Ви є тут

Цикл наукових праць "Математичні методи оптимізації та інтелектуальні комп’ютерні технології моделювання складних процесів і систем з урахуванням просторових форм об'єктів"


Номер роботи - P 27 ПОДАНА

Автори:


 Цикл научных работ"Математические методы оптимизации и интеллектуальные компьютерные технологии моделирования сложных процессов и систем с учетом пространственных форм объектов"Авторы:Грицык В.В., Шевченко А.И.,  Киселева Е.М., Яковлев С.В., Бидюк П.И., Гиль Н.И., Крак Ю.В., Куляс А.И., Романова Т.Е.,  Стецюк П.И.   Cycle of  papers "Mathematical optimization techniques and intelligence computer technologies for modeling of complicated processes and systems depending on spatial forms of objects "Authors:HrutsikV.V., ShevchenkoA.I., KiselevaE.M., YakovlevS.V.      BiduykP.I., GilM.I., KrakYu.V., KulyasA.I., RomanovaT.E.,StetsyukP.I.

 

Автори:

Грицик В.В., Шевченко А.І., Кісельова О.М., Яковлев С.В., Бідюк П.І., Гіль М.І., Крак Ю.В.,

Куляс А.І., Романова Т.Є., Стецюк П.І.

 

Представлений Інститутом проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.

 

Цикл наукових праць складається з  29 монографій та 287 наукових статей (з них 120 статей у міжнародних журналах, що містяться в базі даних SCOPUS, індекс h=14) івключає результати теоретичних досліджень з розробки нових математичних методів та високоінтелектуальних інформаційних технологій моделювання складних процесів і систем різноманітної природи з урахуванням просторової форми об'єктів.

Авторським колективом отримано результати світового рівня з розробки нових математичних методів та високоінтелектуальних інформаційних технологій моделювання складних процесів і систем різноманітної природи з урахуванням просторової форми об'єктів. Оригінальні фундаментальні наукові досягнення внесли суттєвий внесок у розв’язання найважливіших прикладних проблем створення нових засобів обчислювальної техніки та програмного забезпечення приладів і систем різного призначення, розпізнавання образів, робототехніки, геометричного проектування, керування космічними апаратами та маніпуляційними системами, аналізу й синтезу аудіо- і відеоінформації, паралельної обробки інформації в режимі реального часу, створення інформаційних систем моделювання інтелектуальної діяльності людини.

Теоретичні засади моделювання складних процесів і систем покладені в основу вирішення прикладних проблем, що досліджувались в рамках державних науково-технічних програм, а також отримали підтримку установ Європейського Союзу та США.

 

Всього за результатами досліджень авторами опубліковано 100 монографій, підручників, навчальних посібників та понад 1200 наукових статей. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено  70 авторськими свідоцтвами та патентами. Захищено 50 докторських та кандидатських дисертацій.