Ви є тут

Біорізноманіття та адаптаційні механізми рослин і тварин до екстремальних умов довкілля


Номер роботи - M 105 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Биоразнообразие и адаптационные механизмы растений и животных

к экстремальным условиям окружающей среды


Авторы:Бублик Е.Н., Парникоза И.Ю., Трохимец В.Н.


 


Biodiversity and mechanisms of adaptations of plants and animals

to the extreme environmental conditions


Authors: Bublyk O.M., Parnikoza I.Yu.,Trokhymets V.N.


 

Автори:Бублик О.М., к.б.н.  Парнікоза І.Ю., к.б.н.,,  Трохимець В.М., к.б.н.

 

Представлений Інститутом молекулярної біології і генетики НАН України

 

Авторами розроблено методики, які дозволяють ефективніше вивчати біорізноманіття рослин і тварин у межах прісноводних екосистем. На основі цих методик проведено семирічні дослідження штучних екосистем –водосховищ Дніпровського каскаду, в тому числі в межах охоронної зони ЧАЕС, у зоні розміщення Ташлицької ГАЕС, а також поблизу Южно-Української АЕС.

Вивчено також екосистеми антарктичної трав’янистої тундри, утворені судинними рослинами – Deschampsіa antarctіca та Colobanthus quіtensіs, для яких досліджено сучасне поширення, екологію та напрями еволюційного розвитку, цитогенетичні та молекулярні особливості адаптації та імовірний час розповсюдження за екстремальних умов Антарктики.

Досліджено різноманіття та екологічні особливості різних груп ґрунтових членистоногих, динаміку фенологічних, морфометричних, екологічних адаптаційних змін деяких хребетних тварин Антарктики. Проведено оцінку придатності українських екосистем для найбільшого ссавця Європи – зубра. Адаптаційні зміни рослин на клітинному, тканинному та організмовому рівнях до стресових умов штучної біологічної системи – культури in vitro – вивчено на рідкісній високогірній ендемічній рослині із Азії – Ungernіa vіctorіs.

Отримані результати відкривають можливість прогнозування змін біологічних систем на різних рівнях організації живого за умов посилення антропогенного впливу та сприяють збереженню біорізноманіття.

 

Кількість публікацій: 136,в т.ч. розділ  монографії, 55 статей (16 у міжнародних виданнях), 75 тез доповідей, 3 навчально-методичні посібники,  сумарна кількість посилань на публікації авторів 21 (згідно бази даних SCOPUS),  отримано 2 патенти.