Ви є тут

Цикл наукових праць "Керування спрямованістю та селективністю перетворень поліфункціональних органічних сполук за допомогою сучасних методів активації"


Номер роботи - M 4 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Цикл научных работ "Управление направленностью и селективностью превращений полифункциональных органических соединений с помощью современных методов активации"Авторы: Горобец Н. Ю.,Сахно Я. И., Муравьёва Е. А., Ермолаев С. А. А series of the works "Control of direction and selectivity of the reactions of polyfunctional organic compounds using modern  activation methods "Authors: Gorobets N. Yu.,Sakhno Ya. I.,Muravyova E.A., Yermolayev S.A.


 

Автори: Горобець М.Ю., к.х.н., Сахно Я.І., к.х.н., Муравйова О.О., к.х.н., Єрмолаєв С.А.

 

Представлений Державною науковою установою "Науково-технологічний комплекс "Інститут монокристалів" НАН України"

 

Авторами отримано низку фундаментальних результатів у сфері розуміння механізмів реакцій, що дозволило раціоналізувати вплив факторів на напрямок перетворення молекул, активацію того або іншого реакційного центру у різних умовах. Встановлено стереохімію утворення піримідинових похідних за альтернативною спрямованістю модифікованої реакції Біджинеллі, а також резонансної стабілізації вихідних 4-ціанобутдієнолятів.  

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати, пов’язані з альтернативною спрямованістю модифікованої реакції Біджинеллі, з використанням 3-аміно-1,2,4-триазолу, що спостерігається при використанні реакційних умов, які відповідають кінетичному контролю.

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач, пов’язаних з ефективним використанням мікрохвильової та ультразвукової активації органічних реакцій, що дозволяє знаходити специфічні реакційні умови для ефективного проведення перетворень поліфункціональних реагентів у тому чи іншому з можливих їх напрямків.

Авторами промодельовано використання розроблених умов у мікрохвильових реакторах періодичного та проточного типу. Серед отриманих продуктів були знайдені сполуки, що мають протипухлинну, протитуберкульозну та цукрознижувальну активність.

 

Кількість публікацій:   57  наукових публікації,в т.ч.  1 глава в монографії,  25  статей у реферованих журналах (24 - у міжнародних виданнях),  31  тез доповідей, 7 патентів.  Загальний індекс цитування робіт (згідно баз даних Scopus) складає 235.