Ви є тут

Цикл наукових праць "Нові кристалофосфори на основі оксидних та фторидних матриць, активованих рідкісноземельними іонами, для використання у фотоніці, оптиці та медицині"


Номер роботи - M 96 НАГОРОДЖЕНА

Автори:

 


Цикл научных работ "Новые кристаллофосфоры на основе оксидных и фторидных матриц, активированных редкоземельными ионами, для применения в фотонике, оптике и медицине"


Авторы: Бабаевская Н.В., Бояринцева Я.А., Герасимов Я.В., Дулина Н.А.


 


А series of the work"New crystallophosphors based on oxide and fluoride matrixes activated with rare earth ions for application in photonics, optics and medicine"


Authors:BabayevskayaN.V.,Boiaryntseva I.A., GerasymovI.V., DulinaN.A.


 

Автори: Бабаєвська Н.В., к.т.н., Бояринцева Я.А., Герасимов Я.В.,  Дуліна Н.А.

 

Представлений Інститутом сцинтиляційних матеріалів НАН України.

 

Розроблено нові підходи у способах отримання оксидних кристалічних матеріалів у вигляді порошків, кераміки, плівок та монокристалів.

Встановлено вплив  фазового складу, структури та морфології на люмінесцентні, сцинтиляційні та радіаційні властивості оксидних та фторидних матриць, активованих рідкісноземельними елементами.

Авторами здійснено постановку нових нетрадиційних задач, що пов’язані з контролем набору морфологічних та структурних параметрів оксидних та фторидних матеріалів для отримання нових функціональних властивостей.

Цикл наукових праць містить пріоритетні результати щодо можливостей застосування отриманих матеріалів у якості ефективних перетворювачів світла, кристалофосфорів помаранчевого та червоного світіння, детекторів іонізуючого випромінювання

 

Кількість публікацій: 86,в т.ч. за темою роботи19 статей (14 в зарубіжних виданнях), 65 тез доповідей, сумарна кількість посилань на публікації авторів 29 (згідно бази даних SCOPUS), h-індекс= 5, отримано 6 патентів.