Ви є тут

Цикл наукових праць "Геоекологічний та фізико-географічний аспекти дослідження території"


Номер роботи - M 43 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

 


Цикл научных работ "Геоэкологический ифизико-географический аспектыисследования территории"


Автор:Олишевская Ю.А.


 


Of a cycle of scientific works"Geoecological and physical-geographical aspects of investigation of the territory"


Author:


 

Автор: Олішевська Ю.А., к.г.н.  

 

Представлений Київським національним університетом імені Тараса Шевченка.

 

 Автором визначено методичні підходи до геоекологічного районування території. Проаналізовано зарубіжний досвід стосовно теоретичного та методичного аспектів прикладної ландшафтної екології та геоекології.

Розроблено методику геоекологічного районування території на основі показника геоекологічного потенціалу  та обґрунтувано концепцію його визначення. Автором створені серії картосхем, що відображають складові інтегрального показника геоекологічного потенціалу регіональних ландшафтних структур України (природного потенціалу, потенціалу стійкості та техногенного навантаження).

Визначено геоекологічні проблеми України в розрізі окремих геоекологічних регіонів та районів. На основі аналізу та порівняння рівнів геоекологічного потенціалу, соціально-економічного і господарсько-містобудівного освоєння запропоновано заходи щодо оптимізації природокористування.

Проаналізовано законодавчо-правові та нормативні документи, що регулюють відносини у сфері природокористування.

 

Кількість публікацій: 26,в т.ч. 1 монографія, 2 підручники,  навчально-методичний посібник, 18 статей, 3 тези доповідей,  карта.