Ви є тут

Цикл наукових праць "Оптимізація складу середовищ вирощування оксидних та галоїдних монокристалів"


Номер роботи - M 51 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


Оптимизация состава сред выращивания оксидных и галоидных монокристалловГаленин Е.П., Калтаев Х.Ш.-о., Коневский П.В., Сидлецкий О.Ц.Optimization of growth atmosphere content at obtaining of oxide and halide single crystalsGalenin E.P., Kaltaev Kh.Sh.-o., Konevskiy P.V., Sidletskiy O.Ts.


Автори: Сідлецький О.Ц., Галенін Є.П, Калтаєв Х.Ш.-О., Коневський П.В.

Представлена Інститутом монокристалів НАН України.

Кількість публікацій: 45 наукових публікацій, в т.ч. 35 статті та 10 патентів України, з них 14 публікацій в журналах бази даних SCOPUS.

Сумарний SJR = 0.950, індекс цитування - 10.24

Оксидні (Gd2SiO5 (GSO:Ce), Bi4Ge3O12 (BGO), сапфір) та лужно-галоїдні CsI(Na) монокристали використовуються у медичній та космічній техніці, оптоелектроніці, фізиці високих енергій. Зростаючі об’єми споживання кристалів цими галузями науки та техніки та жорсткіші вимоги до властивостей кристалів вимагають вдосконалення методів їх отримання.

Цикл наукових праць присвячено розробці методів відтворюваного отримання оксидних та галоїдних монокристалів із наперед заданою морфологією та функціональними характеристиками.

Вивчено вплив середовища отримання на морфологію кристалів та кількість дефектів в них, динаміку тепло- і масопереносу в системі, фазовий склад розплаву та вирощуваного кристалу, рівномірність розподілу та зарядовий стан активаторних іонів.

Показано вплив складу середовища вирощування на динаміку тепло- і масопереносу та стабільність процесу кристалізації великогабаритних кристалів CsI(Na), BGO. Визначено механізми впливу газового середовища на морфологію, структурні і оптичні властивості кристалів GSO:Ce, BGO, GSO:Ce, Al2O3, та стехіометрію розплавів даних матеріалів. Показано можливість керування рівномірністю розподілу активаторних іонів по об’єму великогабаритних кристалів GSO:Ce за допомогою оптимізації середовища їх вирощування. Визначено оптимальні композиції середовищ отримання монокристалів для мінімізації кількості включень та структурних дефектів в монокристалах і поліпшення їх оптичних, механічних та сцинтиляційних характеристик.

Наукові результати дозволили на практиці оптимізувати методи отримання оксидних та галоїдних монокристалів. Отримано кристали із меншим вмістом структурних дефектів і покращеними функціональними характеристиками, що дозволило поставити їх замовнику на загальну суму понад 5 мільйонів гривень.