Офіційний веб сайт

Весь архів

2009
Номер Назва роботи
Цикл праць "Вплив структурного безладу на критичну поведінку конденсованих систем"
(Коментарів: )
Цикл праць "Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України"
(Коментарів: )
Прогноз та запобігання нестійкості системи "вугілля-газ"
(Коментарів: )
Цикл праць "Багатовимірні ймовірнісні задачі на алгебраїчних структурах"
(Коментарів: )
Цикл праць "Дифузна динамічна дифрактометрія наносистем"
(Коментарів: )
Цикл праць "Дослідження дисипативних процесів у феромагнетиках та формування структури функціональних покриттів у зовнішньому магнітному полі"
(Коментарів: )
Підсилення оптичних процесів на металевій поверхні та його застосування для детектування надмалої кількості молекул та визначення структури макромолекул з пухлинних тканин
(Коментарів: )
Цикл праць "Нові методи розрахунку напруженого стану трубопровідних систем з урахуванням геометричної нелінійності"
(Коментарів: )
Цикл праць "Деформування пружних і в’язкопружних пластин і оболонок за наявності концентраторів напружень"
(Коментарів: )
Цикл праць "Методологія та практика прогнозно-аналітичних досліджень інноваційного розвитку аграрного сектору економіки"
(Коментарів: )
Комп'ютерна технологія проектування інтелектуальних приладів для міждисциплінарних дослідженнях
(Коментарів: )
Цикл праць "Топологічні напівгрупи та окремі проблеми комбінаторики"
(Коментарів: )
Цикл праць "Аналітичні та ймовірнісні методи дослідження складних систем"
(Коментарів: )
Дослідження розвитку диспластичного сколіозу та визначення принципів його хірургічної корекції
(Коментарів: )
Оптимізація діагностики та лікування рефрактерної гастроезофагеальної рефлюксної хвороби, поєднаної з ожирінням.
(Коментарів: )
Обґрунтування психофізіологічних критеріїв прогнозування професійної придатності військових пілотів до участі у миротворчих операціях
(Коментарів: )
Удосконалені методи аналізу і синтезу широкосмугових рупорних антен зі складною формою поперечного перерізу
(Коментарів: )
Розробка методології проведення фармакоекономічних досліджень та створення формулярних і страхових переліків лікарських засобів для військово-медичної служби
(Коментарів: )
Патогенетичні механізми розвитку сексуальної дисфункції у чоловіків і розробка нових ефективних методів її комплексної корекції
(Коментарів: 1)
Морфофункціональна характеристика гемомікроциркуляторного русла і паренхіми надниркових залоз після дії загальної глибокої гіпотермії
(Коментарів: )
Особливості імунопатогенезу та фармакотерапії нейрофіброматозу І типу
(Коментарів: )
Розробка конкурентоздатних поліфункціональних текстильних композиційних матеріалів технічного призначення
(Коментарів: )
Створення та обґрунтування основ проектування землерийних машин для капітального ремонту магістральних трубопроводів
(Коментарів: )
Розробка технології регенерації відходів твердих сплавів та конверсійного лому сердечників бронеснарядів для використання в інструментальному виробництві
(Коментарів: )
Підвищення ефективності протипилових засобів індивідуального захисту органів дихання працюючих
(Коментарів: )
Підвищення надійності систем сільськогосподарської техніки керуванням технічним станом її деталей і сполучень
(Коментарів: )
Основи забезпечення надійної роботи нафтогазопроводів з урахуванням їх корозійно-механічної деградації.
(Коментарів: )
Діагностика силових та електронних систем гібридних автомобілів по електромагнітній обстановці
(Коментарів: )
Дослідження, розробка та впровадження нових конструктивних форм стаціонарних просторових покрить над трибунами стадіонів України, що зводяться в рамках підготовки до ЄВРО-2012
(Коментарів: )
Дослідження, проектування та впровадження сталезалізобетонних конструкцій з урахуванням умов їх виготовлення
(Коментарів: )
Вирішення проблеми повноцінного білкового харчування населення України в сучасних екологічних та економічних умовах
(Коментарів: )
Фінансова політика сталого розвитку регіонів України
(Коментарів: )
Функціонування системи ЄС у світовому господарстві (суспільно-географічний аналіз)
(Коментарів: 1)
Цикл праць "Розвиток інтеграційних процесів фінансово-кредитної сфери України"
(Коментарів: )
Синтаксис кримськотатарської мови: особливості кримськотатарського речення, його склад та типологія
(Коментарів: )
Цикл праць з пропедевтики природничих знань учнів 5 – 6-х класів.
(Коментарів: )
Роль гендерного права України у вирішенні проблеми гендерного насильства
(Коментарів: )
Етнонаціональний аспект життєдіяльності територіальних громад Українського Північного Приазов’я (політологічний вимір)
(Коментарів: )
Концепція української держави в ідеології Організації українських націоналістів (1939-й – 1950-ті роки)
(Коментарів: )
Цикл праць "Жанрово-стильові особливості біографічного роману-пошуку"
(Коментарів: )
Монографія "Герман Коген у європейському культурному контексті кінця ХІХ – початку ХХ століття"
(Коментарів: )
Цикл праць "Актуальні проблеми господарського договірного права в Україні"
(Коментарів: )
Створення теоретичних моделей накопичення розсіяних пошкоджень у конструкційних матеріалах та елементах конструкцій при складному малоцикловому навантаженні
(Коментарів: )
Імовірнісна оцінка та обґрунтування залишкового ресурсу і міцності важливих елементів конструкцій
(Коментарів: )
Формувачі імпульсів для контактного мікрозварювання: вдосконалення з урахуванням особливостей електрофізичних процесів у зварюваному контакті
(Коментарів: )
Спектроскопія комет: фізичні умови в їх атмосферах і поверхневому шарі ядер.
(Коментарів: 1)
Експериментальні та чисельні методи визначення і оптимізації параметрів осколкового поля вісесиметричних конструкцій, навантажених внутрішнім імпульсним тиском
(Коментарів: )
Цикл праць "Дослідження розв'язків крайових задач для еліптичних і параболічних рівнянь у неканонічних областях"
(Коментарів: )
Атомні властивості стиснених кристалів інертних газів
(Коментарів: )
Теоретичні основи механіки носових і кормових гнучких огороджень суден на повітряній подушці та їх проектування у складі підйомного комплексу
(Коментарів: 1)
Цикл праць "Теоретико-методичні засади підготовки учнів та викладачів професійно-технічних навчальних закладів до інноваційної діяльності в умовах ринку праці"
(Коментарів: )
Цикл праць "Теоретико-методологічні засади формування та організаційно-економічні механізми реалізації аграрної політики України"
(Коментарів: )
Розробка ресурсоощадних технологій і технічного та нормативного забезпечення виробництва дизельного біопалива
(Коментарів: )
Екологічна роль лісів в контексті глобальних кліматичних змін (на прикладі лісів Львівщини)
(Коментарів: )
Цикл праць "Реформування державного сектору економіки України в контексті демократичних перетворень"
(Коментарів: )
Еколого-економічна оцінка зовнішньої торгівлі продукцією лісових підприємств
(Коментарів: )
Цикл праць "Глобальний економічний розвиток: тенденції, суперечності, асиметрії"
(Коментарів: 1)
Цикл праць "Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку"
(Коментарів: 1)
Сорбційно-спектрофотометричне і візуальне тест-визначення Pb(II), Zn(II), F- і C2O42- іммобілізованими на кремнеземі фталексонами
(Коментарів: )
Синтетичний дизайн конденсованих й функціональних похідних тієно[2,3-d](піразоло[3,4?d]-),-піримідину та 1,3,4-оксадіазолу
(Коментарів: )
Нові аналітичні форми для визначення диклофенаку
(Коментарів: )
Цикл праць "Формування гідрогелів біомедичного призначення для створення протиопікових та лікувальних пов’язок із застосуванням гетерофункціональних поліпероксидів"
(Коментарів: )
Вирішення проблеми екологічної безпеки навколишнього середовища при очистці поверхневого стоку з урбанізованих територій
(Коментарів: )
Розробка нової технології мікробного екзополісахариду етаполану на суміші ростових субстратів (знято з розгляду)
(Коментарів: )
Незвичайні структури ДНК і їх зв’язування з лікарськими препаратами
(Коментарів: )
Комплексна оцінка стану популяції кровосисних членистоногих – переносників збудників хвороб в умовах степового Придніпров’я
(Коментарів: )
Розробка та впровадження самоутримних ізольованих і високовольтних захищених проводів ліній електропередачі напругою до 132 кВ
(Коментарів: )
Підвищення надійності, живучості та безпеки кабельних і трубопровідних систем суднових енергетичних установок
(Коментарів: )
Енергетична стратегія розвитку агропромислового комплексу та житлово-комунального господарства
(Коментарів: )
Цикл праць "Актуальні проблеми аграрних правовідносин"
(Коментарів: )
Лінгвофілософські параметри інновацій англійської мови у техносфері сучасного буття
(Коментарів: )
Монографія у двох частинах"Софія Русова: З маловідомого і невідомого"
(Коментарів: )
Монографія "Іміджеві імперативи українського телебачення"
(Коментарів: )
р60 Цикл наукових праць "Відкриття та результати дослідження комет, зокрема комети 67P – головної цілі європейської космічної місії "РОЗЕТТА"
(Коментарів: )
р59 Клініко-епідеміологічне обґрунтування та втілення масової і групової йодної профілактики йодозалежних захворювань в Україні
(Коментарів: )
р58 Україна в глобальному світі: історичний досвід та сучасні виклики
(Коментарів: )
р57 Цикл наукових праць "Правове регулювання договірних відносин в умовах ринкової економіки в Україні"
(Коментарів: )
р56 Розробка та впровадження у виробництво комплексу засобів природного походження для підвищення продуктивності тварин
(Коментарів: )
р55 Системи прогнозованого активного управління проектами та програмами соціально-економічного розвитку України в сферах освіти, науки і виробництва
(Коментарів: )
р54 Розробка і впровадження на залізницях України нових конструкцій і ресурсозберігаючих технологій колії та стрілочних переводів, що забезпечують підвищення швидкостей руху поїздів і надійність експлуатації
(Коментарів: )
р52 Нові технології прецизійної електрометрії
(Коментарів: )
р53 Підвищення маневреності, надійності та економічності енергоблоків потужністю 300 МВт з пиловугільними та газомазутними котлами
(Коментарів: 1)
р51 Підвищення динамічних якостей вантажних вагонів і збільшення ресурсу елементів ходових частин за рахунок їх комплексної модернізації та створення на її основі візків нового покоління.
(Коментарів: )
р50 Розробка та впровадження системи методів діагностики, профілактики і лікування хвороб нирок
(Коментарів: )
р49 Спеціалізовані обчислювальні засоби швидкої обробки великих інформаційних масивів
(Коментарів: )
р48 Рання діагностика та сучасна кріохірургія в лікуванні онкологічних захворювань органів черевної порожнини
(Коментарів: )
р47 Комплексна енергозберігаюча технологія виробництва високоякісного металургійного коксу на ВАТ "Алчевськкокс"
(Коментарів: )
р45 Система професійної безперервної підготовки фахівців для охорони здоров’я України
(Коментарів: )
р46 Інноваційні технології проектування та побудови суден і засобів океанотехніки
(Коментарів: )
р44 Розробка та впровадження новітніх хірургічних технологій при вроджених вадах, захворюваннях та пошкодженнях органів грудної клітки у дітей
(Коментарів: )
р43 Сучасні технології виробництва “сонячного” кремнію та високоефективних сонячних елементів, модулів і батарей на його основі
(Коментарів: )
р42 Цикл наукових праць "Квантові ефекти і структурна самоорганизація в нових багатофункціональних наноматеріалах"
(Коментарів: )
р41 Розробка та впровадження комплексу мобільних відмовостійких інтелектуальних аудіо-медіа засобів інформаційно-психологічного впливу
(Коментарів: )
р40 Наукове забезпечення та інституційні засади екологізації суспільного розвитку і раціонального природокористування
(Коментарів: )
р39 Розробка методів і засобів вимірювань параметрів інтенсивного і широкоапертурного лазерного випромінювання
(Коментарів: )
р38 Створення триступеневої ракети-носія "Зеніт-3SL" за програмою "Морський старт"
(Коментарів: )
р37 Наукове обґрунтування та впровадження теорії механізмів управління земельними ресурсами, що забезпечують високу ефективність використання і охорони землі
(Коментарів: )
р36 Розробка технологій і організація виробництв йод- і бромвмісних продуктів в Україні
(Коментарів: )
р35 Створення парових турбін нового покоління потужністю 325 МВт
(Коментарів: )
р34 Цикл наукових праць "Глікополімери бактерій: закономірності структурної організації макромолекул, функціонально-біологічна активність і аспекти практичного використання"
(Коментарів: )