Офіційний веб сайт

Весь архів

2008
Номер Назва роботи
р38 Фундаментальні фізичні властивості біополімерів, що визначають їхнє функціонування
(Коментарів: )
р37 Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій при захворюваннях та пошкодженнях хребта
(Коментарів: )
р36 Розробка та впровадження технологій відродження порушених гірничими роботами земель в якості елементів екологічної мережі
(Коментарів: )
р35 Розробка та впровадження ефективних методів діагностики, лікування і профілактики сенсоневральної приглухуватості та глухоти
(Коментарів: )
р34 Підвищення енергоефективності роботи турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та удосконалення режимів їхньої експлуатації
(Коментарів: )
р33 Молекулярно-генетичні основи біотехнології відтворення тварин
(Коментарів: )
р32 Квантові явища в нових вуглецевих наносистемах
(Коментарів: )
р31 Наукове обґрунтування, створення та освоєння серійного виробництва високопродуктивних вуглевидобувних комплексів нового покоління
(Коментарів: )
р30 Створення та впровадження в медичну практику комплексних препаратів для малооб’ємної інфузійної терапії
(Коментарів: 1)
р29 Система активного захисту літальних апаратів
(Коментарів: )
р28 Космічні системи, прилади та методи діагностики електромагнітних полів у геокосмосі
(Коментарів: )
р27 Розробка, створення, освоєння виробництва та впровадження ракети-носія "Зеніт-3SL";як невід"ємної частини комплексу "Морський старт"
(Коментарів: )
р26 Розробка та впровадження технологій ремонту магістральних трубопроводів під тиском
(Коментарів: )
р25 Створення та впровадження в серійне виробництво комплексу засобів для вимірювання параметрів іонізуючих випромінювань
(Коментарів: )
р24 Цикл робіт "Мікробна корозія підземних споруд та розробка заходів їх захисту"
(Коментарів: )
р23 Розробка та впровадження інтегрованих комплексних технологій для виробництва наукоємних виробів машинобудування (авіаційних двигунів нового покоління)
(Коментарів: )
р22 Комплекс науково-технологічних робіт з впровадження інноваційних технологій виробництва вуглецево-графітової продукції
(Коментарів: )
р20 Коксозамінні енергозаощаджуючі технології
(Коментарів: )
р21 Селекція високопродуктивних сортів сої і їх впровадження у виробництво
(Коментарів: )
р18 Цикл праць ";Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво"
(Коментарів: )
р19 Цикл наукових праць:"Економічна енциклопедія"; у 3-х томах та "Економічний енциклопедичний словник"; у 2-х томах
(Коментарів: )
р17 Система моніторингу, управління селекційним процесом, біотехнологічних методів для створення вітчизняного генофонду сільськогосподарських тварин і птиці з високим генетичним потенціалом продуктивності
(Коментарів: )
р16 Відродження спадщини видатної української родини Симиренків і створення нового напрямку у вітчизняній науці -симиренкознавства
(Коментарів: 2)
р15 Цикл наукових праць "Нові якісні методи нелінійної механіки та їх застосування для аналізу багаточастотних коливань, стійкості та проблем керування"
(Коментарів: )
р14 Цикл наукових праць "Адсорбовані шари на поверхні перехідних металів: структура, електронні процеси, тертя, кінетика формування, каталіз"
(Коментарів: )
р13 Науково-технологічні основи, розробка та впровадження високоефективного геомеханічного моніторингу підземних геотехнічних систем шахт і рудників
(Коментарів: )
р12 Фізичні методи і комп’ютерні засоби реєстрації, зберігання і використання великих обсягів інформації
(Коментарів: )
р3 Розробка і промислове освоєння швидкоз’ємної касетної теплової ізоляції багаторазового використання для трубопроводів і устаткування атомних електричних станцій з реакторами ВВЕР-1000
(Коментарів: )
р2 Комплекс науково-дослідних та технологічних робіт з регулювання ядерної та радіаційної безпеки у відповідності з міжнародними стандартами та впровадження їх у практичну діяльність на АЕС України
(Коментарів: )
р1 Цикл досліджень, розробка та впровадження енергозберігаючих ефективних конструкцій і технологій в будівництві
(Коментарів: )
р10 Інтерметаліди, гідриди та оксиди як основа нових енергоощадних матеріалів
(Коментарів: )
р9 Наукові засади системного моніторингу і управління водними екосистемами та їх практична реалізація на основі ГІС-технологій
(Коментарів: )
р8 Металічні і неметалічні корисні копалини України
(Коментарів: 4)
р7 Розвиток фізико-технологічних основ, розробка і організація серійного виробництва елементів і систем оптоелектроніки
(Коментарів: )
р6 Цикл робіт "Розробка нових математичних моделей, методів та інформаційних технологій розв'язування задач оптимізації, обробки та захисту інформації"
(Коментарів: )
р5 Некласичні проблеми механіки руйнування (статика, динаміка, стійкість)
(Коментарів: 3)
р4 Розробка та впровадження нових способів і технологій фізико-хімічної обробки, розливання міді та її сплавів, одержаних з відходів, і виготовлення з них деформованих профілів та напівфабрикатів
(Коментарів: )
р11 Цикл наукових праць "Відкриття та розвиток принципів суперсиметрії і супергравітації і їх застосування до побудови єдиної теорії фундаментальних взаємодій елементарних частинок"
(Коментарів: )
2009
Номер Назва роботи
Соціально-правовий механізм протидії злочинності в Україні
(Коментарів: )
Конструктивні особливості рідинної двигунної установки, що забезпечують керованість автономного космічного буксиру
(Коментарів: )
Цикл праць "Пріоритети охорони фіторізноманіття заповідних територій на популяційному, видовому та екосистемному рівнях (на прикладі Новгород-Сіверського Полісся)"
(Коментарів: )
Підвищення продуктивності та якості вібровідцентрових зернових сепараторів
(Коментарів: )
Формування ефективних систем розподілу агропродовольчої продукції на внутрішньому ринку
(Коментарів: )
Ресурсозберігаючі технологічні прийоми підвищення яєчної продуктивності та збереженості курей-несучок за рахунок покращення мікроклімату пташників
(Коментарів: )
Обґрунтування параметрів обертових елементів робочих органів зернозбиральних комбайнів
(Коментарів: )
Професор А.Г. Терниченко (1882-1927) - вчений, педагог, організатор сільськогосподарської науки та освіти в Україні
(Коментарів: )
Селекційно-генетичні та біологічні особливості формування відтворювальної здатності бугаїв-плідників української чорно-рябої молочної породи в умовах західного регіону України
(Коментарів: )
Розробка та реалізація технологій генетичного поліпшення якості кукурудзяного крохмалю для створення джерел імпортозамінної сировини
(Коментарів: )
Цикл праць "Тритерпенові і фенольні сполуки Melilotoides cretacea (M. Bieb.) Sojak"
(Коментарів: )
Внутрішньовидова мінливість Cercospora beticola Sacc. та вдосконалення методів оцінки стійкості цукрових буряків до церкоспорозу
(Коментарів: )
Агромеліоративна технологія відновлення родючості нафтозабруднених чорноземів
(Коментарів: )
Побудова системи обчислювальних технологій для прогнозування нафтогазоносності геологічних утворень на основі комплексного аналізу даних сейсморозвідки і свердловинної геофізики (СОТКАД)
(Коментарів: )
Ціннісні виміри права в демократичному суспільстві: теоретичні та практичні аспекти
(Коментарів: )
Експортний потенціал обробної промисловості України: управління процесом формування
(Коментарів: )
Цикл праць "Розвиток фауни копитних і хоботних пліоцену та раннього плейстоцену України"
(Коментарів: )
Фізіолого-генетичні методи поліпшення зернових злаків
(Коментарів: )
Цикл праць "Багатофункціональні електрохімічні біосенсори для визначення токсичних речовин природного та штучного походження"
(Коментарів: )
Цикл праць "Нові нанорозмірні матеріали селективної дії для біомедичних застосувань"
(Коментарів: )
Аналіз сигнальних шляхів, залучених до злоякісної трансформації клітин
(Коментарів: )
Цикл праць "Молекулярно-біологічна характеристика структурних компонентів фіторабдовірусів"
(Коментарів: )
Цикл праць "Кластерна структура води як основа біоактивності нанокомпозитів, що включають високодисперсні оксиди, біополімерні молекули та клітини"
(Коментарів: )
Цикл праць "Синтез, структура і властивості нових флуоренонофанів і супрамолекулярних структур типу катенанів і псевдоротаксанів на їх основі"
(Коментарів: )
Цикл праць "Створення нових полімерних композитів на основі термостійкого поліціанурату як перспективних матеріалів для високотехнологічних галузей застосування (аерокосмічна галузь, електроніка та інш.)"
(Коментарів: )
Цикл праць "Фотоніка наноструктурованих напівпровідників з розмірними і квантово-розмірними ефектами та їх застосування у фотокаталізі"
(Коментарів: )
Цикл праць "Підвищення надійності функціонування об'єктів елктроенергетики України за допомогою систем діагностики і прогнозування відмов потужного електротехнічного обладнання"
(Коментарів: )
Технологія виробництва в доменній печі відновного й опалювального газу з некоксівних вугіль
(Коментарів: )
Цикл праць "Розвиток методів візуалізації об’єктів та аналізу шаруватих структур стосовно проблем діагностики матеріалів і середовищ"
(Коментарів: )
Цикл праць "Біофізичні властивості нуклеозидів, нуклеотидів та деяких полінуклеотидів".
(Коментарів: )
Розробка технології та організація виробництва сцинтиляційних детекторів з низьким рівнем післясвічення для рентгенівської доглядової апаратури
(Коментарів: )
Розробка фізико-хімічних принципів структурної інженерії високодисперсних шарів із заданою зереною гетерофазною структурою на основі системи титан-алюміній
(Коментарів: )
Створення електродних матеріалів для електроіскрового зміцнення робочих поверхонь деталей та інструментів
(Коментарів: )
Цикл праць "Чисельне моделювання нестаціонарних течій, пренесення домішки та завислої речовини на північно-західному шельфі Чорного моря"
(Коментарів: )
Закономірності генезису вторинних екосистем посттехногенних ландшафтів Криворізького залізорудного басейну
(Коментарів: )
Цикл праць "Вплив структурного безладу на критичну поведінку конденсованих систем"
(Коментарів: )
Цикл праць "Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України"
(Коментарів: )
Прогноз та запобігання нестійкості системи "вугілля-газ"
(Коментарів: )
Цикл праць "Багатовимірні ймовірнісні задачі на алгебраїчних структурах"
(Коментарів: )
Цикл праць "Дифузна динамічна дифрактометрія наносистем"
(Коментарів: )
Цикл праць "Дослідження дисипативних процесів у феромагнетиках та формування структури функціональних покриттів у зовнішньому магнітному полі"
(Коментарів: )
Підсилення оптичних процесів на металевій поверхні та його застосування для детектування надмалої кількості молекул та визначення структури макромолекул з пухлинних тканин
(Коментарів: )
Цикл праць "Нові методи розрахунку напруженого стану трубопровідних систем з урахуванням геометричної нелінійності"
(Коментарів: )
Цикл праць "Деформування пружних і в’язкопружних пластин і оболонок за наявності концентраторів напружень"
(Коментарів: )
Цикл праць "Методологія та практика прогнозно-аналітичних досліджень інноваційного розвитку аграрного сектору економіки"
(Коментарів: )
Комп'ютерна технологія проектування інтелектуальних приладів для міждисциплінарних дослідженнях
(Коментарів: )
Цикл праць "Топологічні напівгрупи та окремі проблеми комбінаторики"
(Коментарів: )
Цикл праць "Аналітичні та ймовірнісні методи дослідження складних систем"
(Коментарів: )
Дослідження розвитку диспластичного сколіозу та визначення принципів його хірургічної корекції
(Коментарів: )
Оптимізація діагностики та лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням.
(Коментарів: )
Обґрунтування психофізіологічних критеріїв прогнозування професійної придатності військових пілотів до участі у миротворчих операціях
(Коментарів: )
Удосконалені методи аналізу і синтезу широкосмугових рупорних антен зі складною формою поперечного перерізу
(Коментарів: )
Розробка методології проведення фармакоекономічних досліджень та створення формулярних і страхових переліків лікарських засобів для військово-медичної служби
(Коментарів: )
Патогенетичні механізми розвитку сексуальної дисфункції у чоловіків і розробка нових ефективних методів її комплексної корекції
(Коментарів: 1)
Морфофункціональна характеристика гемомікроциркуляторного русла і паренхіми надниркових залоз після дії загальної глибокої гіпотермії
(Коментарів: )
Особливості імунопатогенезу та фармакотерапії нейрофіброматозу І типу
(Коментарів: )
Розробка конкурентоздатних поліфункціональних текстильних композиційних матеріалів технічного призначення
(Коментарів: )
Створення та обґрунтування основ проектування землерийних машин для капітального ремонту магістральних трубопроводів
(Коментарів: )
Розробка технології регенерації відходів твердих сплавів та конверсійного лому сердечників бронеснарядів для використання в інструментальному виробництві
(Коментарів: )
Підвищення ефективності протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання працюючих
(Коментарів: )
Підвищення надійності систем сільськогосподарської техніки керуванням технічним станом її деталей і сполучень
(Коментарів: )
Основи забезпечення надійної роботи нафтогазопроводів з урахуванням їх корозійно-механічної деградації.
(Коментарів: )