Ви є тут

Цикл наукових праць "Похідні планарних гетероциклічних систем як перспективні противірусні агенти широкого спектру дії та індуктори інтерферону"


Номер роботи - M 15 НАГОРОДЖЕНА

Автори:


 Цикл научных работ"Производные планарных гетероциклических систем как перспективные противовирусные агенты широкого спектра действия и индукторы интерферона"Авторы: Карпенко А. С., Шибинская М.О. А series of the works "Planar heterocyclic system derivatives as perspective wide range antiviral agents and interferon inducers"Authors: Karpenko A.S.,Shibinskaya M.O.


 

Автори: Карпенко О.С., к.х.н., Шибінська М.О.

 

Представлений Фізико-хімічним інститутом ім. О.В. Богатського НАН України

 

В циклі наукових праць розроблено  та вдосконалено  методи синтезу похідних флуоренону, ізатину, бензоізатину, нафталіміду та індолохіноксаліну. Син­тезо­вано близько 50 раніше неописаних сполук. Для всіх сполук  показано наяв­ність інтерфероногенної активності, а для багатьох – і противірусної,  та  противірусні і інтерфероніндукуючі властивості карбоксипохідних планарних поліциклічних систем, які мають негативний заряд у фізіологічних умовах. Для похідних індолохіноксаліну вивчено гостру токсичність на мишах.

 Авторами розроблено метод аміно­етилування сполук, які містять зв’язок гідроген-гетероатом, що дозволяє отримати широкий спектр сполук, які містять аміноетильну групу.

Розроблено загальний метод синтезу 6-аміноалкіліндолохіноксалінів, що дозволяє отримувати широкий спектр похідних індолохіноксаліну з виходами 50 – 60 %.

Отримана низка сполук – активних низькотоксичних противірусних агентів та індукторів інтерферону, які за своєю активністю перевищують препарати порівняння – аміксин та циклоферон, що свідчить про перспективність пошуку противірусних та інтерфероногенних агентів серед планарних гетероциклів. Серед синтезованих сполук 7 були відібрані для розширених біологічних досліджень як кандидати для клінічного впровадження.

 

Кількість публікацій:   51 наукова публікація,в т.ч.  7 статей у реферованих журналах, 33 тези доповідей,  11 патентів. Загальний індекс цитування робіт згідно баз даних Scopus) складає 5.