Ви є тут

Цикл наукових праць “Мікробіологічна характеристика мікрофлори мигдаликів, Corynebacterium diphtheriae та особливості міжбактеріальних взаємовідносин за аеробних і мікроаерофільних умов ”


Номер роботи - M 122 ПОДАНА

Автори:


 Цикл научныхработ Микробиологическая характеристика микрофлоры миндалин, Corynebacteriumdiphtheriaeи особенности межбактериальных взаимоотношений в аэробных и микроаэрофильных условияхАвторРыжковаТ. А  Аseries of the work “Microbiological characteristic of tonsillar microflora, Corynebacteriumdiphtheriae and peculiarities of microbial interactions under aerobic and microaerophilic conditions”Author: Ryzhkova T. A.


 

Автор: Рижкова Т. А., к.м.н.

 

Представлений  Інститутом  мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова НАМН України

 

Проведено дослідження  відмінностей кількісного та якісного за видовою характеристикою і біологічними властивостями складу мікробіоценозів різних прошарків мигдаликів при хронічному тонзиліті, а також впливу мікроаерофільних умов культивування на інвазивні ознаки штамів патогенних коринебактерій, чутливість їх до антибіотиків та до впливу окремих представників мікрофлори мигдаликів.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати щодо особливостей впливу мікроаерофільних умов культивування на кінетику росту, адгезивний потенціал та антикомплементарну активність Cdiphtheriae. Показана зміна чутливості мікроорганізмів, зокрема збудників дифтерії, до засобів етіотропної терапії за умов мікроаерації. Визначено стимулюючий вплив малонасиченої киснем атмосфери культивування штамів-конкурентів на ступінь прояву їх антагоністичних властивостей стосовно коринебактерій.

Закладено основи для підвищення ефективності мікробіологічного моніторингу та лабораторної діагностики дифтерії в Україні, створення пробіотичних препаратів проти патогенних коринебактерій. Розроблено методи впливу на біологічно цінні властивості промислових культур.

Отримано результати, що поглиблюють уявлення про механізми різної тривалості персистенції мікробів у біологічних нішах і дають можливість більш обґрунтовано вибирати для лікування та санації протимікробні препарати.

Результати циклу можуть бути використані в промисловому виробництві бактерійних та імунобіологічних препаратів, а також у практичній діяльності лікарів і бактеріологічних лабораторій профільних установ.

 

Кількість публікацій: 59,в т.ч. за темою роботи  2 методичні рекомендації, 10 статтей, 13 тез доповідей,  отримано 2 патенти.