Ви є тут

Цикл наукових праць "Філософія буддизму. Глобалізаційний вимір в контексті діалогу цивілізацій"


Номер роботи - M 31

Автори:

Цикл научных работ "Философия буддизма. Глобализационное измерение в контексте диалога цивилизаций"

Саух Ю.П.

Series of Scientific Works "Buddhism Philosophy. Global Dimension in the Context of Civilization Dialogue"

Saukh Yu. P.

Автор: Саух Ю.П.

Представлений Київським університетом ім. Бориса Грінченка (МОН України).

Кількість публікацій: 16 наукових публікацій, в т.ч. 1 монографія, 15 статей.

Автором розкрито особливості основних складових архітектоніки буддійської філософсько-етичної системи, досліджено сутність її онтогностичної парадигми і визначена буддійська модель «недуальності» самобуття. Доведено, що буддійська філософська система побудована на стрункій монолітній духовно-ціннісній парадигмі, в основу якої покладені специфічний аксіологічний алгоритм та світоглядні імперативи «єдиносутності» людини і світу. Вони утримують в собі глибинну неструктуровану спрямованість людського буття до стану рівноваги з оточуючим світом і набувають в умовах сучасної морально-етичної універсалізації особливого значення. Пронизуючи всю синергетичну систему буддизму, вони «вписують» його не лише в розгорнутий процес релігійного постмодернізму, але й вибудовують один із варіантів так званого екогеософського світогляду. У цьому контексті визначені і описані найбільш характерні тенденції «входження» буддизму в західний (у тому числі український) духовний простір в проекції міжкультурної комунікації, глобалізації і ресакралізації світу.

Концептуальні положення дослідження і його результати дають можливість позбутися старих догм щодо феномену буддизму та можуть слугувати при визначенні і уточненні основних засад й пріоритетів сучасної політики у сфері міжконфесійних відносин, при формуванні фундаментальних цінностей сталого розвитку та стратегії екологізації державної політики і суспільної свідомості.