Официальный веб сайт

Наука, спрямована в майбутнє. (огляд робіт молодих вчених 2012р.)

 

Молоді вчені - безцінний інтелект,

без якого немає майбутнього України

 

З метою підтримки талановитих молодих науковцівУказом Президента України засновано 40 премій Президента України для молодих вчених.

Така державна форма підтримки молодих науковців виявилася досить ефективною для становлення молоді в науці.

Значення цієї форми заохочення полягає не тільки у можливості здійснювати адресну фінансову підтримку її кращих представників, а і без  сумніву,  сприяє  створенню  атмосфери здорової конкуренції серед молодих науковців, їх самоствердженню у науці, що дуже важливо.

Яскравим підтвердженням є постійно зростаючий конкурс на здобуття цієї високої нагороди.

   

Кожна робота, перш ніж бути  представленою до Комітету, пройшла довгий шлях: багатоетапне рецензування; широке обговорення на вчених та науково-технічних радах; жорсткий конкурентний відбір серед найкращих наукових робіт  вищого навчального закладу, установи або організації.  І тільки шляхом поетапного таємного голосування роботу було рекомендовано до представлення в Комітет. Кожна з цих робіт є кращою серед найкращих!

У 2012 році до конкурсу на здобуття  премії Президента для молодих вчених було рекомендовано 75 робіт з 125  поданих, а премійовано 39 найкращих.

Громадське обговорення робіт пройшло на високому рівні. В Комітет надійшло  356  схвальних відгуків від провідних науковців і організацій, в т.ч. 28 із-за кордону,  понад 980  коментарів до  робіт отримано на сайті Комітету. Відгуки та коментарі були враховані при обговоренні на засіданнях спеціалізованої секції та президії Комітету.

За поданням Комітету Указом Президента України  №642/2012 від 16 листопада 2012 року присуджено 39 премій Президента України для молодих вчених. Лауреатами стали 79 осіб,  серед яких 7 докторів та 60 кандидат наук.

        

Молоді вчені Київського національного університету імені Тараса Шевченка знову підтвердили свій високий науковий рівень.

Яскравим представником вузівської математичної школи є кандидат фізико-математичних наук Шевченко Г.М.,докторант національного університету, який розробив основи математичного моделювання процесів і систем, що керуються великою кількістю випадкових факторів та мають великий ступінь просторової та часової неоднорідності. Побудовано математичний апарат для точного та наближеного аналізу таких процесів і систем.

Результати циклу можуть бути використані для вдосконалення інвестиційних характеристик фінансових ринків України, моделювання складних фізичних, хімічних, біологічних, геологічних явищ, дослідження інформаційних систем.

 

Світовому науковому рівню відповідають фундаментальні дослідження співробітниці астрономічної обсерваторії університетукандидата фізико-математичних наук Федорової О.В., яка присвятила свій науковий пошук дослідженню змінності активних ядер галактик як джерела інформації про їхню будову. Отримані результати мають велике значення для встановлення будови і механізму випромінювання активних галактичних ядер.

 

Широко цитуються в науковій літератури роботи кандидатів хімічних наук Середюка М.Л. і Колотілова С.В. Роботи, об’єднані в цикл, виконано в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка і в Інституті фізичної хімії ім. Л.В.Писаржевского НАН України. Результат наукового пошуку – запропоновано  нові  підходи до створення речовин, що поєднують декілька різних корисних фізичних властивостей і які можуть стати основою створення мультифункціональних матеріалів Авторами  досліджено магнітні, рідкокристалічні, сорбційні і оптичні властивості таких систем, а також можливість керування зміною таких властивостей шляхом варіювання молекулярної будови та кристалічної структури координаційних сполук.

 

Привертає увагу робота доктора юридичних наук Гріненко О.О.,наукового співробітниканаціонального університетув обґрунтуванні правової природи Європейського Союзу як особливого суб’єкту міжнародного права. При цьому робота є першим у вітчизняній науці міжнародного права комплексним дослідженням зовнішніх зносин ЄС з урахуванням реформи ЄС в світлі Лісабонського договору. Актуальність теми дослідження підвищується і перспективним прагненням нашої держави отримати членство в цьому міждержавному об'єднанні.

 Авторкою проведено ґрунтовний правовий аналіз зовнішніх зносин в рамках Європейського Союзу, особливостей права посольства та специфіки укладання угод в рамках відповідних Політик ЄС. Результати дослідження апробовані та представлені науковій громадськості.

 

 У циклі наукових праць  кандидата історичних наук Казьмирчук М.Г., доцента університетуздійснено глибинне і всебічне дослідження на основі архівних матеріалів, опублікованих джерел та наукових розвідок місця, значення і ролі Київської губернії у соціально-економічному розвитку України другої половини XIXта початку XXсто­ліття.

Опрацьовано матеріали 88 фондів архівів України та Росії. Здійснено комплексний та фактологічний аналіз процесу формування та розвитку станів Київської губернії у визначених в циклі робіт хронологічних межах, досліджено актуальні проблеми історії України, висвітлено дискусійні питання та проакцентовано увагу на малодосліджених проблемах соціально-економічного розвитку Київської губернії.

 

В цьому році сильні роботи представлені Національним авіаційним університетом та Національним технічним університету ″Київський політехнічний інститут″, тому премійовано по дві роботи з кожного ВНЗ.

 

Молоді  викладачі, унікальні  представники наукового світу, які з  легкістю проводять паралелі між практикою та теорією, вдало та ефективно впроваджують сучасні мультимедійні методики у навчання.

 

Директор юридичного інституту Національного авіаційного університету кандидат юридичних наук Сопілко І.М. своєю науковою працею фактично встановлює високий науковий стандарт, якому повинна відповідати діяльність вітчизняного законодавця.  

В комплексному науковому дослідженні обґрунтовано цілісну теоретичну модель правового регулювання відносин з приводу отримання інформації органами державної влади України.  Дослідження розкриває низку фундаментальних питань інформаційного права,  а саме: подальше удосконалення термінів і понять інформаційного права; класифікація підстав для отримання органами державної влади України інформації; критерії класифікації інформації, яку можуть отримувати органи державної влади тощо.  

 

Метою дослідження  кандидата економічних наук Гуріної Г.С.,доцента  Національного авіаційного університетує розроблення науково-методичних засад формування логістичної стратегії авіакомпанії та механізму її реалізації на основі системного аналізу логістичних бізнес-процесів авіакомпанії та їх інтеграції з  бізнес-процесами інших суб'єктів ринку авіаційних перевезень - учасниками логістичних ланцюгів авіаперевезень.Ґрунтовний та об’єктивний аналіз, проведений авторкою, свідчить про те, що без формування стратегії будь-якого підприємства взагалі відсутня мова про його ефективне функціонування.

 

Позитивний аспект не тільки у розвиток підприємств поліграфічної діяльності, але і в розвиток ринкових відносин в цілому, вносить робота кандидата економічних робіт, старшого викладача Національного університету України  ″КПІ″ Юдіної Н.В.  Авторкою розробленоконцепцію управління рекламною діяльністю поліграфічних підприємств на основі використання прогностичної динамічної моделі рекламного відгуку для короткострокових ситуативних умов маркетингового середовища, яка враховує вплив рекламної інерції. Оцінюючи роботу в цілому, необхідно відмітити неординарність підходу до дуже складної і багатоаспектної проблематики, революційну сміливість і новаторство автора, а головне – перспективність рекомендацій не тільки для поліграфічних підприємств України, а й для підприємств країн СНД зі схожою ринковою економікою.

 

 Доцентом київської політехніки, кандидатом технічних наук  Охріменком О.А. розроблена теорія формоутворення черв’ячних фрез в основу якої покладена просторова математична модель процесу. Зубчасті колеса є важливими елементами складових сучасних механізмів та машин, точність та якість виготовлення яких значно впливає на важливі характеристики виробів - це авіаційні та судові  двигуни і прилади, металорізальне обладнання, гірниче обладнання та інш. 

Вперше на основі розробленої просторової математичної моделі уточнена теорія визначення геометрії різальної та завантаження різальної частини черв’ячних зуборізних фрез, що дозволило створити нову конструкцію черв’ячної фрези. Стійкість такого інструменту збільшилась на 25-30%.

Економічний ефект від впровадження фрез підвищеної точності і працездатності тільки на ПАТ "Мотор Січ" та  на ВАТ "Львівський інструментальний завод"  близько 100 тис. грн. на рік.

 

Високо оцінені результатидослідженькандидатів технічних наукКоротєєва В.В., Кудрика  Я.Я., Шеремета В.М., Шинкаренко В.В. співробітників Інституту фізики напівпровідників імені ім. В.Є.Лашкарьова НАН України, які запропонували нову концепцію струмопереносу в омічних контактах до приладових структур на основі широкозонних напівпровідників з високою щільністю дислокацій, що буде використано в приладобудуванні електронної техніки нового покоління.

Отримано пріоритетні результати з елементарних методів збудження та генерації терагерцового випромінювання в коротких діодах; природі аномальної провідності в омічних контактах до сильнолегованих напівпровідників з високою щільністю дислокацій.Описані механізми балістичного транспорту закладають підґрунтя для подальшого розвитку вітчизняної НВЧ електроніки.

 

Фізика нематичних колоїдів – новий надзвичайно цікавий напрямок в фізиці м’якої матерії. Науковим співробітникам Інституту фізики НАН України, кандидатам  фізико-математичних наук  Узуновій В.О.  і  Огнистій У.М. зроблено значний вклад в основи розуміння законів побудови таких систем та методів їхнього створення. Обґрунтування аналогії пружної взаємодії колоїдних частинок в нематику із електростатикою та встановлення рамок її застосування має фундаментальне значення. Досконалість періодичних структур, побудованих з допомогою лазерного пінцета вражає науковців.

Робота є безумовним прикладом провідних світових досліджень, що є очевидним з численних публікацій у найпрестижніших міжнародних журналах, а  результати досліджень роблять Україну однією з провідних країн в одній із найскладніших наукових галузей.

 

Актуальність проблеми, яку вирішують кандидати технічних наук Воронько В.В., Гребеніков В.О., Бойко Т.С., Воробйов О.Ю.співробітники  Національного  аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського ″Харківський авіаційний інститут″ не викликає сумніву. В роботі вирішено проблему забезпечення ресурсу авіаційних конструкцій шляхом визначення допустимих напружень елементів авіаційних конструкцій в залежності від проектного ресурсу на етапі проектування літака, а також завдяки урахуванню технології оброблення деталей пружно-пластичним локальним і бар’єрним обтисненням елементів болтових (болт-заклепочних) з'єднань.

Економічний ефект від впровадження результатів роботи полягає в значному скороченні обсягів та термінів ресурсних випробувань елементів конструкції літака

 

Розробки кандидатів фізики-математичних наук Кошкіної Н.В., Нікітіної  О.Ю., Швідченко І.В.,співробітниць Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова НАН Українивирішують важливу науково-технічну проблему комплексного підходу до  забезпечення інформаційної безпеки методами комп’ютерної стеганографії. Розроблено наукові засади та методологію тестування якості стеганографічних методів та алгоритмів, що вкраплюють таємне повідомлення чи цифровий водяних знак в звукові та візуальні дані. Впроваджено ряд ефективних стеганографічних алгоритмів для організації таємної комунікації, захисту авторських прав, аутентифікації інформації.

Розроблені методи і алгоритми не мають аналогів в Україні та за результатами тестування якості відповідають рівню кращих зарубіжних аналогів.

 

На зовнішніх ринках користується авторитетом і попитом продукція з великою доданою вартістю,  а враховуючи, що на даному етапі  економіка України залежить від металургійної галузі, розробки кандидата технічних наук Шевченка С.А. наукового співробітника  Інституту чорної металургії імені З.І.Некрасова НАН Україниважко переоцінити.  Автором теоретично обґрунтовано та реалізовано технологічний процес вдування магнієвмісного потоку у розплав чавуну на велику глибину  при десульфурації у великовантажних ковшах. Вивчено механізм і закономірності утворення прифурменої і барботуючої зон при різних параметрах вдування рафінуючого потоку на глибину рідкої ванни.

Технологічний процес і пристрої для його реалізації широко освоєні на 7 металургійних комбінатаху 150-350 тонних заливальних ковшах сумарною продуктивністю більше 24 млн. тонн знесірченого чавуну на рік. В порівнянні з найбільш передовим зарубіжним аналогом  розроблена технологія має переваги і забезпечує економію на кожній тонні обробленого чавуну більше ніж 1 дол. США. 

Щорічний економічний ефект від впровадження результатів роботи складає понад 28 млн. дол. США.

 

 Завдяки співробітництву молодих вчених-біологів двох науково-дослідних групіз Інституту молекулярної біології та генетики НАН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка  – кандидатів біологічних наук Бублик О.М., Парнікози І.Ю., Трохимця В.М. отримано цікаві дані як у галузі гідробіології, так і біології в цілому.

Важливість проведених досліджень тим більш цінна, що автори надають результати по малодослідженим на сьогоднішній день регіонам нашої планети, які є малодоступними для вивчення - Антарткика та Центральна Азія, або зазнають значного антропогенного навантаження - водойми поблизу Чорнобильської АЕС і Ташлицької ГАЕС. Не менш важливим у наведеній роботі є її міждисциплінарний статус, що дає можливість більш глибоко вивчити біорізноманіття й адаптаційні механізми на різних рівнях організації рослин і тварин.

 

Співробітникиінституту фізіології ім. О.О. Богомольця НАН Україникандидати біологічних наук  Гошовська Ю.В., Коркач Ю.П., Чорна С.В. створили основу для корекції порушень функції серця за умов окисного стресу шляхом впливу на зміну проникності мітохондріальних мембран і запропонували нові підходи корекції порушень функції серця за допомогою фізіологічного (у вигляді помірних фізичних навантажень) і фармакологічного прекондиціювання (за допомогою препарату рослинного походження, що містить екдистерон).

Результати циклу мають значення для практичної медицини, що займається профілактикою та лікуванням хвороб серця у осіб похилого віку.

 

Звертає на себе увагу робота молодих, але досвідчених лікарів, кандидатів медичних наук  –  співробітника Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика Педаченка  Ю.Є. та Бубнова Р.В.лікаря Клінічної лікарні "Феофанія" Державного управління справам, які не тільки  розробили нові алгоритми діагностики захворювань опорно-рухового апарату,  хребта, нервів і м'язів людини, а і  впровадили в медичну практику нові підходи в неврології на основі власних унікальних методик, які вже отримали світове визнання своєю доказовістю, фізіологічним та персоналізованим підходом. Вперше вдалося поєднати хірургічний та консервативний підходи в єдиному алгоритмі.

Результати власних наукових робіт та напрацювань багаторазово презентовані на всесвітніх та європейських конгресах, отримували призові місця на престижних українських та міжнародних конкурсах.

 

Прикладом активної інтеграції української науки у сучасні тенденції лінгвістичних технологій  є робота співробітниці Українського мовно-інформаційного фонду НАН Україникандидата технічних наук Сидорчук Н.М.

Результатом кропіткої праці та наукових пошуків стали вирішення низки теоретичних проблем, а також створення програмних продуктів. Вперше було сформульовано системотехнічні засади розробки електронних словників та баз даних, які забезпечують принципи платформонезалежності, масштабованості, безпеки, практичності та продуктивності.

Надзвичайно важлива науково-технічна розробка, яка забезпечує створення та підтримку лінгвістичного інформаційного простору, що постійно поповнюється новим мовним матеріалом й одночасно виступає для користувача джерелом мовної інформації, середовищем навчальної та дослідницької діяльності

Отримані результати мають практичну реалізацію на реальних діючих системах та мають важливе значення для подальшого розвитку електронних словників.

 

Не задовольняючись загальними оцінками та констатацією очевидних недоліків у функціонуванні  економічної, соціальної та  правової сфери пост-соціалістичної України  співробітники Львівської комерційної академії Центральної спілки споживчих товариств України "Укоопспілка"доктор економічних наук Васильців Т.Г. та кандидат економічних наук Лупак  Р.Л.здійснили масштабне, і, разом з тим, детальне вивчення цілого комплексу питань, що стосуються безпеки підприємництва в Україні - однієї з ключових проблем у трансформації нашої країни на шляху до створення правової держави та включення у глобальний цивілізований контекст.

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач динамічно-структурної моделі економічної безпеки підприємництва в системі економічної безпеки держави як поєднання умов підприємницької діяльності, рівня захищеності підприємницького сектору економіки та ролі підприємництва в посиленні інноваційного складника конкурентоспроможності національної економіки.

 В дослідженнях вдало окреслено сукупність заходів та інструментів удосконалення стратегічних пріоритетів та тактичних механізмів і засобів забезпечення економічної безпеки підприємництва в Україні.

 

 Відзначено наукові здобутки доктора економічних наук, професора Тернопільського національного економічного університетуМонастирського Г.Л.у галузі управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня, які  відкривають нові грані функціонування первинних територіальних утворень, дослідження й активізація яких забезпечить реалізацію цими спільнотами ролі визначальної генеративно-продуктивної ланки національної економіки.

Запропоновано нові підходи до забезпечення економічної безпеки муніципальної економіки та формування економічної політики органами місцевого самоврядування. Обґрунтовано механізм узгодження стратегічних векторів економічного розвитку територіальних спільнот базового рівня, регіонів та держави.

 

В умовах трансформаційних зрушень, що стали закономірними наслідками глобалізаційних процесів, переформатування освіти має відбуватись з урахуванням тенденцій полікультурної освіти. Робота кандидата педагогічних наук Султанової Л.Ю співробітниці  Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих Національної академії педагогічних наук швидко зайняла відповідне місце  завдяки своїй актуальності.

Проблема полікультурної освіти є новою в плані формування педагогічного мислення майбутніх спеціалістів, адже полікультурна освіта передбачає підготовку викладачів у контексті сучасної освітньої парадигми, яка має базуватися на новому погляді на роль освіти в ХХІ ст., її предмет та мету.

Кожне національне суспільство – це соціальний світ зі своєю економічною та політико-правовою системою, зі своєю культурою, а головним при функціонуванні національної культури в умовах полікультурної освіти є її вміння залишатися собою та бачити крізь призму власного національно-культурного сприйняття загальнолюдського змісту інших культур.

 

Відзначено також багатьох інших молодих вчених, роботи яких внесли вагомий внесок в розв’язання проблем механіки, фізики, матеріалознавства,   біології та інших.

 

Секретаріат Комітету.