Ви є тут

Цикл наукових праць "Методи структурного та параметричного синтезу сучасних мультисервісних телекомунікаційних мереж"


Номер роботи - M 73 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Методы структурного и параметрического синтеза современных мультисервисных телекоммуникационных сетей"


Автор:Агеев Д.В.


 


Scientificpaperscycle"ModernMultiserviceTelecommunication NetworksStructural and ParametricSynthesisMethods"


Author:AgeyevD.V.


 

Автор: Агеєв Д.В., д.т.н.

 

Представлений Харківським національним університетом радіоелектроніки.

 

Розвинуто теорію та методи структурного та параметричного синтезу мультисервісних телекомунікаційних накладених мереж на основі розробки нових моделей багаторівневих, багатошарових мереж і методів структурного і параметричного синтезу, які враховують наявність між рівнями накладених мереж фізичних і логічних зв'язків, а також дозволяють більш адекватно описувати процеси інформаційного обміну, що протікають в системі, а саме, враховує наявність у них ефекту самоподоби.

Запропоновані математичні моделі і методи синтезу мультисервісних накладених телекомунікаційних мереж, побудованих згідно з концепцією NGN (Next Generation Network), мають важливе практичне значення, оскільки відкривають можливість побудови оптимальних багатошарових структур, характерних для сучасного етапу розвитку телекомунікаційних систем, особливо при проектуванні розподілених інфокомунікаційних систем.

Використання запропонованих підходів, математичних моделей та методів синтезу дозволяє зменшити середній час затримки повідомлення у мережі (у середньому на 20%); зменшити вартість побудови мультисервісної телекомунікаційної мережі, що проектується (у середньому до 10%), збільшити прибутковість від надання інфокомунікаційних послуг (до 15 %).

 

Кількість публікацій:104, в т.ч.за темою роботи 50 (28 статей, 22 тези доповідей).