Ви є тут

Цикл наукових праць "Магнітогальмівне випромінювання та фотонародження електрон-позитронної пари в сильному магнітному полі"


Номер роботи - M 8 ПОДАНА

Автори:


 Цикл научных работ "Магнитотормозное излучение и фоторождение электрон-позитронной пары в сильном магнитном поле"Автор:Новак А. П. А series of the works «Magneto-bremsstrahlung and photoproductionof an electron-positron pair in a strong magnetic field»Author: Novak O. P.


 

Автор:Новак О. П.

 

Представлений Інститутом  прикладної фізики НАН України

 

Метою дослідження є вивчення спінових та поляризаційних ефектів в процесах магнітогальмівного випромінювання та фотонародження електрон-позитронної пари в магнітному полі. Отримано низку фундаментальних результатів

Вперше отримано вирази для імовірності процесів магнітогальмівного випромінювання та фотонародження е+е-пари в магнітному полі, які залежать як від проекцій спінів частинок, так і від поляризації фотону. За умови ультрарелятивістської енергії електрону імовірність перевороту спіну в процесі випромінювання фотона високої частоти є порівняною з імовірністю процесу без зміни проекції спіну. Поляризація частинок, утворених в процесі фотонародження, протилежна в ультрарелятивістському та ультраквантовому випадках.

Внаслідок спінових та поляризаційних ефектів інтенсивність синхротронного випромінювання магнітосфери рентгенівського пульсару збільшується, якщо частинки займають низькі енергетичні рівні, але зменшується за умови релятивістьских енергій частинок.

 

Кількість публікацій:     4 наукові публікації,в т.ч.  2 статті у  реферованих журналах, 2   тези доповідей. Загальний індекс цитування робіт ( згідно баз даних Scopusскладає 1.