Ви є тут

Цикл наукових праць "Квантові ефекти і структурна самоорганізація у нових багатофункціональних наноматеріалах"


Номер роботи - P 24 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научныхработ "Квантовые эффекты и структурная самоорганизация в новых многофункціональных наноматериалах"


Авторы:


Антонов В.Н., Булавин Л.А., Долбин А.В., Карачевцев В.А., Лебовка Н.И., Лубенец С.В., Прохватилов А.И., Стржемечный М.А., Уваров В.Н., Шарапов С.Г.


 


 


Seriesof works"Quantum effects and structural selforganization in novel multi-functional nanomaterials"


Authors:


AntonovV.N., BulavinL.A., DolbinA.V., KarachevtsevV.A., LebovkaN.I., LubenetsS.V., ProkhvatilovA.I., StrzhemechnyM.A., UvarovV.N., SharapovS.G.


 

Автори:

Антонов В.М., Булавін Л.А., Долбин О.В., Карачевцев В.О., Лебовка М.І., Лубенець С.В., Прохватілов А.І., Стржемечний М.О., Уваров В.М., Шарапов С.Г.

 

Представлений Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України.

 

Цикл наукових праць складається з  3 монографій та  136 наукових статей, опублікованих у реферованих журналах. Його формуючим стрижнем є дослідження унікальних властивостей нових вуглецевих наноматеріалів: фулериту, вуглецевих нанотрубок, графену.

 Авторам циклу належать декілька нових результатів світового рівня, таких як: теоретичне передбачення нових ефектів у провідності графену; спостереження від’ємного теплового розширення фулериту при низьких температурах, що свідчить про тунельну природу обертальних станів молекул C60; всебічне вивчення процесів агрегації кластерів фулерену у воді та інших рідинах; пропозиція нового молекулярного інтерфейсу, який іммобілізує фермент на вуглецевій нанотрубці; встановлення того, що для композитів на основі нанотрубок і рідкокристалічних матриць у зовнішньому електричному полі спостерігається ефект електрооптичної пам’яті, який виникає внаслідок самоорганізації.

Доведено, що знак і величина рото-електричного ефекту в плівках С60 залежать від обертального стану молекул і обумовлюється конкуренцією двох типів безпорядку - статичного і динамічного. Розвинуто теорію електронного спектру в інтерметалідах і нано-композитах із врахуванням сильної кореляції носіїв. Розроблено нові магній-вуглецеві нанокомпозити, які здатні накопичувати до 5 ваг.% молекулярного водню і т.п. 

Результати циклу не тільки збагатили фундаментальну науку новим знанням, але й створили надійну наукову основу для практичного використання нових наноматеріалів у нанотехнологіях, наноелектроніці, сенсориці, сонячній енергетиці, медицині тощо.

 

Роботи авторів процитовано в більш ніж 2200 наукових і науково-прикладних журналах. За даною тематикою захищено 2 докторських та 9 кандидатських дисертацій.

Громадське обговорення роботи відбулося   в Інституті  фізики напівпровідників ім. В.Є.Лашкарьова НАН України 14 вересня 2011 року.