Офіційний веб сайт

ДЕРЖАВНІ ПРЕМІЇ УКРАЇНИ 2013 року

Сорокап’ятирічна історія Державної премії України в галузі науки і техніки стала частиною історії української науки. Вона витримала випробування часом і утвердилась як справді найвища нагорода у науковій сфері.

За сорок п’ять років в Комітеті було розглянуто 3109 робіт, премійовано – 798 (25% від представлених). 

У 2013 році секретаріатом Комітету прийнято до розгляду на здобуття Державних премій 61 роботу, в т.ч. 50 робіт, які мають відповідний дозвіл для публікації у засобах масової, 3 підручники та 8 робіт, що становлять державну таємницю, в переважній більшості представили київські установи і організації.

Рис.1.  Географія поданих на здобуття Державних премій України робіт.

Слід зазначити, що 30 % робіт представлено вченими радами  вищих навчальних закладів України та 34% - установ, підпорядкованих Національній академії наук України, серед них в основному  були представлені роботи з розробки та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, які є результатом багаторічних наукових та експериментальних досліджень, інженерних пошуків та організаційних рішень.

Всі представлені роботи, крім тих, що становлять державну таємницю, двічі розглядались спеціалізованими секціями та експертними комісіями Комітету. Перший етап у роботі Комітету завершився проведенням в червні  2013 року засідання пленуму з відбору праць для участі в конкурсі на здобуття Державних премій. Всього до участі у конкурсі було допущено 31 робота та 3 підручники. 

На засіданнях вчених та науково-технічних рад вищих навчальних закладів, наукових установ, підприємств та організацій відбулися громадські обговорення робіт. Надійшло понад 600 відгуків від установ і організацій, відомих вчених і фахівців. Конкурсні роботи набрали широкого розголосу на сторінках газет, журналів. 

Уперше у рамках Міжнародного форуму "Наука. Інновації. Технології - 2013", який проводився в Києві 15-17 жовтня 2013 року, було представлено  широкій громадськості найкращі роботи, допущені до участі у конкурсі. 

На офіційному веб-сайті Комітету активну участь в обговоренні робіт взяли понад 1200 вчених і фахівців із більше ніж двадцяти країн світу. Протягом поточного року сайт відвідало понад 60 тисяч користувачів (120 тисяч відвідувань) з вісімдесяти  країн світу.

Підсумкове засідання пленуму Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки відбулося у листопаді 2013 року. Рекомендовано присудити Державні премії 20 роботам.

Указами Президента України від 23 серпня 2014 року присуджено 20 Державних премій України в галузі науки і техніки, з них  дві за підручники і три – за роботи, що становлять державну таємницю.

 

Лауреатами Державної премії стали члени авторського колективу  (Черкесов Л.В., Нікішов В.І., Бойко В.В., Копачевський М.Д., Мадерич В.С., Мелешко В.В., Селезов І.Т., Хомицький В.В.) за цикл наукових праць "Закономірності хвиле-вихрових процесів у суцільному середовищі".  Авторами  розвинуто теорії рухів рідини і знайдено основоположні закономірності, які пов’язані з генерацією та поширенням поверхневих та внутрішніх хвиль, їх взаємодією з топографічними особливостями донної поверхні та берегами. Побудовано моделі і отримано нові фундаментальні результати про хвильові процеси при наявності магнітного поля.Розроблено і впроваджено низку технічних рішень щодо захисту гідротехнічних споруд та прибережних територій від дії хвиль та течій, оцінки рівня сейсмобезпеки споруд при техногенних вибухах.

 

Високо оцінені результати фундаментальної довготривалої праці "Нелінійні хвилі та солітони у фізиці конденсованого середовища". Авторами (Ямпольський В.О., Іванов Б.О.,Білоколос Є.Д., Брижик Л.С., Голод П.І., Золотарюк О.В., Золотарюк Я.О., Ківшар Ю.С., Ковальов О.С., Колежук О.К.) створено основи фізики солітонів у нелінійних системах, розроблено новий метод керування рухом топологічних солітонів. Вивчено нові нелінійні явища у магнітних системах; побудовано теорію спінових нематиків; встановлено необхідні умови для появи напрямленого руху солітонів. Сукупність досягнень авторів створює вагомий міжнародний авторитет роботі фізиків України.

 

Заслужено дістали високу оцінку співробітники Інституту органічної хімії НАН України (Кальченко В.І., Колодяжний О.І., Марченко А.П., Онисько П.П., Пашинник В.Ю., Пінчук О.М., Поволоцький М.Й., Синиця А.Д., Толмачов А.О., Шермолович Ю.Г.). Цикл наукових праць "Наукові засади створення нових елементоорганічних сполук і матеріалів на їх основі" присвячений розвитку сучасних фундаментальних знань щодо синтезу,  електронної та просторової будови, реакційної здатності нових типів елементоорганічних сполук із метою розроблення речовин і матеріалів із комплексом заданих властивостей. Результати проведених досліджень лягли в основу  розробки нових функціональних речовин і матеріалів, а саме біологічно активних сполук; екстрагентів токсичних радіонуклідів; реагентів для фторування біологічно активних органічних сполук; хімічних модифікаторів полімерних матеріалів для ракетно-космічної техніки та інших.

 

Завдяки зусиллям науковців НАН Ураїни, ВНЗ та краматорських виробничників (Ковальов В.Д., Єфімов М.В., Разживін М.О., Палашек О.Г., Волошин О.І., Ковальов О.Г., Владимиров А.Ю., Волкогон В.М., Антонюк В.С., Мельнійчук Ю.О.) розроблено конкурентоздатне важке високоточне обладнання для металообробки, яке за своїми технічними характеристиками знаходиться на рівні кращих закордонних аналогів.  Створено високоточні важкі верстатні комплекси з ЧПК для обробки крупногабаритних деталей масою до 100 т і довжиною до 18 м, впровадження яких відкриває новий етап розвитку енергетичного, транспортного машинобудування, авіаційного і суднобудування та металургії та забезпечує виробництво в Україні вітрових енергетичних установок потужністю 2,5 МВт.Вирішено проблему інструментального забезпечення високоточних важких токарних верстатів на основі нових надтвердих матеріалів, інструментальної кераміки, зміцнюючих покриттів на інструментальних матеріалах та застосування нових технологій обробки, що дало можливість суттєво підвищити їх технічні та експлуатаційні показники.Ці верстатні комплекси експортують в США, Росію, Китай, Індію, Німеччину, Італію, Японію.

Творчим колективом  Інституту електродинаміки НАН України та НЕК «Укренерго» (Тесик Ю.Ф., Новський В.О., Гриб О.Г., Праховник А.В., Калінчик В.П., Карасінський О.Л., Довгалюк О.М., Ходаківський А.М., Васильченко В.І., Светелік О.Д.) створено  унікальну  "Автоматизовану систему обліку електричної енергії з контролем показників якості"(АСОЕ) яка дозволяє інтегрувати Об’єднану енергосистему України до об’єднання енергосистем європейських країн забезпечуючи функціонування енергоринку України і диспетчерської служби НЕК "Укренерго"  шляхом надання даних моніторингу параметрів якості та технічного контролю електроенергії, що підвищує надійність та стійкість роботи ОЕС України, ефективність обліку електроенергії і призводить до зменшення її втрат. Новизна розробок підтверджена  65  патентами України  та провідних держав світу: США, ФРН і Франції.

 

Відзначено сукупність результатів, що спрямовані на вирішення сучасних біоінженерних проблем в медичних нанотехнологіях,отриманих в Національному інституті раку (Київ) і НДІ радіотехнічних вимірювань «Радмір»,(Харків). Авторами роботи "Прилади та засоби для діагностики та магнітної нанотерапії раку" (Литвиненко С.В., Марусенко А.І., Щепотін І.Б., Орел В.Е., Баранник Є.О., Дикан І.М., Лінська Г.В., Пупченко В.І., Романов А.В., Шевченко А.Д.). Авторамивстановлено низку нових закономірностей взаємодії ультразвукових, електромагнітних та теплових полів з пухлинами. Винайдений новий метод діагностики пухлин – зсувнохвильова еластографія та клінічно доведена його висока ефективність.

  Отримано пріоритетні експериментальні дані щодо зв’язку параметрів магнітних характеристик та протипухлинної активності магніточутливих нанокомплексів, яка забезпечується завдяки впливу на кінетику вільнорадикальних реакцій у злоякісних пухлинах. Розроблена нова технологія механомагнетохімічного синтезу протипухлинного магнітного нанокомплексу та експериментально доведена його протипухлинна ефективність. Цінним є те, що робота вже має суттєвий реальний економічний ефект.

Про світовий рівень розроблених приладів і технологій свідчить їх експорт за кордон протягом 2007-2013 рр. На теперішній час вже працюють в медичних закладах України 597 та за кордоном 1134 пристрої.

 

 Високо оцінені результати фундаментальної роботи "Новітні біотехнології в діагностиці, лікуванні і профілактиці захворювань людини" творчого колективу Інституту невідкладної та відновлюваної хірургії імені  В.К.Гусака та Донецького медичного університету (Гринь В.К., Попандопуло А.Г., Думанський Ю.В., Гнилорибов А.М., Міміношвілі О.І., Синяченко О.В., Ігнатенко Г.А., Михайліченко В.Ю., Кравченко Т.В., Буше В.В.), що віддзеркалює багаторічну працю з впровадження у практику вітчизняної медицини новітніх методів клітинно-тканинної терапії і біотехнології, які широко застосовуються в діагностиці, лікуванні і профілактиці найскладніших захворювань людини в Україні й відповідають найвищому світовому рівню. Асаме: за допомогою донорських клітин відновлювати функції пошкоджених органів при багатьох захворюваннях, зокрема культивування штучної шкіри і її застосування при опіковій хворобі, застосування біотехнологій при ішемічному пошкодженні міокарду, головного мозку; при трофічних виразках різної етіології й хронічних ранових дефектах; при патології кісткової тканини з контролем абсорбційно-реологічних властивостей крові

Створено унікальну лабораторію клітинного і тканинного культивування відповідно до міжнародних стандартів та банк стовбурових і спеціалізованих клітин різних рівнів диференціювання та ліцензований банк кордової крові, що розраховані на тривале зберігання зразків.

 

 Відзначено науковий доробок колективу відомих вчених - біологів України (Зайцев Ю.П., Дідух Я.П., Александров Б.Г., Афанасьєв С.О., Блюм О.Б., Букша І.Ф., Воробйова Л.В., Кондратюк С.Я., Мінічева Г.Г., Тютюнник Ю.Г.), узагальнений у роботі "Розробка наукових основ та методів біоіндикаціі і біомоніторингу стану та змін природних екосистем України", присвячений глобальній проблеми щодо оцінці екологічного стану водних та наземних екосистем, яка отримала вирішення на національному рівні. 

Відкрито нову в науці життєву форму «морський нейстон», що лягла в основу Глобальної (світової) екологічної служби моніторингу морів та океанів. Науково обґрунтовано спорудження штучних рифів для захисту морських екосистем. Розроблено наукові основи синфітоіндикації та методологію оцінки екологічного стану річок. Проведено біоіндикаційне картування забруднення атмосферного повітря  природних та урбанізованих екосистем.  Створено мережу державного моніторингу лісів та проведено оцінку їх стану.  Вперше у світовій практиці біоіндикації використано геостатистичний підхід, що відкрило нові можливості щодо інтерпретації відомостей про стан забруднення довкілля на територіях з охоронним режимом і поза їх межами.

 Заслужено дістала високу оцінку робота "Поліфункціональні шкіряні та хутрові матеріали",яка  є результатом цілеспрямованої 30-річної діяльності колективу вчених Київського національного університету технологій та дизайну, Хмельницького національного університету, Інституту проблем матеріалознавства імені І. М. Францевича НАН України та публічного акціонерного товариства "Чинбар". Доробок авторського колективу (Гаркавенко С.С., Грищенко І.М., Данилкович А.Г., Касьян Е.Є., Коновал В.П., Плаван В.П., Скиба М.Є., Жигоцький О.Г., Ліщук В.І., Мокроусова О.Р.)  з інтенсифікації процесів шкіряного і хутрового виробництва, а також утилізація вторинних ресурсів та їх переробка на повноцінні матеріали взуттєвого виробництва довів можливість підвищення екологічної ефективності сучасних технологій поряд зі зниженням собівартості шкіряних і хутрових виробів. Результати роботи впроваджені на ПАТ "Чинбар", "Світанок", "Тисмениця". Конкурентоспроможність шкіряних матеріалів забезпечується їх високою якістю і нижчою на 30 % ціною порівняно з аналогічними товарами. Об’єм експортованої продукціїї тільки останні два роки складає близько 30 млн. кв. дм на суму  понад 28 млн. грн., що відповідає 47 % виробленої продукції.  Загальна економіко-екологічна ефективність впровадження розроблених технологій становить 3,24 млрд. грн., в тому числі відвернений екологічний збиток – 175 млн. грн.

У 2013 році премійована два підручники, а саме "Аптечна технологія ліків" та"Тверднення металів і металевих композицій".

Підручник з фармакології докторів фармакологічних наук Тихонова О.І, Ярних Т.Г. з Національного фармацевтичного університету (Харків) є одним із базових для підготовки кадрів для фармацевтичної галузі і використовується в фармацевтичних вищих навчальних закладах України, Росії та інших країн. У підручнику  наведено структурно логічні схеми технології та контролю якості певної лікарської форми. Підручник витримав шість перевидань українською, російською та англійською мовами. Загалом тираж підручника складає 14000 примірників.

У підручнику з металургії (автори: Білоусов В.В., Недопьокін Ф.В., Дмитрієв Ю.В., Кондратенко В.М., Хричиков В.Є., Лейбензон В.О.) викладено теорію і результати експериментальних досліджень процесів лиття й тверднення чавунів, сталей, кристалізації, гідродинаміки, фазових перетворень, тепло-масо-перенесення при формуванні виливків з металів, сплавів і композицій.Наведено методи розв’язування рівнянь гідродинаміки і тепломасо-перенесення при твердненні сплавів, їх використання у моделюванні нових технологічних процесів формування виливків з композиції залізовуглецевих сплавів.

Методична досконалість підручників забезпечена широтою висвітлення змісту, встановленням логічних зв’язків, що створює відповідну базу для забезпечення стійких глибоких знань у студентів  відповідних спеціальностей.

Більш детальна інформація про ці та інші роботи, відзначені Державною премією України в галузі науки і техніки 2013 року знаходиться на сайті Комітету: http://kdpu-nt.gov.ua/.

*****

Сьогодні науці необхідно повернути роль провідного інституту розвитку суспільства та економіки. Необхідно забезпечити всі можливості для гідної самореалізації фахівців, що працюють у науковій сфері, щоб вони відчували свою затребуваність і професійну гордість.

 

 Президент України, Комітет із Державних премій України в галузі науки і техніки, заохочуючи на загальнодержавному рівні вчених і фахівців за значний внесок у розвиток науки і техніки, відбираючи найкращі наукові роботи, які є гордістю України, акцентує увагу соціуму на визначних здобутках, які необхідно інтенсивніше впроваджувати в національну економіку.