Ви є тут

Цикл наукових праць "Квантові ефекти і структурна самоорганизація в нових багатофункціональних наноматеріалах"


Номер роботи - P 25 ДОПУЩЕНА ДО УЧАСТІ

Автори:

Цикл научных работ "Квантовые эффекты и структурная самоорганизация в новых многофункціональных наноматериалах"

Антонов В.Н., Булавин Л.А., Долбин А.В., Карачевцев В.А., Лебовка Н.И.,  Лубенец С.В., Прохватилов А.И., Стржемечный М.А., Уваров В.Н., Шарапов С.Г.

 

Cycle of articles "Quantum effects and structural self-organization in novel multi-functional nanomaterials"

Antonov V.N., Bulavin L.A., Dolbin A.V., Karachevtsev V.A., Lebovka N.I., Lubenets S.V., Prokhvatilov A.I., Strzhemechny M.A., Uvarov V.N., Sharapov S.G.

Автори:

Антонов В.М., Булавін Л.А., Долбин О.В., Карачевцев В.О., Лебовка М.І.,

Лубенець С.В., Прохватілов А.І., Стржемечний М.О., Уваров В.М., Шарапов С.Г.

 

Представлений Фізико-технічним інститутом низьких температур ім. Б.І.Вєркіна НАН України.

 

Цикл наукових праць  присвячено вивченню фізичних властивостей нового класу наноматеріалів, зокрема вуглецевих нанотрубок, фулериту і графену, чим створена наукова основа для їх практичного застосування в електроніці, сенсориці, сонячній енергетиці, медицині тощо. В процесі цих досліджень отримано наукові результати світового рівня.

У фулериті вперше спостережено негативні значення теплового розширення, зумовлені тунельним ефектом. Виявлено аномалії температурної залежності мікротвердості фулериту, зв’язані зі структурними перетвореннями. Відкрито ефект електро-оптичної пам’яті для композитів на основі нанотрубок та рідкокристалічної матриці в зовнішньому електричному полі. Показано, що шари, які утворюються в зоні тертя технологічних пар металів в активному середовищі, мають значною мірою наноструктурну будову.

Створено наногібрид з вуглецевої нанотрубки і однониткової ДНК, яка багатошарово навита на нанотрубку. Відкрито можливість ефективно керувати оптичними властивостями графенового шару, що може знайти застосування в оптоелектроніці. Створені композити із полімерів і фулерена, перспективні для виготовлення технологічних селективних мембран.

Запропоновано ультразвукове диспергування нанотрубок у водному розчині з поверхнево-активною речовиною і новий метод контролю за агрегацією нанотрубок. В композитах, допованих нанотрубками, відкрито явище зменшення на декілька порядків електропровідності, що відкриває можливість створення нових сенсорів тиску і перемикачів струму.

Результати цих досліджень збагатили науку новими фундаментальними знаннями про фізичні властивості наноматеріалів і мають значні перспективи щодо використання їх на практиці.

Цикл включає 121 публікацію, з яких 113 надруковані у міжнародних реферованих журналах із загальним індексом SJR= 18,392 згідно з базою SCOPUS. Загальна кількість цитувань робіт складає 1117.

Офіційне громадське обговорення роботи відбудеться в Інституті фізики НАН України на засіданні Вченої ради  9 вересня 2010 року.