Official website

Regulations of the Committee of the State prizes of Ukraine in science and technology

 

Указ Президента України "Питання Комітету з Державних премій України галузі науки і техніки" (Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 17/2003 від 14.01.2003, N 314/2006 від 19.04.2006, N 571/2006 від 23.06.2006 , N 1179/2007 від 04.12.2007)

 

1. Комітет з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі - Комітет) є спеціальним органом, що підпорядковується Президентові України і утворений для попереднього розгляду питань щодо кандидатур на присудження Державних премій України в галузі науки і техніки (далі - Державні премії), щорічних премій Президента України для молодих вчених, призначення стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

2. Комітет у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Комітет відповідно до мети його діяльності:

 1) приймає та попередньо розглядає роботи, висунуті на здобуття Державних премій, матеріали щодо присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених, а також матеріали щодо призначення стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України для молодих вчених, здійснює контроль за додержанням установленого порядку їх висунення.

2) відбирає роботи для участі в конкурсі на здобуття Державних премій, публікує у пресі їх список із зазначенням авторів; 

 3) організовує громадське обговорення конкурсних робіт, проводить їх усебічний розгляд;

 4) надсилає для експертного розгляду роботи, висунуті на здобуття Державних премій, до Національної академії наук України, Академії медичних наук України, Української академії аграрних наук, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, наукових, творчих та інших організацій, вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації, здійснює контроль за додержанням установленого порядку експертного розгляду робіт, висунутих на здобуття Державних премій;

5) аналізує матеріали обговорення, надіслані зауваження та пропозиції, приймає рішення щодо кандидатур на присудження Державних премій і подає його на розгляд Президентові України;

6) встановлює порядок розгляду матеріалів на здобуття щорічних премій Президента України для молодих вчених за видатні досягнення у галузі гуманітарних, природничих і технічних наук, приймає рішення про присудження цих премій і подає його на затвердження Президентові України; 

 7) розробляє порядок розгляду матеріалів на призначення стипендій Президента України та стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених і приймає відповідні рішення; 

8) організовує вручення в урочистій обстановці Дипломів і нагрудних знаків лауреатів Державних премій, а також свідоцтв і почесних знаків лауреатів щорічної премії Президента України для молодих вчених;

 9) виплачує лауреатам Державних премій та щорічних премій Президента України для молодих вчених грошову частину зазначених премій;

10) сприяє поширенню творчого досвіду і досягнень лауреатів Державних премій та щорічних премій Президента України для молодих вчених через засоби масової інформації;

11) виплачує стипендії Президента України, Кабінету Міністрів України для молодих вчених.

4. Комітет має право:

1) утворювати спеціалізовані секції та експертні комісії з окремих галузей науки і техніки для попереднього розгляду робіт, висунутих на здобуття Державних премій, визначати порядок їх роботи; 

2) визначати порядок рецензування і експертного розгляду робіт, висунутих на здобуття Державних премій, залучати до їх рецензування та експертного розгляду вчених та спеціалістів, оплата праці яких здійснюється відповідно до законодавства України;

 3) відряджати членів Комітету, членів його спеціалізованих секцій, експертів або експертні комісії та працівників секретаріату Комітету для ознайомлення з результатами робіт, висунутих на здобуття Державних премій. Витрати, пов'язані з відрядженням зазначених осіб, проводяться відповідно до встановленого кошторису.

5. Комітет утворюється у складі голови, заступників голови та членів Комітету, які, як правило, працюють на громадських засадах. 

Комітет очолює голова, якого призначає Президент України. Голова Комітету має заступників, яких за його поданням призначає Президент України. 

До складу Комітету входять видатні вчені та провідні спеціалісти Національної академії наук України, Академії медичних наук України, Української академії аграрних наук, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, наукових та інших організацій, вищих навчальних закладів України III-IV рівнів акредитації, громадських організацій.

Склад Комітету затверджує Президент України строком на п'ять років.
Роботою Комітету керує президія Комітету у складі одинадцяти осіб на чолі з головою Комітету. Персональний склад президії Комітету затверджує голова Комітету.

6. Основною формою роботи Комітету є засідання, які проводяться в міру потреби. Засідання Комітету вважається правомочним в разі присутності на ньому не менш як 2/3 його складу.

Рішення Комітету про допущення робіт до конкурсу на здобуття Державних премій і про кандидатури на присудження Державних премій приймаються таємним голосуванням. Для допущення до конкурсу роботи мають набрати більшість голосів, а для присудження Державних премій - не менш як 3/4 голосів присутніх на засіданні членів Комітету. У разі коли кількість робіт, які набрали необхідне для преміювання число голосів, перевищує кількість Державних премій, премійованими вважаються ті роботи, які отримали переважну більшість голосів членів Комітету.

Якщо на здобуття Державної премії висунуто роботу члена Комітету (члена спеціалізованої секції), він протягом відповідного поточного року не бере участі в роботі Комітету (спеціалізованої секції).

7. Діяльність Комітету забезпечується його Секретаріатом, який очолює учений секретар. Учений секретар є одночасно заступником голови Комітету. Працівники Секретаріату призначаються на посади та звільняються з посад ученим секретарем за погодженням з головою Комітету.

Гранична чисельність працівників Секретаріату Комітету встановлюється Кабінетом Міністрів України. Структуру Секретаріату затверджує голова Комітету. Штатний розпис, кошторис видатків на утримання Секретаріату Комітету затверджує голова Комітету за погодженням з Міністерством фінансів України.

8. Фінансування діяльності Комітету здійснюється за рахунок Державного бюджету України. 

9. Комітет є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного герба України та своїм найменуванням.

 

Глава Адміністрації
 Президента України    В.ЛИТВИН