Ви є тут

Цикл наукових праць "Глобалізація та її вплив на розвиток регіонів України"


Номер роботи - M 50 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Цикл научных работ "Глобализация и её влияние на развитие регионов Украины"Маруняк Е.А.Cycle of scientific works "Globalization and its impact on regional development in Ukraine "Eu.Maruniak


Автор: Маруняк Є.О.

Представлена Інститутом географії НАН України.

Кількість публікацій: 23 наукові праці , в т.ч. 1 одноосібна монографія, 22 статті, з них 5- у реферованих виданнях.

Загальний індекс цитування - 4.

Обґрунтовано наукові основи та можливості реалізації суспільно-географічного підходу при дослідженні впливу процесів глобалізації на розвиток України та її регіонів. Уточнено сутність категорії "глобалізація" за рахунок розвитку її суспільно-географічних аспектів. Розвинуто основні положення щодо місця і ролі наддержавних утворень (транснаціональних корпорацій, міжнародних організацій) у змінах, що відбуваються у сучасному міжнародному поділі праці, специфіки їх взаємодії з державами різного рівня соціально-економічного розвитку. Обґрунтовано теоретичні принципи, розроблено методику дослідження процесів глобалізації, що дозволило: проаналізувати основні суспільно-географічні чинники входження України до світової економіки; виявити закономірності географічної орієнтації її зовнішньоекономічної діяльності в розрізі угрупувань країн світу, вектори регіональної інтеграції, особливості й тенденції регіональної специфіки прояву процесів глобалізації, особливості діяльності фінансово-промислових груп; визначити рейтинг регіонів України за інтенсивністю процесів глобалізації та сформулювати принципові положення визначення пріоритетних напрямів державної політики України в контексті входження до світової економіки.

Дослідження має комплексний характер, побудовано на принципі географічної інтеграції знань з проблем сучасного світового господарства, відповідно до основних стратегічних напрямів розвитку України на засадах збалансованого (сталого) розвитку та становлення інформаційного суспільства.