Офіційний веб сайт

Здобутки молодих вчених (огляд 2015)

 Нове в науці завжди виникає на шляху,

 вже пройденому старшими поколіннями вчених.

Тому розвиток науки допомагає певною мірою вирішити

питання відношення між минулим і майбутнім всієї нації.

 

В Україні вже п'ятнадцять років держава відзначає досягнення молодих дослідників преміями Президента України. Премію засновано для відзначення молодих науковців (віком до 35 років). Перші два роки присуджувалися лише 10 премій молодим ученим Національної академії наук України, а з 2003 року у конкурсі можуть брати участь всі молоді дослідники, незалежно від організації, в якій працюють. З 2009 року присуджується 40 премій, починаючи з 2014 року розмір кожної премії становить 40 тисяч гривень.

Для детального розгляду робіт в Комітеті діє спеціалізована секції, яка утворена із числа авторитетних вчених та відомих фахівців різних галузей науки для попереднього розгляду робіт, висунутих на здобуття премій. Секція є колегіальним дорадчим органом Комітету, персональний склад секції уточнюється щорічно на засіданні президії Комітету в залежності від наукового спрямування поданих робіт.

Кожна робота перш ніж бути представленою до Комітету проходить довгий шлях рецензування, широкого обговорення на вчених та науково-технічних радах, жорсткого конкурентного відбору серед найкращих наукових робіт вищого навчального закладу, установи або організації. І тільки шляхом таємного голосування вченої ради роботу рекомендується до представлення в Комітет.

На засіданні спеціалізованої секції з урахуванням висновків рецензентів аналізується зміст та глибина наукових результатів роботи. За результатами обговорення шляхом таємного голосування кращі з них рекомендуються на конкурс. Роботи, допущені президією Комітету до конкурсу, обговорюються науковою спільнотою на офіційному веб-сайті Комітету, наукових семінарах, засіданнях науково-технічних і вчених рад.

На підсумковому засіданні спеціалізованої секції аналізуються матеріали громадського обговорення робіт за змістом, загальною оцінкою їх наукового значення та творчого внеску конкретних претендентів на здобуття премії. Президія Комітет заслуховує рекомендації секції та приймає остаточне рішення щодо кандидатур на присудження премій Президента України для молодих вчених.

Здавалося б, що в умовах фінансової кризи, політичної нестабільності та нестачі фінансування сфери науки сподіватись на розробки, що могли б конкурувати зі світовими лідерами, не доводиться.

Проте, вітчизняні молоді науковці демонструють протилежне, про що свідчить рівень робіт, які розглядає Комітет.

***

За п'ятнадцять років в Комітеті було розглянуто 1125 робіт молодих науковців, 723 було допущено до участі у конкурсі, нагороджено 447 робіт.

Рис. 1. Роботи подані на здобуття премій Президента України для молодих вчених.

Лауреатами стали 807 молодих науковців, з них 45 докторів наук та 654 кандидати наук.

Рис. 2. Доктори і кандидати наук в загальній кількості лауреатів.

 

Це особи молодого віку, які засвідчили свій дослідницький талант, високий професійний рівень та довели, що здатні гідно репрезентувати українську науку у світі. Активне залучення молоді до дослідницької роботи, створення умов для практичного втілення свіжих та оригінальних ідей в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка дало вагомі результати - 24 роботи відзначено премією Президента України, молоді науковці університету практично кожний рік отримують високу нагороду.

Аналізуючи нагороджені протягом п'ятнадцяти років роботи, відзначимо, що наукові праці фізико-технічного і математичного напрямку знаходяться в лідерах робіт, які отримують премію. Кращими серед них є роботи наукових установ НАН України. Так, по дев'ять робіт премійовано з Інституту монокристалів, Інституту математики, Інституту кібернетики та Інституту молекулярної біології і генетики.

Рис. 3. Премійовані роботи молодих науковців за поданням.

***

В 2015 році до Комітету було подано 93 роботи молодих вчених. Після проведення науково-технічної експертизи всіх робіт і детального обговорення на засіданнях спеціалізованої секції та президії Комітету 69 кращих з них таємним голосуванням допущені до участі в конкурсі на здобуття високої відзнаки. На засіданнях учених і науково-технічних рад, наукових установ, організацій відбулися громадські слухання, після яких на адресу Комітету надійшло 437 схвальних відгуків від провідних науковців і організацій, в т.ч. 18 - із-за кордону. Близько 800 позитивних коментарів до робіт отримано на офіційному веб-сайті Комітету.

 

Усі відгуки та коментарі враховано в рекомендаціях спеціалізованої секції та президії Комітету. За пропозицією президії Комітету Указом Президента України №705/2015 від 16 грудня 2015 року присуджено 40 Премій Президента України для молодих учених, лауреатами стали 89 осіб. Серед них 3 доктори і 74 кандидати наук.

Відмічено наполегливу працю талановитих докторівнаук,провисокий науковий рівень досліджень яких свідчить велика кількість цитованих публікацій у провідних наукових журналах: 

СЕТІ Юлії Олександрівни, доктора фізико-математичнихнаук(Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича) за цикл наукових праць "Фізичні властивості відкритих гетеросистем як функціональних елементів наноприладів". Свої наукові дослідження автор спрямувала на побудову теорії та вивчення властивостей відкритих наноструктур у зовнішніх полях з подальшим їх застосуванням до оптимізації функціональних характеристик наноприладів.

ВИНОКУРОВОЇ Олени Анатоліївни–доктора технічних наук(Харківський національний університет радіоелектроніки) за роботу"Динамічний інтелектуальний аналіз даних на основі гібридних еволюційних нейро-фаззі систем". Визначальною особливістю роботи є можливість використанняметодів динамічного інтелектуального аналізу для послідовної обробки нестаціонарних нелінійних сигналів на основі гібридних еволюційних адаптивних нейро-фаззі систем здатних функціонувати за умов дефіциту інформації щодо структури та параметрів, а також забруднених викидами з невідомим розподілом, і характеризуються підвищеною швидкістю навчання.

КАРПАША Максима Олеговича– доктора технічних наук(Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу) у складі авторського колективу ще з трьох кандидатів технічних наук Доценка Є.Р., Тацаковича Н.Л., Рибіцького І.В. за роботу "Нові методи та засоби багатопараметрового діагностування обладнання і споруд довготривалої експлуатації". Молоді науковцірозробили і впровадили нові технічні засоби, технології та нормативні документи, які дозволяють проводити багапопараметрове діагностування і дають можливість в експлуатаційних умовах здійснювати контроль важливих характеристик об’єктів нафтогазового комплексу. В процесі їх розроблення була застосована методологію алгоритмів штучних нейронних мереж, що створило передумови для спрощення технічних засобів неруйнівного контролю, підвищенню точності і розширенню меж застосування окремих методів.

 

 Серед інших робіт відзначимо наступні.

Премійовано три роботи кандидатів наук, доцентів Київського національного університету імені Тараса Шевченка (в галузі математики, екології та юриспруденції).

Ø     Заслужено дістав високу оцінку кандидатфізико-математичних наук БОНДАРЕНКО Євген, який є одним із визнаних спеціалістів у теорії скінчених автоматів. Захистивши дисертацію в престижному американському університеті повернувся працювати в стіни рідного університету. Є.Бондаренко отримав ряд суттєвих результатів, які стосуються алгебраїчних, алгоритмічних, динамічних та комбінаторних властивостей автоматних груп. Яскраві результати автора з проблем спряженості, зокрема вона розв'язана ним для груп обмежених автоматів, у вивчені динамічних властивостей дій автоматичних груп, у побудові теорії міри на граничних просторах автоматичних груп. Більшість його статей надруковано у вагомих міжнародних журналах з високим ImpactFactor, надрукуватися в них не просто навіть повному професорові престижного американського чи європейського університету. Все це свідчить, що Є.Бондаренко є широко відомим у світі математиком, активно працює в стінах університету, готуючи нове покоління математиків.

Ø     Відзначено основні результати дослідження кандидата географічних наук КОРОГОДИ Наталії. Створено теоретично-методичні основи моделювання регіональних і локальних екомереж, зокрема: розроблено загальну алгоритмічну схему моделювання екомережі з двома взаємопоєднаними підпроцесами моделювання (математично-картографічним та геоінформаційним). Створено типологічні класифікації елементів екомережі, їх функцій, критеріїв ідентифікації і рівня природно-каркасної значущості та стану модельних об’єктів.Розроблено методику математичного та геоінформаційного моделювання проектних регіональних та локальних екомереж, яка успішно апробована на територіях із різними природними умовами, які є репрезентативними для більшої частини рівнинної території України. Це свідчить про розробку універсального підходу для проектування екомережі в нашій державі із подальшою її інтеграцією до Всеєвропейської екомережі. 

Ø     Отримала підтримку наукова позиція кандидата юридичних наук ЛюбовіМАЙДАНИК,згідно з якою колективне управління майновими авторськими і суміжними правами слід розглядати як одну з правових форм комерціалізації інтелектуальної власності, зокрема, договори, що укладаються щодо прав, які передаються у колективне управління. Вперше досліджено колективне управління майновими авторськими і суміжними правами як право, правовий інститут та правовідносини. На прикладі імені фізичної особи доведено, що особисті немайнові блага фізичних осіб за наявності специфічних ознак здатні до оборотоздатності, а в подальшому - до комерціалізації як об’єкт права інтелектуальної власності, зокрема, як торговельна марка.

 

Високу оцінку дістали дві роботи, представлені державним підприємством "Конструкторське бюро "Південне" ім. М.К.Янгеля.

 Як відомо, створення перспективних космічних комплексів нерозривно пов'язано з модернізацією та поліпшенням властивостей наземного технологічного обладнання, а принципи функціонування обладнання заправки в цілому визначають структуру наземного сегменту космічного ракетного комплексу. Начальником сектору КБ "Південне" Максимом Сало запропоновано мінімізувати економічні витрати та поліпшити властивості систем заправки ракет-носіїв за рахунок нової технології підготовки ракетних палив. А запропонований автором газострумний ультразвуковий випромінювач забезпечує інтенсифікацію процесів масообміну в системі газ-рідина. Цінність роботи полягає у вирішенні питання створення нових конкурентоздатних засобів заправки ракет-носіїв.

Плідна співпраця кандидата технічних наук КАРПІКОВОЇ Оксаниз Дніпропетровська та ГОЛОВЧЕНКО Яниз Києва (державне підприємство "Антонов") дозволила впровадити  нові технологічні процеси виготовлення та нові методи раціонального проектування композитних конструкцій авіакосмічної техніки. За рахунок впровадження основних результатів роботи на підприємствах авіакосмічної галузі України поверхнева маса композитних виробів була знижена в 1,5-2 рази, що суттєво зменшило витрати на виготовлення деталей і призвело до підвищення функціональних властивостей виробів.

 

Відзначено результати наукових досліджень кандидата фізико-математичних наук КОХТИЧ Людмили(Інститут фізики НАН України) та ЯРЕМЧУК Ірини, кандидата технічних наук (Національний університет "Львівська політехніка"), які дозволяють поєднати унікальні оптичні властивості наночастинок з дифракційними властивостями періодичних структур, що відкрило широку перспективу створення новітніх оптичних пристроїв. Реалізовано ряд голографічних оптичних елементів, лазерів з розподіленим зворотнім зв’язком, сенсорів та фільтрів з високими експлуатаційними параметрами, стабільність яких зберігається протягом восьми і більше років

 

Премійовано цикл робіт "Фізичні засади зміцнення поверхні біосумісних сплавів, які застосовуються в ортопедичній стоматології та імплантології"кандидатів фізико-математичних наук, співробітників Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова НАН України ФІЛАТОВОЇ Віри, ЯЦЕНКО Людмили, ХРІПТИ Наталії, які запропонували механізм формування наноструктурованих поверхневих шарів біосумісних сплавів медичного призначення під дією інтенсивної пластичної деформації для підвищення якості та збільшення строку експлуатації стоматологічних протезів та імплантатів, чим створили фундамент для розробки нових технологій виготовлення ортопедичних конструкцій та імплантатів з біосумісних сплавів.

 

Відзначено роботу "Нові засоби підвищення якості керування електромеханічними об’єктами" кандидатівтехнічних наукБУР'ЯНА Сергія(Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"), ТРЕТЯКА Михайла,ДОРОШЕНКА Андрія, ПРИЙМАКА Максима(Інститут електродинаміки НАН України).Зараз досить гострою є проблема економії енергоносіїв та підвищення енергетичної ефективності промислового обладнання. Автори розробили наукові основи створення і впровадження у виробництво нових законів керування електромеханічними системами зі складними технологічними об’єктами, що забезпечують підвищення енергоефективності системи в цілому танові способи керування машинами подвійного живлення із застосуваннями сучасних алгоритмів векторного керування. Економічний ефект від впровадження складає 1,25 млн. грн. в рік.

Забезпечення та оцінювання функціональної безпеки є невід’ємною складовою проектування систем критичного застосування, тобто таких систем, відмова яких може призвести до тяжких наслідків з людськими жертвами. Тому проблема, що досліджується в науковій роботі "Методи та технології оцінювання і забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем критичного застосування"кандидатів технічних наук КУЛАНОВА Віталія, ОРЄХОВІОЇ Анастасії, БАБЕШКА Євгена(Національний аерокосмічний університет імені М.Є.Жуковського "Харківський авіаційний інститут") та КОВАЛЕНКА Андрія(Харківський національний університет радіоелектроніки) є вкрай актуальною. Дослідження охоплює методи та інформаційні технології, спрямовані на реалізацію процесів комплексного оцінювання та забезпечення функціональної безпеки інформаційно-управляючих систем критичного застосування з урахуванням технологій, що лежать в основі їх побудови та проектування.Результати досліджень пройшли відповідну апробацію, ряд техніко-економічних показників відповідають кращим вітчизняним аналогам та знаходяться на рівні світових досягнень.

 Премійовано цикл робіт"Направлений синтез біологічно-важливих оксазагетероциклічних та відкритих гетероатомних структур на основі епоксидних сполук"ПАЛЬЧИКОВА Віталія, кандидата хімічних наук, яку виконано автором на кафедрі органічної хімії Дніпропетровського національного університету ім. Олеся Гончара. Віталієм розроблено наукові засади та методологію направленого синтезу нових оксазагетероциклічних та відкритих гетероатомних похідних на базі епоксидів та первинних продуктів їх амінолізу (описано більше 370 сполук), визначено та запатентовано 14 сполук-лідерів. Запропоновано нові речовини, які за біологічною активністю знаходяться на рівні, а у ряді випадків перевершують дію відповідних препаратів порівняння (знеболюючого Анальгін, протизапального засобу Диклофенак, регуляторів росту рослин Івін, Етрел та інш.). Науковий рівень роботидуже високий, про що говорять публікації в провідних хімічних журналах світу та цитованість автора.

Стратегії збереження здоров’я військовослужбовців в умовах збройних конфліктів завжди займають чільні місця. Стан психічного здоров’я військовослужбовців, невідповідність чи відсутність заходів щодо профілактики бойового стресу є проблемними і мало вивченими, а особливо в теперішній час, час бойових дій на теренах країни. В премійованому циклі робіт "Система превентивної реабілітації військовослужбовців Збройних Сил України з бойовим стресом в умовах збройних конфліктів" молодих науковцівГУТЧЕНКО Катерини, МИКИТИ Оксани, ШЕВЧУКА Олександра з Української військово-медичної академії Міністерства оборони України чітко сформульовані кроки розвитку та реалізації поставлених завдань. Автори розробили комплекс науково обґрунтованих заходів профілактики, лікування і реабілітації військовослужбовців з бойовим стресом, що упроваджено як систему превентивної реабілітації військовослужбовців ЗС України в умовах збройних конфліктів. Практичне втілення елементів запропонованої системи дало суттєвий економічний ефект, підвищило медичну і соціальну ефективність системи медичного забезпечення

Моральність та духовність суспільства визначається ставленням до кожного людського життя, особливо до життя дитини. Будь який крок, що допомагає одній дитині позбутися болі, насолоджуватися кожною миттю, заслуговує на пошану. Кандидатом медичних наук Іванною РОМАНКЕВИЧ(Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика)вирішено важливу проблему діагностики ранніх ознак функціонального порушення з боку судин. А саме, розвиток ендотеліальної дисфункції, підвищеної артеріальної жорсткості та ознак вазоспазму, а також запальних, аутоїмунних, метаболічних, генетичних, вегетативних факторів та артеріального тиску, які чинять патологічних вплив на судинну стінку, у дітей, хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, в яких порушення з боку судин асоціюються з раннім розвитком атеросклерозу та серцево-судинної патології.На основі отриманих результатів, запропоновано лікарям ряд практичних рішень, які вони зможуть легко використати в своїй роботі для діагностики судинної патології та можливі способи їх корекції.

Премійовано цикл наукових робіт "Нові біоаналітичні системи медичного призначення" молодих науковців МАРЧЕНКО Світлани, САЯПІНОЇ Ольги, КУЧЕРЕНКА Іван та СТАСЮК Наталіїз Інститутумолекулярної біології і генетики НАН України, якиймає фундаментальне і практичне значення, відзначається актуальністю, новизною, високим науковим та методичним рівнем. Авторами отримано низку результатів, що стосуються розробки та оптимізації, а також апробації електрохімічних біосенсорів, сенсорних систем та ензиматичних методів визначення сечовини, креатиніну, АТФ, глюкози, амонію, метиламіну, лактози та ін. Опрацювання нових високочутливих методів визначення концентрації різних хімічних субстанцій в середовищах організму є дуже важливим, передусім для медичної діагностики різних типів порушень в організмі людини.

Молода команда кандидатів біологічних наук  СЕНЬКІВ Юлії, ФІНЮК Наталіїз Інституту біології клітини НАН України,  БУРЛАКИ Ольгиз "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України" разом з кандидатом хімічних наук РЯБЦЕВОЮ Анноюз Національного університету "Львівська політехніка" запропонувала рішення складної проблеми адресної доставки лікарських засобів, генів у клітини-мішені через нові полімерні носії та спеціально підготовлені вуглецеві нанотрубки. Безперечно, нетоксичні полімери, які краще за інші речовини здатні "підписати мирну угоду" з імунітетом людини є кращими носіями адресної, контрольованої доставки ліків в сучасній біомедицині, фармації, трансплантології. Робота містить нові, оригінальні, патентно-чисті підходи і рішення щодо синтезу нетоксичних полімерних носіїв. Завдяки глибокому і всебічному вивченню закономірностей синтезу і поведінки полімерів-носіїв створено нові стабільні системи доставки протипухлинних ліків, таких як доксорубіцин. Слід відмітити, що відомі ліки в поєднанні з полімерними носіями значно ефективніше діють на пухлинні клітини у порівнянні з вільною формою відповідних препаратів. Це суттєве відкриття посилення дії ліків є перспективним напрямом розвитку створення комплексних препаратів.

Відзначено цикл наукових робіт "Розробка та біо-тестування нових сполук з противірусною та протипухлинною активністю" команди молодих українських вчених, кандидатів біологічних наук ПАНЧУК Ростислава, МАЛЮКІНОЇ Маргаритиз Інституту біології клітини НАН України, БОГОРАД-КОБЕЛЬСЬКОЇ Олениз Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України та ГАВРИЛЮКА Дмитра, кандидата фармацевтичних наук з Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького. Він присвячений дуже актуальній темі - розробці нових вітчизняних лікарських засобів, які здатні здолати ефект резистентності до традиційних протипухлинних препаратів в онкологічній практиці. Застосування наночастинок, зокрема діоксиду церію, у якості складової онкопрепаратів надає змогу вирішити низку питань. Завдяки потужній антиоксидантній активності ці наночастинки пригнічують продукцію активних форм кисню внаслідок дії протипухлинного препарату та знижують побічні ефекти цього антибіотику, що є вагомою перевагою такого онкопрепарату. Крім того, автори спостерігали посилення дії традиційних протипухлинних препаратів у комплексах з наночастинками. Слід зазначити, що роботи з пошуку нових онко-ефективних препаратів з використанням сучасних нанотехнологій є одним з пріоритетних напрямків у сучасній біомедицині та фармації у всьому світі.

 

Останнім часом в Україні практично зникли вітчизняні вовняні тканини, а українська економіка має розвиватися. Тому  розвиток вітчизняної сировинної бази дасть змогу відновити ефективне функціонування текстильної промисловості в нашій державі. В премійованій роботі "Розробка комплексу новітніх технологій отримання високоякісної вовняної сировини"кандидатів технічних наук СЕМЕШКО Ольгиз Херсонського національного технічного університету та ПОКРОВСЬКОЇ Альониз Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановськогозапропонований та реалізований інноваційний підхід застосування явища електророзрядної кавітації в процесах підготовки та фарбування вовняного волокна. Розроблено комплекс інноваційних технологій очищення вовни від природних забруднень та фарбування вовняного волокна кислотними барвниками, що не мають вітчизняних аналогів. Результати досліджень дозволять вдосконалити виробничий процес отримання вовняної сировини в України та отримати конкурентоздатну сировину з покращеними властивостями при знижені собівартості готової продукції, що підтверджено апробацією розроблених технологій на виробництвах.

***

Відзначено також багатьох інших молодих вчених, роботи яких внесли вагомий внесок в розв’язання проблем механіки, інформатики, матеріалознавства, фізики, хімії та інших галузей знань та економіки.