: )
Етнонаціональний аспект життєдіяльності територіальних громад Українського Північного Приазов’я (політологічний вимір)
(Коментарів: )
Концепція української держави в ідеології Організації українських націоналістів (1939-й – 1950-ті роки)
(Коментарів: )
Цикл праць "Жанрово-стильові особливості біографічного роману-пошуку"
(Коментарів: )
Монографія "Герман Коген у європейському культурному контексті кінця ХІХ – початку ХХ століття"
(Коментарів: )
Цикл праць "Актуальні проблеми господарського договірного права в Україні"
(Коментарів: )
Створення теоретичних моделей накопичення розсіяних пошкоджень у конструкційних матеріалах та елементах конструкцій при складному малоцикловому навантаженні
(Коментарів: )
Імовірнісна оцінка та обґрунтування залишкового ресурсу і міцності важливих елементів конструкцій
(Коментарів: )
Формувачі імпульсів для контактного мікрозварювання: вдосконалення з урахуванням особливостей електрофізичних процесів у зварюваному контакті
(Коментарів: )
Спектроскопія комет: фізичні умови в їх атмосферах і поверхневому шарі ядер.
(Коментарів: 1)
Експериментальні та чисельні методи визначення і оптимізації параметрів осколкового поля вісесиметричних конструкцій, навантажених внутрішнім імпульсним тиском
(Коментарів: )
Цикл праць "Дослідження розв'язків крайових задач для еліптичних і параболічних рівнянь у неканонічних областях"
(Коментарів: )
Атомні властивості стиснених кристалів інертних газів
(Коментарів: )
Теоретичні основи механіки носових і кормових гнучких огороджень суден на повітряній подушці та їх проектування у складі підйомного комплексу
(Коментарів: 1)
Цикл праць "Теоретико-методичні засади підготовки учнів та викладачів професійно-технічних навчальних закладів до інноваційної діяльності в умовах ринку праці"
(Коментарів: )
Цикл праць "Теоретико-методологічні засади формування та організаційно-економічні механізми реалізації аграрної політики України"
(Коментарів: )
Розробка ресурсоощадних технологій і технічного та нормативного забезпечення виробництва дизельного біопалива
(Коментарів: )
Екологічна роль лісів в контексті глобальних кліматичних змін (на прикладі лісів Львівщини)
(Коментарів: )
Цикл праць "Реформування державного сектору економіки України в контексті демократичних перетворень"
(Коментарів: )
Еколого-економічна оцінка зовнішньої торгівлі продукцією лісових підприємств
(Коментарів: )
Цикл праць "Глобальний економічний розвиток: тенденції, суперечності, асиметрії"
(Коментарів: 1)
Цикл праць "Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку"
(Коментарів: 1)
Сорбційно-спектрофотометричне і візуальне тест-визначення Pb(II), Zn(II), F- і C2O42- іммобілізованими на кремнеземі фталексонами
(Коментарів: )
Синтетичний дизайн конденсованих й функціональних похідних тієно[2,3-d](піразоло[3,4?d]-),-піримідину та 1,3,4-оксадіазолу
(Коментарів: )
Нові аналітичні форми для визначення диклофенаку
(Коментарів: )
Цикл праць "Формування гідрогелів біомедичного призначення для створення протиопікових та лікувальних пов’язок із застосуванням гетерофункціональних поліпероксидів"
(Коментарів: )
Вирішення проблеми екологічної безпеки навколишнього середовища при очистці поверхневого стоку з урбанізованих територій
(Коментарів: )
Розробка нової технології мікробного екзополісахариду етаполану на суміші ростових субстратів (знято з розгляду)
(Коментарів: )
Незвичайні структури ДНК і їх зв’язування з лікарськими препаратами
(Коментарів: )
Комплексна оцінка стану популяції кровосисних членистоногих – переносників збудників хвороб в умовах степового Придніпров’я
(Коментарів: )
Розробка та впровадження самоутримних ізольованих і високовольтних захищених проводів ліній електропередачі напругою до 132 кВ
(Коментарів: )
Підвищення надійності, живучості та безпеки кабельних і трубопровідних систем суднових енергетичних установок
(Коментарів: )
Енергетична стратегія розвитку агропромислового комплексу та житлово-комунального господарства
(Коментарів: )
Цикл праць "Актуальні проблеми аграрних правовідносин"
(Коментарів: )
Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови у техносфері сучасного буття
(Коментарів: )
Монографія у двох частинах"Софія Русова: З маловідомого і невідомого"
(Коментарів: )
Монографія "Іміджеві імперативи українського телебачення"
(Коментарів: )
р60 Цикл наукових праць "Відкриття та результати дослідження комет, зокрема комети 67P – головної цілі європейської космічної місії "РОЗЕТТА"
(Коментарів: )
р59 Клініко-епідеміологічне обґрунтування та втілення масової і групової йодної профілактики йодозалежних захворювань в Україні
(Коментарів: )
р58 Україна в глобальному світі: історичний досвід та сучасні виклики
(Коментарів: )
р57 Цикл наукових праць "Правове регулювання договірних відносин в умовах ринкової економіки в Україні"
(Коментарів: )
р56 Розробка та впровадження у виробництво комплексу засобів природного походження для підвищення продуктивності тварин
(Коментарів: )
р55 Системи прогнозованого активного управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку України в сферах освіти, науки і виробництва
(Коментарів: )
р54 Розробка і впровадження на залізницях України нових конструкцій і ресурсозберігаючих технологій колії та стрілочних переводів, що забезпечують підвищення швидкостей руху поїздів і надійність експлуатації
(Коментарів: )
р52 Нові технології прецизійної електрометрії
(Коментарів: )
р53 Підвищення маневреності, надійності та економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами
(Коментарів: 1)
р51 Підвищення динамічних якостей вантажних вагонів і збільшення ресурсу елементів ходових частин за рахунок їх комплексної модернізації та створення на її основі візків нового покоління.
(Коментарів: )
р50 Розробка та впровадження системи методів діагностики, профілактики і лікування хвороб нирок
(Коментарів: )
р49 Спеціалізовані обчислювальні засоби швидкої обробки великих інформаційних масивів
(Коментарів: )
р48 Рання діагностика та сучасна кріохірургія в лікуванні онкологічних захворювань органів черевної порожнини
(Коментарів: )
р47 Комплексна енергозберігаюча технологія виробництва високоякісного металургійного коксу на ВАТ "Алчевськкокс"
(Коментарів: )
р45 Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України
(Коментарів: )
р46 Інноваційні технології проектування та побудови суден і засобів океанотехніки
(Коментарів: )