Official website

Regulations of State prizes of Ukraine in science and technology

Затверджено Указом Президента України "Питання Комітету з Державних премій України галузі науки і техніки" (Із змінами, внесеними згідно з Указами Президента N 17/2003 від 14.01.2003, N 314/2006 від 19.04.2006, N 571/2006 від 23.06.2006 , N 1179/2007 від 04.12.2007)

1. Державна премія України в галузі науки і техніки (далі - Державна премія) присуджується:

 за видатні наукові дослідження, які сприяють дальшому розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, позитивно впливають на суспільний прогрес і утверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі (у тому числі дослідження теми Голодомору 1932-1933 років в Україні);

 за розроблення та впровадження нової техніки, матеріалів і технологій, нових способів і методів лікування та профілактики захворювань, що відповідають рівню світових досягнень;

 за роботи, які становлять значний внесок у вирішення проблем охорони навколишнього природного середовища та забезпечення екологічної безпеки;

 за створення підручників для середніх загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладів, що відповідають сучасним вимогам і сприяють ефективному опануванню знань, істотно впливають на поліпшення підготовки майбутніх спеціалістів.

Присудження Державної премії провадиться Указом Президента України.

 2. На здобуття Державної премії можуть висуватися наукові роботи та підручники, опубліковані у завершеному вигляді не менш як за рік до їх висунення, а також освоєні у виробництві роботи в галузі техніки, матеріалів, технологій.

 3. Присуджується щорічно двадцять Державних премій, у тому числі:

 до п'ятнадцяти - за роботи, які мають відповідний дозвіл для публікації у засобах масової інформації;

 до трьох - за роботи, що становлять державну таємницю;

 до двох - за підручники.

 Розмір Державної премії визначається кожного року Президентом України.

 4. Висунення робіт на здобуття Державної премії провадиться установами Національної академії наук України, Академії медичних наук України, Української академії аграрних наук, Академії педагогічних наук України, Академії правових наук України, керівними органами громадських наукових та науково-технічних організацій, колегіями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, науково-технічними та вченими радами наукових організацій, вищих навчальних закладів із забезпеченням широкої гласності.

 Висунення підручників на здобуття Державної премії провадиться колегією Міністерства освіти і науки України.

 5. Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття Державної премії, не може перевищувати десяти осіб і має включати тих, які були безпосередніми учасниками виконання роботи і творчий внесок яких є найбільш визначним.

 Відбір кандидатів до складу колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття Державної премії, провадиться за місцем їх роботи шляхом таємного голосування.

 Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які виконували лише адміністративні, консультаційні чи організаторські функції.

 До складу колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття Державної премії, не включаються особи, удостоєні за цю роботу державної нагороди України, включені у поточному році до колективу претендентів за іншу роботу, висунуту на здобуття Державної премії.

Іноземці та особи без громадянства можуть бути включені до колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття Державної премії.

Державна премія може присуджуватися, як виняток, посмертно.

Державна премія присуджується авторові один раз за життя.

 6. Роботи, висунуті на здобуття Державної премії, приймаються Комітетом з Державних премій України в галузі науки і техніки (далі - Комітет) щорічно до 1 квітня.

Порядок висунення робіт та оформлення документів визначається Комітетом.

 Повторно, але не більше двох разів, можуть висуватися на здобуття Державної премії роботи, які раніше були допущені до участі в конкурсі.

 7. Роботи, висунуті на здобуття Державної премії, попередньо розглядаються на засіданнях спеціалізованих секцій, а потім - на засіданні Комітету і за наслідками таємного голосування відбираються для участі в конкурсі на здобуття Державної премії.

 8. Для широкого ознайомлення громадськості з роботами, відібраними для участі в конкурсі на здобуття Державної премії, список їх із зазначенням колективів претендентів публікується у липні поточного року в газетах "Голос України", "Урядовий кур'єр" та інших друкованих засобах масової інформації.

 9. Роботи, допущені до конкурсу, обговорюються на нарадах, наукових конференціях, засіданнях науково-технічних і вчених рад, у громадських наукових та науково-технічних організаціях. Засоби масової інформації сприяють висвітленню обговорення конкурсних робіт.

 Матеріали обговорення, зауваження та пропозиції надсилаються до Комітету, приймаються ним для розгляду до 1 жовтня поточного року і беруться до уваги під час прийняття рішення про присудження Державної премії.

 Обговорення у Комітеті робіт, колективів претендентів проходить в обстановці творчої дискусії, високої вимогливості та принциповості, з ґрунтовним аналізом достовірності одержаних результатів та визначенням відповідності робіт установленим вимогам.

 10. Спеціалізовані секції Комітету розглядають надіслані в ході громадського обговорення матеріали і виносять на засідання Комітету рекомендації щодо присудження Державної премії.

 Рішення щодо кандидатур на присудження Державної премії приймається членами Комітету шляхом таємного голосування і подається в установленому порядку на розгляд Президентові України.

 Указ Президента України про присудження Державних премій оприлюднюється у засобах масової інформації до 1 грудня поточного року - річниці референдуму про незалежність України.

 

 11. Особам, удостоєним Державної премії, присвоюється звання "Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки", в урочистій обстановці вручаються Диплом і нагрудний знак лауреата встановлених зразків. Опис Диплома і нагрудного знака лауреата Державної премії затверджує Президент України.

 У разі присудження Державної премії колективу осіб грошова її частина ділиться між ними порівну.

12. Диплом і нагрудний знак лауреата Державної премії, який помер або якого нагороджено посмертно, залишаються в його сім'ї як пам'ять. Невиплачена грошова частина Державної премії переходить у спадщину в установленому порядку.

Глава Адміністрації
 Президента України    В.ЛИТВИН