Официальный веб сайт

ТВОРЧІ ЗДОБУТКИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ (огляд 2010 р.)

 

Цьогоріч виповнюється 10 років, як в Україні почали відзначати досягнення молодих дослідників Преміями Президента України.

Премію засновано в 2001 р. для відзначення науковців віком до 35 років. Перші два роки присуджували лише 10 премій молодим ученим Національної академії наук України, а з 2003 р. у їх здобутті можуть брати участь дослідники незалежно від організації, в якій працюють. Указом Президента України від 24 березня 2003 р. № 253 встановлено 25 премій (з них – 10 премій для молодих учених Національної академії наук України) у розмірі 10 тис. грн.. кожна. У 2009 р. кількість премій збільшено до 40 (з яких 15 премій для молодих учених Національної академії наук України) у розмірі 20 тис. грн кожна.

 

За цей період всеукраїнське визнання отримали 250 робіт, а їхні автори – 472 молодих учених – стали лауреатами найвищої наукової нагороди.

На рис. 1 відображено співвідношення докторів і кандидатів наук, які стали лауреатами Премії Президента України для молодих учених.

 

Рис. 1.Лауреати Премії Президента України для молодих учених

Аналізуючи нагороджені протягом 10 років роботи, можна відмітити, що більше п’яти років лідирують дослідження фізико-технічного і математичного напряму. Тільки Інститут математики НАН України має 8 премійованих робіт, Інститут кібернетики НАН України – 6 робіт, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Інститут монокристалів НАН України, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України – по 5 робіт. Також треба згадати Київський національний університет імені Тараса Шевченка, молоді співробітники якого щорічно здобувають премію Президента України. Співвідношення премійованих робіт за поданням представлено на рис. 2.

 

Рис. 2.Роботи, удостоєні Премії Президента України для молодих учених.

 

 

У 2010 р. до Комітету надійшло 84 роботи, з них 25 представлено від академічних установ і 36 від вищих навчальних закладів України. Після проведення науково-технічної експертизи всіх робіт і детального обговорення на засіданнях спеціалізованої секції та президії Комітету кращі з них були таємним голосуванням допущені до участі в конкурсі на здобуття цієї високої нагороди.

У газеті «Урядовий кур’єр» № 112 від 22 червня 2010 р. було опубліковано 52 роботи для проведення широкого громадського обговорення. На засіданнях учених і науково-технічних рад, наукових установ, організацій відбулися громадські слухання, після яких на адресу Комітету надійшло понад 300 схвальних відгуків від відомих вчених і фахівців. Понад 600фахівців взяли активну участь в обговоренні робіт на офіційному веб-сайті Комітету.

Усі відгуки та коментарі були враховані в рекомендаціях спеціалізованої секції та президії Комітету. За пропозицією президії Комітету Указом Президента України в 2010 р. присуджено 40 Премій Президента України для молодих учених, лауреатами стали 79 осіб (серед них 6 докторів і 50 кандидатів наук), які зробили вагомий внесок у розвиток фундаментальних наук, створили базу для впровадження у виробництво високих технологій, новітніх матеріалів.

Серед премійованих робіт варто відзначити  роботу,яка  є результатом восьмирічного наукового пошуку творчого колективу у складі співробітників кафедри промислової електроніки Національного технічного університету України "КПІ"  та співробітників Інституту електродинаміки НАН України доктора технічних наук Ямненко Ю.С., кандидатів технічних наук Хижняк Т.А., Блінова І.В., Чопика В.В.  В науковій працівирішується комплекс питань, пов’язаних з  забезпеченням живучості, безпеки, надійності та ефективності функціонування локальних  енергетичних об’єктів. Авторами впроваджено нові підходи до керування процесами генерації, перетворення,  накопичення та споживання електричної енергії у електротехнічних комплексах та системах на різних рівнях, включаючи енергогенеруючі компанії. Отримані теоретичні та практичні результати є важливими та актуальними для енергозбереження та реалізації енергоефективної політики держави.

Завдяки співробітництву молодих вчених-біофізиків трьох науково-дослідних груп ізСевастопольського національного технічного університету – кандидата фізико-математичних наук Костюкова В.В., Інституту фізики НАН України –  кандидата фізико-математичних наук Єсилевського С.О. і  Інституту молекулярної біології та генетики НАН України – кандидата біологічних наук Потягайло А.Л. та Броварень О.О.  отримано унікальну наукову інформацію щодо структури та функцій біополімерів, яка поглиблює сучасні уявлення про механізм функціонування живої речовини на клітинному і молекулярному рівнях. Авторам вдалося отримати цілу низку оригінальних, пріоритетних результатів (про це свідчить високий рівень цитованості (100), сумарний імпакт фактор 81,651). 

Серед розробок в галузі фундаментальних наук відзначена робота молодих  фізиків з  Інституту ядерних досліджень НАН України  кандидата фізико-математичних наук Поди Д.В., Нагорного С.С., Поліщук О.Г., Юрченка С.С.  Дослідження виконуються на світовому рівні і є надзвичайно актуальними. Авторами не тільки  отримано нові фундаментальні результати, а й  розроблено нові методики низькофонових вимірювань ядерних процесів.Кожен поставлений на вищому рівні чутливості експеримент може виявитись ключовим у встановленні природи домінантної складової матерії нашого Всесвіту.

Відмічено високий  науковий рівень робіт, представлених Інститутом прикладних проблем механіки і математики  ім. Я.С.Підстригача НАН України. В цьому році премійовано дві роботи, які вжеотримали міжнародне визнання.

Відзначено дослідження кандидатів фізико-математичних наук Маланчук Н.І., Слободян Б.С., Чумак К.А.,які не тільки сформулювали нові контактні задачі теорії пружності і термопружності, а й запропонували методику розв’язання такого класу задач. Авторами отримано розв’язки низки нових контактних задач для тіл з узгодженими межами та проаналізовано вплив тертя і міжконтактного середовища на локальні й інтегральні контактні параметри спряжень.  

А співробітники цього ж інституту, кандидати фізико-математичних наук Павлик К.П., Равським О.В.,  Гаврилкіним В.М.отримали вагомі результати у галузях топологічної алгебри, комбінаторики та комбінаторної геометрії.

Вроботі, представленої Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут" кандидатом технічних наукКривобоком  Р.В. та Романовою О.О., запропоновано нові керамічні композиційні матеріали, що забезпечують ефективний захист біологічних і технічних  об’єктів від впливу електромагнітного випромінювання. Такі композиційні матеріали мають високі фізико-механічні, експлуатаційні, естетичні, гігієнічні властивості, є екологічно чистими і довговічними. Авторська  технологія впроваджена у виробництво  кераміки.

Дослідженнямолодих вчених Інституту монокристалів НАН України кандидат фізико-математичних наук Сідлецький О.Ц., та Галенін Є.П., Калтаєв Х.Ш-огли, Коневський П.В. є актуальними і важливими для розвитку матеріалознавства у галузі медичної та космічної техніки, оптоелектроніки, фізики високих енергій.  Авторами  розроблено методи відтворюваного отримання оксидних та галоїдних монокристалів із наперед заданою морфологією та функціональними характеристиками, що  дозволило на практиці виготовити більш досконалі кристали та досягти гарної відтворюваності результатів. 

Високо оцінені результатидослідженькандидата технічних наукЯковлєва М.Ю., начальника науково-дослідної лабораторії Академії Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, які дозволили забезпечити метрологічну надійність засобів вимірювальної техніки військового призначення. Автором  розроблено та удосконалено методи оцінювання, прогнозування, підвищення та підтримання метрологічної надійності, а також методи оцінювання ефективності управління метрологічною надійністю засобів вимірювальної техніки.

Актуальність проблеми, яку вирішують кандидат геологічних наукДовбніч М.М., Дем'янець С.М., Віктосенко І.А., з Національного гірничого університетуу вивченні напруженого стану геологічного середовища, що обумовлено порушенням рівноважного стану планети та його впливу на геодинамічні процеси у тектоносфері не викликає сумніву,  а методи та засоби, які вони використовують, доводять відповідність розробки світовому рівню

Усім відомо, що "кров’ю" економіки будь-якої країни є фінанси. Проте не кожний може запропонувати дієві шляхи, джерела та засоби щодо оздоровлення "кровоносної системи" економіки України. Кандидат економічних наук, доктор філософії Попова І.В. доцент Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган–Барановського досить чітко, логічно, послідовно та грамотно наводить певні висновки та рекомендації щодо покращення ефективності функціонування інвесторів та емітентів сучасної економіки України (зокрема через активізацію діяльності фондового ринку та підприємств торгівлі). Цінним є те, що розробки автора можуть задовольнити не тільки науковий інтерес за даною проблематикою, але й мають чіткий прикладний характер.

Глобалізація є однією з найвпливовіших сил, що визначає нині розвиток людства та охоплює всі сфери суспільного життя. Кандидат географічних наук Маруняк Є.О. з Інституту географії НАН України представила авторську інтерпретацію основних теоретико-методологічних засад та проблем, пов’язаних з категорією глобалізації. Автором розглянуто основні напрями входження України та її регіонів у світову економіку, діяльність на її території глобальних компаній, особливості формування власних фінансово-промислових груп, що передбачає реальне впровадження в суспільну практику.

Використання розробок докторівекономічних наук Пилипенка А.А., завідувача кафедри  Харківського національного економічного університету, Чернявської О.В., професора Полтавського університету економіки і торгівлі та доктора юридичних наук Ковальської В.В., начальника кафедри Харківського національного університету внутрішніх справ, та  доктора філософських наук Нестеренко Г.О., доцента Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова сприяє підвищенню ефективності узгодженого розвитку,  державотворення  та  досягненню високих результатів господарської діяльності й підтримці випереджаючого інтеграційного зростання вітчизняної економічної системи.

Відмічено роботу кандидата психологічних наук Кляпець О.Я. з Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, яка запропонувала вдалу проекцію новітніх теоретико-методологічних розробок у сфері психології самоздійснення на життєву практику сім’ї. Її роботи презентують чіткі теоретичні положення, які супроводжуються спеціалізованим психодіагностичним інструментарієм та конкретними практичними порадами і завжди є цікавими, як для психологів-консультантів, так і для широкого кола читачів.

Цикл праць кандидата педагогічних наук Коршевнюк Т.В, представлений Інститутом педагогіки Національної академії педагогічних наук України  швидко зайняв відповідне місце в практиці роботи вчителів завдяки своїй актуальності. Зокрема, збірка тренувальних тестів з біології для підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання є дієвим засобом організації самостійної роботи учнів та формування позитивної мотивації до вивчення біології, а не лише ефективним засобом контролю знань з біології. Користуючись підручниками за співавторством Коршевнюк Т.В., учні не лише відтворюють набуті знання, а й активно думають, роблять узагальнення і висновки, що дає змогу зробити їх біологічну освіту інтегрованою, цілеспрямованою на самозбереження та  збереження довкілля як обов’язкової умови життя.

 Звертає на себе увагу робота молодих, але досвідчених науковців  –кандидата технічних наук Давидова М.В, Лозицького О.А. з Національного університету "Львівська політехніка", які у співавторстві з вчителем вищої категорії навчально-виховного комплексу "Школа-гімназія "Сихівська" Пасічник О.В. системно підійшли до вирішення наукової, методичної, технологічної та соціально значимої складної задачі, охопивши, при цьому, основні базові варіанти інклюзії в освітніх процесах дітей з особливими потребами, а саме, з вадами слуху, зору та рухомо-опорного апарату. Дуже цікавими і практично корисними є модулі наукової розробки, а саме програмно-алгоритмічний макет комп'ютерного тренажера української жестової мови та технологічна платформа створення комп'ютерних варіантів книг та навчальних матеріалів, зорієнтованих на дітей незрячих або із суттєвими вадами зору. Дистанційний режим навчання є важливою компонентою підтримки та забезпечення режимів інклюзивного навчання цілого ряду категорій дітей з особливими потребами.

Важливу і актуальну проблему підняв в своїй роботі  кандидат юридичних наук  Бичков А.С., старший експерт Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Це перша спроба в адміністративно-правовій науці дослідити проблеми адміністративної відповідальності за порушення правил безпеки польотів у форматі монографічної роботи.   Базуючись на результатах комплексного наукового аналізу, автором розроблено систему юридичних норм та правил безпеки польотів, які можуть бути використані для удосконалення КУпАП та виконання яких дозволить суттєво зменшити ризик виникнення небезпечної події, удосконалити  систему державного регулювання у сфері авіаційного транспорту.

Відзначено також багатьох інших молодих вчених, роботи яких внесли вагомий внесок в розв’язання проблем інформатики, гірничої справи, історії, фізики та хімії.

 

*   *        *

Сьогодні велика кількість освічених молодих людей і їх вибір професійної кар’єри у дослідницьких лабораторіях впливають на хід сучасної історії. Саме сукупність знань, технологій та дослідницьких інструментів дозволяє знаходити вирішення проблем у будь-якій галузі функціонування людського суспільства. Тому підтримка молодих учених є одним з пріоритетних завдань держави.

Наука, яка досі перебувала у статусі відкладеного пріоритету, нарешті має стати ключовим чинником економічного зростання і джерелом національних конкурентних переваг.

 

В короткому вигляді опубліковано у Віснику Національної академії наук України №1, 2011