Ви є тут

Атомні властивості стиснених кристалів інертних газів


Номер роботи - M 1 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Атомные свойства сжатых кристаллов инертных газов Горбенко Е.Е.Atomic properties of compressed rare-gas crystalsHorbenko E.E.


Автор: Горбенко Є.Є.

Представлена Луганським національним університетом ім. Тараса Шевченка (МОН України).

Кількість публікацій: 27 статей, в т.ч. 14 реферованих публікацій.

Загальний індекс цитування робіт дорівнює 3.00

Мета роботи - створення методів теоретичного дослідження матеріалів в екстремальних умовах для прогнозу властивостей в основному стані у важковимірюваних областях; обчислення енергетичних спектрів систем квазічастинок (фононів) у твердому тілі та пружних властивостей систем, що вивчаються, при механічних напруженнях.

Автором вперше в рамках моделі К.Б.Толпиго на основі неемпіричного потенціалу відштовхування побудована динамічна теорія кристалічних ґраток інертних газів в широкому інтервалі тиску. Кількісно врахована деформація електронних оболонок в дипольному наближенні при ненульовому тиску, яка описує електрон-фононну взаємодію.

Практичне застосування кристалів інертних газів пов`язане з можливістю використання їх як холодоагентів, робочого середовища для передачі великого гідростатичного тиску при низьких температурах, ядерного пального для лазерного або електронно-променевого методу запуску термоядерної реакції, гранульованого твердого палива для теплових двигунів.