Ви є тут

Цикл наукових праць "Отримання фармацевтично-цінних білків в рослинах та вивчення стійкості трансгенних рослин до фітопатогенних вірусів"


Номер роботи - M 16 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Цикл научных работ «Получение фармацевтических ценных белков в растениях и изучение устойчивости трансгенных растений к фитопатогенным вирусам»Авторы:Синдаровская Я.Р., Василенко М.Ю., Лозовая О.И., Демченко А.А. A series of the work «Obtaining of pharmaceutically valuable proteins in plants and studying of transgenic plant tolerance to phytopathogenic viruses»Authors: Sindarovska Y.R., Vasylenko M.Y., Lozova O.I., Demchenko A.A.


 

Автори:Сіндаровська Я.Р., к.б.н. Василенко М.Ю., Лозова О.Й., Демченко О.А.

 

Представлений Інститутом клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

 

Метою роботи є отримання фармацевтично-цінних білків в рослинах, розроблення перспективних підходів для підвищення кінцевого вмісту цільових (чужорідних) білків та створення платформи для подальшого накопичення фармацевтично-цінних білків у рослинах у великих кількостях, а також вивчення впливу вірусної інфекції на продукцію цільових білків у трансгенних рослинах.

Авторами створено нові генетичні конструкції, що містять гени антигенних детермінант туберкульозної палички та отримано ряд трансформованих ліній рослин. Застосовано новий метод індукування альбінізму рослин для гібридизації клітин. Розроблено метод мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції для відбору первинних трансформантів рослин. Визначено фактори, що впливають на продукцію цільових білків в рослинах при транзієнтній експресії генів. Досліджено вірус опіку гречки та його вплив на трансгенні рослини. Доведено, що трансгенні рослини, що експресують гени секреторних ендонуклеаз, характеризуються зниженням накопичення вірусу опіку гречки і підвищенням їх вірусостійкості.

Результати можуть бути використані для отримання рослин з підвищеним вмістом фармацевтично-цінних білків, в тому числі для створення протитуберкульозних "їстівних вакцин" на основі рослин.

 

Кількість публікацій: 60   наукових  публікацій,  в т.ч. за темою роботи  1  глава в міжнародній монографії27  статей  (9- в реферованих журналах),  2 патенти. Загальний індекс цитування робіт ( згідно баз даних Scopus) складає 12.