Офіційний веб сайт

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №509/2016 Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2016 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки  п о с т а н о в л я ю:

 

Присудити  премії Президента України для молодих вчених 2016 року:

 

– за роботу "Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних наноструктурах зі складною геометрією":

 

КРАВЧУКУ Володимиру Петровичу –кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України

 

ВОЛКОВУ Олексію Максимовичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України

 

СТАРОДУБУ Івану Олексійовичу –кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М. Боголюбова НАН України

 

ПОПОВУ Максиму Олександровичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 

– за роботу "Комп’ютерне моделювання контактної взаємодії пружних тіл комбінованими адаптивними обчислювальними схемами":

 

ЯЩУКУ Юрію Олександровичу –кандидатові фізико-математичних наук, доцентовіЛьвівського національного університету імені Івана Франка

 

СТЯГАРУ Андрію Орестовичу –кандидатові фізико-математичних наук, асистентові Львівського національного університету імені Івана Франка

 

ПРОКОПИШИНУ Ігорю Івановичу –кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С.Підстригача  НАН України;

 

– за роботу "Підвищення тактико-технічних характеристик машин військового та цивільного призначення":

 

ТКАЧУКУ Миколі Миколайовичу –кандидатовітехнічних наук, докторантові Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

 

ГРАБОВСЬКОМУ Андрію Володимировичу –кандидатовітехнічних наук, старшому науковому співробітниковіНаціонального технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

 

СКРІПЧЕНКО Наталії Борисівні –кандидатовітехнічних наук, молодшомунауковому співробітниковіНаціонального технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

 

 – за роботу "Наукове обґрунтування технології відпрацювання тонких вугільних пластів свердловинною підземною газифікацією":

 

ЛОЗИНСЬКОМУ Василю Григоровичу –кандидатовітехнічних наук, асистентові державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет"

 

САЇКУ Павлу Богдановичу –кандидатовітехнічних наук, асистентові державного вищого навчального закладу "Національний гірничий університет";

 

 – за роботу "Розвиток наукових і технологічних основ термомеханічної обробки сталей з використанням різних принципів мікролегування бором":

 

ПАРУСОВУ Едуарду Володимировичу – кандидатовітехнічних наук, виконуючому обов'язки завідувача відділу Інституту чорної металургії імені З.І. Некрасова НАН України

 

САГУРІ Людмилі Володимирівні –кандидатовітехнічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту чорної металургії імені З.І. Некрасова НАН України

 

ЧУЙКО Ігорю Миколайовичу –кандидатовітехнічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту чорної металургії імені З.І. Некрасова НАН України;

 

– за роботу "Нові інгібітори для запобігання корозії":

 

ВАСИЛЬЄВУ Георгію Степановичу –кандидатовітехнічних наук, асистентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

 

ВОРОБЙОВІЙ Вікторії Іванівні –кандидатовітехнічних наук, асистентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

 

ФРОЛЕНКОВІЙ Світлані Василівні –кандидатовітехнічних наук, асистентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського";

 

–  за роботу "Створення сучасних високоефективних різальних інструментів із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям":

 

КЛИМЕНКУ Сергію Анатолійовичу –кандидатовітехнічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту надтвердих матеріалів імені В.М.Бакуля НАН України

 

НЄМЧЕНКО Уляні Сергіївні – аспірантові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;

 

–  за роботу "Розроблення епоксидних нанокомпозитів з поліпшеними трибологічними властивостями для військової техніки, нафтової та газотранспортної промисловості":

 

САПРОНОВУ Олександру Олександровичу –кандидатовітехнічних наук, старшому викладачеві Херсонської державної морської академії

 

БРАЇЛУ Миколі Володимировичу –  кандидатовітехнічних наук, старшому викладачеві Херсонської державної морської академії

 

БІЩАКУ Роману Теодоровичу –кандидатовітехнічних наук, доцентові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

 

–  за роботу "Фізичні системи та їх еволюція від планківських масштабів до масштабів Всесвіту":

 

СТЕЦКУ Миколі Миколайовичу –кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Львівського національного університету імені Івана Франка

 

СЕРГІЄНКО Ользі Миколаївні –кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Астрономічної обсерваторії Львівського національного університету імені Івана Франка

 

КУЗЬМАКУ Андрію Романовичу –кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітниковіЛьвівського національного університету імені Івана Франка

 

ГНАТЕНКО Христині Павлівні – аспірантові Львівського національного університету імені Івана Франка;

 

–  за роботу "Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводнів у синтез-газ":

 

НЕДИБАЛЮКУ Олегу Анатолійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, завідувачеві сектору Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

 

–  за роботу "Охолодження пучків протонів та антипротонів замагніченим електронним газом з анізотропною температурою":

 

НОВАКУ Олександру Петровичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України

 

ДЯЧЕНКУ Михайлу Михайловичу – молодшому науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України

 

ХЕЛЕМЕЛІ Олексію Володимировичу – молодшому науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України;

 

–  за роботу "Розвиток новітніх методів розрахунку процесів пластичного деформування металу і ресурсозберігаючих технологій виготовлення прецизійних та крупних виробів":

 

АЛІЄВІЙ Лейлі Іграмотдіновні – кандидатові технічних наук, докторантові Донбаської державної машинобудівної академії

 

ЖБАНКОВУ Ярославу Геннадійовичу – кандидатові технічних наук, докторантові Донбаської державної машинобудівної академії;

 

–  за роботу "Конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій":

 

ВОСКОБІЙНИК Олені Павлівні – докторові технічних наук, професорові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

 

ВІРЧЕНКУ Віктору Вікторовичу – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка

 

СІВІЦЬКІЙ Світлані Павлівні – кандидатові економічних наук, доцентові Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка;

 

–  за роботу "Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом":

 

КОЛЕСНІКОВУ Максиму Валерійовичу – кандидатові технічних наук, доцентові державного вищого навчального закладу "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

 

ЛИХАЧОВІЙ Ользі Вячеславівні – кандидатові технічних наук, доцентові державного вищого навчального закладу "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури"

 

МАРЧЕНКУ Віталію Анатолійовичу – кандидатові технічних наук, доцентові державного вищого навчального закладу "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури";

 

–  за роботу "Моделі та методи оптимального розподілу мережних ресурсів безпровідних телекомунікаційних систем":

 

ГАРКУШІ Сергію Володимировичу – докторові технічних наук, проректорові вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі";

 

–  за роботу "Аналітичні та алгебраїчні методи в спектральних задачах":

 

ГОРЮНОВУ Андрію Сергійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту математики НАН України

 

КАРАДЖОВУ Юрію Анатолійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту математики НАН України;

 

–  за роботу "Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження":

 

ПОКЛЯЦЬКОМУ Сергію Анатолійовичу – кандидатові географічних наук, науковому співробітникові Інституту географії НАН України;

 

–  за роботу "Наукові засади забезпечення функціонування природних парків":

 

ГАТАЛЬСЬКІЙ Надії Вікторівні – кандидатові сільськогосподарських наук, доцентові Національного університету біоресурсів і природокористування України

 

МАВКО Мар'яні Степанівні – аспірантові Національного університету біоресурсів і природокористування України

 

РУДЬ Наталії Вікторівні – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Національного ботанічного саду імені М.М.Гришка НАН України;

 

–  за роботу "Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання":

 

ВЕРЕМІЙЧУКУ Юрію Андрійовичу –кандидатовітехнічних наук, асистентові Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського"

 

ЧЕРКАШИНІЙ Галині Ігорівні –кандидатовітехнічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут"

 

ГОНЧАРЕНКУ Ігорю Станіславовичу – аспірантові Інституту електродинаміки НАН України

 

ЛИСЕНКО Оксані Миколаївні – науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики НАН України;

 

–  за роботу "Метрологія термоелектричних матеріалів":

 

ЛИСЬКУ Валентину Валерійовичу – кандидатові фізико-математичних наук, заступникові директора Інституту термоелектрики Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки України;

 

–  за роботу "Науково-практичні засади створення та впровадження еталонів об’єму та витрати газу нового покоління":

 

ЩУПАКУ Ігорю Володимировичу –кандидатовітехнічних наук, начальникові лабораторії державного підприємства "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів"

 

РАКУ Андрію Миколайовичу – молодшому науковому співробітникові державного підприємства "Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів";

 

–  за роботу "Основи технології гетерогенно-каталітичного синтезу акрилатних мономерів методом альдольної конденсації":

 

НЕБЕСНОМУ Роману Володимировичу –кандидатовітехнічних наук, докторантові Національного університету "Львівська політехніка";

 

–  за роботу "Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів":

 

МАЛАХОВСЬКІЙ Тетяні Олександрівні –кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет"

 

ФІЛЕПУ Михайлу Йосиповичу –кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет"

 

ПОГОДІНУ Артему Ігоровичу –молодшому науковому співробітникові державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет";

 

–  за роботу "Мембранні механізми нуклеації та токсичної дії білкових агрегатів, пов’язаних із розвитком конформаційних захворювань":

 

ТРУСОВІЙ Валерії Михайлівні – кандидатові фізико-математичних наук, доцентові Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна;

 

–  за роботу "Метаболічна інженерія дріжджів з метою конструювання ефективних продуцентів біологічно активних сполук та біопалива":

 

ЯЦИШИН Валентині Юріївні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові державної установи "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України"

 

КУРИЛЕНКО Олені Олександрівні – провідному інженерові Інституту біології клітини НАН України

 

СЕМКІВ Марті Віталіївні – провідному інженерові Інституту біології клітини НАН України

 

ЛИЗАКУ Олексію Орестовичу – інженерові ІІ категорії Інституту біології клітини НАН України;

 

–  за роботу "Нові методи діагностики та лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози":

 

ПЕРЕРВІ Людмилі Олександрівні – кандидатові медичних наук, науковому співробітникові державної установи "Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова" Національної академії медичних наук України;

 

–  за роботу "Клініко-рентгенологічні та імуногенетичні особливості виникнення рецидиву туберкульозу легень":

 

БУТОВУ Дмитру Олександровичу – кандидатові медичних наук, доцентові Харківського національного медичного університету;

 

–  за роботу "Дисперсії наночастинок в рідких кристалах для нових функціональних матеріалів":

 

ПРОДАНОВУ Максиму Федоровичу – кандидатові хімічних наук, науковому співробітникові державної наукової установи "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України;

 

–  за роботу "Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення":

 

ПРИБИТЬКО Ірині Юріївні – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

БЕРЕГОВОМУ Сергію Михайловичу – асистентові  Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

КОБИЛЯКУ Назарію Миколайовичу – кандидатові медичних наук, асистентові Національного медичного університету імені О.О.Богомольця

 

АНТОНЕНКО Антонині Володимирівні – аспірантові Національного медичного університету імені О.О.Богомольця;

 

–  за роботу "Неорганічні нанокристали з контрольованими оптичними властивостями для технічних та біомедичних застосувань":

 

СЕМІНЬКУ Владиславу Вікторовичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

 

МАКСИМЧУКУ Павлу Олеговичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

 

ГРИГОРОВІЙ Ганні Володимирівні –молодшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

 

ДЕКАЛЮК Марії Олегівні –молодшому науковому співробітникові Інституту біохімії імені О.В.Палладіна НАН України;

 

–  за роботу "Бактеріофаги фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій: особливості вірус-клітинної взаємодії, геноміка та специфіка морфогенезу":

 

КУШКІНІЙ Аллі Іванівні – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

 

КОРОЛЬ Наталі Андріївні – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

 

ФАЙДЮК Юлії Василівні –молодшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

 

ЖУМІНСЬКІЙ Ганні Іванівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові науково-навчального центру Одеського національного університету імені І.І.Мечникова;

 

–  за роботу "Німецькомовна католицька думка другої половини XX століття":

 

ШЕПЕТЯКУ Олегу Михайловичу – докторові філософських наук, професорові Київського університету імені Бориса Грінченка;

 

–  за роботу "Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох":

 

ДЕМУЗ Інні Олександрівні – докторові історичних наук, завідувачеві кафедри державного вищого навчального закладу "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди";

 

–  за роботу "Інноваційні технології у судовій балістиці":

 

АРЕШОНКОВУ Віталію Володимировичу – кандидатові юридичних наук, докторантові Національної академії внутрішніх справ;

 

–  за роботу "Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання":

 

ГЕТЬМАНУ Євгену Анатолійовичу – докторові юридичних наук, начальникові відділу Національної академії правових наук України;

 

–  за роботу "Теоретико-правові проблеми охорони, використання та відтворення рослинного світу України":

 

ГИРЕНКО Інні Володимирівні – кандидатові юридичних наук, доцентові Національного університету біоресурсів і природокористування України;

 

–  за роботу "Проблеми дитячої праці в умовах модернізації соціально-економічної сфери України":

 

МУЛЬСЬКІЙ Ользі Петрівні – кандидатові економічних наук, молодшому науковому співробітникові державної установи "Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього Національної академії наук України";

 

–  за роботу "Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови":

 

ТЕРНОВУ Антону Сергійовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України

 

ЛОЗИНСЬКІЙ Ользі Володимирівні – кандидатові технічних наук, асистентові Національного університету "Львівська політехніка"

 

ШКІЛЬНЮКУ Дмитру Валерійовичу – асистентові Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича;

 

–  за роботу "Підвищення стійкості бобово-ризобіального симбіозу сої до дії посухи":

 

КОНДРАТЮК Юлії Юріївні – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

 

ГРИЩУК Олені Олександрівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

 

ЛЕВІШКО Аллі Сергіївні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України

 

ВЕСЕЛОВСЬКІЙ Лілії Ігорівні – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту фізіології рослин і генетики НАН України;

 

–  за роботу "Наукові засади збереження і відновлення флористичного різноманіття":

 

МАЙОРОВІЙ Оксані Юріївні – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

 

МОСУЛІ Мар'яні Зіновіївні – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка

 

КОНВАЛЮК Ірині Іванівні – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України

 

ТВАРДОВСЬКІЙ Мар'яні Остапівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України.

 

 

Президент України  П.ПОРОШЕНКО

м. Київ

17  листопада  2016 року