Ви є тут

Багатофункціональний електрохемілюмінесцентний елемент з плівками Ленгмюра-Блоджетт на електроді


Номер роботи - M 57 ПОДАНА

Автори:


 "Многофункциональный электрохемилюминесцентный элемент с пленками Ленгмюра-Блоджетт на электроде"автор: Жолудов Ю.Т. Multifunctional electrochemiluminescent element with Langmuir-Blodgett films on the electrode"ZholudovYu.T.


 

 

Автор: Жолудов Ю.Т., к.ф.-м.н.

Представлена Харківським національним університетом радіоелектроніки

 

 Автором експериментально доведена можливість використання плівок Ленгмюра-Блоджетт (ЛБ) з молекулами водонерозчинних люмінофорів для електрогенерованої хемілюмінесценції (ЕХЛ)  аналізу у воді.

Розроблено математичні моделі переносу речовини в об’ємі розчину та переносу енергії збудження між шарами плівки ЛБ з урахуванням переносу заряду через плівку та гасіння люмінесценції в ЕХЛ елементі.

На основі комп’ютерного моделювання показано зв’язок між товщиною плівок ЛБ з молекулами люмінофору та гасінням ЕХЛ. Показано можливість отримання ЕХЛ водонерозчинних органічних люмінофорів, інкорпорованих у плівки ЛБ, у воді.

Отримало подальший розвиток дослідження умов та характеристик лазерної генерації при електрохімічному збудженні, яке відрізняється локалізацією емітерів в хвилеводній плівці на електроді ЕХЛ-елемента.

Результати роботи використані при створенні тонкошарових ЕХЛ- сенсорів.

Розроблена конструкція і технологія виготовлення комірки ЕХЛ елементів з модифікованим електродом можуть бути використані для виготовлення, дослідження і оптимізації подібних елементів, призначених для генерації оптичного випромінювання і аналізу рідин.

 

Кількість публікацій: 20, в т.ч.  19статей, кількість посилань на  роботи 3 (згідно баз даних Scopus),отримано 1 патент.