You are here

ПОЛОЖЕННЯ про Державну премію України в галузі науки і техніки

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від  31 травня  2016 року N 230/2016

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Державну премію України в галузі науки і техніки

1. Державна премія України в галузі науки і техніки (далі – Державна премія) є державною нагородою України, яка присуджується за:

видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі, зокрема, за наукові роботи, що містять видатні результати фундаментальних наукових досліджень, які здобули міжнародне визнання, роботи, які на основі новітніх результатів світової гуманітаристики формують сучасний погляд на історію України (у тому числі дослідження щодо формування державності та боротьби за незалежність України в різні періоди, щодо Голодомору 1932 – 1933 років та боротьби Українського народу проти нацистського та комуністичного тоталітарних режимів під час Другої світової війни, а також про вклад України у перемогу антигітлерівської коаліції) і сучасні політичні, економічні та соціокультурні процеси в державі, сприяють інтеграції України до європейського гуманітарного простору;

розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, зокрема, дослідження, які становлять вагомий внесок у забезпечення національної безпеки та оборони, а також розроблення та впровадження нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень, у тому числі у сфері військової медицини;

роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;

створення підручників для середніх загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.

2. Присудження Державної премії провадиться Указом Президента України.

Особа, якій присуджено Державну премію, іменується лауреатом Державної премії.

3. Державна премія може бути присуджена громадянину України, іноземцю, особі без громадянства.

Присудження Державної премії особі, яка є лауреатом Державної премії, вдруге не провадиться.

Державна премія може присуджуватися, як виняток, посмертно.

4. Державна премія присуджується за наукові (науково-технічні) роботи, наукові видання, підручники, які не менш як за рік до їх висунення опубліковані, видані, впровадженні у виробництво або практично використовуються на підприємствах і в установах (далі – роботи).

5. Щорічно присуджується до п'ятнадцяти Державних премій, у тому числі до чотирьох – за роботи, що становлять державну таємницю.

Розмір Державної премії визначається кожного року Президентом України за пропозицією Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі – Комітет).

6. Державна премія присуджується за результатами конкурсу робіт зі здобуття Державної премії (далі – конкурс), який проводиться щорічно Комітетом.

Проведення конкурсу та прийняття будь-яких рішень щодо робіт, які становлять державну таємницю, та осіб, яким пропонується присудити Державну премію за відповідні роботи, здійснюється із дотриманням вимог Закону України "Про державну таємницю".

Порядок оформлення документів, які подаються для участі в конкурсі, проведення конкурсу, розгляду результатів наукових і науково-технічних експертиз щодо робіт, які беруть участь у конкурсі, вирішення інших питань, пов'язаних з проведенням конкурсу, визначається Комітетом.

7. Для участі у конкурсі висуваються роботи, що є результатом безпосередньої наукової (науково-технічної) діяльності як однієї особи, так і колективу у кількості не більше восьми осіб, чий творчий внесок у здійснення роботи є найбільш значним (далі – колектив).

Не допускається включення до складу колективу, робота якого висувається для участі у конкурсі, осіб, які здійснювали лише адміністративні, консультаційні, організаторські функції, а також осіб, які відзначені за цю роботу іншою державною нагородою України або висунуті у поточному році на здобуття Державної премії за іншу роботу.

Роботи, які вже брали участь у конкурсі, можуть висуватися на здобуття Державної премії повторно, але не більше одного разу.

8. Висування робіт (крім підручників) для участі у конкурсі провадиться науковою установою, вищим навчальним закладом, юридичною особою, що має відповідні наукові підрозділи (у значенні Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність"), за рішенням її вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, а також керівними органами громадських наукових організацій, колегіями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а підручників – колегією Міністерства освіти і науки України.

Висування робіт (крім робіт, які становлять державну таємницю) провадиться із забезпеченням їх широкого обговорення.

9. Роботи, висунуті для участі у конкурсі, подаються Комітету щорічно до 1 квітня.

10. Перелік робіт, висунутих, відібраних для участі у конкурсі, із зазначенням осіб, яких за відповідні роботи висунуто на присудження Державної премії, а також документи щодо таких робіт оприлюднюються для широкого ознайомлення та громадського обговорення на офіційному веб-сайті Комітету. Перелік робіт, відібраних для участі у конкурсі, та осіб, яких за відповідні роботи висунуто на присудження Державної премії, також публікується в газеті "Голос України" або "Урядовий кур'єр".

Оприлюднення відомостей стосовно робіт, які висунуто для участі у конкурсі, беруть участь у конкурсі, та осіб, яких за відповідні роботи висунуто на присудження Державної премії, провадиться із додержанням вимог законодавства з питань інтелектуальної власності, Закону України "Про захист персональних даних", а щодо робіт, що становлять державну таємницю, – також Закону України "Про державну таємницю".

11. Комітет розглядає роботи, висунуті для участі у конкурсі, відбирає роботи, які братимуть участь у конкурсі, та приймає відповідне рішення.

12. Відібрані для участі в конкурсі роботи надсилаються Комітетом до наукових установ, вищих навчальних закладів, юридичних осіб, що мають відповідні наукові підрозділи, для обговорення їх вченими (науковими, науково-технічними, технічними) радами та надання експертних висновків, висловлення пропозицій або зауважень щодо робіт.

Одержані Комітетом за результатами такого обговорення експертні висновки, пропозиції, зауваження щодо робіт, а також експертні висновки, пропозиції або зауваження щодо робіт, які надійшли до Комітету від інших зацікавлених вчених (наукових, науково-технічних, технічних) рад є обов'язковими для розгляду Комітетом.

13. Підсумкове обговорення у Комітеті робіт та осіб, яким за відповідні роботи пропонується присудити Державні премії, здійснюється з грунтовним аналізом достовірності одержаних у роботах результатів наукової (науково-технічної) діяльності, розглядом одержаних документів, експертних висновків, зауважень і пропозицій.

За результатами такого обговорення Комітет приймає рішення щодо внесення Президентові України пропозицій про присудження Державних премій особам за відповідні роботи.

14. Прийняте Комітетом за результатами конкурсу рішення разом із відповідними проектами указів Президента України про присудження Державних премій вносяться в установленому порядку на розгляд Президента України.

15. Указ Президента України про присудження Державних премій  видається, як правило, за два тижні до професійного свята працівників науки – Дня науки.

В Указі Президента України про присудження Державних премій за роботи, які становлять державну таємницю, назви робіт не зазначаються, замість назв робіт вказується галузь науки і техніки, до якої такі роботи належать. 

16. Лауреатові Державної премії вручаються в урочистій обстановці Диплом і нагрудний знак лауреата встановлених зразків, а також виплачується грошова частина Державної премії. У разі присудження однієї Державної премії колективу Диплом і нагрудний знак лауреата вручаються кожному лауреатові, а грошова частина Державної премії ділиться між ними порівну.

Питання щодо Диплома, нагрудного знака та грошової частини Державної премії лауреата Державної премії, який помер або якого нагороджено посмертно, вирішуються відповідно до законодавства.

17. Опис Диплома і нагрудного знака лауреата Державної премії затверджує Президент України.

 

Глава Адміністрації Президента України Б.ЛОЖКІН