Ви є тут

Цикл наукових праць "Освітній потенціал: теоретико-методологічні та практичні аспекти формування"


Номер роботи - M 20

Автори:

Цикл научных трудов "Образовательный потенциал общества: теоретико-методологические и практические аспекты формирования"

Комарова О.А.

Educational potential: theoretical-methodological and practical aspects of forming society educational potential.

Komarova O.A.

Автор: Комарова О.А.

Представлена Державною льотною академією України (МОН України).

Кількість публікацій: 54 наукові публікації, у т.ч. 5 монографій, 25 статей, 24 тез доповідей.

Автором обґрунтовано, що освітній потенціал суспільства являє собою єдність кількісних (число років навчання або загальна вартість навчання в усіх ланках освітньої системи) та якісних (знання, уміння, навички, гуманітарні властивості, ціннісно-мотиваційний потенціал, творчий потенціал, соціальний інтелект) характеристик освітнього потенціалу населення, сформованих матеріально-технічною базою, кадровими та фінансовими ресурсами системи освіти

Здійснено оцінку освітнього потенціалу суспільства в Україні на підставі визначення тенденцій розвитку освітнього потенціалу населення та рівня його використання, потенціалу системи освіти, економічної ефективності освіти, рекомендовано напрями удосконалення організаційно-економічного механізму формування освітнього потенціалу суспільства на підставі рекомендацій щодо перетворення режиму повного бюджетного утримання системи освіти на режим її інвестування; розроблено модель випереджаючої освіти, що спрямована на підвищення сталості освітньої системи і конкурентоспроможності випускників навчальних закладів.

Запропоновані наукові рекомендації можуть бути використані Міністерством освіти і науки України при обґрунтуванні напрямів освітньої політики, концепцій і програм розвитку освітнього потенціалу суспільства, та при викладанні економічних дисциплін і розробці розділів курсів з економічної теорії, управління трудовими ресурсами, управління персоналом у вищих навчальних закладах.