Ви є тут

Біологічно важливі структурно-конформаційні властивості деяких білків та нуклеїнових кислот


Номер роботи - M 3 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Биологически значимые структурно-конформацонные свойства некоторых белков и нуклеиновых кислот.Костюков В.В.,Есилевский С.А.,Потягайло А.Л., Броварец О.А.Biologically important structural-conformational properties of the some proteins and nucleic acids.Kostjukov V.V.,Yesylevskyy S.O.,Potyahaylo A.L., Brovarets’ O.O


Автори: Костюков В.В., Єсилевський С.О., Потягайло А.Л., Броварець О.О.

Представлена Севастопольським національним технічним університетом (МОН України).

Кількість публікацій: 142 наукові публікації, в т.ч. 86 статей, 33 реферованих публікацій, 1 розділ в міжнародній монографії, 55 тез доповідей.

Загальний індекс цитування робіт дорівнює 93. Сумарний імпакт-фактор 81, 55.

Органічно поєднуючи новітні експериментальні (двовимірна 1H ЯМР-спектроскопія високої роздільної здатності, афінний електрофорез, коливальна, зокрема ІЧ-спектроскопія, метод протонної буферної ємності та ін.) та теоретичні методи (молекулярна динаміка, неемпірична та напівемпірична квантова хімія, аналітичні та чисельні методи теоретичної фізики, методи молекулярної генетики, філогенетичного аналізу та прогнозування просторової структури РНК), досліджено основні структурно-конформаційні властивості найважливіших біополімерів – нуклеїнових кислот (ділянки ДНК та гомогенні ділянки РНК, здатні утворювати за певних умов шпилькоподібні структури) та деяких білків (зокрема тих, що утворюють іонні канали мембран та входять до реплікативного комплексу ДНК), які зумовлюють їхнє біологічне функціонування.

Вперше отримано низку пріоритетних результатів, які опубліковані у високорейтингових міжнародних журналах та доповідалися на фахових наукових конференціях: одержано вичерпні структурно-термодинамічні дані щодо специфічної взаємодії короткошпилькових і дуплексних форм ДНК з рядом біологічно-активних фармацевтичних сполук, відкрито нові молекулярні механізми спонтанних та індукованих низькомолекулярними мутагенами транзицій ДНК, обґрунтовано загальні фізичні уявлення щодо іонної провідності каналів біомембран та запропоновано структурно-динамічну модель калієвого каналу KcsA, достеменно зафіксовано у біологічно важливих полірибонуклеотидах раніше невідомі структурні переходи.

Робота має не лише фундаментальне, а й практичне значення, оскільки відкриває нові можливості для конструювання високоспецифічних лігандів, зокрема фармацевтичного призначення, до мішеней білкового та нуклеїнового походження.