Официальный веб сайт

Здобутки молодих вчених (огляд 2016)

Загальновідомо, що життєздатність суспільства багато в чому залежить від кваліфікаційного рівня фахівців, від впровадження наукових і технічних інновацій. Усвідомлення місця науки в сучасній системі координат соціально-економічного життя країни актуалізує питання престижу і стимулювання наукової праці. Особливо це актуально для молодих людей.

У нинішніх умовах вітчизняна наука залишається надто залежною від загального стану економіки країни, проте її завдання незмінне – випереджати трансформаційні суспільні процеси, органічно доповнювати і супроводжувати державну політику, ініціювати і реалізовувати перехід країни на інноваційний шлях розвитку.

Творчі здобутки молодих українських вчених ілюструють великий потенціал вітчизняної науки, який має служити подоланню кризових явищ і подальшому розвиткові нашої держави.

Указом Президента України №509/2016 від 17.11.2016 присуджено 40 премій Президента України для молодих вчених 2016 року. Це роботи кращих молодих дослідників, які перемогли в жорсткій конкуренції, оскільки. до Комітету було подано 86 робіт, участь у конкурсі приймали 63 кращі роботи і тільки сорока з них присуджено цю високу нагороду. 

Лауреатами стали 94 науковці, з яких 80% вже захистили кандидатські дисертації, а докторами наук стали 5 молодих вчених.

  

В основному це роботи, представлені Міністерством освіти і науки України та Національної академіюєю наук України, де зосереджені провідні наукові школи.

  

 

В основному премійовано роботи, представлені з Києва та Харкова.

 

  

 

Відзначено по дві роботи, які представлені чотирма провідними вищими навчальними закладами нашої країни:

  • Київським національним університетом імені Тараса Шевченка,
  • Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут  імені Ігоря Сікорського",
  • Національним університетом біоресурсів та природокористування,
  • Львівським  національним університетом імені Івана Франка.

 

За науковими напрямками: з фундаментальних досліджень математики і  механіки –  7 робіт, фізики – 4, інформатики - 2,  матеріалознавства – 6 робіт, хімії – 2 роботи, мікробіології – 3 роботи; 3 роботи присвячено новим ефективним методам лікування, 3 роботи з енергоефективності, 2 роботи з вирішення екологічних проблем, 2 роботи – підвищення врожайності сільськогосподарських культур, 6 робіт – суспільно-гуманітарного напряму.

Робота "Керування динамікою електромагнітних збуджень в надпровідних та магнітних наноструктурах зі складною геометрією" кандидатів фізико-математичних наук Кравчука В.П., Волкова О.М., Попова М.О., Стародуба І.О. представлена Інститутом теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України і поєднує в собі передові дослідження в області наномагнетизму та надпровідності, безперечна актуальність яких зумовлена широкими можливостями практичного використання, зокрема, в різноманітних інформаційно-цифрових пристроях, високочутливих вимірювальних приладах, системах передачі та обробки сигналу.

Авторами роботи "Комп’ютерне моделювання контактної взаємодії пружних тіл комбінованими адаптивними обчислювальними схемами" (Прокопишин І.І., к.ф.-м.н., Стягар А.О., к.ф.-м.н., Ящук Ю.О., к.ф.-м.н.), яку представлено Львівським національним університетом імені Івана Франка, отримано нові варіаційні формулювання задач про ідеальний та односторонній контакт кількох лінійно та нелінійно пружних тіл за можливої наявності тонких включень, покриттів та нелінійних поверхневих шарів.

Роботу "Підвищення тактико-технічних характеристик машин військового та цивільного призначення" представлено Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут" (автори: Ткачук М.М., к.т.н., Грабовський А.В., к.т.н., Скріпченко Н.Б., к.т.н.) присвячено створенню наукових основ забезпечення технічних та тактико-технічних характеристик машин військового та цивільного призначення. Спроектовано дослідні зразки гідрооб’ємних та двохпараметричних передач для важких та легкоброньованих машин.

 В роботі "Наукове обґрунтування технології відпрацювання тонких вугільних пластів свердловинною підземною газифікацією", яку представлено Державним вищим навчальним закладом "Національний гірничий університет", кандидатами технічних наук Лозинським В.Г. та Саїком П.Б. обґрунтовано раціональні параметри відпрацювання тонких вугільних пластів свердловинною підземною газифікацією на основі встановлених закономірностей зміни режимів роботи підземних газогенераторів з урахуванням напружено-деформованого стану гірського масиву. Економічний ефект (місячний прибуток) від впровадження розробок становить понад 100 тисяч гривень.

 Співробітниками Інституту чорної металургії імені З.І. Некрасова НАН України кандидатами технічних наук Парусовим Е.В., Чуйком І.М., к.т.н., Сагура Л.В. в роботі "Розвиток наукових і технологічних основ термомеханічної обробки сталей з використанням різних принципів мікролегування бором" представлено науково обґрунтований підхід до мікролегування сталей бором, який дає можливість підвищувати деформованість катанки-дроту широкого марочного асортименту. Річний економічний ефект від впровадження роботи складає 509 тис. доларів США і 4, 9 млн. гривень

Молоді кандидати технічних наук Фроленкова С.В., ВоробйоваВ.І., Васильєв Г.С. з Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" запропонувалиекологічно-безпечні пасиватори і інгібітори корозії металів та природних компонентів корозійного середовища з протикорозійними властивостями. Однією з переваг роботи "Нові інгібітори для запобігання корозії" є використання саме відходів рослинної сировини для створення летких інгібіторів атмосферної корозії сталі. Впровадження на ВАТ «Дніпропетровський завод кранів і засобів механізації «Дніпрокрансервіс» та ПАТ «Маріупольський металургійний комбінат імені Ілліча», "Кий Промінвест Груп», ТОВ «ЛЮКОМ» та ООО «Рекон» дало економічний ефект близько 7 млн. грн.

У роботі "Створення сучасних високоефективних різальних інструментів із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям", яку представлено Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля НАН України (автори: Клименко С.А., к.т.н., Нємченко У.С.), вирішено важливу проблему створення сучасного різального інструменту із полікристалічних надтвердих матеріалів на основі кубічного нітриду бору із захисним покриттям, що дозволяє підвищити стійкість інструменту та ефективність обробки шляхом удосконалення існуючої технології нанесення.

Співробітники Херсонської державної морської академії кандидати технічних наук Сапронова О.О., Браїла М.В., Біщака Р.Т. розробили нові епоксидні нанокомпозити з поліпшеними трибологічними властивостями для військової техніки, нафтової та газотранспортної промисловості. Впровадження запропонованих  матеріалів на підприємствах м. Херсона забезпечило зменшення інтенсивності зносу деталей у 2,3 рази і збільшення міжремонтного ресурсу експлуатації деталей до 3,5 раз.

Кандидатами фізико-математичних наукСтецко М.М., Сергієнко О.М., Кузьмак А.Р., Гнатенко Х.П. з Львівського національного університету імені Івана Франка створено наукові засади для побудови квантових логічних елементів, а саме, досліджено еволюцію спінових систем, які є базовими для побудови регістра квантового комп’ютера. Крім того, в цій роботі ("Фізичні системи та їх еволюція від планківських масштабів до масштабів Всесвіту") досліджено проблему оптимальної еволюції класичних систем.

Роботу кандидата фізико-математичних наукНедибалюка О.А "Плазмове та плазмово-каталітичне реформування вуглеводнів у синтез-газ" з Київського національного університету імені Тараса Шевченка присвячено дослідженню плазмових систем для плазмового та плазмово-каталітичного реформування вуглеводнів у синтез-газ. Вперше розроблено нові генератори плазми, які на відміну від відомих розрядів мають режими роботи з малою ерозією електродів, що може бути використано при створенні генераторів плазми з великим ресурсом роботи.

 Науковцями Новак О.П., к.ф.-м.н., Дяченко М.М., Хелемеля О.В. з Інституту прикладної фізики НАН України в роботі "Охолодження пучків протонів та антипротонів замагніченим електронним газом з анізотропною температурою" вперше квантово-польовими методами розглянуто процес проходження швидкого антипротона в електронному газі, знайдено електричну сприйнятливість замагніченого електронного газу з урахуванням анізотропії температури. В рамках даного проекту вперше планується використання електронного охолодження антипротонів на накопичувальному кільці HESR.

Метою роботи "Розвиток новітніх методів розрахунку процесів пластичного деформування металу і ресурсозберігаючих технологій виготовлення прецизійних та крупних виробів" кандидатів технічних наук Алієвої Л.І. та Жбанкова Я.Г. з Донбаської державної машинобудівної академії є підвищення техніко-економічних параметрів процесів виробництва великих і прецизійних виробів на базі розвитку наукових основ процесів пластичного деформування та вдосконалення технологічних способів і режимів кування та штампування. Впровадження результатів роботи дозволили зменшити металоємність великогабаритної та прецизійної продукції в окремих випадках на 30%, знизити кількість браку при виготовленні виробів типу валів із спеціалізованої карбідної сталі на 25%, підвищити стійкість інструменту до 40%. Сумарний економічний ефект від впровадження у виробництво  склав понад 3 млн.грн.

Молоді вчені Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка (д.т.н. Воскобійник О.П., к.т.н.  Вірченко В.В., к.е.н. СівіцькаС.П.) запропонувалинові конструкції для енергоефективного відновлення забудови, постраждалої від надзвичайних ситуацій. Розроблено і впроваджено нові типи енергоефективних комплексних сталезалізобетонних конструкцій підсилення, а також засоби механізації праці для їх виготовлення та зведення. Вони призначені для масового застосування в постраждалих районах з метою ефективного виконання відновлювальних будівельних робіт у стислих умовах дії та ліквідації надзвичайних ситуацій.

 В роботі "Нелінійне деформування і випучування поздовжньо стиснутих циліндричних оболонок з істотно вираженим неоднорідним напружено-деформованим станом" кандидатів технічних наук Лихачової О.В., Колеснікова М.В., Марченка В.А. з Придніпровської державної академії будівництва та архітектури реалізований комплексний підхід, який включає теоретичні дослідження, чисельні та натурні експерименти, що дозволило сформулювати узагальнені висновки для різних схем навантаження та напружено-деформованого стану стиснутих циліндричних оболонок.

Доктором технічних наук Гаркушою С.В. з Полтавського університету економіки та торгівлі розроблено моделі та методи оптимального розподілу мережних ресурсів безпровідних телекомунікаційних систем. Формалізовано та отримано розв’язок основних задач розподілу мережних ресурсів із врахуванням особливостей функціонування різнорідних технологій безпроводового зв’язку. Розроблено моделі оптимального розподілу частотного й частотно-часового ресурсів низхідного каналу зв’язку з дотриманням вимог на необхідну пропускну здатність станцій користувачів. 

Результати роботи "Аналітичні та алгебраїчні методи в спектральних задачах" кандидатів фізико-математичних наук Горюнова А.С. та Караджова Ю.А. з Інституту математики НАН України належать до одного з центральних розділів сучасної математичної фізики - спектральних задач квантової механіки. Основний об’єкт дослідження – рівняння Шрьодінгера та його узагальнення. Розроблено метод класифікації для нових типів матричних форм-інваріантних рівнянь Шрьодінгера, які не охоплювались відомими раніше методами.

Основною метою роботи "Умови життя населення великих міст України: суспільно-географічне дослідження" кандидата географічних наук Покляцького С.А. зІнституту географії НАН України є розробка теоретико-методологічних засад і методики дослідження умов життя населення великих міст та її апробація. Проаналізовано динаміку урбанізації в Україні за останні десятиліття. Авторська методика дослідження ґрунтується на алгоритмі з 8 етапів і репрезентує об'єктивно-суб'єктивну оцінку умов життя населення великих міст за чотирма складовими: економічною, соціальною, екологічною та соціокультурною.

 Науковцями Національного університету біоресурсів і природокористування України Гатальською Н.В., к.с.-г.н. та Мавко М.С. разом з співробітником Національного ботанічного саду ім. М.М. Гришка НАН України Рудь Н.В., к.б.н. досліджено особливості функціонування парків як осередків культурно-історичної і наукової спадщини та обґрунтовано напрями їх раціонального використання на сучасному етапі. Для зниження рівнів забруднення ґрунтів рекомендовано перспективні види рослин для проведення фіторемеліорації. З метою нівелювання впливу забруднення атмосферного повітря запропоновано схеми захисних смуг ізолювального типу.

У роботі "Підвищення ефективності енергозабезпечення кінцевого споживача шляхом саморегулювання", яку представлено Національним технічним університетом України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" (Веремійчуком Ю.А., к.т.н., Черкашиною Г.І., к.т.н., Гончаренко І.С., Лисенко О.М.), обґрунтовано метод формування груп споживачів, розроблено систему оцінювання методів управління електроспоживанням, розроблено методику визначення плати за послуги регулювання як складової тарифу на електричну енергію; удосконалено спосіб електропостачання кінцевих споживачів за рахунок введення додаткового підключення, створено алгоритм ефективного погодозалежного управління теплоспоживанням будівель.

За результатами дослідження заступника директора Інститут термоелектрики НАН України кандидата фізико-математичних наук Лиська В.В. створено високоточну автоматизовану вимірювальну апаратуру для комплексного дослідження параметрів термоелектричних матеріалів, точність якої у визначенні термоелектричної добротності у 3-5 разів перевищує точність відомих аналогів, що дає можливість використовувати її при вирішенні задач підвищення добротності термоелектричних матеріалів. Розроблене обладнання для вимірювання параметрів термоелектричних матеріалів поставлено та впроваджено в технологічний процес компаній України, Німеччини, Тайваню та інших країн.

У роботі "Науково-практичні засади створення та впровадження еталонів об’єму та витрати газу нового покоління" (автори Щупак І.В., к.т.н., Рак А.М.) з Всеукраїнського державного науково-виробничого центру стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів розроблено наукові засади та методологію принципів побудови метрологічного забезпечення засобів вимірювальної техніки, створена науково обґрунтована система поглядів на природу виникнення похибок засобів відтворення об’єму та об’ємної витрати природного газу. Розроблено та впроваджено в експлуатацію діючий зразок еталонної дзвонової установки комбінованого принципу дії, який атестовано в якості вторинного еталону України та внесено до Реєстру вторинних еталонів України.

Кандидатом технічних наук Небесним Р.В. з Національного університету "Львівська політехніка" розроблено та досліджено нові високоефективні каталітичні системи синтезу акрилатних мономерів методом альдольної конденсації карбонільних сполук у газовій фазі та створено на їх базі наукові основи технології виробництва метакрилової кислоти. Встановлено вплив якісного та кількісного складу компонентів каталізатора та умов здійснення процесу на перебіг реакцій одержання ряду акрилатних мономерів. Розроблені каталізатори дозволяють інтенсифікувати процеси промислового одержання акрилатних мономерів з доступної сировини шляхом підвищення виходу цільових продуктів та скорочення кількості стадій їх виробництва.

Метою роботи "Дисперсії наночастинок в рідких кристалах для нових функціональних матеріалів" кандидата хімічних наук Проданова М.Ф. - співробітника Науково-технологічного комплексу «Інститут монокристалів НАН України» є отримання і дослідження істинних колоїдів напівпровідникових та магнітних наночастинок в рідкокристалічному середовищі, що є передумовою подальшого просування фундаментальних досліджень та розвитку практичних застосувань цих нових композитних матеріалів. Пріоритетні результати дослідження мають значення для органічної хімії, матеріалознавства, технології рідких кристалів, фотоніки, нанотехнологій.

Роботу "Стратегія оптимізації функціональних параметрів халькогенідних та галогенхалькогенідних матеріалів" авторів Малаховської Т.О., к.х.н., Філеп М.Й., к.х.н., Погодіної А.І., яку представлено Ужгородським національним університетом, присвячено актуальній проблемі сучасного неорганічного матеріалознавства - пошуку нових і вдосконаленню параметрів відомих функціональних матеріалів з метою подальшого їх використання в якості робочих елементів для електронної техніки (твердотільна іоніка, пристрої на базі термоелектричних та нелінійно-оптичних властивостей).

У роботі "Мембранні механізми нуклеації та токсичної дії білкових агрегатів, пов’язаних із розвитком конформаційних захворювань" доцента Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна Трусової В.М., к.ф.-м.н. розроблено нову методологію визначення ступеня олігомеризації білків на мембранній матриці, що базується на комплексній інтерпретації даних стаціонарного і часороздільного міжмолекулярного переносу енергії. Отримані експериментальні та теоретичні результати важливі для поглиблення уявлень щодо молекулярних механізмів утворення фібрилярних білкових агрегатів та їх структурних інтермедіатів на границі розділу ліпід-вода, а також стосовно мембрано-модифікуючої дії агрегованих білків.

У роботі "Метаболічна інженерія дріжджів з метою конструювання ефективних продуцентів біологічно активних сполук та біопалива" авторами Яцишин В.Ю., к.б.н., Куриленко О.О., Лизак О.О., Семків М.В. представлено застосування відомих та розробку нових оригінальних підходів метаболічної інженерії для конструювання дріжджових продуцентів біологічно активних сполук ‒ рибофлавіну, флавінових нуклеотидів, глутатіону, гліцерину та біопалива (етанолу). Сконструйовано штам дріжджів з підвищеною в 1,3 рази продуктивністю алкогольної ферментації ксилози, для підвищення синтезу етанолу у дріжджів сконструйовано штами зі зниженим внутрішньоклітинним рівнем АТФ.

Співробітником Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова кандидатом медичних наук Перервою Л.О. розроблені нові методи діагностики та лікування хворих з кістозною патологією підшлункової залози. За результатами наукових досліджень впроваджено в клінічну практику оптимальний алгоритм виконання резекційних оперативних втручань та визначено оригінальні методи виконання реконструктивного етапу. Вперше в Україні за участю автора виконано лапароскопічна дистальна резекція підшлункової залози, лапароскопічна цистоентеростомія та ендоскопічні оперативні втручання під контролем ендосонографії.

 Кандидатом медичних наук Бутовим Д.О. з Харківського національного медичного університету у роботі "Клініко-рентгенологічні та імуногенетичні особливості виникнення рецидиву туберкульозу легень" запропоновано нові підходи до підвищення ефективності прогнозування, діагностики та профілактики виникнення рецидиву туберкульозу легень шляхом оцінки моделюючого впливу поліморфізму гена цитокінів та С-реактивного білка, клініко-рентгенологічних та імунологічних особливостей специфічного процесу.

У роботі "Патогенез і нові технології діагностики та лікування найпоширеніших захворювань органів травлення" авторівПрибитько І.Ю., к.б.н., Береговий С.М., Кобиляк Н.М., к.м.н., Антоненко А.В., яку представлено Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, досліджено молекулярно-біохімічні механізми розвитку виразкової хвороби шлунка, викликаної стресом, нестероїдними протизапальними препаратами та етанолом. Отримано низку фундаментальних результатів щодо розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки у щурів, індукованої викокалорійною дієтою і глутаматом натрію. Доведена ефективність пробіотикотерапії у хворих з різними стадіями неалкогольної жирової хвороби печінки та цукровим діабетом 2-го типу як доповнення до стандартної схеми лікування з метою корекції хронічної системної запальної відповіді.

Співробітниками Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України Семінько В.В., к.ф.-м.н., Максимчук П.О., к.ф.-м.н., Григорова Г.В., Декалюк М.О. в роботі "Неорганічні нанокристали з контрольованими оптичними властивостями для технічних та біомедичних застосувань" досліджено люмінесцентні властивості низки неорганічних нанокристалів, які мають значний потенціал для техніки та медицини, а саме, активованих РЗ-іонами нанокристалів ортосилікатів, оксидів, фосфатів, боратів та ванадатів, а також вуглецевих точок. Показано перспективність застосування нанокристалів ортованадатів та вуглецевих точок для мічення клітинних структур.

У роботі "Бактеріофаги фітопатогенних і промислово цінних ентеробактерій: особливості вірус-клітинної взаємодії, геноміка та специфіка морфогенезу" (автори Кушкіна А.І., к.б.н., Король Н.А., к.б.н., Файдюк Ю.В.,Жумінська Г.І., к.б.н.), якупредставлено Інститутом мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України, здійснено постановку нових нетрадиційних задач з дослідження міжвидової та внутрішньовидової гетерогенності вірусних популяцій, ідентифікації генів з невідомими функціями, полівалентності бактеріофагів. Запропоновано нові підходи стосовно зберігання нестабільних бактеріофагів, концентрування та розділення окремих компонентів фагових віріонів, дослідження та ідентифікації структурних генів унікальних бактеріофагів, методів ізоляції нових вірусів бактерій.

Професором Київського університету імені Бориса Грінченка д.філос.н. Шепетяком О.М. у роботі «Німецькомовна католицька думка другої половини XX століття» вивчено та розкрито зарубіжний досвід досягнення міжконфесійної та міжрелігійної суспільної злагоди, представлено кроки для міжконфесійного примирення, які могли би бути використаними для українських реалій, та виявлено філософсько-богословську базу для розвитку міжконфесійної толерантності. В умовах поліконфесійності українського суспільства та проблемності відносин між релігійними організаціями вивчення досвіду країн, які вже пройшли схожий шлях, є надзвичайно актуальним та потрібним.

У роботі "Наукові товариства на теренах України ХІХ – початку ХХ ст.: полілог учених і епох" доктора історичних наук Демуз І.О. з Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди з’ясовано стан, повноту і достовірність вивчення історії різногалузевих наукових товариств на теренах України, проведено всебічне наукове дослідження історіографії питання діяльності наукових товариств цього періоду, здійснено спробу висвітлити роботу цих осередків не ізольовано, а як цілісне, специфічне явище, як нову форму організації науки, що охопила абсолютно всі тогочасні наукові галузі.

Докторантом Національної академії внутрішніх справ  к.ю.н. Арешонковим В.В. проведено комплексне наукове дослідження інноваційних технологій у судовій балістиці з визначенням перспективних напрямів їх практичного застосування для вирішення конкретних експертних завдань та розробкою окремих практичних рекомендацій в межах кожного напряму. Розроблено і апробовано унікальну технологію лазерного маркування внутрішньої поверхні стволів гладкоствольної вогнепальної зброї з метою забезпечення її подальшої ідентифікації та створення окремої колекції слідів такої зброї в межах балістичного криміналістичного обліку.

У роботі "Нормотворча діяльність органів виконавчої влади в Україні: правовий зміст і проблемні питання" доктора юридичних наук Гетьман Є. А. комплексно визначено категоріально-понятійний апарат, розкрито особливості порядку прийняття та відміни нормативно-правових актів органів виконавчої влади, окреслено сучасний стан реалізації нормотворчої діяльності Кабінетом Міністрів України, центральними органами виконавчої влади й органами виконавчої влади на місцях. Науково обґрунтовані пропозиції та рекомендації щодо шляхів удосконалення правового регулювання нормотворчої діяльності органів виконавчої влади.

Метою роботи "Теоретико-правові проблеми охорони, використання та відтворення рослинного світу України" доцента Національного університету біоресурсів і природокористування України к.ю.н. Гиренко І.В. є формування теоретичних засад та розробка на їх основі практичних рекомендацій і пропозицій з удосконалення правового регулювання охорони, використання та відтворення рослинного світу. Запропоновано шляхи реалізації еколого-правового механізму, концепції сталого розвитку, біорізноманіття, збалансованого використання, екосистемного підходу в сфері охорони рослинного світу.

 У роботі "Проблеми дитячої праці в умовах модернізації соціально-економічної сфери України" співробітник Інституту регіональних досліджень імені М.І. Долішнього к.е.н. Мульска О.П. обґрунтувала науково-методологічні засади і розробила практичні рекомендації щодо розвитку механізмів регулювання дитячої праці в умовах модернізації соціально-економічної сфери України. Авторська методологія сприяє визначенню системи індикаторів рівня життя, соціально-культурного та духовного розвитку дітей (медико-демографічні, інфраструктурні, соціально-економічні та соціально-культурологічні), а також оцінці ефективності програм їхнього соціального захисту з урахуванням об’єктивних закономірностей та особливостей становлення механізмів регулювання дитячої праці в Україні.

Молодими науковцями Києва, Львова та Чернівців (Тернов А.C., к.т.н., Лозинська О.В., к.т.н., Шкільнюк Д.В.) виконано оригінальні дослідження лінгвістичних особливостей української жестової мови та розроблено граматично доповнену онтологію української словесної та української жестової мов. У роботі "Математичні методи та прикладні інформаційні технології моделювання, перекладу та навчання для української жестової мови" представлено мультимедійну технологію аналізу візуальних образів звуків і емоційної міміки обличчя людини, що дало змогу реалізувати анімацію емоційно-артикуляційного каналу носія жестової мови. Розроблено комплекс інформаційних технологій для розпізнавання дактильної азбуки жестової мови, для розпізнавання міміки губ при промовлянні українською мовою на основі гнучких шаблонів, поданих за допомогою неоднорідних раціональних B-сплайнів та інформаційної технології перекладу анотованої української жестової мови.

Співробітники Інституту фізіології рослин і генетики НАН України кандидати біологічних наук Кондратюк Ю.Ю., Левішко А.С., Грищук О.О., Веселовська Л.І. в своїй роботі "Підвищення стійкості бобово-ризобіального симбіозу сої до дії посухи" довели, що залучення бобово-ризобіального симбіозу в сільськогосподарське виробництво є альтернативним шляхом забезпечення культурних рослин біологічно чистим азотом і, як наслідок, підвищення їх урожайності. Результати проведеного комплексного дослідження дозволяють ідентифікувати ключові біомолекули, залучені до адаптаційних процесів, не лише рослинного, а і бактеріального походження, з’ясувати фізіологічну роль цих молекул у формуванні адаптації рослин до посухи.

У роботі "Наукові засади збереження і відновлення флористичного різноманіття" кандидатами біологічних наук Майоровою О.Ю., Мосулою М.З., Конвалюк І.І., Твардовською М.О. здійснено аналіз стану популяцій з урахуванням їх екологічних і генетичних параметрів, що дозволило прогнозувати перспективи існування і розвитку популяцій за умови дії певного поєднання факторів. На основі вивчених еколого-ценотичних, молекулярно-генетичних, онтогенетичних особливостей та трофічних потреб тирличів, авторами створено та апробовано методику адаптації вирощених in vitro рослин до умов ех vitro та проведено репатріацію цих рослин у природні умови Українських Карпат. Розроблений і представлений у роботі спосіб відновлення біорізноманіття рослинного світу є науково обґрунтованим, ефективним та може широко використовуватися для відновлення інших зникаючих і рідкісних видів рослин.

***

В умовах інтелектуальної конкуренції підвищення ефективності системи морального стимулювання творчої активності молодих вчених буде сприяти підвищенню їх мотивації і цілеспрямованості в досягненні наукових результатів.

***

Секретаріат Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки.

18 листопада 2016 року.