Офіційний веб сайт

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ № 936/2014 Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2014 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити щорічні премії Президента України для молодих вчених 2014 року:

- за цикл наукових праць "Резонансні та когерентні ефекти квантової електродинаміки в сильних лазерних полях”:

ЛЕБЕДЮ Олександру Анатолійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України

ЦИБУЛЬНИКУ Владиславу Олександровичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України

ЛЕВИЦЬКІЙ Олені Олександрівні - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України

НЕДОРЕШТІ Віталію Миколайовичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України;

- за цикл наукових праць "Особливості електронних властивостей низьковимірних провідних систем у зовнішніх полях”:

ВЛАСІЙ Надії Дмитрівні - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України

ГАМАЮНУ Олександру Володимировичу - кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України

СЛОБОДЕНЮКУ Артуру Олексійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України

КУХТАРУКУ Сергію Миколайовичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова НАН України;

- за роботу "Математичні та експериментальні методи визначення та оптимізації характеристик системи пасивного протимінного захисту бойових броньованих машин":

БІСИКУ Сергію Петровичу - кандидатові технічних наук, начальникові лабораторії Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України;

- за цикл наукових праць "Розробка неруйнівних методів та обладнання для контролю поточного стану конструкційних матеріалів технічних виробів":

КАТКУ Олегу Анатолійовичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України

ШВЕЦЮ Володимиру Петровичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка НАН України;

- за роботу "Моделі та алгоритми діагностування технічних об’єктів з множинними відмовами (на прикладі авіаційних двигунів)":

НЕЧИПОРУК Олені Петрівні - кандидатові технічних наук, докторантові Національного авіаційного університету;

- за роботу "Оптимізація шлакового режиму доменної плавки на основі розроблених нових критеріїв та методик":

СТЕПАНЕНКУ Дмитру Олександровичу - кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту чорної металургії імені З.І.Некрасова НАН України;

- за роботу "Інноваційні конструктивно-технологічні рішення для агрегатів авіакосмічної техніки із полімерних композиційних матеріалів":

КОНДРАТЬЄВУ Андрію Валерійовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного аерокосмічного університету імені М.С.Жуковського "Харківський авіаційний інститут"

ЩЕГЕЛЬ Ганні Олексіївні - кандидатові технічних наук, асистентові Національного авіаційного університету

АНДРЄЄВУ Олексію Вікторовичу - кандидатові технічних наук, заступникові головного фахівця із композиційних матеріалів державного підприємства "Антонов";

- за цикл наукових праць "Новітні матеріали на основі оксиду цинку для створення пристроїв оптоелектроніки":

ЄВТУШЕНКУ Арсенію Івановичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України

ШТЕПЛЮКУ Івану Івановичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України;

- за роботу "Розробка фізичних основ конструктивно-технологічних рішень новітніх приладів оптоелектроніки":

КІРІЧЕНКУ Михайлу Валерійовичу - кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ФЕДОРІНУ Іллі Валерійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

ЗАЙЦЕВУ Роману Валентиновичу - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

- за роботу "Матеріали з колосальним магнітоопором: трансформація магнітного стану під дією хімічних заміщень і розмірних факторів":

ПОЛЕКУ Тарасу Ігоровичу - кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту магнетизму НАН України та Міністерства освіти і науки України

ПОЛІЩУКУ Дмитру Михайловичу - молодшому науковому співробітникові Інституту магнетизму НАН України та Міністерства освіти і науки України;

- за цикл наукових праць "Мультихвильові дослідження галактик та активних ядер галактик на основі близьких та далеких оглядів неба":

МЕЛЬНИК Ользі Вячеславівні - кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

-         за роботу "Числове моделювання електрометрії свердловин":

МИРОНЦОВУ Микиті Леонідовичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту телекомунікацій і глобального інформаційного простору НАН України;

- за роботу "Проточний кавітатор з високою інтенсивністю ультразвуку для обробки рідких середовищ":

ГРИШКУ Ігорю Анатолійовичу - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

НОВОСАДУ Андрію Анатолійовичу - асистентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут";

- за цикл наукових праць "Дослідження сучасних проблем геометричної теорії функцій і теорії апроксимацій":

СЕВОСТЬЯНОВУ Євгену Олександровичу - докторові фізико-математичних наук, професорові Житомирського державного університету імені Івана Франка

КОЛОМОЙЦЕВУ Юрію Сергійовичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту прикладної математики і механіки НАН України

САЛІМОВУ Руслану Радіковичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту прикладної математики і механіки НАН України;

- за роботу "Прямий метод Ляпунова для імпульсних систем та його застосування до дослідження критичних положень рівноваги":

СЛИНЬКУ Віталію Івановичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України;

- за цикл наукових праць "Функціонально-аналітичні методи в сучасній теорії нелінійних динамічних систем та їх застосування":

ВАКАЛ Юлії Євгеніївні - кандидатові фізико-математичних наук, асистентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ГАП’ЯКУ Ігорю Васильовичу - кандидатові фізико-математичних наук, асистентові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ПОКУТНОМУ Олександру Олексійовичу - кандидатові фізико- математичних наук, науковому співробітникові Інституту математики НАН України;

- за роботу "Інформаційні технології моделювання процесів розвитку туристичних та інфокомунікаційних комплексів на основі фізичних аналогій":

УГРИНУ Дмитру Іллічу - кандидатові технічних наук, завідувачеві кафедри Чернівецького факультету Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут”

ІВАНУЩАК Наталії Михайлівні - кандидатові технічних наук, асистентові Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

АРТЕМЕНКО Ользі Іванівні - кандидатові технічних наук, доцентові приватного вищого навчального закладу "Буковинський університет"

ГАЦЮ Богдану Миколайовичу - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві приватного вищого навчального закладу "Буковинський університет";

- за роботу "Розробка імпульсних фазі-логічних та нейронних елементів для використання у телекомунікаційних мережах":

СЕМЕНОВУ Андрію Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Вінницького національного технічного університету

СЕМЕНОВІЙ Олені Олександрівні - кандидатові технічних наук, доцентові Вінницького національного технічного університету

КИЧАКУ Володимиру Васильовичу - аспірантові Вінницького національного технічного університету;

- за роботу "Система нормативно-інформаційного забезпечення оцінки біопродуктивності лісів України":

ВАСИЛИШИНУ Роману Дмитровичу - докторові сільськогосподарських наук, доцентові Національного університету біоресурсів і природокористування України

БІЛОУСУ Андрію Михайловичу - кандидатові сільськогосподарських наук, докторантові Національного університету біоресурсів і природокористування України

ЛАКИДІ Івану Петровичу - кандидатові сільськогосподарських наук, доцентові Національного університету біоресурсів і природокористування України

МОВЧАНУ Дмитру Михайловичу - кандидатові геологічних наук, науковому співробітникові державної установи "Науковий Центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних наук НАН України";

- за роботу "Створення високоефективних та екологічно чистих енергетичних установок нового покоління":

МІНЧЕВУ Дмитру Степановичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ГОГОРЕНКУ Олексію Анатолійовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

МІТЄНКОВІЙ Вірі Сергіївні - кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

МОСТІПАНЕНКО Ганні Борисівні - кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

- за роботу "Створення пожежобезпечних електричних кабелів різних класів напруги":

ЩЕРБІ Максиму Анатолійовичу - кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут"

АНТОНЦЮ Тарасу Юрійовичу - провідному технологові публічного акціонерного товариства "Завод "Південкабель";

- за цикл наукових праць "Стереохімія інтерметалічних і координаційних сполук купруму та аргентуму":

ПАВЛЮКУ Олексію Вікторовичу - кандидатові хімічних наук, доцентові Львівського національного університету імені Івана Франка

ТАРАСЮКУ Івану Івановичу - кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка

СЛИВЦІ Юрію Івановичу - кандидатові хімічних наук, викладачеві Природничого коледжу Львівського національного університету імені Івана Франка;

- за цикл наукових праць "Нанокомпозиційні електрокаталізатори для керованого синтезу":

ЛУК’ЯНЕНКО Тетяні Вікторівні - кандидатові хімічних наук, доцентові Українського державного хіміко-технологічного університету

КАСЬЯН Ользі Іванівні - кандидатові хімічних наук, асистентові Українського державного хіміко-технологічного університету

КНИШ Валентині Олександрівні - кандидатові хімічних наук, асистентові Українського державного хіміко-технологічного університету;

- за роботу "Пригнічення злоякісності пухлинних клітин як шлях підвищення ефективності терапії онкологічних хворих":

БЕЗДЄНЄЖНИХ Наталі Олександрівні - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького НАН України;

- за роботу "Безцементне ендопротезування кульшового суглоба в залежності від форми каналу стегнової кістки":

ПІДГАЙСЬКІЙ Ользі Олексіївні - завідувачеві відділення державної установи "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка Національної академії медичних наук України”;

- за роботу "Клініко-морфологічне обгрунтування комплексного лікування патологічних рубців, що локалізовані в ділянках голови та шиї":

СТАВИЦЬКОМУ Станіславу Олександровичу - кандидатові медичних наук, асистентові Української медичної стоматологічної академії;

- за цикл наукових праць "Синтез, властивості та практичне застосування нанокристалічних феромагнітних, літійпровідних і надвисокочастотних оксидних систем":

ДУРИЛІНУ Дмитру Олександровичу - кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського НАН України

СОЛОПАНУ Сергію Олександровичу - кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського НАН України

КОБИЛЯНСЬКІЙ Софії Дмитрівні - кандидатові хімічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського НАН України;

- за цикл наукових праць "Молекулярні механізми функціонування білків, залучених до перебігу нейродегенеративних захворювань":

ДЕРГАЮ Миколі Васильовичу - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

ВОЛИНЕЦЬ Галині Петрівні - кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

ВІСЛОВУХУ Андрію Андрійовичу - молодшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

НОВОХАЦЬКІЙ Ользі Василівні - молодшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;

- за роботу "Створення оригінального вітчизняного нейро- і церебропротективного лікарського засобу на гетероциклічній основі":

КАПЛАУШЕНКУ Андрію Григоровичу - докторові фармацевтичних наук, завідувачеві кафедри Запорізького державного медичного університету;

- за роботу "Психокультура та взаємодія членів екіпажу в контексті експансії інформаційних технологій в авіаційній галузі":

БИЧКОВІЙ Тетяні Сергіївні - кандидатові психологічних наук, викладачеві Інституту післядипломного навчання Національного авіаційного університету

ПОНОМАРЕНКО Ярославі Ігорівні - старшому викладачеві Національного авіаційного університету

НОВАК Тетяні Володимирівні - викладачеві Національного авіаційного університету;

- за цикл наукових праць "Проблеми підвищення ефективності національної інноваційної системи України ":

ГРИЗІ Віталію Юрійовичу - кандидатові економічних наук, старшому науковому співробітникові державної установи ’’Інститут економіки та прогнозування НАН України";

- за роботу "Правове регулювання охорони довкілля у сільському господарстві":

ПІДДУБНОМУ Олексію Юрійовичу - кандидатові юридичних наук, доцентові Національного університету біоресурсів і природокористування України

КРАСНОВІЙ Юлії Андріївні - кандидатові юридичних наук, доцентові Національного університету біоресурсів і природокористування України

НОВАК Тамарі Сергіївні - кандидатові юридичних наук, доцентові Національного університету біоресурсів і природокористування України

ДЕЙНЕЗІ Марині Андріївні - кандидатові юридичних наук, старшому викладачеві Національного університету біоресурсів і природокористування України;

- за роботу "Виконання покарання у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання":

АВТУХОВУ Костянтину Анатолійовичу — кандидатові юридичних наук, асистентові Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

- за роботу "Бібліометричні дослідження української періодики":

СИМОНЕНКО Тетяні Василівні - кандидатові наук із соціальних комунікацій, науковому співробітникові Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського

КУХАРЧУК Єлизаветі Олександрівні - кандидатові наук із соціальних комунікацій, молодшому науковому співробітникові Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського; 

- за роботу "Історичний культуротворчий контекст сучасних культурологічних інновацій":

ТУЗОВУ Владиславу Олександровичу - кандидатові культурології, ученому секретареві Інституту проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв України;

- за цикл наукових праць "Сенсори на основі іонних асоціатів для визначення біологічно активних речовин":

САВЧУК Тетяні Іванівні - кандидатові хімічних наук, доцентові Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки

АНТАЛ Ірині Петрівні - кандидатові хімічних наук, старшому викладачеві Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки;

- за роботу "Створення технологічних та енергозберігаючих засобів підвищення ефективності алмазно-абразивного оброблення в машинобудуванні":

СМОКВИНІ Володимиру Віталійовичу - кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту надтвердих матеріалів імені В.М.Бакуля НАН України

ДЄВИЦЬКОМУ Олександру Анатолійовичу - молодшому науковому співробітникові Інституту надтвердих матеріалів імені В.М.Бакуля НАН України;

- за цикл наукових праць "Розробка гідро струминних технологій для обробки композиційних матеріалів”:

ДУДЮКУ Віталію Олександровичу - кандидатові технічних наук, доцентові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

МАНІ Олександру Миколайовичу - кандидатові технічних наук, доцентові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ХОРОЛЬСЬКІЙ Маріанні Сергіївні - аспірантові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського.

 

Президент України   Петро ПОРОШЕНКО

16 грудня 2014 року