Ви є тут

Цикл наукових праць "Контактна взаємодія тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням впливу тертя та міжконтактного середовища за силового і теплового навантаження"


Номер роботи - M 43 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Контактное взаимодействии тел с согласованными поверхностями с учетом влияния трения и межконтактной среды при силовой и тепловой нагрузке”Маланчук Н.И., Слободян Б.С., Чумак К.А.Contact interaction of solids with conforming boundaries that accounts for impact of friction and interstitial medium under mechanical and thermal loadsMalanchuk N.I., Slobodyan B.S., Chumak K.A.


Автори: Маланчук Н.І., Слободян Б.С., Чумак К.А.

Представлений Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України.

Кількість публікацій: 36 наукових праць, в т.ч. 22 статі, 14 тез доповідей.

Загальний індекс цитування робіт претендентів – 1.

Авторами встановлено закономірності контактної взаємодії пружних тіл узгодженої форми за наявності поверхневих неоднорідностей, міжповерхневих зазорів, що містять газорідинний заповнювач, та локального контактного проковзування за силового і теплового навантаження та дії сил тертя.

Наукова новизна циклу праць полягає в постановці некласичних задач пружної й термопружної взаємодії тіл з узгодженими поверхнями з урахуванням впливу тертя, міжконтактного газорідинного середовища та капілярних явищ у ньому за силового і теплового навантаження, запропонованій методиці їх розв’язання та отриманих результатах.

Отримані результати досліджень є актуальними для контактної механіки і відображають практичні потреби трибології, біомеханіки, машинобудування, геофізики та інших галузей, а також можуть бути використані для оцінювання контактної міцності, податливості, жорсткості, герметичності і термічної провідності вузлів і з’єднань, що функціонують в газорідинних середовищах в умовах комбінованого навантаження та дії сил тертя.