Ви є тут

Багатокомпонентні системи для створення нових матеріалів: структура, термодинаміка, фазові рівноваги


Номер роботи - P 29 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Многокомпонентные системы для создания новых материалов: структура, термодинамика,  фазовые равновесия  


 


 


Авторы:


Буланова М.В, Иванченко В.Г., Казимиров В.П., Носенко В.К., Петруша И.А., Роик А.С., Сокольский В.Э., Судавцова В.С., Туркевич В.З., Турчанин М.А.


 


 


Thermodynamic, structureandphasesequilibriainmulticomponentsystemsforelaboration of new materials


Authors:


BulanovaM.V., IvanchenkoV.G., KazimirovV.P., NosenkoV.K., PetrushaI.A., RoikA.S., SokolskiiV.E.,SudavtsovaV.S., TurkevichV.Z., TurchaninM.A.


 

Автори:

Буланова М.В, Іванченко В.Г., Казіміров В.П., Носенко В.К., Петруша І.А., Роїк О.С., Сокольський В.Е., Судавцова В.С., Туркевич В.З., Турчанін М.А.

 

ПредставленаКиївським національним університетом імені Тараса Шевченка.

 

Метою роботи є розвиток фізико-хімічних основ створення високоефективних конструкційних та функціональних матеріалів для електроніки, металургії, зварювання, металообробки.

Авторами розроблено апаратурно-методичне забезпечення складних фізико-хімічних досліджень в умовах високого тиску (до 6 ГПа) та температури (до 3000 К), універсальну методику дослідження структури невпорядкованих систем. Визначено термодинамічні властивості, структура та фазові рівноваги у 169 дво-, 87 три- та 7 чотирикомпонентних системах титану, хрому, міді, заліза, алюмінію, рідкісноземельних металів, р-елементів (для 24 систем - за умов високого тиску).

Встановлено закономірності формування структури бінарних та потрійних розплавів та багатокомпонентних аморфних сплавів.Визначено вплив складу і структури на властивості матеріалів. Побудовано і розраховано діаграми стану систем титану, хрому, міді, р-елементів.Одержано комплекс взаємоузгодженої інформації з термодинаміки фаз та фазових рівноваг і вивчені in situ кінетика і механізм спонтанної кристалізації надтвердих матеріалів, розроблена концепція кристалізації кубічного нітриду бору.

Результати досліджень  стали основою для розробки і вдосконалення низки важливих технологічних процесів (спікання при високих тисках і температурах матеріалу на основі кубічного нітриду бору; одержання алмазу та кубічного нітриду бору з надвисокими значеннями тепло- та електропровідності; зварювання різних марок сталей та мідних сплавів; вакуумної плавки і пайки титанових сплавів та інш.).

Об‘єм реалізації створених матеріалів та обладнання становить 1029,7 тисяч доларів США.

 

Наукові результати опубліковано у 16 монографіях (6 - за кордоном), навчальному посібнику,  870 статтях (335 - у реферованих журналах, загальний індекс цитування  (SCOPUS) –  702, h-індекс – 14). Отримано 34 авторських свідоцтва і патенти.  Захищено 9 докторських та 20 кандидатських  дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося   в  Національній металургійній академії 31 серпня 2011 року.