Ви є тут

Цикл наукових праць "Моделювання та методи аналізу напруженого стану неоднорідних тіл з дефектами структури"


Номер роботи - M 1 ПОДАНА

Автори:


 Цикл научных трудов «Моделирование и методы анализа напряженного состояния неоднородных тел с дефектами структуры»Авторы:Токовый Ю.В., Пастернак Я.М. Васильєв К.В., Рабош Р.В. A serial of Scientific papers «Modeling and methods of analysis of stress state in nonhomogeneous solids with structural defects»Authors: Tokovyy Y.V., Pasternak I.M., Vasiliev K.V., Rabosh R.V.


 

Автори: Токовий Ю.В., к.ф.-м.н., Пастернак Я.М., к.ф.-м.н., Васільєв К.В., Рабош Р.В.

 

Представлений Інститутом прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України

 

Роботи циклу присвячені розвитку ефективних моделей та методів аналізу напруженого стану структурно-неоднорідних тіл, тіл з локальними неоднорідностями, включеннями та дефектами типу тріщин.

Авторамизапропоновано та розвинуто новий ефективний метод побудови аналітичних роз­в’язків задач теорії пружності й термопружності для неоднорідних та термо­чутли­вих тіл, які зна­хо­дять­ся під впливом інтенсивних теплових та силових навантажень. Розв’язок будується у вигляді явної функціональної залежності від факторів навантаження та характеристик матеріалу, що дозволяє використовувати отримані результати  для аналізу задач, що виникають у ком­плекс­них інженерних дослідженнях, як, наприклад, оптимальне керування термонапру­же­ним станом елементів конструкцій чи оптимальний розподіл неоднорідності під час їх виготовлення.

Для дослідження антиплоскої деформації тіл із тонкими стріч­ко­вими включеннями запропоновано та розвинуто методику зведення відповідних задач до сингулярних інтегральних рівнянь із подальшим застосуванням модифі­ко­ваного методу колокацій.

Розвинуто методику дослідження напружено-деформованого стану у пружних тілах поблизу країв гострокінцевого тонкого прямолінійного п’єзо­електрич­ного включення змінної товщини та низької жорсткості. З використанням отриманих розв’язків досліджено ефективність застосування класичного методу граничних елементів до задач про включення за різних способів обчислення сингулярних інтегралів і типу використаних граничних елементів. 

 

Кількість публікацій: 30наукових публікацій,в т.ч.  19 статей, (6- в  реферованих  журналах), 11   тез доповідей. .  Загальний індекс цитування робіт (згідно баз даних Scopus) складає 28 ,  індекс цитування h = 3.