Офіційний веб сайт

ПІДСУМКИ РОБОТИ КОМІТЕТУ З ДЕРЖАВНИХ ПРЕМІЙ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ НАУКИ І ТЕХНІКИ ЗА 2017 РІК

1. Загальні положення.

Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки  є допоміжним органом, що забезпечує здійснення Президентом України повноважень із нагородження Державними преміями України в галузі науки і техніки, а також присудження премій Президента України для молодих вчених, призначення стипендій Президента України для молодих вчених.

Комітет для здійснення покладених на нього завдань:

1) приймає та розглядає наукові (науково-технічні) роботи, наукові видання, підручники(далі – роботи), висунуті для участі у конкурсізі здобуття Державних премій та роботи, висунуті для участі у конкурсізі здобуття премій Президента України для молодих вчених, відбирає роботи для участі в зазначених конкурсах;

2) визначає порядок участі робіт у конкурсізі здобуття Державних премій (утому числі стосовно робіт, які становлять державну таємницю),  конкурсізі здобуття премій Президента України для молодих вчених, оформлення документів, необхідних для участі в зазначених конкурсах, визначає порядок розгляду результатів наукових і науково-технічних експертиз робіт, які висунуті для участі у зазначених конкурсах,таробіт, які беруть у них участь, вирішує інші питання, пов’язані з проведенням цих конкурсів, а також визначає порядокрозгляду матеріалів для призначення стипендій Президента України для молодих вчених;

 3) проводить конкурс зі здобуття Державних премій та конкурс зі здобуття премій Президента України для молодих вчених, забезпечує додержання відповідних конкурсних процедур;

4) оприлюднює з урахуванням вимог законодавства про захист персональних даних і про державну таємницю на офіційному веб-сайті Комітету інформацію, пов’язану з проведенням конкурсу зі здобуття Державних премій (зокрема, інформацію стосовно робіт, які висунуто для участі у цьому конкурсі, беруть у ньому участь, із зазначенням осіб, яких за відповідні роботи висунуто на присудження Державної премії та яким за відповідні роботи пропонується присудити Державну премію) та конкурсу зі здобуття премій Президента України для молодих вчених, а також організовує громадське обговорення робіт, які висунуті для участі у цих конкурсах, беруть у них участь;

5)забезпечує здійснення наукової і науково-технічної експертизи робіт, висунутих для участі у конкурсі зі здобуття Державних премій та конкурсі зі здобуття премій Президента України для молодих вчених, та робіт, які беруть участь у конкурсах;

6) приймає рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Державної премії особам за відповідні роботи, щодо кандидатур на присудження премії Президента України для молодих вчених, приймає рішення щодо призначення стипендій Президента України для молодих вчених;

7) готує та вносить Президентові України подання про присудження Державних премій, премій Президента України для молодих вчених, а також проекти відповідних указів Президента України;

8)  виплачує лауреатам Державних премій та премій Президента України для молодих вчених грошову частину зазначених премій, а також виплачуєстипендії Президента України для молодих вчених;

9) організовує вручення Дипломів, нагрудних знаків лауреатам Державної премії та свідоцтв і почесних знаків лауреата премії Президента України для молодих вчених;

10) розробляє у разі потреби пропозиції щодо зразків Диплома та нагрудного знака лауреата Державної премії та свідоцтва і почесного знака лауреата премії Президента України для молодих вчених,вносить відповідні пропозиції Комісії державних нагород та геральдики;

11) сприяє поширенню творчого досвіду і досягнень лауреатів Державних премій та премій Президента України для молодих вчених, з цією метою бере в установленому порядку участь у редакційно-видавничій, інформаційно-просвітницькій діяльності.

 

При Комітеті працювало 15 спеціалізованих секцій:

1. МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ (фундаментальні дослідження: математика, механіка, інформатика і кібернетика);

2. ФІЗИЧНІ НАУКИ (фундаментальні дослідження: фізика, астрономія);

3. ХІМІКО-БІОЛОГІЧНІ НАУКИ (фундаментальні дослідження: хімія, біологія, фармакологія, фізіологія);

4. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ (фундаментальні дослідження: соціальні комунікації, соціологія, психологія, економіка);

5. СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ НАУКИ (фундаментальні дослідження: історія, політика, філологія, філософія, юриспруденція, мистецтвознавство);

6. ІНФОРМАЦІЙНІ ТА КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ (IT-технології, телекомунікаційні засоби та технології, прикладна інформатика, радіотехніка);

7. НОВІ РЕЧОВИНИ І МАТЕРІАЛИ (матеріалознавство, металургія, хімічні технології, металургійне, фармацевтичне, хімічне виробництво);

8. ЕНЕРГЕТИКА ТА ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ (енергетика, постачання енергії, виробництво електричного устаткування, енергозберігаючі технології, нові технології в будівництві),

9. ЕКОЛОГІЯ (дослідження з охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки);

10.РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ (геологічні, географічні науки, геодезія; добувна промисловість, розроблення корисних копалин та кар'єрів);

11. МЕДИЦИНА (науки про життя, профілактика та лікування найпоширеніших захворювань,у тому числі у сфері військової медицини);

12. АГРОПРОМИСЛОВИЙ КОМПЛЕКС (аграрні науки, виробництво сільськогосподарської техніки, переробна та харчова промисловість);

13. ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНІ ГАЛУЗІ ВИРОБНИЦТВА (виробництво машин і устаткування, високотехнологічної продукції, транспорт);

14. СЕКЦІЯ, яка розглядає роботи, що становлять державну таємницю;

15. СЕКЦІЯ, яка розглядає роботи молодих вчених.

 

У зв'язку великою кількістю робіт, висунутих на здобуття Державних премій України за напрямом "Раціональне природокористування", з метою їх об'єктивного розгляду у 2017 році президією Комітету створено додатково спеціалізовану секцію "Екологія".

 

Дяльність Комітету з Державних премій України

в галузі науки і техніки у 2017 році.

 

2.1. Державні премії України в галузі науки і техніки 2016 року.

За поданням Комітету указами Президента України від 7 квітня 2017 року присуджено 14 Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року, з них одну – за підручник і одну – за роботу, що становить державну таємницю.

 

Співвідношення поданих та премійованих робіт за осанні 10 років.

Лауреатами Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року стали 106 осіб.

 

Співвідношення лауреатів Державної премії України,

які мають науковий ступінь та звання.

 

Переважна більшість робіт, премійованих у 2016 році, це роботи, представлені установами НАН України. Українські наукові школи зберігають здатність на світовому рівні виконувати дослідження в таких напрямах як теоретична фізика, радіофізика міліметрового та субміліметрового діапазону, імунобіотехнологія, дослідження наноструктур, розробка нанотехнологій, тощо.

 

2.2. Премії Президента України для молодих вчених 2016 року.

Лауреатами премії Президента України для молодих вчених 2016 року стали 94 науковці, з яких 5 молодих вчених є докторами наук.

 

Співвідношення лауреатів премії Президента України,

 які мають науковий ступінь та звання.

В основному, премійовано роботи, представлені Міністерством освіти і науки України та Національної академією наук України, де зосереджені провідні наукові школи. 

 

Розподіл премійованих робіт за поданням

 

20 травня 2017 року, напередодні професійного свята працівників науки – Дня науки, відбулася урочиста церемонія вручення дипломів лауреатам Державної премії України в галузі науки і техніки 2016 року та свідоцтв лауреатам премії Президента України для молодих вчених 2016 року.

 

2.3. Розгляд робіт, висунутих на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2017 року.

У 2017 році Секретаріатом Комітету на здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки до розгляду було прийнято 40 робіт, в т.ч. 33 роботи, які мають відповідний дозвіл для публікації у засобах масової інформації, 5 підручників та 2 роботи, що становлять державну таємницю.

 Переважну більшість робіт висунуто вченими радами вищих навчальних закладів України (42%) та організаціями, підпорядкованими Національній академії наук України (27%).

Розподіл поданих робіт за підпорядкуванням

Регіони України, з яких подано роботи (кількість робіт)

 Президія Комітету розподілила роботи за спеціалізованими секціями Комітету (див – подано).  Допущено до участі у конкурсі – 22 роботи.

Назва  секції

кількість робіт, які розглядались 

подано

конкурс

 

 

1.     

агропромисловий комплекс

5

2

2.     

високотехнологічні  галузі виробництва

2

1

3.     

екологія

3

1

4.     

енергетика та енергоефективність

2

2

5.     

інформаційні та комунікаційні технології

1

1

6.     

математичні  науки

2

1

7.     

медицина

5

3

8.     

нові речовини і матеріали

1

1

9.     

раціональне природокористування

5

2

10. 

соціально-економічні науки

4

2

11. 

суспільно-політичні науки

4

2

12. 

фізичні  науки

2

2

13. 

хіміко-біологічні науки

2

2

14. 

роботи, що становлять державну таємницю

2

 

ВСЬОГО

40

22

Бюро секцій призначили незалежних рецензентів за кожною роботою (для проведення наукової або науково-технічної експертизи).

Організовано і проведено 80 індивідуальних наукових і науково-технічних експертиз  матеріалів робіт, які висунуто на здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, та 21 експертизу у складі експертних комісій робіт, які беруть участь у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки.

З 8 по 18 червня 2017 року відбулися засідання секцій. Після обговорення висновків рецензентів шляхом таємного голосування відібрано роботи, які рекомендовано до участі у конкурсі зі здобуття Державних премій, та визначено організації для проведення обговорення на засіданні вченої (наукової, науково-технічної) ради, призначено експертну комісію.

На пленарному засіданні Комітету 3 липня 2017 року після обговорення пропозицій та рекомендацій спеціалізованих секцій шляхом таємного голосування до участі у конкурсі зі здобуття Державних премій 2017 року допущено 19 робіт та 3 підручники.

Відібрані для участі у конкурсі роботи були надіслані до наукових установ, вищих навчальних закладів, юридичних осіб, що мають відповідні наукові підрозділи, для обговоренняїхвченими (науковими, науково-технічними, технічними) радами та надання експертного висновку, висловлення пропозицій або зауважень щодо робіт. Протоколи обговорень надіслано до Секретаріату Комітету.

Крім того, відбулося громадське обговорення робіт, отримано 485 відгуків від установ і організацій та відомих вчених (з них - 77 закордоні). Висока активність була при обговоренні робіт на офіційному веб-сайті Комітету. На роботи надійшло понад 1000 коментарів від вчених і фахівців (з них - 134 зарубіжні) та 27 полемічних.

З 7 по 23 листопада 2017 року відбулися підсумкові засідання секцій. Після ґрунтовного обговорення висновків експертних комісій, розгляду одержаних документів, зауважень, пропозиційта аналізу творчого внеску кожного претендента таємним голосуванням секціями прийнято рішення про рекомендацію робіт із зазначенням осіб, яким пропонується присудити Державну премію.

Секції пропонували для преміювання 17 робіт (9 одноголосно), з них  2 роботи, що становлять державну таємницю.

На засіданні пленуму Комітету 11 грудня 2017 року після обговорення доповідей голів спеціалізованих секцій про роботи, які приймають участь у конкурсі зі здобуття Державних премій України в галузі науки і техніки 2017 року, шляхом таємного голосування Комітет прийняв рішення  внести Президентові України пропозиції про присудження  15 Державних премій особам за відповідні роботи, в т.ч. 2 – за роботи, що становлять державну таємницю.

Прийняте Комітетом рішення у вигляді проектів указів Президента України про присудження Державних премій подано в установленому порядку на розгляд Президента України.

Всього Секретаріатом Комітету організовано проведення 15 засідань бюро спеціалізованих секцій Комітету, 29 засідань спеціалізованих секцій, 6 засідань президії Комітету та 3 засідання пленуму Комітету (одне -  присвячене підсумкам розгляду робіт 2016 року).

 

2.4. Розгляд робіт, висунутих на здобуття премій Президента України для молодих вчених 2017 року.

 Секретаріатом Комітету  у 2017 році  прийнято 81 робота молодих вчених.Бюро секції, яка розглядає роботи молодих вчених,  визначило кураторів робіт відповідно до кола їх наукових інтересів, які приймають рішення щодо проведення експертизи.Проведено 81 індивідуальну наукову і науково-технічну експертизу матеріалів робіт, які висунуто на здобуття премії Президента України для молодих вчених.

27 квітня 2017 року відбулося засідання секції, на якому після обговорення висновків кураторів-рецензентів відбулось таємне голосування. За поданням секції шляхом таємного голосування на засіданні президії Комітету до участі у конкурсі зі здобуття премії Президента України для молодих вчених 2017 року допущено 61 роботу.

У рамках громадського обговорення робіт молодих вчених до Комітету надійшло 495схвальних відгуків від провідних науковців і організацій  (з них 49 – зарубіжні), понад 1260 позитивних коментарів отримано на сайті Комітету.

У Комітеті розглянуто всі матеріали і після всебічного обговорення кожної роботи президія Комітету звернулась до Президента України з проханням присудити 40 премій Президента України для молодих вчених 2017 року особам за відповідні роботи, які набрали не менш як три четвертих голосів присутніх на засіданні членів президії Комітету.

Розподіл робіт молодих вчених за поданням.

Міністерства, національні академії наук

 

Кількість робіт

подано

конкурс

премія

Міністерство освіти і науки України

31

23

12

Міністерство охорони здоров’я України

5

4

3

Міністерство внутрішніх справ України

1

1

1

Національна академія наук України

27

21

15

Національна академія медичних наук України

2

2

1

Національна академія аграрних наук України         

7

3

2

Національна академія правових наук України

1

1

1

Національна академія педагогічних наук України

3

2

1

Державне космічне агентство України

1

1

1

УКООПСПІЛКА

1

1

1

Приватні ВНЗ

2

2

2

ВСЬОГО

81

61

40

 

Указом Президента України  №458/2017 від 29 грудня 2017 року присуджено 40 премій Президента України для молодих вчених.

 

Розподіл  премійованих робіт молодих вчених за поданням

 

Розподіл  премійованих робіт молодих за регіональною ознакою

До складу авторських колективів робіт, які пропонуються до преміювання входять 89науковців, серед них 11 докторів (12%) та 68 кандидатів наук (76%).

 

2.5. Стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України для  молодих вчених.

З метою адресної підтримки талановитих молодих учених України та створення додаткових можливостей і стимулів для проведення ними наукових дослідженьпостановами Кабінету Міністрів України від 16.08.19494 №560 та від 23.08.1994 №582 засновано стипендії Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих вчених (300 і 320 відповідно).

Стипендії призначаються за рішенням президії Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки терміном на два роки за рахунок цільових коштів Державного бюджету і перераховуються Секретаріатом Комітету. Рекомендації щодо призначення стипендій на існуючі вакансії для своїх підвідомчих установ та організацій передаються Комітету колегіями міністерств та президіями національних академій наук, перед якими і звітують  установи, де працюють стипендіати.

За 22 роки державної адресної підтримки стипендію Президента України для молодих вчених вже отримали понад дві тисячі молодих науковців, стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених - ще близько трьох тисяч молодих вчених.

Президія Комітету у зв'язку недофінансуванням була змушена не проводити конкурс на існуючі вакансії. Секретаріатом Комітету перераховано 3477 стипендій Президента України та 3551стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

 

3. Фінансовий звіт Комітету.

Всі видатки Комітету проводились в межах кошторисних призначень 2017 року, а саме:

  • Виплачено 14 Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року – 3500,0 тис. грн.
  • Виплачено 40 премій Президента України для молодих вчених  2016 року – 1600,0 тис. грн.
  • Перераховано 3477 стипендій Президента України  – 6934,4 тис. грн.
  • Перераховано 3551 стипендій Кабінету Міністрів України –  5888,0 тис. грн.
  • Оплата праці офіційних рецензентів та експертів – 184,6 тис. грн.
  • Видатки на виготовлення почесних знаків та іменних дипломів лауреатів, інформаційних матеріалів, пов’язаних з роботою Комітету – 707,5 тис. грн.
  • Організаційно - господарські видатки по забезпеченню роботи Комітету (відправка робіт,проведення офіційних заходів Комітету) – 210,1 тис. грн.
  • Оплата праці працівників Секретаріату Комітету (8 штатних одиниць) – 1177,0 тис. грн.
  • Оплата комунальних та інших послуг – 281,6 тис. грн.

 

 

Секретаріат Комітету з Державних премій України

 в галузі науки і техніки

 04.01.2018